งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทเรียนจากองค์กรวินิจฉัย สุรเกียรติ ฐิตะฐาน ผ. อ. สำนักกฎหมายและระเบียบ บริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทเรียนจากองค์กรวินิจฉัย สุรเกียรติ ฐิตะฐาน ผ. อ. สำนักกฎหมายและระเบียบ บริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทเรียนจากองค์กรวินิจฉัย สุรเกียรติ ฐิตะฐาน ผ. อ. สำนักกฎหมายและระเบียบ บริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

2 องค์กรรัฐ เจ้าหน้าที่รัฐ ดุลพินิจ การกระทำ กฎ / คำสั่งละเลย / ล่าช้า ละเมิด

3 - ตำรวจ ๔๐. ๕ % - ครู ๒๔. ๐ % - พลเรือน ๑๙. ๖ % - ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ๘. ๙ % - อุดมศึกษา ๕. ๑ % - ข้าราชการอื่น ๑. ๙ % พ. ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๔๘ ที่มา : มูลนิธีวิจัยและพัฒนา กระบวนการยุติธรรมทางปกครอง

4 - แต่งตั้งกรรมการสอบสวนโดยไม่มีอำนาจ - ไม่มีเหตุอันสมควรที่จะแต่งตั้งกรรมการ สอบสวน - กรรมการสอบสวนขาดคุณสมบัติ - กรรมการสอบสวนขาดความเป็นกลาง - การออกคำสั่งตั้งกรรมการล่าช้าเกิน สมควร - สอบสวนในขณะที่ยังไม่เป็นข้าราชการ ๑. การแต่งตั้งกรรมการสอบสวน

5 ๒. การสอบสวน - สั่งลงโทษโดยไม่มีการสอบสวน - ไม่แจ้งข้อกล่าวหา / ให้โอกาสชี้แจง - การรับฟังพยานหลักฐานไม่ชอบ - ไม่แจ้งข้อกล่าวหาในฐานความผิดที่สั่ง ลงโทษ

6 ๓. การพิจารณา ความผิด - สั่งสำนวนล่าช้า ( เสนอสำนวนแล้ว ) - ไม่ได้ทำผิดตามที่กล่าวหา - พยานหลักฐานไม่ชัดเจนเพียง พอที่จะลงโทษ

7 ๔. การพิจารณา โทษ - กำหนดโทษไม่เหมาะสมตาม ความผิด - สั่งลงโทษโดยไม่มีอำนาจ - สั่งลงโทษในฐานความผิดที่มิได้มีการ แจ้งข้อกล่าวหา - สั่งลงโทษโดยไม่สุจริต - ออกคำสั่งลงโทษย้อนหลัง - สั่งลงโทษโดยไม่รอผลคดีอาญา - ลงโทษซ้ำซ้อน - เพิ่มโทษไม่ถูกต้อง

8 การกระทำของรัฐ - เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอน ที่กำหนด - ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ - การใช้ + การแปลความกฎหมาย ข้าราชการผู้ฟ้องคดี - ไม่ยอมรับกฎ - คาดหมายเอง - แปลความกฎหมายผิด ผู้ฟ้อง + ผู้ถูกฟ้องขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย / สิทธิหน้าที่ ระบบขั้นตอนการปฏิบัติ

9 องค์กรกลุ่ม องค์กรเดี่ยว - อำนาจโดยตรง - มอบอำนาจ - ลักษณะ : กฎ คำสั่ง หนังสือเวียน - สภาพ : บังคับได้ / บังคับไม่ได้ อำนาจ กลไก ดุลพินิจผิด แปลความผิด ระบบตรวจสอบไม่เข้มแข็ง กระบวนทัศน์เก่า


ดาวน์โหลด ppt บทเรียนจากองค์กรวินิจฉัย สุรเกียรติ ฐิตะฐาน ผ. อ. สำนักกฎหมายและระเบียบ บริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google