งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มบริหารกฎหมายสาธารณสุข กรม อนามัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มบริหารกฎหมายสาธารณสุข กรม อนามัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มบริหารกฎหมายสาธารณสุข กรม อนามัย http://laws.anamai.moph.go.th
การพิจารณาออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และค่าธรรมเนียม ตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กลุ่มบริหารกฎหมายสาธารณสุข กรม อนามัย

2 หัวข้อสำคัญ กิจการที่ต้องได้รับใบอนุญาต กิจการที่ต้องแจ้ง
การออกใบอนุญาต การออกหนังสือรับรองการแจ้ง

3 กิจการที่ต้องได้รับใบอนุญาต
กิจการตามมาตรา 19 กิจการตามมาตรา 33 กิจการตามมาตรา 34 กิจการตามมาตรา 38 กิจการตามมาตรา 41

4 กิจการที่ต้องแจ้ง กิจการตามมาตรา 38

5 การออกใบอนุญาต กรณีการอนุญาตครั้งแรก(รายใหม่) การยื่นคำขอ
ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคำขอ ถ้าไม่ถูก ให้แจ้งภายใน 15 วัน ตรวจสภาพด้านสุขลักษณะของสถานที่ จพถ.ตรวจเอง มอบหมาย จพส รายงานผล + เสนอความเห็น ออกใบอนุญาต / สั่งไม่อนุญาต ภายใน 30 วัน ขอขยายเวลาได้ 2 ครั้ง แจ้งเหตุผล กรณีที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับ

6 การออกใบอนุญาต กรณีการต่ออายุใบอนุญาต การยื่นคำขอต่ออายุ
ก่อนวันสิ้นอายุ ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคำขอ ถ้าไม่ถูก ให้แจ้งภายใน 15 วัน ตรวจสภาพด้านสุขลักษณะของสถานที่ จพถ.ตรวจเอง มอบหมาย จพส. รายงานผล + เสนอความเห็น ออกใบอนุญาต / สั่งไม่อนุญาต ภายใน 30 วัน ขอขยายเวลาได้ 2 ครั้ง แจ้งเหตุผล

7 การออกหนังสือรับรองการแจ้ง
การยื่นคำขอ ออกใบรับแจ้ง ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคำขอ ถ้าไม่ถูก ให้แจ้งภายใน 7 วันทำการ ออกหนังสือรับรองการแจ้ง / มีคำสั่งให้การแจ้งเป็นอันสิ้นผล ภายใน 7 วันทำการ

8 ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ
ม.63 ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ราชการส่วนท้องถิ่น มีอำนาจออกข้อกำหนดของท้องถิ่น กำหนดค่าธรรมเนียม ตาม กฎกระทรวง อัตรา ไม่เกิน ม.64 ม.65 บรรดาค่าธรรมเนียม และค่าปรับให้เป็นรายได้ ของราชการส่วนท้องถิ่น 20% ค่าธรรมเนียม เปรียบเทียบปรับ ค่าปรับ

9 กรณีเมื่อมีข้อกำหนดของท้องถิ่น ม.65
ผู้แจ้ง/ ผู้ได้รับอนุญาต อัตรา ตามข้อกำหนด ของท้องถิ่น เสียค่าธรรมเนียม ระยะเวลา กรณีไม่เสียค่า ธรรมเนียมภาย ในเวลาที่กำหนด ต้องเสียค่าปรับเพิ่มอีก 20% ของที่ค้างชำระ ได้บอกเลิกการดำเนินการก่อนถึงกำหนดเสียครั้งต่อไป เว้นแต่ กรณีค้างชำระ ติดต่อกันเกิน กว่า 2 ครั้ง มีอำนาจสั่งให้หยุดกิจการได้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมที่ค้างและค่าปรับ จพถ.

10 Website : http://laws.anamai.moph.go.th

11 กลุ่มบริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร โทรสาร laws.anamai.mail.go.th Website :


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มบริหารกฎหมายสาธารณสุข กรม อนามัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google