งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พ. ร. บ. ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ. ศ. ๒๕๔๘ สาระสำคัญ 1. ให้มีการจดทะเบียนรับรองสถานภาพ วิสาหกิจชุมชน 2. ให้มีการบูรณาการการส่งเสริม วิสาหกิจชุมชนอย่างเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พ. ร. บ. ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ. ศ. ๒๕๔๘ สาระสำคัญ 1. ให้มีการจดทะเบียนรับรองสถานภาพ วิสาหกิจชุมชน 2. ให้มีการบูรณาการการส่งเสริม วิสาหกิจชุมชนอย่างเป็น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พ. ร. บ. ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ. ศ. ๒๕๔๘ สาระสำคัญ 1. ให้มีการจดทะเบียนรับรองสถานภาพ วิสาหกิจชุมชน 2. ให้มีการบูรณาการการส่งเสริม วิสาหกิจชุมชนอย่างเป็น เอกภาพ โดยมีคณะกรรมการเป็น กลไกขับเคลื่อน

2 การจดทะเบียนรับรองสถานภาพ วิสาหกิจชุมชน ให้วิสาหกิจชุมชนที่จะขอรับการ ส่งเสริมตาม พ. ร. บ. นี้ ยื่นขอจดทะเบียนต่อกรมส่งเสริม การเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนดให้ “ เกษตรอำเภอ ” ทำหน้าที่ “ นายทะเบียน ” พัฒนาระบบอิเล็คโทรนิคเพื่อการ - จดทะเบียน ยกเลิก เพิกถอน - รวบรวมข้อมูลพื้นฐานวิสาหกิจชุมชน - ข้อมูลการประเมินศักยภาพตนเองของ วิสาหกิจชุมชน - ข้อมูลการส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจ ชุมชน - http://smce.doae.go.th

3 คณะกรรมการส่งเสริม วิสาหกิจชุมชน ระดับช าติ นายกรัฐมนตรี [ ประธาน ] อธิบดีกรมส่งเสริม การเกษตร [ เลขานุการ ] กรรมการ 13 คน จากส่วนราชการและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - รมต. 5 กระทรวง - พช. - ส่งเสริมการส่งออก - ส่งเสริมอุตสาหกรรม - สรรพากร - สวทช. - พอช. - ธกส. - ออมสิน กรรมการ 13 คน จากภาคประชาชน - ผู้แทนวิสาหกิจชุมชน 10 คน - ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน

4 คณะกรรมการส่งเสริม วิสาหกิจชุมชน ระดับ จังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด [ ประธาน ] เกษตร จังหวัด [ เลขานุกา ร ] กรรมการ 9 คน จากส่วนราชการและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรรมการ 9 คน จากภาค ประชาชน - ผู้แทนวิสาหกิจชุมชน 6 คน - ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน

5 ทิศทางการดำเนินงานของกรม ส่งเสริมการเกษตร 1. ใช้กลไกของคณะกรรมการ / อนุกรรมการ 2. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 3. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของ สมาชิกวิสาหกิจชุมชน โดยส่งเสริมการประเมินศักยภาพ ของตนเอง และ จัดทำแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้สำหรับวิสาหกิจ ชุมชน 5. ส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 6. พัฒนาระบบสารสนเทศวิสาหกิจ ชุมชน

6 การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา วิสาหกิจชุมชน 1. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิจัยและ พัฒนาวิสาหกิจชุมชน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร [ ประธาน ] ผู้อำนวยการกองวิจัยและ พัฒนาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร [ เลขานุการ ] ผู้แทน สกว. [ รอง ประธาน ] ผู้แทนส่วน ราชการและ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง - ผู้แทนวิสาหกิจชุมชน - ผู้ทรงคุณวุฒิจาก สถาบันการศึกษา

7 การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา วิสาหกิจชุมชน ( ต่อ ) บทบา ท 1. เสนอกรอบนโยบายการศึกษาวิจัย วิสาหกิจชุมชน 2. ประสานและเชื่อมโยงทรัพยากร 3. พัฒนาฐานข้อมูลงานวิจัยวิสาหกิจ ชุมชน และเผยแพร่ 4. ติดตามประเมินผล และเสนอความ คิดเห็นด้านงานวิจัย ต่อคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ ชุมชน

8 การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา วิสาหกิจชุมชน ( ต่อ ) 2. สนับสนุนงบประมาณให้เจ้าหน้าที่ระดับ เขต จังหวัด ทำการ วิจัยเชิงคุณภาพแบบมีส่วนร่วม - ปี 2550 : ศึกษาวิจัยกลยุทธการพัฒนา วิสาหกิจชุมชน เพื่อการพึ่งตนเอง - ปี 2551 : ศึกษาแนวทางการพัฒนา เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน - ปี 2552 : รูปแบบการบูรณาการการ ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และพัฒนาไปสู่แหล่งเรียนรู้ วิสาหกิจชุมชน

9 การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา วิสาหกิจชุมชน ( ต่อ ) 3. ประสานสถาบันวิชาการเพื่อให้การ สนับสนุนหน่วยงาน ในภูมิภาคในการขับเคลื่อนงานวิจัย

10 http://smce.doae.go.th http://sceb.doae.go.th โทร / โทรสาร 02-955-1591 02-955-1595 02-955-1581 E-mail:sceb30@doae.go.th


ดาวน์โหลด ppt พ. ร. บ. ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ. ศ. ๒๕๔๘ สาระสำคัญ 1. ให้มีการจดทะเบียนรับรองสถานภาพ วิสาหกิจชุมชน 2. ให้มีการบูรณาการการส่งเสริม วิสาหกิจชุมชนอย่างเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google