งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประวัติสาวก สาวิกา ในศาสนาพุทธ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประวัติสาวก สาวิกา ในศาสนาพุทธ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประวัติสาวก สาวิกา ในศาสนาพุทธ

2 พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต
มีนามเดิมว่า มั่น แก่นแก้ว เกิดเมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2413 มรณภาพ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2492 รวมอายุได้79 ปี ประวัติ เมื่ออายุ 22 ปี ท่านจึงเข้าอุปสมบทที่วัดศรีทอง จ.อุบลราชธานี โดยมีพระอริยกวี(อ่อน ธมฺมรกฺขิโต)เป็นอุปฌาย์ โดยได้รับฉายาว่า ภูริทตฺโต แปลว่า ผู้ให้ปัญญา ผู้แจกจ่ายความฉลาด สมณศักดิ์ คุณธรรมที่ควรถือเป็นแบบอย่าง มีความใฝ่เรียนรู้ศึกษา มีความมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวในการปฏิบัติพระธรรมวินัย

3 คุณธรรมที่ควรถือเป็นแบบอย่าง
สมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารี) มีนามเดิมว่า เฮง หรือ กิมเฮง เกิดเมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2424 มรณภาพ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2486 รวมอายุได้ 63 ปี ประวัติ พ.ศ เป็นพระศรีวิสุทธิวงศ์        พ.ศ เป็นพระราชสุธี        พ.ศ เป็นพระเทพโมลี        พ.ศ เป็นพระธรรมไตรโลกาจารย์        พ.ศ เป็นพระพิมลธรรม        พ.ศ เป็นสมเด็จพระวันรัต เมื่ออายุ ปี 38 พรรษา สมณศักดิ์ คุณธรรมที่ควรถือเป็นแบบอย่าง เป็นผู้เคร่งครัดในการทำวัตรไหว้พระสวดมนต์ทุกเช้าเย็น เป็นนักปกครองที่ดีเยี่ยม เป็นผู้มีความกตัญญูกตเวที

4 พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกษุ)
นามเดิม “ เงื้อม “ เกิด 27 พฤษภาคม พ.ศ มรณภาพ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 อายุ 87 ปี ประวัติ พ.ศ     พระเงื่อม พ.ศ     พระมหาเงื่อม พ.ศ     พระครูอินทปัญญาจารย์ พ.ศ     พระอริยนันทมุนี พระราชาคณะชั้นสามัญ พ.ศ     พระราชชัยกวี พระราชาคณะชั้นราช พ.ศ     พระเทพวิสุทธิเมธี พระราชาคณะชั้นเทพ พ.ศ     พระธรรมโกศาจารย์ พระราชาคณะชั้นธรรม สมณศักดิ์ คุณธรรมที่ควรถือเป็นแบบอย่าง ศึกษาค้นคว้าหลักธรรมให้เข้าใจอย่างแท้จริง แต่งตาราทางพระพุทธศาสนา เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ที่ได้อ่าน มีปณิธานอย่างแรงกล้า การเผยแผ่ธรรมะที่ถูกต้อง

5 พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกษุ)
นามเดิม “ ปั่น “ เกิด 11 พฤษภาคม พ.ศ มรณภาพ 10 ตุลาคม พ.ศ อายุ ปี ประวัติ วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ "พระปัญญานันทมุนี" วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ "พระราชนันทมุนี" วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ "พระเทพวิสุทธิเมธี" วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ "พระธรรมโกศาจารย์ สุนทรญาณดิลก สาธกธรรมภาณ วิสาลธรรมวิภูษิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี" วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ "พระพรหมมังคลาจารย์ ไพศาลธรรมโกศล วิมลศีลาจารวินิฐ พิพิธธรรมนิเทศ พิเศษวรกิจจานุกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี" สมณศักดิ์ คุณธรรมที่ควรถือเป็นแบบอย่าง ศึกษาค้นคว้าหลักธรรมให้เข้าใจอย่างแท้จริง แต่งตำราทางพระพุทธศาสนา เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ที่ได้อ่าน การเผยแผ่ธรรมะที่ถูกต้อง

6 คุณธรรมที่ควรถือเป็นแบบอย่าง
พระพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท ) เกิด 17 มิถุนายน พ.ศ. 2461 มรณภาพ 16 มกราคม พ.ศ. 2535 อายุ ปี ประวัติ • พระราชาคณะ ชั้นสามัญ ที่ "พระโพธิญาณเถร" เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2516 • ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2517 สมณศักดิ์ คุณธรรมที่ควรถือเป็นแบบอย่าง แบบอย่างของพระวิปัสสนา เผยแผ่ยังต่างประเทศ เช่น ยุโรป อเมริกา

7 คุณธรรมที่ควรถือเป็นแบบอย่าง
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) นามเดิม “ ประยุทธิ์ “ เกิด 12 มกราคม พ.ศ. 2481 ประวัติ พ.ศ พระศรีวิสุทธิโมลี พ.ศ พระราชวรมุนี พ.ศ พระเทพเวที ศรีวิสาลปาพจนรจิต ตรีปิฎกบัณฑิต มหา๕ณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พ.ศ พระธรรมปิฎก อดุลญาณนายก ปาพจนดิลกนิวิฐ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พ.ศ พระพรหมคุณาภรณ์ สุนทรธรรมสาธก ตรีปิฎกปริยัติโกศล วิมลศีลาจาร ศาสนภารธุราทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี สมณศักดิ์ คุณธรรมที่ควรถือเป็นแบบอย่าง ศึกษาธรรมอย่างรู้แจ้ง มีวัตรปฏิบัติ แต่งตำราพุทธศาสนา

8 คุณธรรมที่ควรถือเป็นแบบอย่าง
พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกษุ) พระอาจารย์มั่น ภูริตตฺโต มีความใฝ่เรียนรู้ศึกษา มีความมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวในการปฏิบัติพระธรรมวินัย ศึกษาค้นคว้าหลักธรรมให้เข้าใจอย่างแท้จริง แต่งตำราทางพระพุทธศาสนา เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ที่ได้อ่าน การเผยแผ่ธรรมะที่ถูกต้อง สมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารี) พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท ) เป็นผู้เคร่งครัดในการทำวัตรไหว้พระสวดมนต์ทุกเช้าเย็น เป็นนักปกครองที่ดีเยี่ยม เป็นผู้มีความกตัญญูกตเวที แบบอย่างของพระวิปัสสนา เผยแผ่ยังต่างประเทศ เช่น ยุโรป อเมริกา พระธรรมโกศาจารย์(พุทธทาสภิกษุ) พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ศึกษาค้นคว้าหลักธรรมให้เข้าใจอย่างแท้จริง แต่งตาราทางพระพุทธศาสนา เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ที่ได้อ่าน มีปณิธานอย่างแรงกล้า การเผยแผ่ธรรมะที่ถูกต้อง ศึกษาธรรมอย่างรู้แจ้ง มีวัตรปฏิบัติ แต่งตำราพุทธศาสนา

9 ขอจบการนำเสนอของพวกเรากลุ่มที่ 2 ขอบคุณครับ / ค่ะ

10 สมาชิกกลุ่ม 2. 1. นาย. วรินทร์. กมลวรรณางกูร. เลขที่ 7. 2. นาย. บัณฑิต
สมาชิกกลุ่ม นาย วรินทร์ กมลวรรณางกูร เลขที่ นาย บัณฑิต ทิใจ เลขที่ นาย ฉัตรมงคล ครุฑแสง เลขที่ นางสาว นิสา ถนอมสุข เลขที่ นางสาว สาธิดา ปัญจะ เลขที่ นางสาว ศิริลักษณ์ ก้อนทอง เลขที่ นางสาว กาญจนาพร ผึ้งดี เลขที่ นางสาว ณัฐสุดา วงษ์ใหญ่ เลขที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6


ดาวน์โหลด ppt ประวัติสาวก สาวิกา ในศาสนาพุทธ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google