งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สุธาทิพย์ รุ่งเรือง อนันต์ กลุ่มงานเวช กรรมสังคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สุธาทิพย์ รุ่งเรือง อนันต์ กลุ่มงานเวช กรรมสังคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สุธาทิพย์ รุ่งเรือง อนันต์ กลุ่มงานเวช กรรมสังคม

2 ฐานข้อมูลประชากรผู้สูงอายุ เครือข่าย รพ.นครปฐม ปีงบประมาณ 2550 รวม ทั้งหมด ในเขต เทศบาล นอกเขต เทศบาล จำนว น ( คน ) รวม ประชากร ผู้สูงอายุ = 29,858 คน

3 โรคเรื้อรัง 3 อันดับแรกที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ เครือข่าย รพ.นครปฐม ปี 2547-2549 ปี 254 7 ปี 2548 ปี 254 9 ร้อย ละ 32.7 4% 28.7 7% 23.0 9%

4

5

6

7

8 โดย นัก กายภาพบำบัด Care giver

9 การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือทาง การแพทย์ เพื่อสนับสนุน การดูแลผู้สูงอายุ ที่บ้าน เพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อนช่วยเพื่อน

10 อาสาเยี่ยมเยียนอาสาเยี่ยมเยียน OBJECTIVE 1. เยี่ยมเยียน สมาชิกที่ เจ็บป่วย 2. พูดคุยให้กำลังใจ 3. แลกเปลี่ยน ประสบการณ์ เกี่ยวกับการดูแล สุขภาพ ดำเนินการ โดย “ สมาชิกชมรม ผู้สูงอายุ ” “ สมาชิกชมรม ผู้สูงอายุ ”

11 สถิติการตอบกลับการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน เครือข่าย รพ.นครปฐม ปี 2547-2549 Strategy ระดับ จังหวัด KPI เครือ ข่าย

12 โครงการพัฒนา ระบบการดูแลผู้สูงอายุ ที่บ้าน ( สสจ.) โครงการพัฒนา ศักยภาพจนท. และ ผู้ดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต ที่บ้าน ( เครือข่าย รพ. นครปฐม ) End of Life Care Case Conference : Multidisciplinary team ( รพ. นครปฐม )

13 “ Strength ” “ Strength ” 1.HHC เป็นกลยุทธ์การดูแลผู้ป่วยโรค เรื้อรัง โดยมีการกำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ ของหน่วยงานระดับต่างๆ ทั้งระดับ Corporate,Business,Department 2. มีโครงสร้างและรูปแบบการดำเนินงาน โดยทีมสหวิชาชีพ ที่ชัดเจน ( มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะ สาขา )

14 “ Weakness ” “ Weakness ” แนวโน้มผู้ป่วยโรคเรื้อรังมีจำนวน เพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ทรัพยากรต่างๆมี จำกัด ทำให้การดำเนินงานไม่ ครอบคลุม

15 1.ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี 2.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 3. เจ้าหน้าที่ในเครือข่าย รพ.นครปฐม ทุกท่าน ทุกท่าน

16


ดาวน์โหลด ppt สุธาทิพย์ รุ่งเรือง อนันต์ กลุ่มงานเวช กรรมสังคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google