งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมหารือแนวทางการจัดทำ โครงการพัฒนานโยบายและ ยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน วันจันทร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมหารือแนวทางการจัดทำ โครงการพัฒนานโยบายและ ยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน วันจันทร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมหารือแนวทางการจัดทำ โครงการพัฒนานโยบายและ ยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน วันจันทร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐. ๐๐ – ๑๒. ๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

2 ขอบเขตการดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรมเพื่อ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การสร้าง ความตระหนัก รู้ให้กับ บุคลากร การปฏิบัติตาม ข้อกำหนด / พันธกรณีที่ เกี่ยวข้องกับ กระทรวง ยุติธรรม การริเริ่ม / ผลักดัน มาตรฐาน และ แนวปฏิบัติที่ดี ของกระทรวง ยุติธรรมให้เป็น มาตรฐาน อาเซียน รวมถึงการ สร้างเครือข่าย ความร่วมมือ จุดยืนและยุทธศาสตร์ด้านอาเซียน ของกระทรวงยุติธรรม แผนแม่บทการเตรียมความพร้อมของ กระบวนการยุติธรรม แผนปฏิบัติการด้านอาเซียนกระทรวง ยุติธรรม Temporary Plan ASEAN Charter/ Blueprint ใน ๓ เสา หลัก แผนงาน อาเซียน แห่งชาติ / มติครม. ที่ เกี่ยวข้อง / การ มอบหมาย ภารกิจจาก รัฐบาล บทบาท ภารกิจ กระทรวง ยุติธรรม / แผน ยุทธศาสตร์ กระทรวง ยุติธรรม แผนแม่บท กระบวนกา รยุติธรรม

3 โครงการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา รวบรวม ประมวลข้อมูลข้อผูกพัน / พันธกรณีจากการ รวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน (Commitment) ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม และกระทรวงยุติธรรม เพื่อจัดทำแผนแม่บทการเตรียมความพร้อมของกระบวนการ ยุติธรรม เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พ. ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ เพื่อจัดทำแผนแม่บทการเตรียมความพร้อมของกระทรวง ยุติธรรม เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พ. ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ เพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรมที่ เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนแผนแม่บทการเตรียมความพร้อมของ กระบวนการยุติธรรม เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พ. ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘

4 ผลผลิตของโครงการ รายงานการศึกษากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ระบบงาน และแนวปฏิบัติของกระทรวงยุติธรรม และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบงานยุติธรรมของประเทศใน อาเซียน แผนแม่บทการเตรียมความพร้อมของกระบวนการยุติธรรม เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พ. ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ แผนแม่บทการเตรียมความพร้อมของกระทรวงยุติธรรม เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พ. ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ แนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน แม่บทฯ และกรอบการประเมินความพร้อมของกระทรวง ยุติธรรมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ. ศ. ๒๕๕๘ การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และความ ตระหนักรู้ให้แก่บุคลากรกระทรวงยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับ การขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ

5 ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการพัฒนานโยบายและ ยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เดือน ที่ ๑ เดือน ที่ ๒ เดือน ที่ ๓ เดือน ที่ ๔ เดือน ที่ ๕ เดือน ที่ ๖ เดือน ที่ ๗ เดือน ที่ ๘ เดือน ที่ ๙ เดือน ที่ ๑๐ Inception Report กรอบความคิด (Conceptual Framework) ในการ ดำเนินงาน และ โครงร่าง (Outline) ของ แผนแม่บท Draft Report I แผนแม่บทการเตรียม ความพร้อมของ กระบวนการยุติธรรม / แนวทางการติดตามและ ประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนแม่บท / ข้อเสนอแนะต่อกระทรวง ยุติธรรม Draft Report II แผนแม่บทการ เตรียมความพร้อม ของกระทรวง ยุติธรรม / กรอบการ ประเมินความพร้อม ของกระทรวง ยุติธรรม

6 กรอบการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๑. ๑. ๓ การจัดทำแผนการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคม อาเซียน ในปี พ. ศ. ๒๕๕๘ รวบรวม ข้อกำหนด / พันธกรณีของ อาเซียน และ กิจกรรมตาม Blueprint ที่ กระทรวง ยุติธรรมต้อง ปฏิบัติ การกำหนด ทิศทางและ ยุทธศาสตร์ของ กระทรวงยุติธรรม ในการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน การจัดเวที วิพากษ์ร่าง แผนแม่บท เตรียมความ พร้อมของ หน่วยงานใน กระบวนการ ยุติธรรม ส. ค. ๕๕ ก. ย. ๕๕ ก. ค. ๕๕

7 การวิเคราะห์ผลกระทบเชิงบวก ผลกระทบเชิงลบ แนวทางการดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อม และ ข้อจำกัดด้านกฎหมาย / กฎระเบียบ เป้าหมาย / พันธกรณี ตาม Blueprint ทั้ง ๓ เสา หลัก ผลกระ ทบเชิง บวก ผลกระ ทบเชิง ลบ แนวทางการ ดำเนินการ เพื่อเตรียม ความพร้อม ผลกระ ทบ ข้อจำกัดด้านกฎหมาย / กฎระเบียบ ระดับ ความ สำคัญ ของ ผลกระ ทบ


ดาวน์โหลด ppt การประชุมหารือแนวทางการจัดทำ โครงการพัฒนานโยบายและ ยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน วันจันทร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google