งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 เอกสารและแฟ้มเอกสาร เอกสารและแฟ้มเอกสาร เก็บเป็นหมวดหมู่และ เป็นระเบียบ เก็บเป็นหมวดหมู่และ เป็นระเบียบ การบ่งชี้เอกสารจะต้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 เอกสารและแฟ้มเอกสาร เอกสารและแฟ้มเอกสาร เก็บเป็นหมวดหมู่และ เป็นระเบียบ เก็บเป็นหมวดหมู่และ เป็นระเบียบ การบ่งชี้เอกสารจะต้อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 2 2

3 3 3

4 4 4

5 5 5

6 6 6

7 7 เอกสารและแฟ้มเอกสาร เอกสารและแฟ้มเอกสาร เก็บเป็นหมวดหมู่และ เป็นระเบียบ เก็บเป็นหมวดหมู่และ เป็นระเบียบ การบ่งชี้เอกสารจะต้อง ตรงกับเอกสารที่อยู่ ภายในแฟ้ม การบ่งชี้เอกสารจะต้อง ตรงกับเอกสารที่อยู่ ภายในแฟ้ม สามารถหาเอกสารใน แฟ้มหรือใน คอมพิวเตอร์ได้ภายใน 5 นาที สามารถหาเอกสารใน แฟ้มหรือใน คอมพิวเตอร์ได้ภายใน 5 นาที การปฏิบัติงาน การปฏิบัติงาน ปิดไฟ แอร์ และ อุปกรณ์อื่น ๆ เมื่อไม่ใช้งาน ปิดไฟ แอร์ และ อุปกรณ์อื่น ๆ เมื่อไม่ใช้งาน แจ้งเหตุ หรือ รายงานข้อบกพร่อง ในการทำงานอย่าง สม่ำเสมอ แจ้งเหตุ หรือ รายงานข้อบกพร่อง ในการทำงานอย่าง สม่ำเสมอ หมายเหตุ : ประธาน 5 ส. ของฝ่ายฯ หมุนเวียนทุกปี ประธาน 5 ส. ของฝ่ายฯ หมุนเวียนทุกปี 7 คอมพิวเตอร์ & อุปกรณ์ สำนักงาน คอมพิวเตอร์ & อุปกรณ์ สำนักงาน สะอาด เป็นระเบียบ สะอาด เป็นระเบียบ ใช้งานได้ไม่ชำรุด ใช้งานได้ไม่ชำรุด

8 ที่ ปรึก ษา ประธาน 5 ส. ฝ่าย ประเมินผล ฝ่ายส่งเสริม วิชาการ 8

9 9 ในปี 2554 ที่ผ่านมา ฝ่าย บริหารงานบริการวิชาการฯ ได้ดำเนิน กิจกรรม 5 ส. + โดยมี ส. เพิ่มเติม ดังนี้ 5 ส. หลั ก ส.6ส.6ส.6ส.6 ส.7ส.7ส.7ส.7 ส.8ส.8ส.8ส.8 ส.9ส.9ส.9ส.9 ส. เสนอแนะ (Suggestions) ส. สร้างสรรค์ (Super Creative) ส. สิ่งแวดล้อม (Environment) ส. สไมล์ (Smile) 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16


ดาวน์โหลด ppt 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 เอกสารและแฟ้มเอกสาร เอกสารและแฟ้มเอกสาร เก็บเป็นหมวดหมู่และ เป็นระเบียบ เก็บเป็นหมวดหมู่และ เป็นระเบียบ การบ่งชี้เอกสารจะต้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google