งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางกอบแก้วจันทร์ดี รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นโยบาย และทิศทางการ จัดการความรู้ นโยบาย และทิศทางการ จัดการความรู้ (Knowledge Management) กรมการพัฒนาชุมชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางกอบแก้วจันทร์ดี รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นโยบาย และทิศทางการ จัดการความรู้ นโยบาย และทิศทางการ จัดการความรู้ (Knowledge Management) กรมการพัฒนาชุมชน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางกอบแก้วจันทร์ดี รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นโยบาย และทิศทางการ จัดการความรู้ นโยบาย และทิศทางการ จัดการความรู้ (Knowledge Management) กรมการพัฒนาชุมชน

2 ทำไมกรมการพัฒนาชุมชน ต้องมีการจัดการความรู้?

3 เพราะ.......... สภาพแวดล้อมภายนอก องค์กร 1. ภาวะของการแข่งขันทั้งในปัจจุบัน และอนาคต 2. กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคม และเศรษฐกิจยุคใหม่ ( New Economy ) 3. ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของ เทคโนโลยี 4. ความรู้ที่เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในทุก 2 -3 ปีการเรียนรู้ที่เร็วกว่า (faster learning) จะทำให้ได้เปรียบในการ แข่งขัน

4 เพราะ....... สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 1. ความผิดพลาดซ้ำ ๆของผู้ปฏิบัติงาน 2. ความรู้อยู่ที่ผู้เชี่ยวชาญ เมื่อลาออกไป ความรู้ก็จะไปกับผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้น ทำให้ องค์กรขาดความรู้นั้นไป 3. องค์กรมี Best Practice แต่ไม่เคย นำมาใช้ และบางครั้งองค์กรก็ไม่รู้ว่า Best Practice ของตนคืออะไร 4. องค์กรต้องการผลงานที่ดีขึ้นในเรื่องของ การตอบสนองที่ดีต่อลูกค้า

5 เพราะ....... เป็นพระราชกฤษฎีกา มาตรา 11 ( ปี 2546) การ ดำเนินงานตามพระราช กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี เป็นกำหนดให้เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จ ของการบริหารความรู้ในองค์กร ( มิติ ที่ 4 ด้านพัฒนาองค์กร ) สำนักงาน ก. พ. ร.

6 6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) 5. การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) 4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement) 3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) 2. การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) KM ทีม 1. การบ่งชี้ ความรู้ (Knowledg e Identificat ion) 7. การเรียนรู้ (Learning) CKO อำนวย คุณเอื้อ คุณลิขิต คุณกิจ คุณประสาน ยุทธศาสตร์กรมฯ ประเด็นยุทธศาสตร์ ACTION PLAN Strategy Map คลัง ความรู้ KM ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กรอย่างไร ?

7 นโยบายและทิศทางการ จัดการความรู้ นโยบายและทิศทางการ จัดการความรู้ (Knowledge Management) กรมการพัฒนาชุมชน

8 ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2551-2554 วิสัยทัศน์ “ เป็นกลไกหลักในการจัดการความรู้ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ” พันธกิจ 1) สร้างระบบการจัดการความรู้ 2) สร้างนักจัดการความรู้ด้านการพัฒนา ชุมชน 3) สร้างคลังความรู้การพัฒนาชุมชน

9 เป้าหมาย บุคลากร และผู้รับบริการ สามารถเข้าถึงและ นำองค์ความรู้ไปใช้เพื่อการพัฒนางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ประเด็นยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

10 กลยุทธ์ 1) พัฒนาระบบการจัดการความรู้ 2) พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการจัดการความรู้ 3) แสวงหาเเละพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาชุมชน 4) พัฒนาเเละส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากคลังความรู้ 5) การพัฒนาชุมชน (Excellence Center)

11 แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมหลัก 1) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการองค์ความรู้ทั่วทั้ง องค์กร 2) พัฒนากลไกการบริหารองค์ความรู้เเละสนับสนุนการ เรียนรู้ 3) พัฒนาบุคลากรต้นแบบด้านการจัดการความรู้ 4) สร้างเครือข่ายนักจัดการความรู้ด้านการพัฒนาชุมชน 5) ส่งเสริมการเเสวงหาความรู้จากการปฏิบัติงาน ( ก่อน – ระหว่าง – หลัง ) ในงานพัฒนาชุมชน 6) ส่งเสริมการจัดเวทีเพื่อยกระดับความรู้ขององค์กรเพื่อ การพัฒนางาน 7) พัฒนาคลังความรู้เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้การพัฒนา ชุมชน 8) พัฒนาช่องทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร / ผู้รับบริการและภาคีการพัฒนา 9) พัฒนากลไกในการนำองค์ความรู้สู่การพัฒนาบุคลากร เเละพัฒนางาน

12 การจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ. ศ. 2552 มีเป้าหมายงาน คือ การปฏิบัติงานงานตามคำ รับรองของกรมการพัฒนาชุมชน จำนวน ๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ ๔ โครงการ คือ ๑ ) การพัฒนาทุนชุมชน ( โครงการสถาบันการ จัดการเงินทุนชุมชน ) ๒ ) การพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนให้เข้มแข็ง ( โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ / โครงการจัดตั้งศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจ ชุมชนครบวงจร ) ๓ ) ส่งเสริมการจัดการความรู้ของชุมชน ( โครงการ สร้างระบบการจัดการความรู้ของชุมชน : ศูนย์ เรียนรู้ชุมชนเชิงคุณภาพ )

13 บทบาทนักจัดการความรู้ที่ กรมฯอยากเห็น ผู้เกี่ยวข้อง บทบาท นักวิชาการพัฒนาชุมชน - สร้างนัก จัดการความรู้ ( คนอื่น ) - เป็นนักจัดการความรู้ ( ทำ เอง ) - ผู้ใช้ความรู้ พัฒนากร - นักจัดการความรู้ ( ทำเอง ) - นักส่งเสริมการจัดการ ความรู้ - ผู้ใช้ความรู้ ผู้นำ / กลุ่มองค์กร / เครือข่าย - ผู้รู้ ( ให้ ความรู้ ) - นักจัดการความรู้ ( ทำเอง ) - ผู้ใช้ความรู้

14 สรุปการจัดการความรู้เพื่อการ พัฒนาชุมชน เริ่มที่คน ที่งาน ไม่ใช่องค์ความรู้ แต่ร่วมกัน กำหนดผลสัมฤทธิ์ของงานที่เป็นเป้าหมาย ร่วมกัน เน้นความรู้ในคน (Tacit knowledge) และแหล่ง เรียนรู้ (Source of knowledge) มากกว่าความรู้ใน ตำรา (Explicit knowledge)

15 ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt นางกอบแก้วจันทร์ดี รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นโยบาย และทิศทางการ จัดการความรู้ นโยบาย และทิศทางการ จัดการความรู้ (Knowledge Management) กรมการพัฒนาชุมชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google