งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

5.4 ปัญหา ปัจจัยและอุปสรรค ในการศึกษา 1 ปัญหาการเลือกต้นไม้ ชนิดไม้ที่เลือก (Species), การซ้อนทับของ เรือนยอด, ทรงพุ่มของต้นไม้, ขนาดของต้นไม้, จำนวนต้นไม้ที่ใช้ใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "5.4 ปัญหา ปัจจัยและอุปสรรค ในการศึกษา 1 ปัญหาการเลือกต้นไม้ ชนิดไม้ที่เลือก (Species), การซ้อนทับของ เรือนยอด, ทรงพุ่มของต้นไม้, ขนาดของต้นไม้, จำนวนต้นไม้ที่ใช้ใน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 5.4 ปัญหา ปัจจัยและอุปสรรค ในการศึกษา 1 ปัญหาการเลือกต้นไม้ ชนิดไม้ที่เลือก (Species), การซ้อนทับของ เรือนยอด, ทรงพุ่มของต้นไม้, ขนาดของต้นไม้, จำนวนต้นไม้ที่ใช้ใน การศึกษา ต้นไม้ที่ไม่ควรเลือก 2. ปัญหาด้านการตรวจวัดข้อมูล 2.1 ปริมาณน้ำฝน 2.2 ปริมาณน้ำพืชหยด 2.3 ปริมาณน้ำไหลตามต้นไม้ 2.4 ปริมาณน้ำพืชยึด

2 5.5 ผล การศึกษา 1. รูปแบบของสมการ - คิดคำนวณในลักษณะ Simple Linear Regression Y = a +bX - โดยกำหนดให้ P เป็นตัวแปรอิสระ (X) และ I, Th และ St เป็น ตัวแปรตาม (Y) - สมการแสดงความสัมพันธ์ ดังนี้ I = a 1 + b 1 P ……. R 2 = ? Th = a 2 + b 2 P ……. R 2 = ? ST = a 3 + b 3 P ……. R 2 = ?

3 2. ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่า I,Th, St 2.1 ลักษณะของพืช - ใบของพืช …… จำนวน / ผิว / ขนาด - ทรงพุ่ม ………… แคบ / กว้าง - ลำต้น ………….. เปลือก / ขนาด / เอียง 2.2 ลักษณะอากาศ - น้ำฝน ……….... ปริมาณ / ความถี่การ ตก - ฤดูกาล ………… ร้อน / ฝน / หนาว


ดาวน์โหลด ppt 5.4 ปัญหา ปัจจัยและอุปสรรค ในการศึกษา 1 ปัญหาการเลือกต้นไม้ ชนิดไม้ที่เลือก (Species), การซ้อนทับของ เรือนยอด, ทรงพุ่มของต้นไม้, ขนาดของต้นไม้, จำนวนต้นไม้ที่ใช้ใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google