งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลโรงงาน EIA ( นอกนิคมฯ ) ราย โรงงาน สำรวจและจัดทำ Website : : ซึ่งมีข้อมูล ดังต่อไปนี้http://reg.diw.go.th/EIA เลขทะเบียนโรงงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลโรงงาน EIA ( นอกนิคมฯ ) ราย โรงงาน สำรวจและจัดทำ Website : : ซึ่งมีข้อมูล ดังต่อไปนี้http://reg.diw.go.th/EIA เลขทะเบียนโรงงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลโรงงาน EIA ( นอกนิคมฯ ) ราย โรงงาน สำรวจและจัดทำ Website : http://reg.diw.go.th/EIA : ซึ่งมีข้อมูล ดังต่อไปนี้http://reg.diw.go.th/EIA เลขทะเบียนโรงงาน – ชื่อโรงงาน ประเภทโรงงาน ประกอบกิจการ ที่ตั้งโรงงาน จังหวัด ขนาด / หน่วย ที่สอดคล้องกับข้อกำหนด EIA ผส. ที่รับผิดชอบ เงื่อนไขที่โรงงานต้องปฏิบัติ เงื่อนไข EIA ที่ต้องปฏิบัติ ( พิมพ์สรุป และมี upload file ได้ ) การรายงาน EIA รอบ 6 เดือน ( งวด มค - มิย ส่ง สค / งวด กค - ธค ส่ง กพ ) – ครั้งที่ / ปี – วันที่ส่งรายงานให้ กรอ. ( ให้กำหนดวันนำเสนอรายงาน ) – วันที่นำเสนอรายงาน ( มีรายงานสรุปผลการนำเสนอ ) – วันที่ตรวจสอบโรงงาน ( ถ้ามี ) ( มีรายงานสรุปผลการตรวจสอบโรงงาน ) – หนังสือแจ้งเตือน หรือคำสั่ง แล้วแต่กรณี –upload file รายงาน

2 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอรายงาน EIA รอบ 6 เดือน หน่วยงานส่วนกลาง ; ผอ. สรข หรือ ผู้แทน ผู้แทน สผ., คพ. หน่วยงานภูมิภาค ; อสจ. หรือผู้แทน ผู้แทน จังหวัด อำเภอ หน่วยงานท้องถิ่น ; ผู้แทน อบท. ชุมชนหรือประชาชน ผู้ประกอบการโรงงาน หรือ จนท. สถานที่ : ในโรงงาน

3 1. กรอ. มีบัญชีรายชื่อโรงงาน EIA และประเมิน ความเสี่ยงแล้ว ตามเอกสารที่แนบ 1( สรุป จำนวนโรงงาน ) และ 1/1 ( รายชื่อโรงงาน ) 2. กรอ. ได้จัดทำแบบสำรวจและโปรแกรม สำหรับโรงงาน EIA ใหม่เนื่องจากเมื่อสิ้นปี 2552 แล้ว กระทรวงทรัพย์ฯ มีประกาศรายชื่อ โรงงาน EIA ใหม่ ทั้งนี้ จำแนกตามจังหวัด / ประเภทกิจการ / หน่วยงานรับผิดชอบและ แผนการตรวจ ตามเอกสารแนบ 2 3. สำหรับโรงงาน EIA เมื่อครบกำหนดการส่ง รายงาน EIA จะมีการนำเสนอรายงาน และ เจ้าหน้าที่จะบันทึกในโปรแกรม ตามเอกสาร แนบ 3


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลโรงงาน EIA ( นอกนิคมฯ ) ราย โรงงาน สำรวจและจัดทำ Website : : ซึ่งมีข้อมูล ดังต่อไปนี้http://reg.diw.go.th/EIA เลขทะเบียนโรงงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google