งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การย้ายข้าราชการ เป็นการแต่งตั้ง ข้าราชการซึ่ง ดำรง ตำแหน่งในเลขที่หนึ่งไปดำรง ตำแหน่ง อีกเลขที่ หนึ่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม โดยได้รับอัตราเงินเดือนไม่สูง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การย้ายข้าราชการ เป็นการแต่งตั้ง ข้าราชการซึ่ง ดำรง ตำแหน่งในเลขที่หนึ่งไปดำรง ตำแหน่ง อีกเลขที่ หนึ่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม โดยได้รับอัตราเงินเดือนไม่สูง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การย้ายข้าราชการ เป็นการแต่งตั้ง ข้าราชการซึ่ง ดำรง ตำแหน่งในเลขที่หนึ่งไปดำรง ตำแหน่ง อีกเลขที่ หนึ่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม โดยได้รับอัตราเงินเดือนไม่สูง กว่าเดิม

3 1. การย้ายข้าราชการไปดำรงตำแหน่ง ในระดับควบ 2. การย้ายข้าราชการไปดำรงตำแหน่ง ซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติโดย อาศัย ความรู้ ความชำนาญ และ ประสบการณ์เฉพาะตัว สำหรับสาย งานที่เริ่มต้นจาก ระดับ 1 และระดับ 2 การย้ายแบ่งออกได้หลาย กรณี ดังนี้

4 3. การย้ายข้าราชการไปดำรง ตำแหน่งซึ่ง ก. พ. กำหนดเป็นระดับ 6 4. การย้ายข้าราชการไปดำรง ตำแหน่งในระดับ ที่ต่ำ กว่าเดิม ตั้งแต่ระดับ 8 ลงมา 5. การย้ายข้าราชการซึ่งได้รับวุฒิ เพิ่มขึ้น

5 1. การย้ายข้าราชการ ไปดำรงตำแหน่ง นักบริหาร 6. การย้ายข้าราชการไปดำรงตำแหน่ง สำหรับ ผู้ปฏิบัติงาน ที่มีประสบการณ์ ตำแหน่งประเภท ทั่วไป ( ว ) ตำแหน่งประเภทวิชาชีพ เฉพาะ ( วช ) และตำแหน่ง ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ( ชช ) 7. การย้ายข้าราชการไปดำรงตำแหน่ง ระดับ 7 และระดับ 8 เพื่อ เพิ่มพูนประสบการณ์

6 1. การย้ายข้าราชการ ไปดำรงตำแหน่ง นักบริหาร 8. การย้ายข้าราชการไปดำรงตำแหน่ง ประเภทบริหารระดับกลาง 9. การย้ายข้าราชการไปดำรงตำแหน่ง ประเภทบริหารระดับสูง 10. การย้ายข้าราชการไปดำรงตำแหน่ง นักบริหาร ฯลฯ

7

8 1. การย้ายข้าราชการใน ระดับควบ

9 2. การย้ายข้าราชการที่ดำรงตำแหน่ง ซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติโดย อาศัยความรู้ ความชำนาญ และ ประสบการณ์เฉพาะตัว สำหรับสาย งาน ที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และระดับ 2

10 3. การย้ายข้าราชการไปดำรง ตำแหน่ง ซึ่ง ก. พ. กำหนดเป็นระดับ 6

11 4. การย้ายข้าราชการไปดำรง ตำแหน่งในระดับ ที่ต่ำกว่าเดิม ตั้งแต่ระดับ 8 ลงมา

12 การย้ายข้าราชการใน ระดับควบ นำเสนอโดย นางปัจมาภรณ์ สมร ไกรสรกิจ

13 การย้ายข้าราชการที่ดำรง ตำแหน่งซึ่งปฏิบัติโดย อาศัยความรู้ ความ ชำนาญ และประสบการณ์ เฉพาะตัว สำหรับสายงาน ที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และ ระดับ 2 นำเสนอโดย น. ส. อโณทัย แสงศิริ

14 การย้ายข้าราชการไปดำรง ตำแหน่ง ซึ่ง ก. พ. กำหนดเป็น ระดับ 6 และการย้าย ข้าราชการไปดำรงตำแหน่ง ในระดับ ที่ต่ำกว่าเดิม ตั้งแต่ระดับ 8 ลงมา นำเสนอโดย นางพลับพลึง ชวนสกุล

15 สำหรับกระผม นายยุทธนา จันทโร ภาส จะ นำเสนอในส่วนของ กฎ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง


ดาวน์โหลด ppt การย้ายข้าราชการ เป็นการแต่งตั้ง ข้าราชการซึ่ง ดำรง ตำแหน่งในเลขที่หนึ่งไปดำรง ตำแหน่ง อีกเลขที่ หนึ่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม โดยได้รับอัตราเงินเดือนไม่สูง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google