งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

VENTILATOR - ASSOCIATED PNEUMONIA : VAP ICU : Langsuan Hospital.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "VENTILATOR - ASSOCIATED PNEUMONIA : VAP ICU : Langsuan Hospital."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 VENTILATOR - ASSOCIATED PNEUMONIA : VAP ICU : Langsuan Hospital

2 การติดเชื้อที่ปอดจาก การที่ผู้ป่วย การติดเชื้อที่ปอดจาก การที่ผู้ป่วย ได้รับการใช้ เครื่องช่วยหายใจเป็น ได้รับการใช้ เครื่องช่วยหายใจเป็น เวลา 48 ชั่วโมง เวลา 48 ชั่วโมง American Thoracic society. Guideline for the management of adults with hospital acquired,ventilator associated and healthcare associated pneuminia. Am J Respir Crit CareMed,2005 Ventilator-Associated Pneumonia

3 VAP ระบาดวิทยา VAP ระบาดวิทยา  พบ 8 % - 28% ของผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วย หายใจหรือมีการ ใส่ท่อหายใจนานเกิน 24 ชั่วโมง ( มีอาการหลัง 48 ชั่วโมง )  ผู้ป่วยผู้ป่วยหนักที่ใส่ท่อช่วยหายใจมี โอกาสเกิดมากกว่า ผู้ป่วยหนักอื่นที่ไม่ใส่ท่อช่วยหายใจ 3-20 เท่า ผู้ป่วยหนักอื่นที่ไม่ใส่ท่อช่วยหายใจ 3-20 เท่า  เพิ่มขึ้นตามระยะเวลาที่ผู้ป่วยต้องใช้ เครื่องช่วยหายใจ  แตกต่างกันตามพื้นฐานของโรค เช่น ผู้ป่วย ARDS มี โอกาสเกิด VAP > ผู้ป่วยใช้เครื่องช่วย หายใจจากสาเหตุอื่น โอกาสเกิด VAP > ผู้ป่วยใช้เครื่องช่วย หายใจจากสาเหตุอื่น Centers for Disease Control and Prevention, 2003. Rumbak, M. J. (2000). Strategies for prevention and treatment. Journal of Respiratory Disease, 21 (5), p. 321  พบ 8 % - 28% ของผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วย หายใจหรือมีการ ใส่ท่อหายใจนานเกิน 24 ชั่วโมง ( มีอาการหลัง 48 ชั่วโมง )  ผู้ป่วยผู้ป่วยหนักที่ใส่ท่อช่วยหายใจมี โอกาสเกิดมากกว่า ผู้ป่วยหนักอื่นที่ไม่ใส่ท่อช่วยหายใจ 3-20 เท่า ผู้ป่วยหนักอื่นที่ไม่ใส่ท่อช่วยหายใจ 3-20 เท่า  เพิ่มขึ้นตามระยะเวลาที่ผู้ป่วยต้องใช้ เครื่องช่วยหายใจ  แตกต่างกันตามพื้นฐานของโรค เช่น ผู้ป่วย ARDS มี โอกาสเกิด VAP > ผู้ป่วยใช้เครื่องช่วย หายใจจากสาเหตุอื่น โอกาสเกิด VAP > ผู้ป่วยใช้เครื่องช่วย หายใจจากสาเหตุอื่น Centers for Disease Control and Prevention, 2003. Rumbak, M. J. (2000). Strategies for prevention and treatment. Journal of Respiratory Disease, 21 (5), p. 321

4 ระบาดวิทยา : เชื้อดื้อยาที่พบ บ่อย ได้แก่ E.coli (21%) E.coli (21%) K. pneumoniae (20%) K. pneumoniae (20%) P. aeruginosa (17%) P. aeruginosa (17%) A. baumannii (5%) A. baumannii (5%) (National Antimicrobial Resistance Surveillance Center Thailand (NARST), 2008. P. aeruginosa (46.16%) P. aeruginosa (46.16%) A. baumannii (46.16%) A. baumannii (46.16%) K. pneumoniae (7.68%) K. pneumoniae (7.68%) ข้อมูลผู้ป่วย VAP ปีงบประมาณ 2555 ประเทศไทย โรงพยาบาลหลัง สวน ( ICU )

5 In 2008, data from NI surveillance system of hospitals in Thailand revealed that the incidence rate of VAP ranged from 3.47 – 25.86 per 1000 ventilator-days. ( ค่าเฉลี่ย 9:1000 ventilator-days) Unahalekhaka, A 2007 VAP in Thailand

6 VAP : โรงพยาบาลหลัง สวน

7 VAP : Risk Factors  Chronic lung disease/COPD  Severity of illness  ARDS  Witnessed aspiration  Age > 60 years  Coma  Head trauma  Upper abdominal surgery  Thoracic surgery  Chronic lung disease/COPD  Severity of illness  ARDS  Witnessed aspiration  Age > 60 years  Coma  Head trauma  Upper abdominal surgery  Thoracic surgery  Duration of intubation  Emergent intubation  Re- intubation  Elevated gastric pH  Prior antibiotic therapy  Nasogastric tube  Enteral nutrition  Supine head position  Patient transport out of ICU  Duration of intubation  Emergent intubation  Re- intubation  Elevated gastric pH  Prior antibiotic therapy  Nasogastric tube  Enteral nutrition  Supine head position  Patient transport out of ICU Intrinsic Risk Factors Extrinsic Risk Factors

8 Preventing VAP WHAPO W : Weaning H : Hand hygiene A: Air way P: Position O : Oral care W : Weaning H : Hand hygiene A: Aspiration Precautions P: prevent Contamination O : Oral care มาตรฐานเดิมมาตรฐานใหม่

9 Weaning : ถอดอุปกรณ์และเครื่องช่วย หายใจออกจากผู้ป่วยให้เร็ว ที่สุด ตามข้อบ่งชี้ทาง คลินิก ถอดอุปกรณ์และเครื่องช่วย หายใจออกจากผู้ป่วยให้เร็ว ที่สุด ตามข้อบ่งชี้ทาง คลินิก weaning protocol weaning protocol ถอดอุปกรณ์และเครื่องช่วย หายใจออกจากผู้ป่วยให้เร็ว ที่สุด ตามข้อบ่งชี้ทาง คลินิก ถอดอุปกรณ์และเครื่องช่วย หายใจออกจากผู้ป่วยให้เร็ว ที่สุด ตามข้อบ่งชี้ทาง คลินิก weaning protocol weaning protocol

10 Weaning : มีการปรับปรุงให้ ครอบคลุม และทันสมัยอยู่ เรื่อยๆ มีการปรับปรุงให้ ครอบคลุม และทันสมัยอยู่ เรื่อยๆ

11 Hand hygiene ก่อนสัมผัส ผู้ป่วย ก่อนทำหัตถการ สะอาด / ปราศจากเชื้อ หลังสัมผัสสารน้ำจาก ร่างกายผู้ป่วย หลังสัมผัส ผู้ป่วย หลังสัมผัสสิ่ง รอบตัวผู้ป่วย

12 Hand hygiene

13 Aspiration Precautions  การเช็ค Pressure cuff ทุกเวร ให้อยู่ในช่วง 20-30 cmH2O ให้อยู่ในช่วง 20-30 cmH2O

14 Aspiration Precautions  Position ที่ เหมาะสม จัดท่านอน ศีรษะสูง 30-45 องศา ( ในรายที่ไม่มีข้อ บ่งชี้ ) ( ในรายที่ไม่มีข้อ บ่งชี้ )  Position ที่ เหมาะสม จัดท่านอน ศีรษะสูง 30-45 องศา ( ในรายที่ไม่มีข้อ บ่งชี้ ) ( ในรายที่ไม่มีข้อ บ่งชี้ )  Position

15 Aspiration Precautions  มีสัญลักษณ์ บ่งบอกศีรษะสูง 30 องศา  Position

16 Aspiration Precautions บริเวณที่เตรียม อาหารต้อง สะอาดและแห้ง บริเวณที่เตรียม อาหารต้อง สะอาดและแห้ง น้ำที่ให้หลัง feed ควรเป็นน้ำ สะอาด น้ำที่ให้หลัง feed ควรเป็นน้ำ สะอาด บริเวณที่เตรียม อาหารต้อง สะอาดและแห้ง บริเวณที่เตรียม อาหารต้อง สะอาดและแห้ง น้ำที่ให้หลัง feed ควรเป็นน้ำ สะอาด น้ำที่ให้หลัง feed ควรเป็นน้ำ สะอาด  Feeding

17 Aspiration Precautions ดูดเสมหะก่อนให้ อาหารทุกมื้อ ดูดเสมหะก่อนให้ อาหารทุกมื้อ นอนศีรษะสูง 30-45 องศา นอนศีรษะสูง 30-45 องศา ตรวจสอบตำแหน่ง ของสาย และ content ตรวจสอบตำแหน่ง ของสาย และ content นอนตะแคงขวาหรือ หงายขณะให้อาหาร นอนตะแคงขวาหรือ หงายขณะให้อาหาร  Feeding

18 Aspiration Precautions  การป้องกันการเลื่อนหลุดของ ET-tube ET-tube NG-tube NG-tube

19 Aspiration Precautions  ลดการ Re- intubation ผูกยึดผู้ป่วยใน รายที่มี ความเสี่ยงต่อการดึง tube

20 Aspiration Precautions  ก่อนที่จะปล่อยลมออกหรือถอดท่อ ช่วยหายใจ ให้ ดูดเสมหะบริเวณเหนือ cuff ออกให้ หมด

21 Aspiration Precautions  ระบาย circuit condensate ก่อนจัดท่า ผู้ป่วย

22 Prevent Contamination  การใส่ท่อช่วยหายใจ อุปกรณ์ พร้อมและปลอดภัย

23 Prevent Contamination  การดูแล ventilator circuit เปลี่ยนเมื่อมีการ ปนเปื้อนที่ชัดเจน จากงานวิจัย AARC Practice guideline 2003 - summary of randomized controlled trials - summary of randomized controlled trials ศึกษาในผู้ป่วยที่ได้รับเครื่องช่วยหายใจ >48 ชม. จำนวน 1,043 คน ศึกษาในผู้ป่วยที่ได้รับเครื่องช่วยหายใจ >48 ชม. จำนวน 1,043 คน ผลการศึกษาพบว่า ผลการศึกษาพบว่า ระยะเวลาการเปลี่ยน circuit ไม่มีผลต่ออัตราการเกิด VAP ระยะเวลาการเปลี่ยน circuit ไม่มีผลต่ออัตราการเกิด VAP - Observation study ศึกษาในผู้ป่วย 18,608 คน ผลการศึกษาพบว่า ผลการศึกษาพบว่า ระยะเวลาการเปลี่ยน circuit ไม่มีผลต่ออัตราการเกิด VAP ระยะเวลาการเปลี่ยน circuit ไม่มีผลต่ออัตราการเกิด VAP

24 Prevent Contamination  การเติมน้ำใน humidifier งานวิจัยจาก AARC Guideline 2003 งานวิจัยจาก AARC Guideline 2003 ทำการศึกษาระยะเวลาในการเปลี่ยน HMEs ว่ามีผล ต่อการเกิด VAP อย่างไร ทำการศึกษาระยะเวลาในการเปลี่ยน HMEs ว่ามีผล ต่อการเกิด VAP อย่างไร - Randomized Controlled trials ศึกษาในผู้ป่วย 275 คน ผลการศึกษา พบว่า ระยะเวลาในการเปลี่ยน HMEs ไม่มีผลต่ออัตราการเกิด VAP - Observation studies ศึกษาในผู้ป่วย 490 คน ผล การศึกษาพบว่า ระยะเวลาในการเปลี่ยน HMEs ไม่มีผลต่ออัตราการเกิด VAP ระยะเวลาในการเปลี่ยน HMEs ไม่มีผลต่ออัตราการเกิด VAP CDC Guidelines for Preventing Health-Care--Associated Pneumonia, 2003 MMWR 2004;53(RR03): 1-36

25 Prevent Contamination การเติม น้ำใน humidifier Closed system การเติม น้ำใน humidifier Closed system

26 Prevent Contamination  เฝ้าระวังน้ำที่คั่งค้างใน circuit และ water trap

27 Prevent Contamination ทำความสะอาด ambu bag ด้วย 70% alcohol ทุกครั้งหลังใช้งาน และทำความสะอาด ประจำวัน วันละครั้ง ( เวรเช้า ) มีฝาครอบข้อต่อ ambu bag ก่อนเก็บ ทุกครั้ง ทำความสะอาด ambu bag ด้วย 70% alcohol ทุกครั้งหลังใช้งาน และทำความสะอาด ประจำวัน วันละครั้ง ( เวรเช้า ) มีฝาครอบข้อต่อ ambu bag ก่อนเก็บ ทุกครั้ง

28 Prevent Contamination  ดูแลทำความสะอาดเครื่องมือ และ unit ทุกวัน แยกอุปกรณ์เฉพาะ เตียง

29 Prevent Contamination Ambu, Guide wire ล้างทำความ สะอาด อบฆ่า เชื้อทุกครั้งหลัง การใช้งาน Ambu, Guide wire ล้างทำความ สะอาด อบฆ่า เชื้อทุกครั้งหลัง การใช้งาน  มาตรฐานการทำ ความสะอาด

30 อุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจหลัง การใช้งานต้องอบฆ่าเชื้อทุก ครั้ง Prevent Contamination

31 มีสัญลักษณ์ แจ้งเตือนเมื่อ พบเชื้อดื้อยา

32 Prevent Contamination ‡ suction  Suction ตามข้อบ่งชี้ ไม่ suction ตาม เวลา  จัด Position 30-45 องศา  ล้างมือด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ หรือ alcohol hand rub

33 Prevent Contamination † suction

34 Prevent Contamination ปลดสาย เครื่องช่วย หายใจ วางบน ปลอกถุงมือ ปลดสาย เครื่องช่วย หายใจ วางบน ปลอกถุงมือ † suction

35 Prevent Contamination  สาย suction ที่ดูด ทาง tube และทาง ปาก ใช้คนละเส้น กัน  ไม่นำสายที่นำไป ล้างในขวดน้ำ สะอาด ไปดูด เสมหะอีก ไม่ว่าจะ เป็นทาง tube หรือ ทางปาก  สาย suction ที่ดูด ทาง tube และทาง ปาก ใช้คนละเส้น กัน  ไม่นำสายที่นำไป ล้างในขวดน้ำ สะอาด ไปดูด เสมหะอีก ไม่ว่าจะ เป็นทาง tube หรือ ทางปาก † suction

36 Prevent Contamination  มีการใช้ NSS dilute แต่ทำตามหลัก sterile และ single dose † suction

37 Prevent Contamination  ขวดรองรับ เสมหะเปลี่ยน ใหม่ทุก 24 ชม. ( ล้างทำความ สะอาด อบให้ แห้ง ไม่ต้องนึ่ง ฆ่าเชื้อ )  สำหรับสาย ยางยังมีการนึ่ง ฆ่าเชื้อ  ขวดรองรับ เสมหะเปลี่ยน ใหม่ทุก 24 ชม. ( ล้างทำความ สะอาด อบให้ แห้ง ไม่ต้องนึ่ง ฆ่าเชื้อ )  สำหรับสาย ยางยังมีการนึ่ง ฆ่าเชื้อ † suction

38 Prevent Contamination มีขวด sterile สำหรับวางพัก สาย suction มี การเปลี่ยนขวด ทุกวัน † suction

39 Oral Care  แปรงฟันด้วยยาสี ฟัน และล้างด้วย 0.9% NSS อย่าง น้อยวันละ 2 ครั้ง  เปลี่ยน Syringe สำหรับใช้ล้างปาก ทุกครั้ง  เช็ค pressure cuff ก่อนแปรงฟันทุก ครั้ง  แปรงฟันด้วยยาสี ฟัน และล้างด้วย 0.9% NSS อย่าง น้อยวันละ 2 ครั้ง  เปลี่ยน Syringe สำหรับใช้ล้างปาก ทุกครั้ง  เช็ค pressure cuff ก่อนแปรงฟันทุก ครั้ง  การดูแลช่อง ปาก

40 Oral Care  จัด position ศีรษะ สูง 30-45 องศา ตะแคงหน้า ไปด้าน ตรงข้ามกับ ET-tube  ระมัดระวังการ สำลัก ใช้สาย suction ดูดน้ำที่ใช้ แปรงฟันออก  จัด position ศีรษะ สูง 30-45 องศา ตะแคงหน้า ไปด้าน ตรงข้ามกับ ET-tube  ระมัดระวังการ สำลัก ใช้สาย suction ดูดน้ำที่ใช้ แปรงฟันออก  การดูแลช่องปาก

41 Oral Care :  ใช้ vaseline ทา ริมฝีปากเพื่อให้ ปากชุ่มชื้น  การดูแลช่องปาก

42 ข้อแนะนำ แปรงฟันอย่างน้อย วัน ละ 2 ครั้ง ร่วมกับการใช้ ร่วมกับการใช้ 0.12% chlorhexidine 0.12% chlorhexidine ( รพ. หลังสวนมีข้อจำกัดในการ จัดเตรียมน้ำยา ) ( รพ. หลังสวนมีข้อจำกัดในการ จัดเตรียมน้ำยา ) Oral Care :

43


ดาวน์โหลด ppt VENTILATOR - ASSOCIATED PNEUMONIA : VAP ICU : Langsuan Hospital.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google