งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การย้ายข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งที่ ก. พ. กำหนดเป็นระดับ 6 ในตำแหน่งเลขที่หนึ่งไปดำรงตำแหน่งที่ ก. พ. กำหนดเป็นระดับ 6 ในตำแหน่งเลขที่อื่น ซึ่งอาจจะเป็นตำแหน่งเดียวกันหรือต่างตำแหน่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การย้ายข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งที่ ก. พ. กำหนดเป็นระดับ 6 ในตำแหน่งเลขที่หนึ่งไปดำรงตำแหน่งที่ ก. พ. กำหนดเป็นระดับ 6 ในตำแหน่งเลขที่อื่น ซึ่งอาจจะเป็นตำแหน่งเดียวกันหรือต่างตำแหน่ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การย้ายข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งที่ ก. พ. กำหนดเป็นระดับ 6 ในตำแหน่งเลขที่หนึ่งไปดำรงตำแหน่งที่ ก. พ. กำหนดเป็นระดับ 6 ในตำแหน่งเลขที่อื่น ซึ่งอาจจะเป็นตำแหน่งเดียวกันหรือต่างตำแหน่ง ก็ได้ โดยข้าราชการที่จะย้ายต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่จะย้าย

3  มีตำแหน่งว่าง  มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่งตรงตาม มาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก. พ. กำหนด  รับเงินเดือนไม่สูง กว่าเดิม

4 รับเรื่อง ตรวจสอบคุณสมบัติฯ สงวนตำแหน่ง ( กอ. บค.) ตรวจสอบอัตราเงินเดือน ( ฝงง.) คุณสมบัติไม่ครบถ้วน แจ้งสำนัก / กอง เจ้าของเรื่อง เสนอรองอธิบดี ขอความเห็นชอบ อธิบดี จัดทำคำสั่ง

5 1. ตรวจสอบคุณสมบัติของข้าราชการที่จะย้ายให้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 2. จัดทำบันทึกถึง กอ. บค. และ ฝงง. เพื่อตรวจสอบตำแหน่งว่างและ อัตราเงินเดือน 3. จัดทำบันทึกเสนอรองอธิบดีในสายงาน เพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบ ( การย้ายข้าราชการไปดำรง ตำแหน่งต่างสังกัด )

6 4. เสนออธิบดี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 5. จัดทำคำสั่งย้ายข้าราชการ เสนอกรมฯ ( ทุกวันที่ 15 ของเดือน ) ( การย้ายข้าราชการไปดำรง ตำแหน่งต่างสังกัด )

7 ( การย้ายข้าราชการใน สังกัดเดียวกัน ) 1. ตรวจสอบคุณสมบัติของข้าราชการที่จะย้ายให้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 2. ให้ฝ่ายบริหารทั่วไป เสนอเรื่องไปยังกลุ่มอัตรากำลังและระบบงาน สำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล ตรวจสอบและ สงวนตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง และเสนอเรื่องไปยังฝ่ายควบคุมเงินเดือน และค่าจ้าง กองการเงินและบัญชี ตรวจสอบอัตราเงินเดือน

8 ( การย้ายข้าราชการใน สังกัดเดียวกัน ) 3. เสนอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการย้ายของสำนัก หรือกอง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการย้าย 4. ดำเนินการจัดทำคำสั่งเสนอผู้อำนวยการสำนัก / ผู้อำนวยการกองลงนาม 5. ส่งสำเนาคำสั่ง จำนวน 9 ชุด ให้สำนักพัฒนาโครงสร้างและ ระบบบริหารงานบุคคล ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ออกคำสั่ง


ดาวน์โหลด ppt การย้ายข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งที่ ก. พ. กำหนดเป็นระดับ 6 ในตำแหน่งเลขที่หนึ่งไปดำรงตำแหน่งที่ ก. พ. กำหนดเป็นระดับ 6 ในตำแหน่งเลขที่อื่น ซึ่งอาจจะเป็นตำแหน่งเดียวกันหรือต่างตำแหน่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google