งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรอบความคิดของ กลุ่ม 7 งานตามพันธกิจกรมอนามัย. Health Index สร้าง Health Agenda : ในชีวิตประจำวัน ( ถูก / ไม่ถูก, เกิดแล้ว / ยังไม่เกิด, จวนจะเกิด / กำลังจะเกิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรอบความคิดของ กลุ่ม 7 งานตามพันธกิจกรมอนามัย. Health Index สร้าง Health Agenda : ในชีวิตประจำวัน ( ถูก / ไม่ถูก, เกิดแล้ว / ยังไม่เกิด, จวนจะเกิด / กำลังจะเกิด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรอบความคิดของ กลุ่ม 7 งานตามพันธกิจกรมอนามัย

2 Health Index สร้าง Health Agenda : ในชีวิตประจำวัน ( ถูก / ไม่ถูก, เกิดแล้ว / ยังไม่เกิด, จวนจะเกิด / กำลังจะเกิด ) มีอยู่แล้ว / ค้นหา สร้าง / สื่อสาร มีอยู่แล้ว / ค้นหา สร้าง / สื่อสาร Health Hero มีอยู่แล้ว / ค้นหา กระบวนการสื่อสาร มีอยู่แล้ว / ค้นหา กระบวนการสื่อสาร ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึง ประสงค์ วิสัยทัศน์กรมอนามัย

3 วิธีการกว่าจะเป็น Health Hero 1. กำหนด Health Index 2. Health Agenda ( เกิดแล้ว / กำลังจะเกิด / ยังไม่เกิด ) 3. กระบวนการสื่อสาร เพื่อให้ได้ Health Hero มีแล้ว, ค้นหา / ไม่มี, สร้างให้เกิด 4. กระบวนการสื่อสารเพื่อนำ Health Hero สู่ สาธารณะ

4 โครงการ Health Hero 1. จัดตั้งทีมงาน ( คัดเลือกกรรมการจากผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียของกรมอนามัย ) 2. จัดประชุมเพื่อกำหนด Health Index (3 ครั้ง ) 3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการหน่วยงานส่วนกลางและ ศูนย์เขต เพื่อกำหนดการนำ Health Index ไปสู่ Health Agenda 3.1 ชี้แจงทำความเข้าใจร่วมกัน 3.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำ Health Index ไปสร้าง Health Agenda และค้นหา Health Hero 4. จัดทำแนวทางการปฏิบัติงาน (KPI - นิยาม ) - จัดทำคู่มือสำหรับค้นหา Health Hero ศูนย์ เขต และภาคี แผนปีงบประมาณ 2551 ( เม. ย. – ก. ย. 51)

5 5. กระบวนการค้นหาและสร้าง Health Hero ใน ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับประเทศ 5.1 ศูนย์เขตจัดกิจกรรม Road Show Health Hero ในระดับ จังหวัด โดยมีองค์กรทั้งภาครัฐและ เอกชนเข้าร่วมงาน 5.2 องค์กรที่สนใจดำเนินงานตามข้อ 4 เพื่อ ค้นหา Health Hero ในระดับองค์กร 5.3 ส่วนกลางและศูนย์เขตสนับสนุนด้าน วิชาการให้แก่องค์กรที่เข้าร่วม โครงการ 5.4 องค์กรที่เข้าร่วมโครงการดำเนินงาน ค้นหา Health Hero 5.5 ศูนย์เขตติดตามแประเมิน เพื่อคัดเลือก องค์กรต้นแบบ Health Hero ( มีการกำหนดเกณฑ์ ) 5.6 องค์กรได้ต้นแบบ Health Hero ในระดับ เขต แผนปีงบประมาณ 2552 ( ต. ค. 51 – ก. ย. 52)

6 6. ตัดสินและมอบรางวัล Super Health Hero ระดับองค์กรและบุคคลโดยส่วนกลาง 7. นำกิจกรรมข้อ 5 และข้อ 6 มาสื่อสารผ่าน ช่องทางสื่อสาธารณะ (AIR WAR โดยส่วนกลาง ) (AIR WAR โดยส่วนกลาง ) 8. ดำเนินการนำ Health Hero มาสื่อสารสู่ สาธารณะผ่านช่องทางสื่อ ต่าง ๆ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้คนไทยมี Health Agenda ตาม ต่าง ๆ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้คนไทยมี Health Agenda ตาม Health Hero Health Hero 9. ติดตามและประเมินผล 10. ต่อยอด Health Agenda ในกลุ่ม Health Hero แผนปีงบประมาณ 2553 - 2554 แผนปีงบประมาณ 2552 ( มิ. ย. – ก. ย. 52)

7 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt กรอบความคิดของ กลุ่ม 7 งานตามพันธกิจกรมอนามัย. Health Index สร้าง Health Agenda : ในชีวิตประจำวัน ( ถูก / ไม่ถูก, เกิดแล้ว / ยังไม่เกิด, จวนจะเกิด / กำลังจะเกิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google