งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตรวจสุขภาพทารกในครรภ์ นพ. ปราโมทย์ ศรีแก้ว พบ. ป. ชั้นสูงทางคลินิก ( สูตินรีเวช ) วว. สูตินรีเวช อว. เวชกรรมป้องกัน ( แขนงสุขภาพจิต ชุมชน )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตรวจสุขภาพทารกในครรภ์ นพ. ปราโมทย์ ศรีแก้ว พบ. ป. ชั้นสูงทางคลินิก ( สูตินรีเวช ) วว. สูตินรีเวช อว. เวชกรรมป้องกัน ( แขนงสุขภาพจิต ชุมชน )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตรวจสุขภาพทารกในครรภ์ นพ. ปราโมทย์ ศรีแก้ว พบ. ป. ชั้นสูงทางคลินิก ( สูตินรีเวช ) วว. สูตินรีเวช อว. เวชกรรมป้องกัน ( แขนงสุขภาพจิต ชุมชน )

2 การทดสอบสุขภาพจากการดิ้น ของทารก การเคลื่อนไหวลดลง ปัจจัย ภาวะพร่องออกซิเจน (hypoxia) ความพิการของทารก ผลของยา เช่น barbiturate, narcotic, benzodiazepine vibrioacoustic stimulation serum glucose level ท่าและการออกกำลัง

3 วิธีการนับลูกดิ้น การบันทึกการคลี่อนไหวของทารกโดย มารดา 1. แบบกำหนดช่วงเวลา (fixed time period) 2. แบบกำหนดจำนวนครั้งที่ทารกดิ้น ( fixed number) Sodovsky 30-60 นาที วันละ 3 ครั้งหลัง อาหาร ถ้าเฉลี่ยแล้วน้อยกว่า 3 ครั้งต่อชั่วโมง ให้นับต่ออีก 6-12 ชม เกณฑ์การวินิจฉัย ไม่ดิ้นเลยใน 12 ชม ดิ้นน้อย กว่า 10 ครั้งใน 12 ชม เรียกว่า movement alarm signal (MAS) ซึ่งมีผลการตั้งครรภ์ไม่ ดีถึงร้อยละ 78.4

4 Nonstress test วิธีการทำ ท่า semi-fowler วัด Blood pressure Tocodynameter วัด uterine contraction บันทึก FHS ไปเรื่อยๆ วัดอย่างน้อย 20-40 นาที

5 NST การแปลผล Reactive NST= มี FHR acceleration อย่างน้อย 2 ครั้งใน 20 นาที ซึ่งอาจเกิดในช่วงใดช่วงหนึ่งในการเฝ้าสังเกต 40 นาที อัตราตายของทารกก่อนระยะคลอด 3.2/1000 สาเหตุ ผลลบลวง abruptio placenta 24% DM 21% Cord abnormal 17% Postterm 14% IUGR 10% FHR acceleration หมายถึงการเพิ่มขึ้นของ FHR> 15 bpm กินเวลา > 15 วินาที Nonreactive ผลไม่เป็นไปตามเกณฑ์

6

7 การอ่านองค์ประกอบของ EFM Baseline 110-160 bpm < 110= fetal bradycardia >160= fetal tachycardia Variability 5-25 bpm <5 bpm= decrease variability >25 bpm= mark vaiability Periodic pattern acceleration deceleration early= head compression variable= cord compression late = placental insufficiency

8 Fetal Tachycardia Baseline >160 bpm ตอบสนองต่อภาวะเครียดไม่รุนแรง เช่นการมี ไข้ ไม่ใช่ asphyxia มารดามีไข้ วิตกกังวล คอพอกเป็นพิษ ทารก ซีดเล็กน้อย ถ้าเป็น Fetal distress ต้องมี การลดลงของ variability ร่วมด้วย

9 Fetal bradycardia อัตราการเต้นของหัวใจต่ำกว่า 110 bpm นานกว่า 10 นาทีขึ้นไป ถ้ามี variability ปกติ และ acceleration ร่วม ด้วยมักไม่มี fetal distress มักเกิดจากการกดศีรษะทารกมาก (vagal reflex) ถ้ารุนแรงเป็นผลจาก fetal hypoxia มักมี periodic pattern ร่วมด้วย

10

11

12

13

14

15

16

17

18 Sinusoidal pattern Baseline FHR เป็น sine wave มี amplitude 5-15 bpm ความถี่ 2-5 cycle ต่อนาที ไม่มี short term variability ไม่มี acceleration สัมพันธ์กับ fetal anemia จาก Rhesus isoimmunization หรือ ทารกเสียเลือด ยา บางอย่าง meperidine สัมพันธ์กับ fetal hypoxia

19

20

21

22 Management non reactive NST ทำ EFM อีกครั้งหลังรับประทานอาหาร ถ้ายัง nonreactive NST ให้ทำ Biophysical Profile

23 Biophysical profile (BPP) Fetal breathing หายใจอย่างน้อย 1 ครั้ง 30 นาที Gross body Movement มีการขยับของแขน ขาอย่างน้อย 2 ครั้งใน 30 นาที Fetal Tone มีการงอเหยียดของแขนขาหรือ กำมืออย่างน้อย 1 ครั้งใน 30 นาที Reactive FHR Amniotic fluid = deep pocket> 2 cm

24 แนวทางการดูแลรักษาตามคะแนน BPP 10/10 เฝ้าติดตาม 8/10 เฝ้าติดตาม 8/10(AF ลด ) ให้คลอดถ้าครบ กำหนด ทดสอบ สัปดาห์ละ 2 ครั้งถ้าไม่ครบ กำหนด 6/10 ให้คลอดถ้าครบ กำหนด ถ้าไม่ครบ กำหนดให้ตรวจซ้ำภายใน 24 ชม ถ้าน้อยกว่า 6 ให้คลอด 4/10 มากกว่า 32 สัปดาห์ ให้คลอด น้อยกว่า 32 สัปดาห์ให้ทดสอบทุกวัน 2/10. ให้คลอด

25

26

27 Late Deceleration Uteroplacental insufficiency Fetal hypoxia มีการลดลงของ FHR แบบค่อยเป็นค่อยไป และกับคืนสู่ปกติในลักษณะเดียวกัน (gradual onset) เกิดเมื่อมี uterine contraction ไปแล้วสัก ระยะหนึ่ง กลไกจาก reflex late DC( กระตุ้น vagus nerve) non-reflex(hypoxia)DC จาก myocardia ischemia

28

29

30

31

32

33

34 Variable Deceleration Deceleration ไม่สม่ำเสมอ ทั้ง onset ของการเกิด และ duration มีความสัมพันธ์กับการหดตัวของมดลูก ไม่สม่ำเสมอ รูปร่างมีความแตกต่างกันไปในแต่ละตัว ของ Deceleration มีความสัมพันธ์กับการกดสายสะดือ

35

36

37

38 NICHD fetal monitoring workshop(1997) interpretation of Fetal Heart Rate Patterns Patternworkshop interpretation Normalbaseline 110-160 variability 6-25 bpm Acceleration present intermediate no consensus Severely abnormal recurrent late or variable DC with zero variability substantial bradycardia with zero variability

39 Management criteria for Nonreassuring Fetal Heart Rate Pattern Repositioning of patient Discontinuation of uterine stimulation and correction of uterine hyperstimulation Vaginal examination Correction of maternal hypotension associated with regional analgesia Monitoring of fetal heart rate-by electronic fetal monitoring or auscultation Request that qualified personnel be in attendance for newborn resuscitation and care Administration of oxygen to the mother.


ดาวน์โหลด ppt การตรวจสุขภาพทารกในครรภ์ นพ. ปราโมทย์ ศรีแก้ว พบ. ป. ชั้นสูงทางคลินิก ( สูตินรีเวช ) วว. สูตินรีเวช อว. เวชกรรมป้องกัน ( แขนงสุขภาพจิต ชุมชน )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google