งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
นโยบาย และทิศทางการจัดการความรู้ (Knowledge Management) กรมการพัฒนาชุมชน นางกอบแก้วจันทร์ดี รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

2 ทำไมกรมการพัฒนาชุมชน ต้องมีการจัดการความรู้?

3 เพราะ.......... สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร
1. ภาวะของการแข่งขันทั้งในปัจจุบันและอนาคต 2. กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคม และเศรษฐกิจยุคใหม่ ( New Economy ) 3. ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี 4. ความรู้ที่เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในทุก 2 -3 ปีการเรียนรู้ที่เร็วกว่า (faster learning) จะทำให้ได้เปรียบในการแข่งขัน

4 เพราะ....... สภาพแวดล้อมภายในองค์กร
1. ความผิดพลาดซ้ำ ๆของผู้ปฏิบัติงาน 2. ความรู้อยู่ที่ผู้เชี่ยวชาญ เมื่อลาออกไปความรู้ก็จะไปกับผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้น ทำให้องค์กรขาดความรู้นั้นไป 3. องค์กรมี Best Practice แต่ไม่เคยนำมาใช้ และบางครั้งองค์กรก็ไม่รู้ว่า Best Practice ของตนคืออะไร 4. องค์กรต้องการผลงานที่ดีขึ้นในเรื่องของการตอบสนองที่ดีต่อลูกค้า

5 เพราะ เป็นพระราชกฤษฎีกา มาตรา 11 (ปี 2546) การดำเนินงานตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. เป็นกำหนดให้เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของการบริหารความรู้ในองค์กร(มิติที่ 4 ด้านพัฒนาองค์กร )

6 KMขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กรอย่างไร?
CKO อำนวย คุณเอื้อ คุณลิขิต คุณกิจ คุณประสาน ยุทธศาสตร์กรมฯ KMทีม ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge Identification) Strategy Map 2. การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) 3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) คลัง ความรู้ ACTION PLAN 4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement) ACTION PLAN ACTION PLAN ACTION PLAN ACTION PLAN ACTION PLAN ACTION PLAN 5. การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) ACTION PLAN ACTION PLAN 6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) 7. การเรียนรู้ (Learning)

7 นโยบายและทิศทางการจัดการความรู้ (Knowledge Management) กรมการพัฒนาชุมชน

8 ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้
กรมการพัฒนาชุมชน ปี วิสัยทัศน์ “เป็นกลไกหลักในการจัดการความรู้ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน” พันธกิจ 1) สร้างระบบการจัดการความรู้ 2) สร้างนักจัดการความรู้ด้านการพัฒนาชุมชน 3) สร้างคลังความรู้การพัฒนาชุมชน

9 ส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
เป้าหมาย บุคลากร และผู้รับบริการ สามารถเข้าถึงและนำองค์ความรู้ไปใช้เพื่อการพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประเด็นยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

10 กลยุทธ์ 1) พัฒนาระบบการจัดการความรู้
1) พัฒนาระบบการจัดการความรู้ 2) พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการจัดการความรู้ 3) แสวงหาเเละพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาชุมชน พัฒนาเเละส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากคลังความรู้ การพัฒนาชุมชน (Excellence Center)

11 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
1) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการองค์ความรู้ทั่วทั้งองค์กร 2) พัฒนากลไกการบริหารองค์ความรู้เเละสนับสนุนการเรียนรู้ 3) พัฒนาบุคลากรต้นแบบด้านการจัดการความรู้ 4) สร้างเครือข่ายนักจัดการความรู้ด้านการพัฒนาชุมชน 5) ส่งเสริมการเเสวงหาความรู้จากการปฏิบัติงาน(ก่อน –ระหว่าง – หลัง) ในงานพัฒนาชุมชน 6) ส่งเสริมการจัดเวทีเพื่อยกระดับความรู้ขององค์กรเพื่อการพัฒนางาน 7) พัฒนาคลังความรู้เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้การพัฒนาชุมชน 8) พัฒนาช่องทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร/ผู้รับบริการและภาคีการพัฒนา 9) พัฒนากลไกในการนำองค์ความรู้สู่การพัฒนาบุคลากรเเละพัฒนางาน

12 การจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
มีเป้าหมายงาน คือ การปฏิบัติงานงานตามคำรับรองของกรมการพัฒนาชุมชน จำนวน ๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ ๔ โครงการ คือ ๑) การพัฒนาทุนชุมชน (โครงการสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน) ๒) การพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนให้เข้มแข็ง (โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ/ โครงการจัดตั้งศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนครบวงจร) ๓) ส่งเสริมการจัดการความรู้ของชุมชน(โครงการสร้างระบบการจัดการความรู้ของชุมชน : ศูนย์เรียนรู้ชุมชนเชิงคุณภาพ)

13 บทบาทนักจัดการความรู้ที่กรมฯอยากเห็น
ผู้เกี่ยวข้อง บทบาท นักวิชาการพัฒนาชุมชน สร้างนักจัดการความรู้(คนอื่น) - เป็นนักจัดการความรู้(ทำเอง) - ผู้ใช้ความรู้ พัฒนากร นักจัดการความรู้(ทำเอง) - นักส่งเสริมการจัดการความรู้ ผู้นำ/กลุ่มองค์กร/เครือข่าย ผู้รู้(ให้ความรู้) - นักจัดการความรู้(ทำเอง) - ผู้ใช้ความรู้

14 สรุปการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชน
เริ่มที่คน ที่งาน ไม่ใช่องค์ความรู้ แต่ร่วมกันกำหนดผลสัมฤทธิ์ของงานที่เป็นเป้าหมายร่วมกัน เน้นความรู้ในคน (Tacit knowledge) และแหล่งเรียนรู้ (Source of knowledge) มากกว่าความรู้ในตำรา (Explicit knowledge)

15 ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google