งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลโรงงาน EIA (นอกนิคมฯ)รายโรงงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลโรงงาน EIA (นอกนิคมฯ)รายโรงงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลโรงงาน EIA (นอกนิคมฯ)รายโรงงาน
สำรวจและจัดทำ Website : : ซึ่งมีข้อมูลดังต่อไปนี้ เลขทะเบียนโรงงาน ชื่อโรงงาน ประเภทโรงงาน ประกอบกิจการ ที่ตั้งโรงงาน จังหวัด ขนาด/หน่วย ที่สอดคล้องกับข้อกำหนด EIA ผส.ที่รับผิดชอบ เงื่อนไขที่โรงงานต้องปฏิบัติ เงื่อนไข EIA ที่ต้องปฏิบัติ (พิมพ์สรุป และมี upload file ได้) การรายงาน EIA รอบ 6 เดือน (งวด มค-มิย ส่ง สค /งวด กค-ธค ส่ง กพ) ครั้งที่/ปี วันที่ส่งรายงานให้ กรอ. (ให้กำหนดวันนำเสนอรายงาน) วันที่นำเสนอรายงาน (มีรายงานสรุปผลการนำเสนอ) วันที่ตรวจสอบโรงงาน (ถ้ามี) (มีรายงานสรุปผลการตรวจสอบโรงงาน) หนังสือแจ้งเตือน หรือคำสั่ง แล้วแต่กรณี upload file รายงาน

2 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอรายงาน EIA รอบ 6 เดือน
หน่วยงานส่วนกลาง ; ผอ.สรข หรือ ผู้แทน ผู้แทน สผ., คพ. หน่วยงานภูมิภาค ; อสจ. หรือผู้แทน ผู้แทน จังหวัด อำเภอ หน่วยงานท้องถิ่น ; ผู้แทน อบท. ชุมชนหรือประชาชน ผู้ประกอบการโรงงาน หรือ จนท. สถานที่ : ในโรงงาน

3 กรอ.มีบัญชีรายชื่อโรงงาน EIA และประเมินความเสี่ยงแล้ว ตามเอกสารที่แนบ 1(สรุปจำนวนโรงงาน) และ 1/1 (รายชื่อโรงงาน) กรอ. ได้จัดทำแบบสำรวจและโปรแกรมสำหรับโรงงาน EIA ใหม่เนื่องจากเมื่อสิ้นปี 2552 แล้ว กระทรวงทรัพย์ฯ มีประกาศรายชื่อโรงงาน EIA ใหม่ ทั้งนี้ จำแนกตามจังหวัด/ประเภทกิจการ/หน่วยงานรับผิดชอบและแผนการตรวจ ตามเอกสารแนบ 2 สำหรับโรงงาน EIA เมื่อครบกำหนดการส่งรายงาน EIA จะมีการนำเสนอรายงาน และเจ้าหน้าที่จะบันทึกในโปรแกรม ตามเอกสารแนบ 3


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลโรงงาน EIA (นอกนิคมฯ)รายโรงงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google