งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Phase equilibria The thermodynamics of transition 3.1 The condition of stability เพื่อให้เข้าใจกระบวนการหลอมเหลวของน้ำแข็ง และการ เสียสภาพธรรมชาติของสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Phase equilibria The thermodynamics of transition 3.1 The condition of stability เพื่อให้เข้าใจกระบวนการหลอมเหลวของน้ำแข็ง และการ เสียสภาพธรรมชาติของสาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Phase equilibria The thermodynamics of transition 3.1 The condition of stability เพื่อให้เข้าใจกระบวนการหลอมเหลวของน้ำแข็ง และการ เสียสภาพธรรมชาติของสาร biopolymers เมื่อสารปริมาณ n เปลี่ยนจาก phase 1 (เช่น ของเหลว) ไปยัง phase 2 (เช่น ไอ) ค่าการเปลี่ยนแปลงของ Gibbs energy หาได้จาก  G = nG m (2) - nG m (1) = n{G m (2) - G m (1)} ถ้า  G เป็นลบ แสดงว่าการเปลี่ยนจากเฟส (1) ไป (2) นั้น spontaneous

2 สารต่าง ๆ มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนไปยังเฟสที่มี molar Gibbs energy ต่ำกว่าเดิม

3 3.2 การเปลี่ยนแปลงของ Gibbs energy ตามความดัน Fig. 3.1 การเปลี่ยนแปลของ Gibbs energy ตามความดัน บริเวณที่แต่ละเฟสมีความ เสถียรนั้น แสดงด้วยแถบสีที่ ด้านล่าง

4 3.3 การเปลี่ยนแปลงของ Gibbs energy ตามอุณหภูมิ Fig. 3.3 The variation of molar Gibbs energy with temperature. All molar Gibbs energies decrease with increasing temperature. The regions of temperature over which the solid, liquid, and gaseous forms of a substance have the lowest molar Gibbs energy are indicated in the band at the top of the illustration.

5 3.3 การเปลี่ยนแปลงของ Gibbs energy ตามอุณหภูมิ Fig. 3.4 If the line for the Gibbs energy of the liquid phase does not cut through the line for the solid phase (at a given pressure) before the line for the gas phase cuts through the line for the solid, the liquid is not stable at any temperature at that pressure. Such a substance sublimes.

6 3.4 Phase diagrams Phase diagram ของสาร คือ แผนผังที่แสดง สภาวะของอุณหภูมิและความดันที่แต่ละเฟสมี ความเสถียรทางเทอร์โมไดนามิกส์มากที่สุด

7 3.4 Phase diagrams ที่จุด A เฟสที่เป็นไอ มีความ เสถียรมากที่สุด แต่ที่จุด C เฟสที่เป็นของเหลว เสถียรมากที่สุด

8 Phase transitions in biopolymers and aggregates 3.5 The stability of nucleic acids and proteins

9

10

11

12

13 ตัวอย่างการใช้ phase diagram เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมในการตกผลึก โปรตีน เพื่อใช้ในการศึกษาด้วยวิธี X-ray diffraction

14 The thermodynamic description of mixtures Henry’s law “the solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas above the liquid ”solubility การละลายของแก๊สในของเหลว เป็นสัดส่วน โดยตรงกับความดันบางส่วนของแก๊สที่อยู่เหนือ ของเหลวนั้น [J] = K H p J

15 The thermodynamic description of mixtures

16

17

18 Colligative properties The modification of boiling and freezing points  T b = K b b B  T f = K f b B เมื่อ K b = ebullioscopic constant K f = cryoscopic constant b B = molality of the solute

19 Colligative properties

20 Self-test 3.8 Estimate the lowering of the freezing point of the solution made by dissolving 3.0 g (about one cube) of sucrose in 100 g of water. Answer: 0.16 K


ดาวน์โหลด ppt Phase equilibria The thermodynamics of transition 3.1 The condition of stability เพื่อให้เข้าใจกระบวนการหลอมเหลวของน้ำแข็ง และการ เสียสภาพธรรมชาติของสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google