งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การย้ายข้าราชการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การย้ายข้าราชการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การย้ายข้าราชการ

2 ความหมายโดยทั่วไป การย้ายข้าราชการ เป็นการแต่งตั้งข้าราชการซึ่ง ดำรงตำแหน่งในเลขที่หนึ่งไปดำรงตำแหน่ง อีกเลขที่หนึ่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม โดยได้รับอัตราเงินเดือนไม่สูงกว่าเดิม

3 การย้ายแบ่งออกได้หลายกรณี ดังนี้
การย้ายข้าราชการไปดำรงตำแหน่งในระดับควบ การย้ายข้าราชการไปดำรงตำแหน่งซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติโดยอาศัย ความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์เฉพาะตัว สำหรับสายงานที่เริ่มต้นจาก ระดับ 1 และระดับ 2

4 3. การย้ายข้าราชการไปดำรงตำแหน่งซึ่ง ก.พ. กำหนดเป็นระดับ 6
การย้ายข้าราชการไปดำรงตำแหน่งในระดับ ที่ต่ำกว่าเดิม ตั้งแต่ระดับ 8 ลงมา การย้ายข้าราชการซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น

5 การย้ายข้าราชการไปดำรงตำแหน่งสำหรับ ผู้ปฏิบัติงาน ที่มีประสบการณ์ ตำแหน่งประเภท ทั่วไป (ว) ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ (วช) และตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ (ชช) การย้ายข้าราชการไปดำรงตำแหน่งระดับ และระดับ 8 เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ การย้ายข้าราชการไปดำรงตำแหน่งนักบริหาร

6 การย้ายข้าราชการไปดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับกลาง
การย้ายข้าราชการไปดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง การย้ายข้าราชการไปดำรงตำแหน่งนักบริหาร ฯลฯ การย้ายข้าราชการไปดำรงตำแหน่งนักบริหาร

7 ขอบเขตการนำเสนอในครั้งนี้

8 1. การย้ายข้าราชการในระดับควบ

9 การย้ายข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติโดยอาศัยความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์เฉพาะตัว สำหรับสายงาน ที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และระดับ 2

10 3. การย้ายข้าราชการไปดำรงตำแหน่ง ซึ่ง ก.พ.กำหนดเป็นระดับ 6

11 4. การย้ายข้าราชการไปดำรงตำแหน่งในระดับ ที่ต่ำกว่าเดิม ตั้งแต่ระดับ 8 ลงมา

12 การย้ายข้าราชการในระดับควบ นางปัจมาภรณ์ สมรไกรสรกิจ
นำเสนอโดย นางปัจมาภรณ์ สมรไกรสรกิจ

13 การย้ายข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งซึ่งปฏิบัติโดยอาศัยความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์เฉพาะตัว สำหรับสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และระดับ 2 นำเสนอโดย น.ส.อโณทัย แสงศิริ

14 การย้ายข้าราชการไปดำรงตำแหน่ง ซึ่ง ก. พ
การย้ายข้าราชการไปดำรงตำแหน่ง ซึ่ง ก.พ.กำหนดเป็นระดับ 6 และการย้าย ข้าราชการไปดำรงตำแหน่งในระดับ ที่ต่ำกว่าเดิม ตั้งแต่ระดับ 8 ลงมา นำเสนอโดย นางพลับพลึง ชวนสกุล

15 สำหรับกระผม นายยุทธนา จันทโรภาส จะนำเสนอในส่วนของ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง


ดาวน์โหลด ppt การย้ายข้าราชการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google