งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพิจารณาออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และ ค่าธรรมเนียม ตาม พรบ. การสาธารณสุข พ. ศ. ๒๕๓๕ กลุ่มบริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพิจารณาออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และ ค่าธรรมเนียม ตาม พรบ. การสาธารณสุข พ. ศ. ๒๕๓๕ กลุ่มบริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพิจารณาออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และ ค่าธรรมเนียม ตาม พรบ. การสาธารณสุข พ. ศ. ๒๕๓๕ กลุ่มบริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย http://laws.anamai.moph.go.th

2 2 หัวข้อสำคัญ 1. กิจการที่ต้องได้รับใบอนุญาต 2. กิจการที่ต้องแจ้ง 3. การออกใบอนุญาต 4. การออกหนังสือรับรองการ แจ้ง

3 3 กิจการที่ต้องได้รับ ใบอนุญาต 1. กิจการตาม มาตรา 19 2. กิจการตาม มาตรา 33 3. กิจการตาม มาตรา 34 4. กิจการตาม มาตรา 38 5. กิจการตาม มาตรา 41

4 4 กิจการที่ต้องแจ้ง กิจการตาม มาตรา 38

5 5 การออก ใบอนุญาต กรณีการอนุญาตครั้งแรก ( ราย ใหม่ ) กรณีการอนุญาตครั้งแรก ( ราย ใหม่ )  การยื่นคำขอ  ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคำ ขอ ถ้าไม่ถูก ให้แจ้งภายใน 15 วัน ถ้าไม่ถูก ให้แจ้งภายใน 15 วัน  ตรวจสภาพด้านสุขลักษณะของสถานที่ จพถ. ตรวจเอง จพถ. ตรวจเอง มอบหมาย จพส. รายงานผล + เสนอ ความเห็น มอบหมาย จพส. รายงานผล + เสนอ ความเห็น  ออกใบอนุญาต / สั่งไม่อนุญาต ภายใน 30 วัน ภายใน 30 วัน ขอขยายเวลาได้ 2 ครั้ง ขอขยายเวลาได้ 2 ครั้ง แจ้งเหตุผล แจ้งเหตุผล  กรณีที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับ

6 6 การออก ใบอนุญาต กรณีการต่ออายุใบอนุญาต กรณีการต่ออายุใบอนุญาต  การยื่นคำขอต่ออายุ ก่อนวันสิ้นอายุ ก่อนวันสิ้นอายุ  ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ ของคำขอ ถ้าไม่ถูก ให้แจ้งภายใน 15 วัน ถ้าไม่ถูก ให้แจ้งภายใน 15 วัน  ตรวจสภาพด้านสุขลักษณะของ สถานที่ จพถ. ตรวจเอง จพถ. ตรวจเอง มอบหมาย จพส. รายงานผล + เสนอ ความเห็น มอบหมาย จพส. รายงานผล + เสนอ ความเห็น  ออกใบอนุญาต / สั่งไม่อนุญาต ภายใน 30 วัน ภายใน 30 วัน ขอขยายเวลาได้ 2 ครั้ง ขอขยายเวลาได้ 2 ครั้ง แจ้งเหตุผล แจ้งเหตุผล

7 7 การออกหนังสือ รับรองการแจ้ง 1. การยื่นคำขอ 2. ออกใบรับแจ้ง 3. ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ ของคำขอ ถ้าไม่ถูก ให้แจ้งภายใน 7 วันทำการ ถ้าไม่ถูก ให้แจ้งภายใน 7 วันทำการ 4. ออกหนังสือรับรองการแจ้ง / มีคำสั่ง ให้การแจ้งเป็นอันสิ้นผล ภายใน 7 วันทำการ ภายใน 7 วันทำการ

8 8 ราชการส่วน ท้องถิ่น มีอำนาจออก ข้อกำหนด ของท้องถิ่น กำหนด ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมและ ค่าปรับ บรรดา ค่าธรรมเนียม และค่าปรับให้ เป็นรายได้ ของราชการส่วน ท้องถิ่น ค่าป รับ อัตรา หลักเกณ ฑ์ วิธีการ เงื่อนไข กฎกระ ทรวง ม.64 20% ค่าธรรมเนียม เปรียบเทียบ ปรับ ตาม ไม่ เกิน ม.63 ม.65

9 9 เว้ น แ ต่ กรณีเมื่อมี ข้อกำหนดของ ท้องถิ่น ผู้แจ้ง / ผู้ ได้รับอนุญาต เสีย ค่าธรรมเนี ยม กรณีไม่ เสียค่า ธรรม เนียมภาย ในเวลาที่ กำหนด ต้องเสีย ค่าปรับ เพิ่มอีก 20% ของที่ค้าง ชำระ ได้บอกเลิก การ ดำเนินการ ก่อนถึง กำหนดเสีย ครั้งต่อไป กรณีค้าง ชำระ ติดต่อกัน เกิน กว่า 2 ครั้ง มีอำนาจสั่งให้หยุด กิจการได้จนกว่า จะเสีย ค่าธรรมเนียมที่ ค้างและค่าปรับ อัตรา ระยะเ วลา ตาม ข้อกำหน ด ของ ท้องถิ่น จพ ถ. ม.65

10 Website : http://laws.anamai.moph.g o.th

11 กลุ่มบริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 0-2590-4175 โทรสาร 0-2591-8180 e-mail : laws.anamai.mail.go.th Website : http://laws.anamai.moph.go.th


ดาวน์โหลด ppt การพิจารณาออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และ ค่าธรรมเนียม ตาม พรบ. การสาธารณสุข พ. ศ. ๒๕๓๕ กลุ่มบริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google