งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
การประชุมหารือแนวทางการจัดทำโครงการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน วันจันทร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

2 ขอบเขตการดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ASEAN Charter/ Blueprint ใน ๓ เสาหลัก Temporary Plan จุดยืนและยุทธศาสตร์ด้านอาเซียนของกระทรวงยุติธรรม แผนแม่บทการเตรียมความพร้อมของกระบวนการยุติธรรม แผนปฏิบัติการด้านอาเซียนกระทรวงยุติธรรม การสร้าง ความตระหนักรู้ให้กับบุคลากร แผนงานอาเซียนแห่งชาติ/ มติครม.ที่เกี่ยวข้อง/ การมอบหมายภารกิจจากรัฐบาล การปฏิบัติตามข้อกำหนด/พันธกรณีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรม แผนแม่บทกระบวนการยุติธรรม การริเริ่ม/ผลักดันมาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่ดีของกระทรวงยุติธรรมให้เป็นมาตรฐานอาเซียน รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ บทบาทภารกิจกระทรวงยุติธรรม/แผนยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม

3 โครงการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา รวบรวม ประมวลข้อมูลข้อผูกพัน/พันธกรณีจากการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน(Commitment) ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม และกระทรวงยุติธรรม เพื่อจัดทำแผนแม่บทการเตรียมความพร้อมของกระบวนการยุติธรรม เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘ เพื่อจัดทำแผนแม่บทการเตรียมความพร้อมของกระทรวงยุติธรรม เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘ เพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนแผนแม่บทการเตรียมความพร้อมของกระบวนการยุติธรรม เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘

4 ผลผลิตของโครงการ รายงานการศึกษากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ระบบงาน และแนวปฏิบัติของกระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบงานยุติธรรมของประเทศในอาเซียน แผนแม่บทการเตรียมความพร้อมของกระบวนการยุติธรรม เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘ แผนแม่บทการเตรียมความพร้อมของกระทรวงยุติธรรม เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘ แนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทฯ และกรอบการประเมินความพร้อมของกระทรวงยุติธรรมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักรู้ให้แก่บุคลากรกระทรวงยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ

5 แผนแม่บทฉบับสมบูรณ์ ทั้ง ๒ ฉบับ/
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน Inception Report กรอบความคิด (Conceptual Framework) ในการดำเนินงาน และโครงร่าง (Outline) ของแผนแม่บท Draft Report I แผนแม่บทการเตรียมความพร้อมของกระบวนการยุติธรรม/ แนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนแม่บท/ ข้อเสนอแนะต่อกระทรวงยุติธรรม Draft Report II แผนแม่บทการเตรียมความพร้อมของกระทรวงยุติธรรม/กรอบการประเมินความพร้อมของกระทรวงยุติธรรม เดือนที่ เดือนที่ เดือนที่ เดือนที่ เดือนที่ เดือนที่ เดือนที่ เดือนที่ เดือนที่ เดือนที่ ๑๐ รายงานการศึกษาความสอดคล้องของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ระบบงาน และแนวปฏิบัติของประเทศไทยกับอาเซียน Progress Report รายงานการศึกษากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ระบบงาน และแนวปฏิบัติและร่างแผนแม่บทการเตรียมความพร้อมของกระบวนการยุติธรรม Interim Report ผลการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักรู้ให้แก่บุคลากรกระทรวงยุติธรรม แผนแม่บทฉบับสมบูรณ์ ทั้ง ๒ ฉบับ/ Final Report

6 กรอบการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๑. ๑
กรอบการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๓ การจัดทำแผนการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ รวบรวมข้อกำหนด/พันธกรณีของอาเซียน และกิจกรรมตาม Blueprint ที่กระทรวงยุติธรรมต้องปฏิบัติ การกำหนดทิศทางและยุทธศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การจัดเวทีวิพากษ์ร่างแผนแม่บทเตรียมความพร้อมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ก.ค. ๕๕ ส.ค. ๕๕ ก.ย. ๕๕ รวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่สามารถนำเสนอในเวทีอาเซียน/ผลักดันให้เป็นมาตรฐานของอาเซียนได้ จัดทำกรอบความเชื่อมโยงของกระบวนการยุติธรรมกับประชาคมอาเซียน การปรับปรุงและนำเสนอแผนแม่บทฯให้ปลัดกระทรวงยุติธรรมพิจารณา การยกร่างแผนแม่บทเตรียมความพร้อมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม

7 ข้อจำกัดด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ
การวิเคราะห์ผลกระทบเชิงบวก ผลกระทบเชิงลบ แนวทางการดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อม และข้อจำกัดด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ เป้าหมาย/พันธกรณี ตาม Blueprint ทั้ง ๓ เสาหลัก ผลกระทบ แนวทางการดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อม ผลกระทบเชิงบวก ระดับความสำคัญของผลกระทบ ผลกระทบเชิงลบ ข้อจำกัดด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ


ดาวน์โหลด ppt เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google