งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย นายจักรกริช หล่อประโคน รหัส 513040478-0 นายจักรพรรณ ดีสุด รหัส 513040480-3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย นายจักรกริช หล่อประโคน รหัส 513040478-0 นายจักรพรรณ ดีสุด รหัส 513040480-3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย นายจักรกริช หล่อประโคน รหัส 513040478-0 นายจักรพรรณ ดีสุด รหัส 513040480-3

2 หัวข้อที่ นำเสนอ ความสําคัญและที่มาของ โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ ขอบเขตของโครงการ แผนการดําเนินงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ การศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม การออกแบบและสร้าง ต้นแบบ ปัญหาและข้อเสนอแนะ

3 ปัจจุบันการพัฒนาเครื่องบินที่สามารถบินนิ่งใน อากาศถูกพัฒนาขึ้นอย่างแพร่หลาย ซึ่งมีรูปแบบในการ พัฒนาที่แตกต่างกัน ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน เช่น เครื่องบิน UAV (Unmanned Aerial Vehicle) ทำ หน้าที่เป็นเครื่องบินสำรวจ เป็นต้น ความสําคัญและที่มาของ โครงการ

4 1. เพื่อออกแบบและสร้าง Multi Rotor Flying Object ที่มีความสมดุล โดยควบคุมผ่านระบบ ไมโครคอนโทรลเลอร์ 2. เพื่อประยุกต์ใช้งานเซนเซอร์ ได้แก่ ไจโรสโคป (Gyroscope) และ ตัววัดความเร่ง (Accelerometer) 3. เพื่อออกแบบและสร้างระบบควบคุมการบินของ Multi Rotor Flying Object 4. เพื่อศึกษาปัญหาและปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการบิน ในอากาศ วัตถุประสงค์ของ โครงการ

5 เพื่อพัฒนาเครื่องบินที่สามารถบินลอยนิ่งในอากาศหรือ สามารถควบคุมผ่าน รีโหมดบังคับได้ และศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการบิน ขอบเขตของ โครงการ

6 แผนการ ดําเนินงาน การดำเนินงานมิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. 1. ศึกษาข้อมูล เพิ่มเติม 2. ออกแบบ โครงสร้างและ ระบบไฟฟ้า 3. ศึกษาทฤษฏีที่ เกี่ยวข้อง 4. การสร้างและ ประกอบ ชิ้นส่วน 5. เขียนโปรแกรม ลง ไมโครคอนโทรลเ ลอร์ 6. ติดตั้งระบบ ควบคุมไร้ สาย (Remote Control) 7. ทดสอบ หา ข้อบกพร่อง และ ปรับปรุง แก้ไข 8. จัดทำรายงาน และ สรุปผล โครงการ

7 1. ได้เรียนรู้การทำงานและการประยุกต์ใช้งานไจโรส โคป และ ตัววัดความเร่ง 2. ได้เรียนรู้การออกแบบระบบควบคุมโดยใช้ ไมโครคอนโทรลเลอร์ 3. ได้ฝึกทักษะการแก้ปัญหา การทำงานเป็นกลุ่ม และ การบริหารเวลา 4. ได้ฝึกการค้นคว้าและหาความรู้ด้วยตนเอง 5. เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อยอดต่อไป ผลที่คาดว่า จะได้รับ

8 ศึกษาข้อมูล เพิ่มเติม ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างเครื่องบินและ เฮลิคอปเตอร์ ภาพ เครื่องบินใน รูปแบบต่าง ๆ

9 1. การลอยตัวนิ่ง (Hovering) หลักการควบคุม เครื่องบิน

10 2. การเร่ง - ลดความเร็วในแนวดิ่ง (Throttle)

11 3. การเอียงตัวซ้าย - ขวา (Roll)

12 4. การเอียงตัวหน้า - หลัง (pitch)

13 5. การหมุนตัวทวน - ตามเข็ม นาฬิกา (yaw)

14 หลักการออกแบบ โครงสร้าง โครงสร้างแข็งแรง น้ำหนัก เบา สมดุลราคาถูก การออกแบบและสร้าง ต้นแบบ

15 โครงสร้างทางกล (Mechanical)

16 วัสดุ - อุปกร ณ์ Brushless DC Motor Electronic Speed Controller : ESC ใบพั ด Li-Po Batter y ATMEGA 128 Board Gyroscop e & Accelero meter วิทยุบังคับ 4 Channel

17 น้ำห นัก มอเตอร์ 1400 KV จำนวน 4 ตัว โดย KV คือ ค่าคงที่ของมอเตอร์ในหน่วยรอบต่อวินาที ต่อโวลต์ ความเร็ว = = 16800 รอบ / วินาที ( มอเตอร์ 1400 KV ) x ( แบตเตอรี่ 12 โวลต์ ) น้ำหนักเครื่องบินพร้อมบิน (Total play load) จากการคำนวณทางทฤษฎี รวมเท่ากับ 1350 กรัม แรงยกของมอเตอร์ 1 ตัว สามารถยกวัตถุที่มีน้ำหนักได้ในช่วง 500-700 กรัมโดยประมาณ ดังนั้น เครื่องบิน 4 ใบพัด สามารถยกน้ำหนักได้ทั้งหมด ประมาณ 2500 กรัม (2000-2800 กรัมโดยขึ้นอยู่กับ แรงดันไฟฟ้า ) ซึ่งเพียงพอต่อน้ำหนักเครื่องบินพร้อมบิน

18 Microcontroller Accelerometer Gyroscope Power Communication Unit ESC Mot or แผนภาพระบบการ ทำงาน

19 วงจรหลัก 11.1V + A - B PWM Out C 11.1V + A - B PWM Out C 11.1V Li-Po มอเตอร์หน้า หมุนตามเข็ม นาฬิกา 11.1V + A - B PWM Out C 11.1V + A - B PWM Out C 11.1V + A - B PWM Out C 11.1V + A - B PWM Out C 11.1V + A - B PWM Out C 11.1V + A - B PWM Out C แบตเ ตอรี่ มอเตอร์ซ้าย หมุนทวนเข็ม นาฬิกา มอเตอร์ขวา หมุนทวนเข็ม นาฬิกา มอเตอร์หลัง หมุนตามเข็ม นาฬิกา ESC พอร์ต เครื่องรับ วิทยุ พอร์ต ไจโรสโคป และ ตัววัด ความเร่ง ROLL PITCH YAW THRO 5V GND 3.3V GND X-Accel Y-Accel Z-Accel X-Rate Y-Rate Z-Rate Analog In 0 Analog In 1 Analog In 2 Analog In 3 Analog In 4 Analog In 5 Digital 3 Digital 9 Digital 10 Digital 11 Digital 6 Digital 5 Digital 4 Digital 2 AREF Vin GND 5V 3.3V GND NC Atmega 128 I/O

20 ปัญหาและ ข้อเสนอแนะ - อุปกรณ์ - ขั้นตอน - การ ออกแบบ

21 สรุ ป Multi Rotor Flying Object เป็นเครื่องบินสี่ ใบพัด ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยการประยุกต์ใช้ ไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อควบคุมการทำงานของ เครื่องบิน ให้สามารถลอยนิ่งในอากาศ หรือ บังคับ ทิศทาง ได้ ทำให้ได้เรียนรู้หลักการของเครื่องบิน เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องบิน ที่สามารถนำไปต่อ ยอดต่อไปได้

22 เอกสารอ้าง อิง “Quadcoptor”, International Conference on Smart Manufacturing Application April. 9-11, 2008 in KINTEX, Gyeonggi-do, Korea สืบค้นเมื่อ วันที่ 2 กรกฎาคม 2554 ภาพ ลักษณะการบินของ Quadcoptor, http://diydrones.com สืบค้นเมื่อ วันที่ 2 กรกฎาคม 2554 ภาพ มอเตอร์กระแสตรงแบบไร้แปรงถ่าน (Brushless DC motor), http://www.bphobbies.com สืบค้นเมื่อ วันที่ 18 กรกฎาคม 2554 ภาพ Electronic Speed Controller: ESC, http://www.silashop.net สืบค้นเมื่อ วันที่ 18 กรกฎาคม 2554 ภาพ ใบพัด GAUI ขนาด 8 นิ้ว http://www.heli-shop.com สืบค้นเมื่อ วันที่ 18 กรกฎาคม 2554 ภาพ แบตเตอรี่ Lithium-Polymer 11.1 โวลต์ 2200mAh, http://www.minircflying.com สืบค้นเมื่อ วันที่ 18 กรกฎาคม 2554 ภาพ ไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR เบอร์ ATMEGA128,http://micro- research.co.th สืบค้นเมื่อ วันที่ 18 กรกฎาคม 2554 ภาพ 6DOF Razor ไจโคสโคป (Gyroscope) และ ตัววัดความเร่ง (Accelerometer), http://www.thaieasyelec.com/ สืบค้นเมื่อ วันที่ 18 กรกฎาคม 2554 ภาพ วิทยุควบคุมและเครื่องรับสัญญาณ http://www.chartbin.com/ สืบค้นเมื่อ วันที่ 18 กรกฎาคม 2554

23 คำถาม ? ข้อเสนอแนะ


ดาวน์โหลด ppt ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย นายจักรกริช หล่อประโคน รหัส 513040478-0 นายจักรพรรณ ดีสุด รหัส 513040480-3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google