งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สุธาทิพย์ รุ่งเรืองอนันต์ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สุธาทิพย์ รุ่งเรืองอนันต์ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สุธาทิพย์ รุ่งเรืองอนันต์ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
HOME HEALTH CARE โรงพยาบาลนครปฐม สุธาทิพย์ รุ่งเรืองอนันต์ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม

2 ฐานข้อมูลประชากรผู้สูงอายุ เครือข่าย รพ.นครปฐม ปีงบประมาณ 2550
รวมประชากรผู้สูงอายุ = 29,858 คน จำนวน (คน) รวมทั้งหมด ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล

3 โรคเรื้อรัง 3 อันดับแรกที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ
เครือข่าย รพ.นครปฐม ปี ร้อยละ 32.74% 28.77% 23.09% ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549

4 WORK FLOW

5 ให้การดูแลผู้สูงอายุแบบ Holistic Care

6 การตรวจรักษาและให้คำปรึกษา ให้แก่ผู้ป่วยและญาติ

7 ให้การพยาบาลเบื้องต้น
และทำหัตถการต่างๆ

8 การฟื้นฟูสภาพร่างกาย
โดย นักกายภาพบำบัด Care giver

9 เพื่อนช่วยเพื่อน การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุน การดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

10 “สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ”
อาสาเยี่ยมเยียน ดำเนินการโดย “สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ” OBJECTIVE 1.เยี่ยมเยียนสมาชิกที่เจ็บป่วย 2.พูดคุยให้กำลังใจ 3.แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ

11 ระดับจังหวัด เครือข่าย
สถิติการตอบกลับการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน เครือข่าย รพ.นครปฐม ปี Strategy ระดับจังหวัด KPI เครือข่าย

12 โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (สสจ.)
การพัฒนางาน HHC โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (สสจ.) โครงการพัฒนาศักยภาพจนท. และผู้ดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต ที่บ้าน (เครือข่าย รพ.นครปฐม) End of Life Care Case Conference :Multidisciplinary team (รพ.นครปฐม)

13 SWOT ANALYSIS “Strength”
1.HHC เป็นกลยุทธ์การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โดยมีการกำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานระดับต่างๆ ทั้งระดับCorporate,Business,Department 2.มีโครงสร้างและรูปแบบการดำเนินงาน โดยทีมสหวิชาชีพ ที่ชัดเจน (มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา) SWOT ANALYSIS

14 “Weakness” SWOT ANALYSIS ในขณะที่ทรัพยากรต่างๆมีจำกัด
แนวโน้มผู้ป่วยโรคเรื้อรังมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ทรัพยากรต่างๆมีจำกัด ทำให้การดำเนินงานไม่ครอบคลุม SWOT ANALYSIS

15 ขอขอบคุณ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
3. เจ้าหน้าที่ในเครือข่าย รพ.นครปฐม ทุกท่าน

16


ดาวน์โหลด ppt สุธาทิพย์ รุ่งเรืองอนันต์ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google