งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

5.4 ปัญหา ปัจจัยและอุปสรรคในการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "5.4 ปัญหา ปัจจัยและอุปสรรคในการศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 5.4 ปัญหา ปัจจัยและอุปสรรคในการศึกษา
5.4 ปัญหา ปัจจัยและอุปสรรคในการศึกษา 1 ปัญหาการเลือกต้นไม้ ชนิดไม้ที่เลือก (Species), การซ้อนทับของเรือนยอด, ทรงพุ่มของต้นไม้ ,ขนาดของต้นไม้, จำนวนต้นไม้ที่ใช้ในการศึกษา ต้นไม้ที่ไม่ควรเลือก 2. ปัญหาด้านการตรวจวัดข้อมูล 2.1 ปริมาณน้ำฝน ปริมาณน้ำพืชหยด ปริมาณน้ำไหลตามต้นไม้ ปริมาณน้ำพืชยึด

2 5.5 ผลการศึกษา 1. รูปแบบของสมการ - คิดคำนวณในลักษณะ Simple Linear Regression Y = a +bX - โดยกำหนดให้ P เป็นตัวแปรอิสระ (X) และ I , Th และ St เป็น ตัวแปรตาม (Y) - สมการแสดงความสัมพันธ์ ดังนี้ I = a1 + b1P ……. R2 = ? Th = a2 + b2P ……. R2 = ? ST = a3 + b3P ……. R2 = ?

3 2. ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่า I,Th, St
2.1 ลักษณะของพืช - ใบของพืช …… จำนวน / ผิว / ขนาด - ทรงพุ่ม………… แคบ / กว้าง - ลำต้น………….. เปลือก / ขนาด / เอียง 2.2 ลักษณะอากาศ - น้ำฝน ……….... ปริมาณ / ความถี่การตก - ฤดูกาล………… ร้อน / ฝน / หนาว


ดาวน์โหลด ppt 5.4 ปัญหา ปัจจัยและอุปสรรคในการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google