งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประวัติ สมณศักดิ์ คุณธรรมที่ ควรถือเป็น แบบอย่าง พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประวัติ สมณศักดิ์ คุณธรรมที่ ควรถือเป็น แบบอย่าง พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ประวัติ สมณศักดิ์ คุณธรรมที่ ควรถือเป็น แบบอย่าง พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต

3 ประวัติ สมณศักดิ์ คุณธรรมที่ ควรถือเป็น แบบอย่าง สมเด็จพระวันรัต ( เฮง เขมจารี )

4 ประวัติ สมณศักดิ์ คุณธรรมที่ ควรถือเป็น แบบอย่าง พระธรรมโกศาจารย์ ( พุทธ ทาสภิกษุ )

5 ประวัติ สมณศักดิ์ คุณธรรมที่ ควรถือเป็น แบบอย่าง พระพรหมมังคลาจารย์ ( ปัญญานันทภิกษุ )

6 ประวัติ สมณศักดิ์ คุณธรรมที่ ควรถือเป็น แบบอย่าง พระพระโพธิญาณเถร ( ชา สุภทฺโท )

7 ประวัติ สมณศักดิ์ คุณธรรมที่ ควรถือเป็น แบบอย่าง พระพรหมคุณาภรณ์ ( ป. อ. ปยุตฺโต )

8 คุณธรรมที่ควรถือ เป็นแบบอย่าง พระอาจารย์มั่น ภูริตตฺโต สมเด็จพระวันรัต ( เฮง เขมจารี ) พระธรรมโกศาจารย์ ( พุทธทาสภิกษุ ) พระพรหมมังคลาจารย์ ( ปัญญานันทภิกษุ ) พระโพธิญาณเถร ( ชา สุภทฺโท ) พระพรหมคุณาภรณ์ ( ป. อ. ปยุตฺโต ) มีความใฝ่เรียนรู้ศึกษา มีความมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวในการ ปฏิบัติพระธรรมวินัย เป็นผู้เคร่งครัดในการทำวัตรไหว้ พระสวดมนต์ทุกเช้าเย็น เป็นนักปกครองที่ดีเยี่ยม เป็นผู้มีความกตัญญูกตเวที ศึกษาค้นคว้าหลักธรรมให้เข้าใจอย่าง แท้จริง แต่งตาราทางพระพุทธศาสนา เพื่อให้ เกิดประโยชน์แก่ผู้ที่ได้อ่าน มีปณิธานอย่างแรงกล้า การเผยแผ่ธรรมะที่ถูกต้อง ศึกษาค้นคว้าหลักธรรมให้เข้าใจอย่าง แท้จริง แต่งตำราทางพระพุทธศาสนา เพื่อให้ เกิดประโยชน์แก่ผู้ที่ได้อ่าน การเผยแผ่ธรรมะที่ถูกต้อง แบบอย่างของพระวิปัสสนา เผยแผ่ยังต่างประเทศ เช่น ยุโรป อเมริกา ศึกษาธรรมอย่างรู้ แจ้ง มีวัตรปฏิบัติ แต่งตำราพุทธ ศาสนา

9

10


ดาวน์โหลด ppt ประวัติ สมณศักดิ์ คุณธรรมที่ ควรถือเป็น แบบอย่าง พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google