งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Thailand ICT Master Plan 2009-2013 การประชุมชี้แจง แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Thailand ICT Master Plan 2009-2013 การประชุมชี้แจง แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Thailand ICT Master Plan 2009-2013 การประชุมชี้แจง แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556

2 SM@RT.in.th 2 วัตถุ ประสง ค์ ของการ จัด งาน

3 SM@RT.in.th 3โครงสร้างการนำเสนอ แนวคิดและกระบวนการในการจัดทำแผนแม่บทฯ วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์และมาตรการ ความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ระหว่าง ยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์/เป้าหมาย กลไกในการนำแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ โครงการเร่งด่วน

4 SM@RT.in.th 4 ทำแผนปฏิบัติ งาน จัดทำ นโย บาย IT2020 งาน จัด ทำ แผน แม่ บท (๒)‏ เ ส้ นเวลาของนโยบายเทคโนโลยสารสนเทศและ แผนแ ม่ บทเทคโนโล ยี สารสนเทศและกา รสื อสารของประเทศไทย แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙ ปี พ.ศ. แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔ กรอบนโยบาย IT2010 (๒๕๔๔-๒๕๕๓)‏ ขยาย ระยะเวลา ๒๕๕๑ แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙ แผนพัฒนาการ เศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ กรอบนโยบาย IT2020 (๒๕๕๔-๒๕๖๓)‏ แผนแม่บท ICT ของประเทศไทย (๓) พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑ ๔๓ ๔๔ ๔๕ ๔๖ ๔๗ ๔๘ ๔๙ ๕๐ ๕๑ ๕๒ ๕๓ ๕๔ ๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ แผนแม่บท ICT ของประเทศไทย (๒) พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖ แผนแม่บท ICT ของประเทศไทย (๑) พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙ การศึกษาเพื่อประเมินกรอบนโยบาย IT 2000

5 SM@RT.in.th 5 ม ติ คณะ รั ฐมนต รี 11 กั นยายน 2550 แผนแ ม่ บท ICT  เ ห็ นชอบใ ห้ ขยายเวลาแผนแ ม่ บทฉ บับที่ 1 จน ถึ งปี 2551 ( โดยแผน แม่ บทฉ บั บ ที่ 2 ซึ่ง กระทรวง ICT เสนอมี ระยะเวลา 5 ปี คือ พ.ศ. 2552-2556)  ใ ห้ กระทรวง ICT ประสานใ ห้บุ คลากรของ กระทรวง วิ ทยาศาสต ร์ และเทคโนโล ยี เ ข้ ามา มีส่ วน ร่ วม ดำ เ นิ นการ กรอบนโยบายระยะยาว  การ จัดทำ กรอบ นโยบาย ICT 2020 ควรเ ร่ ง ดำ เ นิ นการ โดยเ ร็ ว และใ ห้ สอดค ล้ อง กั บการเป ลี่ ยนแปลงทาง เศรษฐ กิจ

6 SM@RT.in.th 6 เน้นการใช้ stakeholders consultation แนวคิดในการจัดทำแผนแม่บทฯ ทำอย่างไรประเทศไทยจะแข่งขันได้ (ด้วย ICT) และทำอย่างไรประเทศไทยจะพึ่งพาตนเอง (ด้าน ICT) ได้มากขึ้น ? เราจะเ พิ่ มการใ ช้ป ระโยช น์ จาก ICT ให้มากกว่าที่ ผ่านมา ไ ด้ อ ย่า งไร !!! เราจะส ร้ างความเ ชื่ อมโยงระห ว่า งการ พั ฒนา ICT กั บการ พั ฒนาเศรษฐ กิ จของประเทศไ ด้ อ ย่ างไร !!!

7 SM@RT.in.th 7 E-readiness rankings (EIU & IBM Institute for Business Value) ลำดับที่

8 SM@RT.in.th 8 Networked Readiness Index (WEF) ลำดับที่

9 SM@RT.in.th 9 World Competitiveness Yearbook: Technological Infrastructure (IMD) ลำดับที่

10 SM@RT.in.th 10 โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี (5%) สภาพแวดล้อม (1/3): ตลาด กฎระเบียบและ การเมือง โครงสร้างพื้นฐาน ความพร้อม (1/3): ส่วนบุคคล ภาคธุรกิจ และ ภาครัฐ การใช้ (1/3): : ส่วนบุคคล ภาคธุรกิจ และภาครัฐ โครงสร้างพื้นฐาน (20%) ราคาที่ย่อมเยา (20%) ความรู้ (20%) คุณภาพ (20%) การใช้ ICT ที่แท้จริง (20%) โครงสร้างพื้นฐานด้านการเชื่อมโยงและ เทคโนโลยี (20%) สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ (15%) สภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม (15%) สภาพแวดล้อมทางกฎหมาย (10%) นโยบายและวิสัยทัศน์ของรัฐบาลต่อ ICT (15%) การปรับใช้ ICT ของผู้บริโภคและธุรกิจ (25%) หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดอันดับประเทศ World Competitiveness Yearbook Networked Readiness Index DAI E-Readiness Rankings

11 SM@RT.in.th 11 มิติภายนอก: เพื่อส่งเสริมธุรกิจ และการลงทุน จากต่างชาติ มิติภายใน: เพื่อประเมินความสามารถ ในการแข่งขันด้าน ICT ของไทยเมื่อเทียบกับ ต่างประเทศ เพื่อพัฒนาภาค ICT ของไทย ทำไมการจัดอันดับความสามารถด้าน ICT จึงสำคัญ ? มิติภายใน มิติภายนอก

12 SM@RT.in.th 12 ตั ว ชี้วั ด สำคั ญ ที่ประเทศ ไทยไ ด้ คะแนน น้ อย โทรศัพท์ เคลื่อนที่ สมาชิก บรอดแบนด์ ผู้ใช้ อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ พื้นฐาน E- Readiness (EIU) DAI (ITU) NRI (WEF) Tech. Infra. WCY (IMD)

13 SM@RT.in.th 13 ปัจจัยสำคัญที่ฉุดรั้งอันดับการพัฒนา ICT ของ ประเทศไทยในทุกๆ ดัชนีคือ ความพร้อมด้าน โครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ ซึ่งยังมีไม่เพียงพอ และยังแพร่กระจายไม่ทั่วถึง ทำให้การพัฒนาและ การใช้ประโยชน์ของ ICT เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ การพัฒนาธุรกิจ การให้บริการของภาครัฐ ไม่ สามารถเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

14 SM@RT.in.th 14 นอกจากนี้ ควรให้ความสนใจกับการแก้ไขจุดอ่อนที่ สำคัญโดยเร่งด่วนในช่วงของแผนแม่บทฯ ฉบับที่ 2 ได้แก่ เรื่องคน ที่ต้องพัฒนาทั้งในปริมาณและคุณภาพ และเรื่องการบริหารจัดการ ICT ระดับชาติ (National ICT governance) ที่ต้องพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมาก ขึ้น มิฉะนั้นแล้ว จะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาในเรื่อง อื่นๆ ต่อไป เนื่องจากทั้งสองประเด็นถือเป็นปัจจัย พื้นฐานที่สำคัญของการพัฒนา

15 SM@RT.in.th ขั้นตอนในการผลักดันแผนแม่บทฯ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ๔-๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๑ รับฟังความคิดเห็นสาธารณะรวม ๖ ครั้ง ๓๐ กรกฎาคม-๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๑ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๒ เสนอ NITC พิจารณาให้ความเห็นชอบ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ เสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ปรับปรุงแก้ไขตามข้อสังเกตของ NITC และการรับฟังความคิดเห็น สาธารณะ การดำเนินงานตามแผนแม่บทฯ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑เริ่มดำเนินงาน นำเสนอต่อคณะกรรมการเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารแห่งชาติ (NITC)

16 SM@RT.in.th 16 มติคณะรัฐมนตรี 5 สิงหาคม 2552 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ ทั้ง 4 ข้อ ดังนี้ 1. เห็นชอบร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556 2. ให้ทุกกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำ และ/หรือปรับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานให้สอดคล้องกับ แผนแม่บทฯ (ฉบับที่ 2) 3. มอบหมายให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวง ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารแห่งชาติ (กทสช.) รับผิดชอบการดำเนินการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และเป็น หน่วยงานประสานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ รองรับแผนแม่บทฯ (ฉบับที่ 2) รวมถึงการติดตามประเมินผลเพื่อให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมต่อไป 4. ให้หน่วยงานกลางที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดสรรทรัพยากรและการบริหารจัดการภาครัฐ (สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และสำนักงานคณะกรรมการ พัฒนาระบบราชการ) นำแผนแม่บทฯ (ฉบับที่ 2) มาใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการ ปรับปรุงโครงสร้าง และจัดสรรทรัพยากรทางด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารของประเทศไทย ในช่วงระยะเวลาของแผนแม่บทฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552-2556 ต่อไป

17 SM@RT.in.th 17 ลำดั บของการ นำ เสนอ แผนแ ม่ บทเทคโนโล ยี สารสนเทศ และการ สื่ อสาร (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย บทนำ ทิศทางการ พัฒนา ประเทศไทย และบทบาท ของ ICT สถานภาพ การพัฒนา ICT ของ ประเทศไทย ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ICT การ ดำเนินงาน ตาม ยุทธศาสตร์ ของแผน แม่บท ICT การบริหาร จัดการ และ การติดตาม ประเมินผล บทที่ 1 Intro- duction บทที่ 2 Role of ICT in National Development Context บทที่ 3 Status of ICT Development บทที่ 4 Development Strategies บทที่ 5 Implementa- tion time- frame บทที่ 6 Management and Evaluation

18 SM@RT.in.th 18 สรุปหลักการและประเด็นสำคัญ ของแผนแม่บท ICT ฉบับที่ 2 (1) มีเป้าหมายในเชิงการพัฒนาสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการ เรียนรู้ ที่สอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ สานความต่อเนื่องทางนโยบายจาก IT2010 และแผนแม่บทฯ (ฉบับที่ 1) ที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย เน้นแก้ไขจุดอ่อนที่สำคัญ 2 ประการเป็นลำดับแรก ได้แก่ การพัฒนาคน และการบริหารจัดการ ICT ระดับชาติ นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการเร่งพัฒนาโครงข่ายความเร็ว สูงให้มีการกระจายอย่างทั่วถึงและราคาเป็นธรรมเนื่องจากเป็น โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการพัฒนาในสังคมและเศรษฐกิจ ฐานความรู้และนวัตกรรม ที่อาศัย ICT เป็นพลังขับเคลื่อนหลัก และ เป็นสิ่งที่ประเทศไทยยังมีระดับการพัฒนาที่ด้อยกว่าหลายๆ ประเทศ

19 SM@RT.in.th 19 สรุปหลักการและประเด็นสำคัญ ของแผนแม่บท ICT ฉบับที่ 2 (2) สอดคล้องกับทิศทาง/เป้าหมายของการพัฒนา ICT ระดับ นานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป้าหมายในการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานสารสนเทศและการสร้างโอกาสในการเข้าถึง ICT ของ ประชาชนภายใน พ.ศ 2558 (ค.ศ. 2015) จากการประชุม World Summit on the Information Society และเป้าหมายในการเข้าถึง บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม (Universal access to broadband) ภายในปี 2015 ตามปฏิญญากรุงเทพ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่มุ่งเน้นให้เกิดธรรมาภิบาล ทั้งใน ส่วนของการบริหารจัดการ ICT ระดับชาติ ที่ต้องบริหารจัดการอย่าง มีธรรมาภิบาล และการใช้ ICT ในภาครัฐ เพื่อช่วยสนับสนุนให้เกิด ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ

20 SM@RT.in.th 20 สรุปหลักการและประเด็นสำคัญ ของแผนแม่บท ICT ฉบับที่ 2 (3) โดยประเด็นเรื่องการบริหารจัดการ ICT ระดับชาติ (ยุทธศาสตร์ที่ 2) เป็นสิ่งที่ต้องเร่งดำเนินการ เพื่อแก้ไขจุดอ่อน ของการพัฒนา ICT ของประเทศที่พบจากการวิเคราะห์ SWOT ที่ ชี้ให้เห็นว่า ประเทศไทยยังมีจุดอ่อนและต้องปรับปรุงในเรื่องการ บริหารจัดการ ICT ระดับชาติ เพื่อให้มีความชัดเจนในบทบาทหน้าที่ ของหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีกลไกการทำงาน (รวมถึงการ พิจารณาจัดสรรงบประมาณ) ที่เอื้อให้เกิดการบูรณาการ และลดการ ซ้ำซ้อนระหว่างหน่วยงาน ส่วนประเด็นเรื่องการใช้ ICT สนับสนุนการสร้างธรรมาภิบาล ในภาครัฐ (ยุทธศาสตร์ที่ 4) เป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการด้วย เช่นกัน เนื่องจากภาครัฐเป็นกลไกที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ และ ควรมีบทบาทเป็นผู้นำในการประยุกต์ใช้ ICT เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และคุณภาพของการบริหารและการบริการที่ให้แก่ประชาชน ซึ่งก็ต้อง มุ่งเป้าให้เกิดธรรมาภิบาลด้วย

21 SM@RT.in.th 21 สรุปหลักการและประเด็นสำคัญ ของแผนแม่บท ICT ฉบับที่ 2 (4) ใช้แนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลด้วยการสร้างความเข้มแข็งจาก ภายใน โดย - เร่งพัฒนาคนให้มีความสามารถที่จะสร้างของเพื่อใช้เองได้ และ พัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง โดยการ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา และการส่งเสริมผู้ประกอบการ เพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้ในระยะยาว - คำนึงถึงความพร้อมด้านทรัพยากร และการใช้อย่างคุ้มค่า ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและการใช้ ICT เพื่อเสริมสร้าง ความเข้มแข็งและความได้เปรียบในการแข่งขันของภาคการ ผลิตและบริการที่ไทยมีศักยภาพ โดยเฉพาะในภาค การเกษตร การท่องเที่ยว และการบริการด้านสุขภาพ โดยใช้ ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมไทย และเอกลักษณ์ ของไทย

22 SM@RT.in.th 22 วิสัยทัศน์ของแผนแม่บท ICT ประเทศไทยเป็นสังคมอุดมปัญญา (Smart Thailand) ด้วย ICT “สังคมอุดมปัญญา” ในที่นี้หมายถึง สังคมที่มีการพัฒนาและใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารอย่างชาญฉลาด โดยใช้แนวปฏิบัติของปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง ประชาชนทุกระดับมีความเฉลียวฉลาด (Smart) และรอบรู้สารสนเทศ (Information Literacy) สามารถเข้าถึง และใช้สารสนเทศอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม มีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนและสังคม มีการบริหารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีธรรมาภิบาล (Smart Governance) เพื่อ สนับสนุนการพัฒนาสู่เศรษฐกิจและสังคมฐานความรู้และนวัตกรรมอย่างยั่งยืนและมั่นคง

23 SM@RT.in.th 23 วิสัยทัศน์ “SMART” Thailand พันธกิจ 1. พัฒนากำลังคนที่มี คุณภาพและปริมาณ เพียงพอ 2. พัฒนาโครงข่าย ICT ความเร็วสูง 3. พัฒนาระบบบริหาร จัดการ ICT ที่มี ธรรมาภิบาล วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเพิ่มปริมาณและศักยภาพ ของกำลังคน 2. สร้างธรรมาภิบาลในการ บริหารจัดการ ICT 3. สนับสนุนการปรับโครงสร้าง การผลิตสู่การเพิ่มคุณค่า 4. สร้างความเข้มแข็งของชุมชน และปัจเจกบุคคล 5. สร้างศักยภาพของธุรกิจและ อุตสาหกรรม ICT วิสัยทัศน์-พันธกิจ-วัตถุประสงค์

24 SM@RT.in.th 24 เป้าหมาย ประชาชนอย่างน้อย 50% มีความรอบรู้ สามารถเข้าถึงและใช้ ICT ได้อย่างมี วิจารณญาณและรู้เท่าทัน ยกระดับความพร้อมด้าน ICT ใน Networked Readiness Index ให้อยู่ในกลุ่ม Top quartile (25%) มีสัดส่วนมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรม ICT ต่อ GDP ไม่น้อยกว่า 15%

25 SM@RT.in.th 25 SMART Thailand พัฒนากำลังคน (ICT Professionals and “Information-Literate” People) 1 บริหารจัดการ ICT ของประเทศอย่างมีธรรมาภิบาล (Institutional arrangement, Rules and Regulation, Financing, …) 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ICT 3 พัฒนาขีดความสามารถของ อุตสาหกรรม ICT 5 ใช้ ICT เพื่อสนับสนุนให้เกิด ธรรมาภิบาลในการบริหารและ บริการของรัฐ 4 ใช้ ICT เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันอย่างยั่งยืน (Strategic Sectors, SMEs) 6 HardwareSoftwareCommunication ยุทธศาสตร์การพัฒนา

26 SM@RT.in.th 26 ยุทธศาสตร์ และมาตรการ (1) การพัฒนากำลังคนด้าน ICT และบุคคลทั่วไปให้มีความสามารถ ในการสร้างสรรค์ ผลิต และใช้สารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและ รู้เท่าทัน (Information Literacy) ประเด็นที่ครอบคลุมเป้าหมายที่สำคัญ บุคลากร ICT สัดส่วนกำลังคนด้าน ICT ที่จบการศึกษาในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีในแต่ละปีไม่น้อยกว่า ร้อยละ 15 ของผู้จบการศึกษาด้าน ICT ทั้งหมด มีบุคลากรด้าน ICT ที่ได้รับการทดสอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล อย่างน้อยร้อยละ 30 ของบุคลากรทั้งหมด บุคลากรในวิชาชีพ อื่น/บุคคลทั่วไป ประชาชนทั่วไปไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก ICT ในชีวิตประจำวัน แรงงานในสถานประกอบการไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 สามารถเข้าถึงและนำ ICT มาใช้ประโยชน์ในการ ทำงานและการเรียนรู้ บุคลากรภาครัฐไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 สามารถเข้าถึงและนำ ICT มาใช้ประโยชน์ในการทำงานและ การเรียนรู้ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส สามารถเข้าถึง ICT และนำ ICT มาใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้กับ ชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 มีแหล่งข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตสำหรับกลุ่มเป้าหมายทั้งในและนอกระบบการศึกษาอย่างน้อย 1,000 เว็บไซต์ ที่มีการเยี่ยมชมโดยเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 1,000 unique IP ต่อวัน สัดส่วนการเข้าใช้เว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้หรือเป็นประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์เกินกว่าร้อยละ 70 ของ การใช้เว็บไซต์ในภาพรวม เน้นการสร้างบุคลากรทักษะสูง (highly skilled professionals) สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เน้นความสามารถในการใช้อย่าง สร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ พัฒนา กำลังคน

27 SM@RT.in.th 27 กลุ่มเป้าหมายของการพัฒนา แรงงาน ผู้ด้อย โอกาส บุคลากร ภาครัฐ อาจารย์ มหาวิทยาลัย การศึกษา ขั้นพื้นฐาน การศึกษา นอกระบบ พัฒนากำลังคน สนับสนุนให้ อาจารย์ทำงาน ใกล้ชิดกับ ภาคอุตสาหกรรม สนับสนุน R&D เทคโนโลยีขั้นสูง จัดทำหลักสูตร/ อบรม ICT แก่ ผู้สูงอายุ ส่งเสริมการวิจัย พัฒนา เทคโนโลยี อุปกรณ์ เครื่องมือ และ ถ่ายทอดสู่ภาค การผลิต/ผู้ใช้ กำหนดมาตรฐานความรู้ด้าน ICT สำหรับบุคลากรทุกระดับ จัดตั้งสถาบันพัฒนาความรู้ด้าน ICT แก่ข้าราชการ พัฒนาความเข้มแข็งของ CIO ภาครัฐ (รวม อปท.)

28 SM@RT.in.th 28 ยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนากำลังคน

29 SM@RT.in.th 29 โดยสรุป.... ในช่วง 5 ปีของแผนฯ จะมุ่งเน้น การเตรียมการด้านการศึกษาเพื่อสร้างรากฐาน/เตรียม คนไว้สำหรับการพัฒนาในอีก 5-10 ปีข้างหน้า สร้างทักษะของคนให้เก่งขึ้น โดยเน้น learning process and skill building เพื่อให้สอดคล้องกับ ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม พัฒนา กำลังคน การพัฒนากำลังคนด้าน ICT และบุคคลทั่วไปให้มี ความสามารถในการสร้างสรรค์ ผลิต และใช้ สารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน (Information Literacy) ยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนากำลังคน

30 SM@RT.in.th 30 ยุทธศาสตร์ และมาตรการ (2) การบริหารจัดการระบบ ICT ของประเทศ อย่างมีธรรมาภิบาล บริหารจัดการ ICT เป้าหมายสำคัญ – “Leadership and Governance” มีหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่เป็นองค์กรขับเคลื่อนวาระ แห่งชาติด้าน ICT สามารถประสานให้เกิดการพัฒนาแบบบูรณาการ มีสภา ICT เพื่อเป็นตัวแทนของภาคเอกชนในการประสาน นโยบายและทำงานร่วมกับภาครัฐ มีกฎหมาย กฎระเบียบที่เอื้อต่อการใช้ ICT มีกระบวนการจัดสรรงบประมาณที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เน้นการ บูรณาการ ลดความซ้ำซ้อน

31 SM@RT.in.th 31 ยุทธศาสตร์ที่ 2: บริหารจัดการ ICT อย่างมีธรรมาภิบาล

32 SM@RT.in.th 32 ยุทธศาสตร์ และมาตรการ (3) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้กระจายทั่วถึงไปสู่ประชาชนทั่วประเทศ โครงสร้าง พื้นฐาน ICT เป้าหมายสำคัญ – “Broadband Infrastructure” ทุกครัวเรือนและสถานประกอบการในจังหวัดศูนย์กลางความเจริญ สามารถเข้าถึงบริการ เครือข่ายความเร็วสูง สถาบันการศึกษาระดับมัธยมขึ้นไป เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ความเร็วอย่างน้อย 10 Mbps ห้องสมุดประชาชน/ศูนย์การเรียนชุมชน/ศูนย์สารสนเทศชุมชน เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ ความเร็วอย่างน้อย 4 Mbps สถานพยาบาลและสถานีอนามัยในชนบทห่างไกลทั่วประเทศเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ที่ ความเร็วอย่างน้อย 4 Mbps และมีระบบการแพทย์ทางไกลที่มีประสิทธิภาพและใช้ได้จริง มีระบบการแจ้งเตือน และการจัดการภัยพิบัติที่ทันสมัย ดำเนินการได้สอดคล้องกับ มาตรฐานสากล มีการจัดสรรทรัพยากรโทรคมนาคมและโครงข่าย ICT ที่ทันสมัย พร้อมบุคลากรใน กิจการที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยสาธารณะ มี National Information Security Plan ภายในปี 2553

33 SM@RT.in.th 33 ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT

34 SM@RT.in.th 34 ยุทธศาสตร์ และมาตรการ (4) การใช้ ICT เพื่อสนับสนุนการสร้างธรรมาภิบาล ในการบริหารและการบริการของภาครัฐ e- Governance เป้าหมายสำคัญ – “Enhance e-Services Delivery” มีบริการพื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็น single window ใช้บริการได้ ผ่านสื่อหลายประเภท ออกแบบและพัฒนาโดยใช้ประชาชนเป็น ศูนย์กลาง ทุกหน่วยงานมีช่องทางสำหรับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ ตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะผ่านบริการออนไลน์ ยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพของ e-government services (ดูจาก e-government performance rankings) มีการใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สอย่างน้อย 30% ในโครงการ ICT ของภาครัฐ

35 SM@RT.in.th 35 ยุทธศาสตร์ที่ 4: การใช้ ICT ในการบริหารจัดการภาครัฐ

36 SM@RT.in.th 36 ยุทธศาสตร์ และมาตรการ (5) ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ อุตสาหกรรม ICT เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและ รายได้เข้าประเทศ อุตสาหกรรม ICT เป้าหมายสำคัญ – Strengthen ICT Industry สัดส่วนของซอฟต์แวร์ที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่า 50% ของมูลค่า ตลาดในประเทศโดยรวม มูลค่าการส่งออกซอฟต์แวร์ของไทยเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2551 อย่างน้อย 30% มูลค่าของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภายในประเทศเติบโตเป็นไม่ต่ำกว่า 100,000 ล้านบาท ภายในปี 2556 มูลค่าตลาดดิจิทัลคอนเทนต์ ในประเทศเติบโตไม่น้อยกว่า 165,000 ล้านบาท ภายในปี พ.ศ. 2556 โดยมีสัดส่วนที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่า 50%

37 SM@RT.in.th 37 ยุทธศาสตร์ และมาตรการ (5) ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ อุตสาหกรรม ICT เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและ รายได้เข้าประเทศ อุตสาหกรรม ICT เป้าหมายสำคัญ เพิ่มการลงทุนในการวิจัยด้าน ICT ของภาครัฐและเอกชนอย่างน้อย 15% จากปี พ.ศ. 2551 มีเมืองที่เป็นศูนย์กลางการพัฒนา ICT ในระดับโลกในประเทศไทย ผู้ประกอบการ ICT ไทยได้ทำโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐเพิ่มขึ้น อย่างน้อย 20% จากปี พ.ศ. 2551 บริษัทที่ให้บริการซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 10%

38 SM@RT.in.th 38 ยุทธศาสตร์ที่ 5: ยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรม ICT

39 SM@RT.in.th 39 ยุทธศาสตร์ และมาตรการ (6) การใช้ ICT เพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน ความสามารถ ในการแข่งขัน ลดค่าใช้จ่ายด้าน logistics ตามที่ระบุในยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ Logistics ของประเทศไทย สัดส่วนสถานประกอบการ (เน้น SMEs) ที่เข้าถึงและใช้ ICT มากขึ้น เพิ่มสถานประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และ และเพิ่มมูลค่าของ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศ เพิ่มการจ้างแรงงานด้าน ICT เป็น 200,000 คน ยกระดับ e-Readiness Rankings เพิ่มขึ้น 10 อันดับ เป้าหมายสำคัญ – Strengthen our “Niche” เน้นภาคเกษตร ท่องเที่ยว และบริการสุขภาพ

40 SM@RT.in.th 40 ยุทธศาสตร์ที่ 6: การใช้ ICT เพื่อการแข่งขันที่ยั่งยืน

41 SM@RT.in.th 41 เพิ่มปริมาณ& ศักยภาพของ กำลังคน ธรรมาภิบาล ในการบริหาร จัดการ ICT ปรับโครงสร้าง การผลิต สร้างความ เข้มแข็งของ ชุมชนและบุคคล สร้างศักยภาพ ธุรกิจ& อุตสาหกรรม ICT ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 6 เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่าง วัตถุประสงค์ของแผนและยุทธศาสตร์

42 SM@RT.in.th 42 50 % have Information Literacy อยู่ในกลุ่ม Top 25% ในการ จัดลำดับของ NRI ICT contribution to GDP 15 % ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 6 เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่าง เป้าหมายของแผนและยุทธศาสตร์

43 SM@RT.in.th 43 กลไกการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ การนำนโยบาย ไปสู่การปฏิบัติ กระทรวง ICT (ดำเนินการและประสาน) กระทรวง ทบวง กรม ติดตามประเมินผล สำนักงบประมาณ สำนักงาน ก.พ. กระทรวง ทบวง กรม กระทรวง ทบวง กรม จัดทำ/ปรับแผนแม่บทฯ กระทรวง และแผนปฏิบัติการ จัดสรรทรัพยากร กระทรวง ทบวง กรม ดำเนินโครงการ/กิจกรรม

44 SM@RT.in.th 44 โครงการนำร่องการจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา และ Finishing School เพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้และทักษะด้าน ICT ที่สอดคล้อง กับความต้องการของอุตสาหกรรม โครงการส่งเสริมการผลิตบุคลากรระดับปริญญาโทสายวิศวกรรม ซอฟต์แวร์ และวิทยาการซอฟต์แวร์ โครงการจัดตั้งสถาบันเฉพาะทางด้าน ICT เพื่อผลิตบุคลากรที่มีทักษะ สูง โครงการเร่งรัดการผลิตบุคลากรด้านความมั่นคงของระบบสารสนเทศ (Information security) ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล โครงการเร่งรัดการเพิ่มจำนวนบุคลากรด้าน ICT ที่มีคุณภาพได้ มาตรฐานสากล โครงการสนับสนุนให้บุคลากรนักพัฒนาของไทยเข้าร่วมโครงการระดับ โลก (International Forum) โครงการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับจริยธรรมในการใช้ ICT เพื่อใช้เป็นหลักสูตรภาคบังคับสำหรับการศึกษาระดับต่างๆ โครงการจัดทำมาตรฐานความรู้ด้าน ICT สำหรับข้าราชการและบุคลากร ของรัฐ โครงการศึกษาแนวทางและกลไกในการประเมินและทดสอบความรู้ด้าน ICT ของข้าราชการและบุคลากรของรัฐ พัฒนา กำลังคน โครงการเร่งด่วน: ยุทธศาสตร์ที่ 1

45 SM@RT.in.th 45 โครงการจัดตั้งสถาบัน e-Government เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ ด้าน ICT ให้แก่บุคลากรภาครัฐ โครงการศึกษาเพื่อประเมินผลการดำเนินมาตรการที่กำหนดให้ทุก หน่วยงานของรัฐมีผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง รวมทั้งจัดทำ ข้อเสนอแนะ โครงการพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ในการใช้งาน ICT ของชุมชนผ่าน ศูนย์สารสนเทศชุมชน โครงการปรับปรุงการจัดทำเว็บไซต์ภาครัฐ ให้ได้ตามมาตรฐาน Web accessibility โครงการศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้ closed caption ในการให้บริการ สื่อโทรทัศน์สำหรับประเทศไทย โครงการส่งเสริมนวัตกรรมการวิจัยด้าน ICT สำหรับผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้สูงอายุ โครงการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ICT ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2553-2557) พัฒนา กำลังคน โครงการเร่งด่วน: ยุทธศาสตร์ที่ 1

46 SM@RT.in.th 46 โครงการจัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบการผลักดันวาระด้าน ICT ของประเทศและประสานงานเพื่อให้เกิดการพัฒนา แบบบูรณาการ โครงการจัดตั้งสภา ICT โครงการสร้างความตระหนักและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมาย ICT และกลไกการบังคับใช้แก่ ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป โครงการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมให้มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย ICT โครงการศึกษาเพื่อประเมินผลในการบังคับใช้กฎหมายที่ ออกมาแล้วทั้งหมด โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสภา CIO ภาครัฐ บริหาร จัดการ ICT ระดับชาติ โครงการเร่งด่วน: ยุทธศาสตร์ที่ 2

47 SM@RT.in.th 47 โครงการแปรสัญญาร่วมการงานของธุรกิจสื่อสาร โทรคมนาคมเพื่อส่งเสริมการแข่งขันเสรี โครงการยกร่างกฏหมายเกี่ยวกับธุรกิจบริการสื่อสาร ดาวเทียม และเคเบิลใยแก้วนำแสงใต้น้ำ โครงการนำร่องพัฒนาจังหวัดบรอดแบนด์ โครงการนำร่องเพื่อทดสอบการใช้งาน Next Generation Network โครงการพัฒนาระบบการเตือนภัยพิบัติที่มี ประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล โครงการศึกษาแนวทางการเปลี่ยนผ่านระบบการ แพร่ภาพกระจายเสียงจากระบบอนาลอกไปสู่ระบบ ดิจิทัล โครงสร้าง พื้นฐาน ICT โครงการเร่งด่วน: ยุทธศาสตร์ที่ 3

48 SM@RT.in.th 48 โครงการจัดทำฐานข้อมูลความต้องการ ใช้บริการ ICT และฐานข้อมูลพื้นที่ ให้บริการของโครงข่ายที่มีในปัจจุบัน โครงการศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังภัย คุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการสร้างความรู้และความตื่นตัวต่อ ภัยอันอาจเกิดขึ้นกับโครงข่าย สารสนเทศและแนวทางในการป้องกัน ภัยที่เหมาะสม โครงสร้าง พื้นฐาน ICT โครงการเร่งด่วน: ยุทธศาสตร์ที่ 3

49 SM@RT.in.th 49 โครงการจัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อให้ โครงข่ายภาครัฐสามารถรองรับการใช้งานและ ให้บริการอินเทอร์เน็ตโปรโตคอลรุ่น 6 โครงการจัดทำมาตรฐานที่จำเป็นสำหรับงาน ด้าน ICT ของภาครัฐ โครงการจัดตั้งกรมสำรวจและจัดทำแผนที่พล เรือน โครงการจัดทำแผนแม่บทด้านโครงสร้างพื้น ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ (National Spatial Data Infrastructure: NSDI) โครงการศึกษาเพื่อประเมินผลการให้บริการทาง อิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ E- Govern- ance โครงการเร่งด่วน: ยุทธศาสตร์ที่ 4

50 SM@RT.in.th 50 โครงการศึกษาแนวทางและรูปแบบการจัดตั้งกองทุน พัฒนาอุตสาหกรรม ICT โครงการศึกษาแนวทางและรูปแบบของหน่วยงานที่ รับผิดชอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์/เทคโนโลยี ด้าน ICT โครงการศึกษาแนวทางและมาตรการเพื่อกระตุ้นการขยาย ตลาด ICT ของประเทศไทย โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการไทยเพื่อเพิ่มโอกาสในการ เข้าร่วมดำเนินงานในโครงการ ICT ของภาครัฐ โครงการจัดทำฐานข้อมูลผู้ประกอบการ และตลาด ICT ของประเทศไทย และตลาดต่างประเทศที่มีศักยภาพเป็นคู่ ค้าและคู่แข่งที่สำคัญ โครงการศึกษาแนวทางและยุทธศาสตร์การพัฒนา อุตสาหกรรม ดิจิทัลคอนเทนต์ของประเทศไทย โครงการส่งเสริมการใช้และพัฒนาโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์ ICT Industry Competi- tiveness โครงการเร่งด่วน: ยุทธศาสตร์ที่ 5

51 SM@RT.in.th 51 โครงการพัฒนาขีดความสามารถด้าน ICT แก่ ผู้ประกอบการในภาคการผลิตที่มีความพร้อมสูงและ นำไปขยายผลสู่ทุกภาคส่วน โครงการนำร่องระบบe-Logistics ในการจัดการห่วงโซ่ อุปทานของอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเทศ โครงการพัฒนาความเข้มแข็งของกลไกการบังคับใช้ กฏหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส์ โครงการศึกษาแนวทางและรูปแบบที่เหมาะสมในการ คุ้มครองผู้บริโภคในการซื้อ-ขายแบบออนไลน์ โครงการศึกษาความต้องการการใช้ข้อมูลของกลุ่ม เกษตรกรและห่วงโซ่อุปทานของการผลิตทาง การเกษตร ICT for Sustain- able Competi -tiveness โครงการเร่งด่วน: ยุทธศาสตร์ที่ 6

52 SM@RT.in.th 52 โครงการนำร่องการใช้ ICT ในการวางแผนและการ จัดการในระบบการผลิตสินค้าเกษตรอย่างครบวงจรใน ชุมชนตัวอย่าง โครงการจัดทำข้อมูลดิจิทัลในรูปแบบต่างๆ เพื่อ ประชาสัมพันธ์ประเทศไทย และแนะนำข้อมูลสำคัญ ของประเทศ เช่น สถานที่ท่องเที่ยว วัฒนธรรม ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น โครงการศึกษารูปแบบของแรงจูงใจที่เหมาะสมเพื่อ ส่งเสริม SMEs ให้ลงทุนใน ICT โครงการศึกษาความต้องการการใช้ข้อมูลของกลุ่ม อาชีพต่างๆ ในชุมชน ICT for Sustain- able Competi -tiveness โครงการเร่งด่วน: ยุทธศาสตร์ที่ 6

53 ขอบ คุ ณ

54 SM@RT.in.th 54 ข้อสังเกตจากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารแห่งชาติ (NITC) ประเด็นหลักความเห็นของที่ประชุม 1. ภาพรวม ของแผน ควรมีความเกี่ยวเนื่องและสัมพันธ์กันของแผนแม่บทฯ ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 ควรมีความเชื่อมโยงกันระหว่าง วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย อย่างชัดเจน ขอให้กล่าวถึงนโยบายแนวทางในการบริหารจัดการ broadcasting ของไทย ให้พิจารณาตัวชี้วัดที่แสดงความพอเพียงแบบของประเทศไทย ตัววัด information literacy ที่แสดงว่าคนไทยใช้ ICT อย่างมีความสุข และช่วยให้ชีวิตดีขึ้น ควรมีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับ Open source ในยุทธศาสตร์อื่นๆ ด้วยนอกจากเรื่องคน 2. เป้าหมาย การตั้งเป้าหมาย ควรจะมีฐานข้อมูลที่ชัดเจน baseline indicators 3. ยุทธศาสตร์ เน้นบทบาทของ e-learning และการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ขอให้เน้นเรื่องการใช้โครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความซ้ำซ้อน และควรให้ ความสำคัญกับ Information มากขึ้น อยากให้มีการระบุบทบาทหน้าที่ของ CIO ในปัจจุบันให้ชัดเจน ขอให้เน้นบทบาทหน้าที่ของไปรษณีย์ไทยในการทำ logistic การทำงานแบบ Public Private Partnership ควรดูแบบอย่างจากประเทศสิงคโปร์ 4. ประเด็นอื่นๆ ควรให้ความสำคัญกับการผลักดันแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ หรือการทำตามแผนให้ได้จริง


ดาวน์โหลด ppt Thailand ICT Master Plan 2009-2013 การประชุมชี้แจง แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google