งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.๒๕๔๘

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.๒๕๔๘"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.๒๕๔๘
สาระสำคัญ 1. ให้มีการจดทะเบียนรับรองสถานภาพวิสาหกิจชุมชน 2. ให้มีการบูรณาการการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนอย่างเป็น เอกภาพ โดยมีคณะกรรมการเป็นกลไกขับเคลื่อน

2 การจดทะเบียนรับรองสถานภาพวิสาหกิจชุมชน
ให้วิสาหกิจชุมชนที่จะขอรับการส่งเสริมตาม พ.ร.บ.นี้ ยื่นขอจดทะเบียนต่อกรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนดให้ “เกษตรอำเภอ” ทำหน้าที่ “นายทะเบียน” พัฒนาระบบอิเล็คโทรนิคเพื่อการ - จดทะเบียน ยกเลิก เพิกถอน - รวบรวมข้อมูลพื้นฐานวิสาหกิจชุมชน - ข้อมูลการประเมินศักยภาพตนเองของวิสาหกิจชุมชน - ข้อมูลการส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน -

3 คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
นายกรัฐมนตรี [ประธาน] ระดับชาติ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร [เลขานุการ] กรรมการ 13 คน กรรมการ 13 คน จากส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากภาคประชาชน - รมต. 5 กระทรวง - พช. - ส่งเสริมการส่งออก - ส่งเสริมอุตสาหกรรม - สรรพากร - สวทช. - พอช. - ธกส. - ออมสิน - ผู้แทนวิสาหกิจชุมชน 10 คน - ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน

4 คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
ระดับจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด [ประธาน] เกษตรจังหวัด [เลขานุการ] กรรมการ 9 คน กรรมการ 9 คน จากส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากภาคประชาชน - ผู้แทนวิสาหกิจชุมชน 6 คน - ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน

5 ทิศทางการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร
1. ใช้กลไกของคณะกรรมการ/อนุกรรมการ 2. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 3. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน โดยส่งเสริมการประเมินศักยภาพของตนเอง และ จัดทำแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้สำหรับวิสาหกิจชุมชน 5. ส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 6. พัฒนาระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน

6 การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
1. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิจัยและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร [ประธาน] ผู้แทน สกว. [รองประธาน] ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร [เลขานุการ] ผู้แทนส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ผู้แทนวิสาหกิจชุมชน - ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษา

7 การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน (ต่อ)
บทบาท 1. เสนอกรอบนโยบายการศึกษาวิจัยวิสาหกิจชุมชน 2. ประสานและเชื่อมโยงทรัพยากร 3. พัฒนาฐานข้อมูลงานวิจัยวิสาหกิจชุมชน และเผยแพร่ 4. ติดตามประเมินผล และเสนอความคิดเห็นด้านงานวิจัย ต่อคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

8 การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน (ต่อ)
2. สนับสนุนงบประมาณให้เจ้าหน้าที่ระดับเขต จังหวัด ทำการ วิจัยเชิงคุณภาพแบบมีส่วนร่วม - ปี 2550 : ศึกษาวิจัยกลยุทธการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน เพื่อการพึ่งตนเอง - ปี 2551 : ศึกษาแนวทางการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน - ปี 2552 : รูปแบบการบูรณาการการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และพัฒนาไปสู่แหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน

9 การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน (ต่อ)
3. ประสานสถาบันวิชาการเพื่อให้การสนับสนุนหน่วยงาน ในภูมิภาคในการขับเคลื่อนงานวิจัย

10 สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
สวัสดี โทร/โทรสาร


ดาวน์โหลด ppt พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.๒๕๔๘

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google