งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO นางสาวศิรินทิพย์ อินทรภาษิต. www.themegallery.com LOGO จริยธรรม การวิจัย จริยธรรมการวิจัยใน มนุษย์ 1 จรรยาบรรณการใช้สัตว์ 2 ความปลอดภัยทางชีวภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO นางสาวศิรินทิพย์ อินทรภาษิต. www.themegallery.com LOGO จริยธรรม การวิจัย จริยธรรมการวิจัยใน มนุษย์ 1 จรรยาบรรณการใช้สัตว์ 2 ความปลอดภัยทางชีวภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO นางสาวศิรินทิพย์ อินทรภาษิต

2 www.themegallery.com LOGO จริยธรรม การวิจัย จริยธรรมการวิจัยใน มนุษย์ 1 จรรยาบรรณการใช้สัตว์ 2 ความปลอดภัยทางชีวภาพ 3 แนะนำขั้นตอนการขอรับรองจริยธรรมการวิจัย :: หน่วยประสานงานวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

3 www.themegallery.com LOGO การขอรับรอง จริยธรรมวิจัยในมนุษย์ 1 แนะนำขั้นตอนการขอรับรองจริยธรรมการวิจัย :: หน่วยประสานงานวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

4 www.themegallery.com LOGO การขอรับรอง โครงการวิจัยแบบ ยกเว้น (expedited review) การขอรับรอง โครงการวิจัยแบบเร่งรัด (expedited review) ประเภทของการรับรอง จริยธรรมวิจัยในมนุษย์ การขอรับรองโครงการวิจัย แบบเต็มรูปแบบ (full board review) แนะนำขั้นตอนการขอรับรองจริยธรรมการวิจัย :: หน่วยประสานงานวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

5 www.themegallery.com LOGO การโหลดเอกสารขอรับรองจริยธรรม การวิจัยในมนุษย์ 1. www.researchhuman.nu.ac.th 2.2. 3.

6 www.themegallery.com LOGO การขอรับรอง จรรยาบรรณการใช้สัตว์ 2 แนะนำขั้นตอนการขอรับรองจริยธรรมการวิจัย :: หน่วยประสานงานวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

7 www.themegallery.com LOGO แนะนำขั้นตอนการขอรับรองจริยธรรมการวิจัย :: หน่วยประสานงานวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร การโหลดเอกสารขอรับรอง จรรยาบรรณการใช้สัตว์ www.nucar.nu.ac.th 1 2 3

8 www.themegallery.com LOGO การขอรับรองความ ปลอดภัยทางชีวภาพ 3 แนะนำขั้นตอนการขอรับรองจริยธรรมการวิจัย :: หน่วยประสานงานวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

9 www.themegallery.com LOGO แนะนำขั้นตอนการขอรับรองจริยธรรมการวิจัย :: หน่วยประสานงานวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร การโหลดเอกสารขอรับรองความ ปลอดภัยทางชีวภาพ 1 2 3

10 www.themegallery.com LOGO ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จัดเตรียมเอกสารขอรับพิจารณาฯ, นิสิตและ อาจารย์ที่ปรึกษาลงนาม จัดส่งเอกสารฯ ทั้งหมดที่ผู้ประสานงานวิจัยคณะ ตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้นของเอกสารฯ เสนอรองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษา และวิเทศ สัมพันธ์ + คณบดี ลงนาม บันทึกข้อมูลเอกสารฯทั้งหมดลงแผ่น CD และจัดส่งไปยังกองบริหารการวิจัย ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารฯ และแจ้ง รหัสโครงการแก่หัวหน้าโครงการวิจัย นิสิต ผู้ประสานงานวิจัย คณะ เลขานุการ คณะกรรมการ จริยธรรมการวิจัย แนะนำขั้นตอนการขอรับรองจริยธรรมการวิจัย :: หน่วยประสานงานวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

11 www.themegallery.com LOGO ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จัดส่งเอกสารให้คณะกรรมการพิจารณา ประเมิน โครงการเบื้องต้น นิสิต บรรจุเข้าวาระเพื่อพิจารณา แจ้งผลการพิจารณาฯไปยังคณะต้นสังกัด แจ้งผลการพิจารณาฯแก่หัวหน้าโครงการ ผู้ประสานงานวิจัย คณะ เลขานุการ คณะกรรมการ จริยธรรมการวิจัย คณะกรรมการ จริยธรรมการวิจัย เลขานุการ คณะกรรมการ จริยธรรมการวิจัย กรณีมีการแก้ไข : ดำเนินการแก้ไขตามมติ คณะกรรมการภายในระยะเวลาที่กำหนด อ้างอิงจาก Standard Operating Procedures (SOP) Naresuan University Human Ethics Committee แนะนำขั้นตอนการขอรับรองจริยธรรมการวิจัย :: หน่วยประสานงานวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

12 www.themegallery.com LOGO www.researchhuman.nu.ac.th Standard Operating Procedures (SOP) Naresuan University Human Ethics Committee เอกสารอ้างอิง www.nucar.nu.ac.th www.research.nu.ac.th แนะนำขั้นตอนการขอรับรองจริยธรรมการวิจัย :: หน่วยประสานงานวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นางสาวศิรินทิพย์ อินทรภาษิต นักวิทยาศาสตร์ ( งานวิจัย ) หน่วยประสานงานวิจัย งาน ห้องปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โทรศัพท์ 0-5596-3650 e-mail: sirintip.int@gmail.com ติดต่อ สอบถาม


ดาวน์โหลด ppt LOGO นางสาวศิรินทิพย์ อินทรภาษิต. www.themegallery.com LOGO จริยธรรม การวิจัย จริยธรรมการวิจัยใน มนุษย์ 1 จรรยาบรรณการใช้สัตว์ 2 ความปลอดภัยทางชีวภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google