งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

DS30M DUAL FEED GUN. ส่วนประกอบที่ สำคัญ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ 1. ส่วนที่ไม่เคลื่อนที่ หรือที่เรียกว่า Plinth ( ฐานแท่นปืน ) 1. ส่วนที่ไม่เคลื่อนที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "DS30M DUAL FEED GUN. ส่วนประกอบที่ สำคัญ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ 1. ส่วนที่ไม่เคลื่อนที่ หรือที่เรียกว่า Plinth ( ฐานแท่นปืน ) 1. ส่วนที่ไม่เคลื่อนที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 DS30M DUAL FEED GUN

2 ส่วนประกอบที่ สำคัญ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ 1. ส่วนที่ไม่เคลื่อนที่ หรือที่เรียกว่า Plinth ( ฐานแท่นปืน ) 1. ส่วนที่ไม่เคลื่อนที่ หรือที่เรียกว่า Plinth ( ฐานแท่นปืน )ประกอบไปด้วยส่วนสำคัญหลักๆดังนี้ 1.1 หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) 1.1 หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) 1.2 ระบบจ่ายไฟสนับสนุน (Power Supply) 1.2 ระบบจ่ายไฟสนับสนุน (Power Supply) 1.3. Interface Unit 1.3. Interface Unit 1.4. ชุดอิเล็กทรอนิกส์ 1 (Electronic 1 ) 1.4. ชุดอิเล็กทรอนิกส์ 1 (Electronic 1 ) 1.5. ชุดอิเล็กทรอนิกส์ 2 ( Electronic 2) 1.5. ชุดอิเล็กทรอนิกส์ 2 ( Electronic 2) 1. 6 เครื่องขยายสัญญาณระบบหัน (Training servo amplifiers) 1. 6 เครื่องขยายสัญญาณระบบหัน (Training servo amplifiers)

3 Plinth ( ฐานแท่นปืน ) และ ส่วนประกอบที่สำคัญต่างๆ

4 1.7 เครื่องขยายสัญญาณระบบ กระดก (Elevation servo 1.7 เครื่องขยายสัญญาณระบบ กระดก (Elevation servo amplifiers) amplifiers) 1.8 กล่องสะพานไฟและจุดต่อ สัญญาณ เพื่อการตรวจสอบ 1.8 กล่องสะพานไฟและจุดต่อ สัญญาณ เพื่อการตรวจสอบ Terminal chamber – Test point) Terminal chamber – Test point) 2. ส่วนที่เคลื่อนที่ จะอยู่เหนือ Plinth ขึ้น ไป หรือที่เรียกว่า Rotating ประกอบไปด้วย ส่วนสำคัญหลักๆดังนี้ 2. ส่วนที่เคลื่อนที่ จะอยู่เหนือ Plinth ขึ้น ไป หรือที่เรียกว่า Rotating ประกอบไปด้วย ส่วนสำคัญหลักๆดังนี้ 2.1 ตัวปืน ( Chain Gun ) 2.1 ตัวปืน ( Chain Gun ) 2.2 มอเตอร์ควบคุมการหันและ กระดกปืน ( Elevation and 2.2 มอเตอร์ควบคุมการหันและ กระดกปืน ( Elevation and Training Servomotor ) Training Servomotor ) 2.3 Gun Control Unit (GCU) 2.4 Gun power unit (GPU) สำหรับผลิต ไฟเลี้ยง GCU

5 2.5 ไยโรสโคบ (Gyroscope) 2.6 แผงควบคุม LCP (Local Control Unit) 2.6 แผงควบคุม LCP (Local Control Unit) 2.7 Synchro unit 2.7 Synchro unit

6 ผลิตโดยบริษัท ATK ประเทศ สหรัฐอเมริกา 2.1 ตัวปืน ( Chain Gun) ผลิตโดยบริษัท ATK ประเทศ สหรัฐอเมริกา ประกอบอยู่ในเปลปืน Cradle แบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ ๆ คือ ประกอบอยู่ในเปลปืน Cradle แบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ ๆ คือ Barrel Assembly Receiver Assembly Feeder Assembly

7 2.2 มอเตอร์ควบคุมการหันและ กระดกปืน ( Elevation and Training Servomotor ) มอเตอร์ ควบคุมการหันและ กระดกปืน มี โครงสร้างเหมือนกัน ส่วนที่แตกต่างกัน คือน้ำหนักและ แรงบิดสูงสุดของ มอเตอร์ โดย มอเตอร์ควบคุมทาง หัน มีน้ำหนักและ แรงบิดมากกว่า มอเตอร์ควบคุมการ กระดก เนื่องจาก น้ำหนักส่วนหันของ ปืนมากกว่าส่วน กระดกของปืน

8 - มอเตอร์ เป็นมอเตอร์ซึ่งมี สเตเตอร์ (stator) เป็นแบบแม่เหล็กถาวร โดยปลาย ด้านหนึ่งของเพลาขับ ( เพลาทางออก ) จะต่อ กับหมู่เฟืองทด ด้วยอัตราส่วนการทด ๑๓ : ๑ ส่วนปลายอีกด้านหนึ่งของเพลาขับ จะต่อ กับ Tachometer generator และ ระบบเบรก ซึ่งเป็นระบบเบรกแบบไฟฟ้า - Tachometer generator เป็นชุด ผลิตแรงดันไฟฟ้า โดยแรงดันไฟฟ้าที่ Tachometer generator ผลิตออกมาจะ เป็นปฏิภาคโดยตรงกับความเร็วของมอเตอร์ เพื่อเป็นสัญญาณป้อนกลับให้กับระบบ ควบคุมปืน ( ระบบเซอร์โว ) - Tachometer generator เป็นชุด ผลิตแรงดันไฟฟ้า โดยแรงดันไฟฟ้าที่ Tachometer generator ผลิตออกมาจะ เป็นปฏิภาคโดยตรงกับความเร็วของมอเตอร์ เพื่อเป็นสัญญาณป้อนกลับให้กับระบบ ควบคุมปืน ( ระบบเซอร์โว ) ลักษณะทั่วไปของ มอเตอร์

9 2.3 Gun Control Unit ( GCU )

10 ทำหน้าที่ ควบคุมการทำงานของส่วน ต่างๆ ดังนี้ - ระบบเลือกการบรรจุ (Feed Selection) - วงจรต่อไฟยิงทางไฟฟ้า (Arming) - วงจรเลือกอัตราเร็วการยิง (Rate-of-Fire Selection) - วงจรไกรยิง (Triggering) - ระบบต่อไฟยิงทางกล (Firing mechanism sequence) - การแสดงสถานะปืนด้าน (Misfire)

11 2.4 Gun Power Unit ( GPU ) ทำหน้าที่ ในการผลิตไฟเลี้ยง ให้กับ GCU และ วงจรประจุไฟ แบตเตอรี่ 24 V เพื่อใช้ขับ DC Motor ใน Chan Gun การทำงานโดย GPU รับไฟ 115 VAC ผ่าน Fuse F8 (10A)

12 2.5 ไยโรสโคบ (Gyroscope) เป็นส่วนที่ประกอบด้วย Rate Gyro จำนวน 2 ตัว ( หันและกระดก ) ซึ่งทำหน้าที่วัด อัตราการเปลี่ยนแปลงทางเชิงมุมเป็นองศาต่อ วินาที เป็นส่วนที่ประกอบด้วย Rate Gyro จำนวน 2 ตัว ( หันและกระดก ) ซึ่งทำหน้าที่วัด อัตราการเปลี่ยนแปลงทางเชิงมุมเป็นองศาต่อ วินาที

13 2.6 Gyroscope Rate Gyro มีหน้าที่วัดอัตรา การเปลี่ยนแปลงทางเชิงมุมเป็นองศา ต่อวินาที กล่าวคือ เมื่อจ่ายไฟ 26 V 400 Hz มาหมุน (Spin) มอเตอร์ไยโร แล้วจนกระทั่ง ไยโรพร้อมทำงาน ( หลังจาก 6 วินาที ) แสดงว่าไยโร พร้อมทำงาน เมื่อไรก็ตามที่เรือโคลง จะส่งผลให้ปืนเกิดอาการโคลง ไย โรซึ่งอยู่ในปืนทั้งทางหัน และทาง กระดก จะให้สัญญาณ Picx off Voltage ซึ่งเป็น DC Voltage ส่งเข้า ไปยัง Electronic one เพื่อ จุดประสงค์ในการชดเชยอาการโคลง ของเรือ ทำให้เสมือนว่าปืนตั้งอยู่กับที่ ตลอดเวลา Rate Gyro มีหน้าที่วัดอัตรา การเปลี่ยนแปลงทางเชิงมุมเป็นองศา ต่อวินาที กล่าวคือ เมื่อจ่ายไฟ 26 V 400 Hz มาหมุน (Spin) มอเตอร์ไยโร แล้วจนกระทั่ง ไยโรพร้อมทำงาน ( หลังจาก 6 วินาที ) แสดงว่าไยโร พร้อมทำงาน เมื่อไรก็ตามที่เรือโคลง จะส่งผลให้ปืนเกิดอาการโคลง ไย โรซึ่งอยู่ในปืนทั้งทางหัน และทาง กระดก จะให้สัญญาณ Picx off Voltage ซึ่งเป็น DC Voltage ส่งเข้า ไปยัง Electronic one เพื่อ จุดประสงค์ในการชดเชยอาการโคลง ของเรือ ทำให้เสมือนว่าปืนตั้งอยู่กับที่ ตลอดเวลา

14 2.6 Synchro Unit เป็นส่วนที่ใช้ติดตั้ง Synchro ซึ่งเป็นตัว หาค่า Misalignment ระหว่างปืนกับค่าสั่ง ปืนจากระบบควบคุมการยิงเพื่อให้ปืนสามารถ หัน กระดกไปยังตำแหน่งตามที่ระบบควบคุม การยิงสั่งได้อย่างถูกต้องแม่นยำ เป็นส่วนที่ใช้ติดตั้ง Synchro ซึ่งเป็นตัว หาค่า Misalignment ระหว่างปืนกับค่าสั่ง ปืนจากระบบควบคุมการยิงเพื่อให้ปืนสามารถ หัน กระดกไปยังตำแหน่งตามที่ระบบควบคุม การยิงสั่งได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

15 2.7 Local Control Unit ( LCU ) เป็นอุปกรณ์ที่ประกอบอยู่ด้านหลัง ส่วนบนของตัวปืน มีหน้าที่เป็นส่วนที่ใช้ ควบคุมการยิง รวมทั้งการหันกระดกปืน ขณะใช้ปืนใน Local mode และ Emergency mode เป็นอุปกรณ์ที่ประกอบอยู่ด้านหลัง ส่วนบนของตัวปืน มีหน้าที่เป็นส่วนที่ใช้ ควบคุมการยิง รวมทั้งการหันกระดกปืน ขณะใช้ปืนใน Local mode และ Emergency mode

16 ตู้ ACB ( อุปกรณ์ส่วนที่อยู่ นอกตัวปืน ) เป็นตู้ที่ใช้ ในการเลือก โหมดในการ ควบคุมปืนโดยมี สวิทช์กุญแจ เฉพาะ แยก ระหว่างปืนหัว และปืนท้ายหาก ไม่มีสวิทช์กุญแจ ระบบปืนก็จะไม่ สามารถใช้งาน ได้ ซึ่งสวิทช์ ดังกล่าวมี ลักษณะเป็นโรตา รี่สวิทช์ เป็นตู้ที่ใช้ ในการเลือก โหมดในการ ควบคุมปืนโดยมี สวิทช์กุญแจ เฉพาะ แยก ระหว่างปืนหัว และปืนท้ายหาก ไม่มีสวิทช์กุญแจ ระบบปืนก็จะไม่ สามารถใช้งาน ได้ ซึ่งสวิทช์ ดังกล่าวมี ลักษณะเป็นโรตา รี่สวิทช์


ดาวน์โหลด ppt DS30M DUAL FEED GUN. ส่วนประกอบที่ สำคัญ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ 1. ส่วนที่ไม่เคลื่อนที่ หรือที่เรียกว่า Plinth ( ฐานแท่นปืน ) 1. ส่วนที่ไม่เคลื่อนที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google