งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 วิวัฒนาการของ คอมพิวเตอร์ วิวัฒนาการของ คอมพิวเตอร์ ง 41101 การงานพื้นฐานอาชีพ 1 ครูมาโนชญ์ แสงศิริ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาพิจิตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 วิวัฒนาการของ คอมพิวเตอร์ วิวัฒนาการของ คอมพิวเตอร์ ง 41101 การงานพื้นฐานอาชีพ 1 ครูมาโนชญ์ แสงศิริ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาพิจิตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 วิวัฒนาการของ คอมพิวเตอร์ วิวัฒนาการของ คอมพิวเตอร์ ง 41101 การงานพื้นฐานอาชีพ 1 ครูมาโนชญ์ แสงศิริ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1

2 2 เนื้อหา - ความหมายของ คอมพิวเตอร์ - วิวัฒนาการของ คอมพิวเตอร์ - ชนิดของคอมพิวเตอร์ INFORMATION TECHNOLOGY : IT

3 ผู้คำนวณ เครื่องคำนวณอิเล็กทรอนิกส์ที่มี การทำงานแบบอัตโนมัติ ทำ หน้าที่เหมือนสมองกล สามารถ แก้ไขปัญหาต่างๆ ทั้งที่ง่ายและ ซับซ้อนตามคำสั่งของโปรแกรม ความหมายของคอมพิวเตอร์ INFORMATION TECHNOLOGY : IT

4 1. รับโปรแกรมและข้อมูล 2. ประมวลผล 3. แสดงผลลัพธ์ การทำงานของคอมพิวเตอร์ INFORMATION TECHNOLOGY : IT

5 1. แอนะล็อก คอมพิวเตอร์ (analog computer) 2. ดิจิทัลคอมพิวเตอร์ (digital computer) ประเภทของคอมพิวเตอร์แยกตามลักษณะ INFORMATION TECHNOLOGY : IT

6 - เครื่องคำนวณ อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ได้ ใช้ตัวเลขเป็นหลัก ของการคำนวณ เช่น ไม้บรรทัดคำนวณ แอนะล็อกคอมพิวเตอร์ ( analog computer) INFORMATION TECHNOLOGY : IT

7 - เครื่องคำนวณ อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ หลักการทางตัวเลข เช่น ลูกคิด ดิจิทัลคอมพิวเตอร์ (digital computer) INFORMATION TECHNOLOGY : IT

8 ยุดหลอดสุญญากาศ ยุคทรานซิสเตอร์ ยุควงจรรวม (Integrated Circuit : IC) ยุควีแอลเอสไอ ยุคเครือข่าย วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ INFORMATION TECHNOLOGY : IT

9 ระยะแรกจุดประสงค์เพื่อช่วยใน งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็น อิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกมีชื่อว่า อินิแอค (ENIAC) เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกที่ สามารถใช้งานทางธุรกิจ ชื่อว่า ยูนิแวค (UNIVAC) เพื่อใช้ใน การสำรวจสำนะโนประชากร ยุคหลอดสุญญากาศ INFORMATION TECHNOLOGY : IT

10 การสั่งงานคอมพิวเตอร์ยุคนี้ ระยะแรกใช้ภาษาเครื่อง ปัญหาของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ หลอดสุญญากาศ คือ ขนาด น้ำหนัก และความร้อน ยุคหลอดสุญญากาศ ( ต่อ ) INFORMATION TECHNOLOGY : IT

11 ผู้คิดค้นคือนักวิทยาศาสตร์สาม คนของห้องปฏิบัติการเบลล์ (Bell laboratories) ซึ่งได้รับ รางวัลโนเบล ทรานซิสเตอร์ทำให้ตัว คอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลง ไม่เปลืองกระแสไฟฟ้า ไม่ต้องใช้เวลาอุ่นเครื่องเมื่อแรก เปิดเครื่อง ยุคทรานซิสเตอร์ INFORMATION TECHNOLOGY : IT

12 เกิดภาษาแอสเซมบลี (assembly language) เกิดภาษาฟอร์แทรน (FORTRAN) ใช้ในงานด้าน คณิตศาสตร์และ วิศวกรรมศาสตร์ เกิดภาษาโคบอล (COBOL) ใช้ ในงานธุรกิจ ยุคทรานซิสเตอร์ ( ต่อ ) INFORMATION TECHNOLOGY : IT

13 ลักษณะเด่น 1. มีความเชื่อถือได้ 2. มีความกระชับ 3. ราคาถูก 4. ใช้พลังงานไฟฟ้าน้อย ยุควงจรรวม (Integrate Circuit : IC) INFORMATION TECHNOLOGY : IT

14 สร้างเป็นไมโครโพรเซสเซอร์ ซึ่งทำหน้าที่เป็นหน่วย ประมวลผลกลางหรือซีพียู (Central Processing Unit : CPU) เกิดระบบ GUI (Graphical User Interface) ยุควีแอลเอสไอ INFORMATION TECHNOLOGY : IT

15 เครื่องคอมพิวเตอร์มีการ เชื่อมต่อกันภายในสำนักงาน หรือ ภายในประเทศ หรือ เชื่อมต่อกับเครือข่ายทั่วโลก สามารถลดทรัพยากรต่างๆ ในการทำงาน เช่น เครื่องพิมพ์, ข้อมูล เป็นต้น ยุคเครือข่าย INFORMATION TECHNOLOGY : IT

16 ไมโครคอมพิวเตอร์ (microcomputer) สถานีงานวิศวกรรม (engineering workstation) มินิคอมพิวเตอร์ (minicomputer) เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (mainframe computer) ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ (supercomputer) และ คอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง (high performance computer) ชนิดของคอมพิวเตอร์ INFORMATION TECHNOLOGY : IT

17 ไมโครคอมพิวเตอร์ (microcomputer) - คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (desktop computer) - โน็ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ (notebook computer) - ปาร์มท็อปคอมพิวเตอร์ (palmtop computer) ชนิดของคอมพิวเตอร์ INFORMATION TECHNOLOGY : IT

18 สถานีงานวิศวกรรม (engineering workstation) - ผู้ใช้ส่วนใหญ่เป็นวิศวกร นักวิทยาศาสตร์ สถาปิก และนัก ออกแบบ - มีจุดเด่นในเรื่องกราฟิก - บุคลากรมีการฝึกหัดมาอย่างดี - สถานีงานวิศวกรรมมีราคาแพงกว่า ไมโครคอมพิวเตอร์มาก -UNIX ชนิดของคอมพิวเตอร์ INFORMATION TECHNOLOGY : IT

19 มินิคอมพิวเตอร์ (minicomputer) - มีราคาสูงกว่าสถานีงานวิศวกรรม - ใช้สำหรับประมวลผลในงาน สารสนเทศขององค์กรขนาดกลาง จนถึงขนาดใหญ่ ที่ใช้งานข้อมูล ร่วมกัน เช่น งานบัญชีและการเงิน งาน ออกแบบทางวิศวกรรม ชนิดของคอมพิวเตอร์ INFORMATION TECHNOLOGY : IT

20 เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (mainframe computer) - มีราคาสูง - มักอยู่ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์หลักของ องค์กร - มีการควบคุมอุณหภูมิ - มีการดูแลรักษาอย่างดี - ตัวอย่างเช่น ระบบเอทีเอ็ม ชนิดของคอมพิวเตอร์ INFORMATION TECHNOLOGY : IT

21 ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ (supercomputer) และ คอมพิวเตอร ประสิทธิภาพสูง (high performance computer) - งานพยากรณ์อากาศ - มหวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นผู้นำ ในประเทศไทยในการใช้ เทคโนโลยีกริด (www.thaigrid.net) และมีการ แข่งขันเขียนโปรแกรมแบบขนานwww.thaigrid.net ชนิดของคอมพิวเตอร์ INFORMATION TECHNOLOGY : IT

22 THANK YOU QUESTION ? 22 วิวัฒนาการของ คอมพิวเตอร์ INFORMATION TECHNOLOGY : IT


ดาวน์โหลด ppt 1 วิวัฒนาการของ คอมพิวเตอร์ วิวัฒนาการของ คอมพิวเตอร์ ง 41101 การงานพื้นฐานอาชีพ 1 ครูมาโนชญ์ แสงศิริ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาพิจิตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google