งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การหาค่าพารามิเตอร์เพื่อ จำลองการทำงานของ มอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟส กฤษ เฉยไสย ประยงค์ เสาร์แก้ว ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การหาค่าพารามิเตอร์เพื่อ จำลองการทำงานของ มอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟส กฤษ เฉยไสย ประยงค์ เสาร์แก้ว ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การหาค่าพารามิเตอร์เพื่อ จำลองการทำงานของ มอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟส กฤษ เฉยไสย ประยงค์ เสาร์แก้ว ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ. ขอนแก่น E-mail: krit@elec.kku.ac.th, prayong_s@thaimail.com P1P1

2 บทคัด ย่อ P2P2 Motor Control ศึกษาการทำงานของ IM พารามิเตอร์ของ มอเตอร์

3 1. บท นำ P3P3 วงจรเสมือนมอเตอร์ เหนี่ยวนำ มอเตอร์ เหนี่ยวนำ

4 2. หลักการหาค่าพารามิเตอร์ มอเตอร์เหนี่ยวนำ 2.1 มอเตอร์อยู่นิ่ง ในสภาวะที่มอเตอร์ยังไม่ทำงาน จาก โครงสร้างของมอเตอร์สามารถประมาณ ค่าความต้านทานสเตเตอร์ ได้จากการวัด ค่าความต้านทานขดลวดสเตเตอร์โดยใช้ โอห์มมิเตอร์ P4P4

5 2.2 มอเตอร์ทำงานที่สภาวะไม่มีโหลด มอเตอร์จะหมุนที่ความเร็วรอบสูงสุด ประมาณว่า s =0 และ Rs << X Lm P5P5

6 2.3 มอเตอร์ทำงานที่สภาวะโรเตอร์ถูกล็อคไม่ให้หมุน ค่าสลิป ( S=1) ของมอเตอร์จะมีค่าเป็นหนึ่ง P6P6

7 ดังนั้น ค่าความต้านทานโรเตอร์คำนวณจากสมการ ค่าความเหนี่ยวนำในวงจร โดยทั่วไปจะประมาณค่าความเหนี่ยวนำรั่วสเตเตอร์เท่ากับค่าความเหนี่ยวนำรั่วโรเตอร์ P7P7

8 3. การจำลองการทำงานมอเตอร์เหนี่ยวนำ จำลองการทำงานโดยใช้ไดนามิคโมเดล ( Dynamic Model ) ที่มีแกนอ้างอิงบนแกนหมุน ซิงโครนัส ( Synchronously rotating references model ) P8P8

9 4. การทดสอบมอเตอร์เหนี่ยวนำ เมื่อนำไปทดสอบหาค่าพารามิเตอร์ของ มอเตอร์เหนี่ยวนำ ยี่ห้อ Mitsubishi รุ่น SF-JR ขนาด 3 , 2 Hp, 4 pole, 380 V, 3.5 A, 50 Hz, 1450 rpm 4.1 มอเตอร์อยู่นิ่ง วัดค่าความต้านทานของขดลวดส เตเตอร์โดยใช้ดิจิตอลโอห์มมิเตอร์ ได้ P9P9

10 4.2 มอเตอร์ทำงานที่สภาวะไม่มีโหลด ผลการวัดค่าแรงดันและกระแสเฟสของมอเตอร์ Vun = 218.6 Vrms Iu = 1.79 A, f = 50 Hz, p.f. = 0.06,  = 86.4  P10P10

11 4.3 มอเตอร์ทำงานที่สภาวะโรเตอร์ถูกล็อคไม่ให้หมุน ผลการวัดค่าแรงดันและกระแสเฟสของมอเตอร์ Vun = 19.12 Vrms Iu = 1.42 A f = 50 Hz p.f. = 0.368,  = 68.4  P11P11

12 4.4 ผลการจำลองการทำงาน รูปที่ 8 กระแสเฟสของมอเตอร์ I = 3.5 A ( rated ) Error = 5.87 % P12P12

13 รูปที่ 9 เฟสของแรงดันและกระแสของมอเตอร์ P13P13

14 รูปที่ 10 ความเร็วรอบของมอเตอร์ speed = 1450 rpm ( rated ) Error = 1.03 % P14P14

15 รูปที่ 11 แรงบิดของมอเตอร์ P15P15

16 รูปที่ 12 สลิปของมอเตอร์ P16P16

17 รูปที่ 13 ทางเดินเส้นแรงแม่เหล็กที่สเตเตอร์ P1 7

18 รูปที่ 14 ขนาดกระแสที่สเตเตอร์และโรเตอร์ P18P18

19 เปรียบเทียบมอเตอร์ทำงานที่สภาวะไม่มีโหลด Vun=218.6Vrms, Iu=1.69 A, f=50Hz ผลการ Simulation Vun = 218.6 Vrms Iu = 1.79 A, f = 50 Hz ผลการวัดค่าแรงดันและกระแสเฟสของมอเตอร์ Error=5.58% P19P19

20 เปรียบเทียบมอเตอร์ทำงานที่สภาวะโรเตอร์ถูกล็อคไม่ให้หมุน Vun = 19.12 Vrms, Iu = 1.42 A, f = 50 Hz ผลการวัดค่าแรงดันและกระแสเฟสของมอเตอร์ ผลการ Simulation Vun=19.12 Vrms, Iu=1.45 A, f=50Hz Error=2.11% P20P20

21 5. สรุป การหาค่าพารามิเตอร์ของมอเตอร์เหนี่ยวนำ ที่นำเสนอเป็นวิธีอย่างง่ายไม่ยุ่งยากและ สามารถนำไปจำลองการทำงานบนเครื่อง คอมพิวเตอร์ได้จริง สามารถศึกษาลักษณะ ของแรงดัน กระแส ความเร็วรอบ แรงบิด สลิป และเส้นแรงแม่เหล็กของมอเตอร์ได้ และให้ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกับคุณสมบัติของ มอเตอร์ที่ปรากฏบนเนมเพลท โดยมีค่า ความผิดพลาดของกระแสเฟสที่ 5.87% และ ค่าความผิดพลาดของความเร็วที่ 1.03% เท่านั้น ซึ่งถือว่ามีความผิดพลาดน้อยมาก P21P21

22 P22P22


ดาวน์โหลด ppt การหาค่าพารามิเตอร์เพื่อ จำลองการทำงานของ มอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟส กฤษ เฉยไสย ประยงค์ เสาร์แก้ว ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google