งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแต่งตั้งข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ. ศ. 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแต่งตั้งข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ. ศ. 2551."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแต่งตั้งข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ. ศ. 2551

2 ความหมาย.... แต่งตั้ง ” หมายความว่า เป็นการสั่งให้ข้าราชการมี อำนาจหน้าที่และรับผิดชอบ งานในตำแหน่งใดตำแหน่ง หนึ่ง และมีสิทธิที่จะได้รับ เงินเดือนตามตำแหน่งที่ได้รับ แต่งตั้ง

3 ความหมาย.... ต้อง ยินยอม ระดับที่ดำรงอยู่ ระดับต่ำกว่าเดิม การยินยอม : - การย้ายระดับต่ำกว่าเดิม - การย้ายประเภทและระดับเดียวกัน แต่เงิน ประจำตำแหน่งลดลง - การย้ายข้ามประเภทบางกรณี ประเภท เดียวกัน ต่างประเภท สายงานเดียวกัน ต่างสายงาน กรมเดียวกัน ระดับเดิม / ต่ำกว่าเดิม ย้าย ” หมายความว่า การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ผู้ดำรงตำแหน่งหนึ่งให้ดำรงตำแหน่งอื่นในกรมเดียวกัน ซึ่งจะเป็น ตำแหน่งประเภทเดียวกันหรือต่างประเภทกัน ก็ได้

4 มาตรา 57, มาตรา 63, มาตรา 132, มาตรา 137 แห่ง พ. ร. บ. ระเบียบข้าราชการ พลเรือน พ. ศ. 2551  กฎหมาย / หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ( กรณีย้ายข้าราชการ ) กฎ ก. พ.................................. กฎ ก. พ. ว่าด้วยการให้ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ได้รับเงินเดือน พ. ศ. 2551

5  กฎหมาย / หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ( กรณีย้ายข้าราชการ ) หนังสือสำนักงาน ก. พ.................................. หนังสือสำนักงาน ก. พ. - ที่ นร 0708/ ว 9 ลว.12 พ. ค.35 - ที่ นร 1006/ ว 12 ลว.11 ธ. ค.51 - ที่ นร 1011/ ว 13 ลว.11 ธ. ค.51 - ที่ นร 1006/ ว 7 ลว.6 มี. ค.52 - ที่ นร 1006/ ว 8 ลว.9 มี. ค.52

6  กฎหมาย / หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ( กรณีย้ายข้าราชการ ) หนังสือสำนักงาน ก. พ.................................. หนังสือสำนักงาน ก. พ. - ที่ นร 1008.3.1/403 ลว.4 พ. ย.52 * ใช้ในกรณีย้ายสับเปลี่ยน ตำแหน่งระดับ ชก./ ชง. ใน กลุ่มตำแหน่งเดียวกัน - ที่ นร 1008/ ว 40 ลว.30 ก. ย.53 * ใช้ในกรณีย้ายระดับ ปก. ไปลงเลขตำแหน่งระดับ ชก. หรือย้าย ชก. ไป ลงเลขตำแหน่งระดับ ปก. และในกรณี ระดับ ชง. และ ปง. ก็ เช่นเดียวกัน

7 ความหมาย.... รักษาราชการแทน ” เป็นกรณีที่ผู้ดำรง ตำแหน่งซึ่งเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการ ปฏิบัติราชการไม่อาจปฏิบัติราชการตาม อำนาจหน้าที่ได้ อันเนื่องมาจากไปราชการ ลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อน เป็นต้น จึงแต่งตั้งให้ผู้อื่นปฏิบัติหน้าที่แทน

8  กฎหมาย / หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง กรณี รักษาราชการแทน คำสั่งกรมการ พัฒนาชุมชน................................ คำสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ 516/2552 ลว.18 พฤศจิกายน พ. ศ. 2552 พ. ร. บ. ระเบียบ บริหาร ราชการแผ่นดิน พ. ศ. 2534................................. มาตรา 47 แห่ง พ. ร. บ. ระเบียบ บริหาร ราชการแผ่นดิน พ. ศ. 2534

9

10 ความหมาย.... รักษาการในตำแหน่ง ” เป็น กรณีที่ตำแหน่ง ข้าราชการพลเรือนสามัญว่าง ลง หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งไม่สามารถ ปฏิบัติราชการได้ และเป็นกรณีที่มิได้บัญญัติไว้ ใน พ. ร. บ. ระเบียบบริหารราชการ แผ่น พ. ศ. 2534 และที่แก้ไข เพิ่มเติม

11 มาตรา 68 แห่ง พ. ร. บ. ระเบียบ ข้าราชการ พลเรือน พ. ศ. 2551  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ( กรณีรักษาการในตำแหน่ง )

12

13 ความหมาย.... ปฏิบัติหน้าที่ หรือเรียกอีกอย่างว่า ช่วยราชการ ” เป็นการแต่งตั้งข้าราชการให้ไป ปฏิบัติหน้าที่อีกที่หนึ่ง อาจจะเป็นกรณีให้ ข้าราชการผู้นั้นไปปฏิบัติงานเฉพาะกิจ จนกว่างานจะเสร็จสิ้นเพื่อประโยชน์ ของทางราชการ

14  กฎหมาย / หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง กรณี ปฏิบัติหน้าที่ พ. ร. บ. ระเบียบ บริหาร ราชการแผ่นดิน พ. ศ. 2534................................. มาตรา 57 แห่ง พ. ร. บ. ระเบียบ บริหาร ราชการแผ่นดิน พ. ศ. 2534

15

16 ความหมาย.... การออกจากราชการ หมายถึง การพ้นสภาพการเป็นข้าราชการ ซึ่งอาจเกิดขึ้น ตามสภาพที่ไม่อาจเป็นข้าราชการต่อไปได้ หรือตามความประสงค์ของตัวข้าราชการเอง หรือตามดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา ซึ่งจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ ก. พ. กำหนด

17 มาตรา 57, มาตรา 109 แห่ง พ. ร. บ. ระเบียบข้าราชการพล เรือน พ. ศ. 2551  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ( กรณีลาออกจากราชการ ) ระเบียบ ก. พ................................. - ระเบียบ ก. พ. ว่าด้วยการ ลาออกจากราชการ พ. ศ. 2551 พ. ศ. 2551 - ระเบียบ ก. พ. ว่าด้วยวันออก จากราชการ พ. ศ. 2554 พ. ศ. 2554

18  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ( กรณีลาออกจากราชการ ) หนังสือสำนักงาน ก. พ................................. หนังสือสำนักงาน ก. พ. ที่ นร 1011/ ว 13 ลว.11 ธ. ค.51

19  การให้ข้าราชการออกจากราชการเพื่อให้ได้ รับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทน สำนักงาน ก. พ. ได้ออก กฎ ก. พ. ว่าด้วยการให้ ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจาก ราชการ กรณีเจ็บป่วย ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการของ ตนเองได้โดยสม่ำเสมอ พ. ศ. 2556

20 มาตรา 57, มาตรา 110 (1) แห่ง พ. ร. บ. ระเบียบข้าราชการ พลเรือน พ. ศ. 2551  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ( ให้ออกจากราชการกรณี ให้ได้รับบำเหน็จบำนาญทดแทน ) ระเบียบ ก. พ................................. ระเบียบ ก. พ. ว่าด้วยวันออก จากราชการ พ. ศ. 2554

21  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ( ให้ออกจากราชการกรณีเพื่อ ให้ได้รับบำเหน็จบำนาญทดแทน ) กฎ ก. พ................................. กฎ ก. พ. ว่าด้วยการสั่งให้ ข้าราชการพลเรือน สามัญออกจากราชการ กรณี เจ็บป่วยไม่อาจ ปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนได้ โดยสม่ำเสมอ หนังสือสำนักงาน ก. พ................................. หนังสือสำนักงาน ก. พ. ที่ นร 1012/ ว 4 ลว.22 ก. พ. 56

22 Q & A


ดาวน์โหลด ppt การแต่งตั้งข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ. ศ. 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google