งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบจำลองอะตอม ของ Bohr เริ่มมีการแบ่งระดับชั้นพลังงาน  เนื่องจาก ระดับพลังงานไม่ต่อเนื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบจำลองอะตอม ของ Bohr เริ่มมีการแบ่งระดับชั้นพลังงาน  เนื่องจาก ระดับพลังงานไม่ต่อเนื่อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบจำลองอะตอม ของ Bohr เริ่มมีการแบ่งระดับชั้นพลังงาน  เนื่องจาก ระดับพลังงานไม่ต่อเนื่อง

2

3 แบบจำลองอะตอมของ Bohr  สเปกตรัมใน อะตอมไฮโดรเจน แต่เมื่อพิจารณา รายละเอียดของ เส้นสเปกตรัม พบว่ายังสามารถ แตกออกเป็นเส้น สเปกตรัมย่อยๆ ได้ อีก สเปกตรัมย่อยดังกล่าว ไม่สามารถอธิบายโดย แบบจำลองของ Bohr ได้

4 อะตอมไฮโดรเจนในพิกัดทรงกลม x z y r  

5 ในการแก้ปัญหาอะตอมไฮโดรเจนในพิกัดทรงกลม จะกำหนดให้ตัวแปรแต่ละตัวมีความเป็นอิสระไม่ขึ้น แก่กัน จะได้ว่า ตัวแปรแต่ละตัวจะ กำหนดสถานะทางควอนตัม ต่างกัน

6 Orbital Quantum Number: l Orbital Magnetic Quantum Number: m l Principal Quantum Number: n

7 n (the orbital of main shell, n = 1 (K), 2(L), 3(M),…), l (the orbital of subshell, l = 0(s), 1(p), …, n-1; for a given n, โดย จำนวนของ l = n), m l (the same subshell with different configurations, m l = -l,…,0,…,l; for a given l, โดยจำนวนของ m l = 2l+1 ) m s (spinning state: ,  ). The Pauli’s Exclusion Principle: No two electrons in an atom have the same set of values for the four quantum numbers, n, l, m l, m s. สำหรับ multiple-electron atom สถานะของ อิเล็กตรอนในอะตอมสามารถอธิบายได้ด้วยเลข ควอนตัม 4 ตัวดังนี้

8 ในปี ค. ศ. 1986 Dmitri Mendeleev ได้จัด หมวดหมู่ของธาตุต่างๆ ตามสมบัติของธาตุได้เป็น ตารางธาตุ ก่อนที่ Pauli จะแสดงให้เห็นถึง The Pauli’s Exclusion PrincipleDmitri Mendeleev The Pauli’s Exclusion Principle

9 The Pauli’s Exclusion Principle นำมาใช้อธิบายได้

10 The region where an electron in 1s orbit is most likely to be found. ( s: l = 0) Subshell According to QM … 1s Orbital

11 2s and 2p Orbitals 2p ( (p: l = 1) 3 different configurations (m l = -1,0,1) 2s2s 2p x 2p y 2p z ( s: l = 0)

12 3d Orbitals (d: l = 2)there are five different configurations corresponding to m l = -2, -1, 0, 1, 2

13 เลเซอร์ Monochromatic: Monochromatic: มีความยาวคลื่นค่าเดียว Coherent: Coherent: คลื่นทุกๆ ขบวนมีการเคลื่อนที่ ด้วยอัตราเร็วเท่ากันและเฟสเดียวกัน Directional: Directional: ไม่มีการกระจายออกของลำแสง High intensity: High intensity: มีความเข้มสูงในพื้นที่เล็กๆ ที่ลำแสงตกกระทบ Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation

14 Coherent and Incoherent Lights Coherent: the waves emitted maintain a constant phase relation. Comparison Lights and Lasers

15 Absorption and Emission of Photons การปลดปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของอะตอมตาม ธรรมชาติโดยทั่วๆ ไป เกิดขึ้นจากการที่อิเล็กตรอน ในอะตอมได้รับพลังงานมาจากที่อื่นเพื่อถูกกระตุ้น ให้อยู่ใน exited state แล้วสถานะดังกล่าวไม่เสถียร จึง ปลดปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมา ซึ่งทิศการ ปลดปล่อยจะเป็นลักษณะ random

16 Stimulated Emission of Photons แต่ก็สามารถกระตุ้นให้อะตอมปลดปล่อยคลื่น แม่เหล็กไฟฟ้าออกมา ( ไม่ได้ปลดปล่อยตาม ธรรมชาติ ) จากการให้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เหมาะสม เข้าไปกระตุ้นให้อิเล็กตรอนที่ exited state กลับสู่ ground state ซึ่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ออกมาจะมีทิศทาง เดียวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เข้ามา Laser Generation

17 (a) ในสถานการณ์ปกติ อิเล็กตรอนส่วนมาก มักจะถูกพบใน ground state หรือในสถานะต่ำ ที่สุด (b) แต่ถ้าอะตอมอยู่ใน สถานการณ์ที่ถูกกระตุ้น จากแหล่งพลังงาน ภายนอก อิเล็กตรอนใน อะตอมโดยส่วนมากจะ ถูกพบอยู่ในสถานะที่สูง กว่าแทน เรียกว่า population inversion A Population Inversion

18 Basic Operation of a Laser A population inversion

19 Lasers So what do you need to build a laser? 1. Gain Medium - a material with atoms that have a metastable state and that can achieve population inversion 2. Excitation Source - a way to supply energy to excite the atoms 3. Resonating Cavity (Mirrors) - allows the stimulated photons to travel back and forth through the gain medium so they can stimulate more photons (light amplification)

20 gain medium solid liquid gas excitation source light, laser for solid lasers laser for liquid lasers high voltage for gas lasers full mirror partial mirror allows some photons to escape to produce beam Laser in CavityPhoton Emission

21 เป็น Photons ที่มีพลังงานในช่วงประมาณ 100eV ถึง 100,000eV. พลังงานมหาศาลนี้สามารถทะลุผ่านร่างเราไปได้ ( ยกเว้นแต่ส่วนที่เป็นกระดูก ). มีความยาวคลื่น ประมาณ X-Rays 0.01 nm to 10 nm

22 การผลิต X-Ray Black Body Radiation Black Body Radiation ควรจะให้ร้อนกว่าพื้นผิวของดวงอาทิตย์ ประมาณ 10 เท่า ควรจะให้ร้อนกว่าพื้นผิวของดวงอาทิตย์ ประมาณ 10 เท่า Outer shell electrons falling in to 1s state Outer shell electrons falling in to 1s state ปกติจะมีพลังงานประมาณ 10 eV ปกติจะมีพลังงานประมาณ 10 eV Radioactive Decays Radioactive Decays ยากแก่การควบคุม ยากแก่การควบคุม 100 eV เราจะผลิตโฟตอนที่มีพลังงานขนาด 100 eV ได้อย่างไร ?

23 กระหน่ำยิง e- ที่มีพลังงานสูงประมาณ 100,000 eV ไปยัง heavy atoms กระหน่ำยิง e- ที่มีพลังงานสูงประมาณ 100,000 eV ไปยัง heavy atoms e- ที่ช้าลงจะแผ่พลังงานแบบ “Brehmsstrahlung” ซึ่งไม่ขึ้นกับชนิดของเป้า แต่จะขึ้นอยู่กับพลังงานของ e- เท่านั้น e- ที่ช้าลงจะแผ่พลังงานแบบ “Brehmsstrahlung” ซึ่งไม่ขึ้นกับชนิดของเป้า แต่จะขึ้นอยู่กับพลังงานของ e- เท่านั้น แต่ถ้า e- สามารถชนให้ 1s e- หลุดออกมาจาก เป้าจะทำให้เกิด “Characteristic X-Rays” แต่ถ้า e- สามารถชนให้ 1s e- หลุดออกมาจาก เป้าจะทำให้เกิด “Characteristic X-Rays” VIS

24

25 Characteristic x-ray nomenclature n=1 “ K shell ” n=2 “ L shell ” n=3 “ M shell ” K  X-ray (n=2 n=1 transition) 1) incoming electron knocks one of the two K shell electrons out of the atom. ejected electron K shell incoming electron L shell electron jumps down L shell 2) L or higher shell electron jumps down to K shell and x-ray photon is emitted Characteristic X-Rays

26 K  Example Estimate the energy of K  X-rays off of a silver (Ag) target (Z=47). L K n=2 n=1 photon (vs.Expt) Not bad! Careful! the formula assumed a single electron bound to just a positive nucleus.

27 บทสรุปเรื่อง X-Ray Continuous X-ray เกิดจากกระบวนการ Bremsstrahlung ขึ้นอยู่กับพลังงานของอิเล็กตรอน Characteristic X-ray ขึ้นอยู่กับชนิดของ เป้า เป็นกระบวนการย้อนรอยของ Photoelectric effect ความยาวคลื่นที่สั้นที่สุดของ X-ray ขึ้นอยู่ กับความต่างศักย์ของหลอด


ดาวน์โหลด ppt แบบจำลองอะตอม ของ Bohr เริ่มมีการแบ่งระดับชั้นพลังงาน  เนื่องจาก ระดับพลังงานไม่ต่อเนื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google