งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมชี้แจง แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556 Thailand ICT Master Plan 2009-2013 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมชี้แจง แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556 Thailand ICT Master Plan 2009-2013 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมชี้แจง แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556
Thailand ICT Master Plan 1

2 วัตถุประสงค์ของการจัดงาน
เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สาระสำคัญของแผนแม่บท เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) ของประเทศ ไทย พ.ศ ต่อสาธารณะ เพื่อทำความเข้าใจกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่ เกี่ยวข้องถึงแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารตามแนวทางที่ระบุในแผนแม่บทฯ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อทำความเข้าใจกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่ เกี่ยวข้องถึงแนวทางการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีฯ เพื่อ แปลงแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมี ประสิทธิภาพ

3 โครงสร้างการนำเสนอ แนวคิดและกระบวนการในการจัดทำแผนแม่บทฯ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์และมาตรการ ความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ระหว่าง ยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์/เป้าหมาย กลไกในการนำแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ โครงการเร่งด่วน

4 เส้นเวลาของนโยบายเทคโนโลยสารสนเทศและ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารของประเทศไทย
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙ แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔ แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙ ปี พ.ศ. ๔๓ ๔๔ ๔๕ ๔๖ ๔๗ ๔๘ ๔๙ ๕๐ ๕๑ ๕๒ ๕๓ ๕๔ ๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ กรอบนโยบาย IT2010 (๒๕๔๔-๒๕๕๓)‏ กรอบนโยบาย IT2020 (๒๕๕๔-๒๕๖๓)‏ แผนแม่บท ICT ของประเทศไทย (๑) พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙ ขยายระยะเวลา ๒๕๕๑ แผนแม่บท ICT ของประเทศไทย (๒) พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖ แผนแม่บท ICT ของประเทศไทย (๓) พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑ การศึกษาเพื่อประเมินกรอบนโยบาย IT 2000 งาน จัดทำ แผน แม่ บท (๒)‏ งาน จัดทำ นโย บาย IT2020 ทำแผนปฏิบัติ

5 มติคณะรัฐมนตรี 11 กันยายน 2550
แผนแม่บท ICT เห็นชอบให้ขยายเวลาแผนแม่บทฉบับที่ 1 จนถึงปี (โดยแผนแม่บทฉบับที่ 2 ซึ่งกระทรวง ICT เสนอ มีระยะเวลา 5 ปี คือ พ.ศ ) ให้กระทรวง ICT ประสานให้บุคลากรของ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ามามีส่วนร่วม ดำเนินการ กรอบนโยบายระยะยาว การจัดทำกรอบนโยบาย ICT 2020 ควรเร่งดำเนินการ โดยเร็ว และให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทาง เศรษฐกิจ

6 แนวคิดในการจัดทำแผนแม่บทฯ
ทำอย่างไรประเทศไทยจะแข่งขันได้ (ด้วย ICT) และทำอย่างไรประเทศไทยจะพึ่งพาตนเอง (ด้าน ICT) ได้มากขึ้น ? เราจะเพิ่มการใช้ประโยชน์จาก ICT ให้มากกว่าที่ ผ่านมาได้อย่างไร !!! เราจะสร้างความเชื่อมโยงระหว่างการพัฒนา ICT กับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างไร !!! เน้นการใช้ stakeholders consultation

7 E-readiness rankings (EIU & IBM Institute for Business Value)
ลำดับที่ E-Readiness Rankings แบ่งกลุ่มประเทศต่างๆ ตามระดับของความพร้อมด้าน ICT เป็น 3 ประเภท ได้แก่ กลุ่มประเทศผู้นำ (Established Leaders) ซึ่งเป็นประเทศที่อยู่ใน 20 อันดับแรก และมีลักษณะเด่นคือมีจำนวนผู้ใช้ ICT จำนวนมากและมีการใช้อย่างกว้างขวาง และกลุ่มที่สองเรียกว่า กลุ่มประเทศที่มีการปรับใช้ ICT อย่างรวดเร็ว (Raid Adopters) ประกอบด้วยประเทศที่อยู่ในอันดับที่ และมีลักษณะเด่นคือ มีความก้าวหน้าในการพัฒนาด้าน ICT อย่างเรวดเร็วในปีที่ผ่านมาและมีศักยภาพที่จะเป็นผู้นำต่อไป ส่วนกลุ่มสุดท้ายคือ กลุ่มประเทศที่เพิ่งเข้ามาใหม่ (Late entrants) เป็นประเทศที่อยู่ในอันดับที่ 41 เป็นต้นไปและมีลักษณะเด่นคือ เป็นประเทศที่มีโครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและกฎหมายที่ไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเพียงพอ และ ICT มีบทบาทน้อยมากในประเทศเหล่านี้ เกาหลีใต้มีพัฒนาการที่ดีมาก จากที่ 21 ในปี 2001 เป็น 15 ในปี 2008 ขณะที่ไทยผลการจัดอันดับไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก จาก 46 ในปี 2001 เป็น 47 ในปี 2008

8 Networked Readiness Index (WEF)
ลำดับที่ Again, เกาหลีใต้มีพัฒนาการที่ดีมาก จาก 20 ในปี 2002 เป็น 9 ในปี 2008ขณะที่ไทยมีการปรับอันดับดีขึ้นเล็กน้อย จาก 43 ในปี 2002 เป็น 40 ในปี 2000 มาเลเซียมีอันดับดีขึ้นมา จากที่ 36 ในปี 2002 เป็น 26 ในปี 2008

9 World Competitiveness Yearbook: Technological Infrastructure (IMD)
ลำดับที่ เกาหลีใต้และไต้หวัน และ มาเลเซีย มีพัฒนาการที่ดีมาก

10 หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดอันดับประเทศ
โครงสร้างพื้นฐานด้านการเชื่อมโยงและ เทคโนโลยี (20%) สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ (15%) สภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม (15%) สภาพแวดล้อมทางกฎหมาย (10%) นโยบายและวิสัยทัศน์ของรัฐบาลต่อ ICT (15%) การปรับใช้ ICT ของผู้บริโภคและธุรกิจ (25%) E-Readiness Rankings โครงสร้างพื้นฐาน (20%) ราคาที่ย่อมเยา (20%) ความรู้ (20%) คุณภาพ (20%) การใช้ ICT ที่แท้จริง (20%) DAI Networked Readiness Index สภาพแวดล้อม (1/3): ตลาด กฎระเบียบและ การเมือง โครงสร้างพื้นฐาน ความพร้อม (1/3): ส่วนบุคคล ภาคธุรกิจ และภาครัฐ การใช้ (1/3): : ส่วนบุคคล ภาคธุรกิจ และภาครัฐ World Competitiveness Yearbook โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี (5%)

11 ทำไมการจัดอันดับความสามารถด้าน ICT จึงสำคัญ ?
มิติภายนอก: เพื่อส่งเสริมธุรกิจ และการลงทุน จากต่างชาติ มิติภายนอก มิติภายใน มิติภายใน: เพื่อประเมินความสามารถ ในการแข่งขันด้าน ICT ของไทยเมื่อเทียบกับ ต่างประเทศ เพื่อพัฒนาภาค ICT ของไทย Progress in ICT is a fundamental to national progress. Therefore, we should focus on increasing ICT penetration in society and reducing the digital divide. Tariffs should be reduced and levels of competition should be increased to provide incentives for businesses to invest effectively in ICT. Why rankings are important? First, Potential investors and businesses would like to know the ICT readiness in countries because ICT is an important input of other industries, and by itself is an important sector. Therefore, rankings are important information for decision makings of potential investors. Second, rankings are important benchmarking tool for policy makers and researchers in terms of assessing or tracking the progress of the country for developing ICT sector over time. Why it is important? Improve people’s live through ICT. ICT’s benefits: reducing cost, increasing efficiency, expanding access to rural people through e-government, provide knowledge to rural people via satellite (which help to increase quality of life and to reduce the inequality).

12 ตัวชี้วัดสำคัญที่ประเทศไทยได้คะแนนน้อย
สมาชิก บรอดแบนด์ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ เคลื่อนที่ โทรศัพท์พื้นฐาน คอมพิวเตอร์ Next, we will verify the fact. ตรวจสอบตัวแปรที่ได้คะแนนน้อย E-Readiness (EIU) DAI (ITU) NRI (WEF) Tech. Infra. WCY (IMD)

13 ปัจจัยสำคัญที่ฉุดรั้งอันดับการพัฒนา ICT ของ ประเทศไทยในทุกๆ ดัชนีคือ ความพร้อมด้าน โครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ ซึ่งยังมีไม่เพียงพอ และยังแพร่กระจายไม่ทั่วถึง ทำให้การพัฒนาและ การใช้ประโยชน์ของ ICT เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ การพัฒนาธุรกิจ การให้บริการของภาครัฐ ไม่ สามารถเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

14 นอกจากนี้ ควรให้ความสนใจกับการแก้ไขจุดอ่อนที่ สำคัญโดยเร่งด่วนในช่วงของแผนแม่บทฯ ฉบับที่ 2 ได้แก่ เรื่องคน ที่ต้องพัฒนาทั้งในปริมาณและคุณภาพ และเรื่องการบริหารจัดการ ICT ระดับชาติ (National ICT governance) ที่ต้องพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมาก ขึ้น มิฉะนั้นแล้ว จะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาในเรื่อง อื่นๆ ต่อไป เนื่องจากทั้งสองประเด็นถือเป็นปัจจัย พื้นฐานที่สำคัญของการพัฒนา

15 ขั้นตอนในการผลักดันแผนแม่บทฯ
๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ เริ่มดำเนินงาน นำเสนอต่อคณะกรรมการเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารแห่งชาติ (NITC) ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑ รับฟังความคิดเห็นสาธารณะรวม ๖ ครั้ง ๔-๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๑ ๓๐ กรกฎาคม-๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๑ ปรับปรุงแก้ไขตามข้อสังเกตของ NITC และการรับฟังความคิดเห็น สาธารณะ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๒ เสนอ NITC พิจารณาให้ความเห็นชอบ เสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ การดำเนินงานตามแผนแม่บทฯ

16 มติคณะรัฐมนตรี 5 สิงหาคม 2552
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ ทั้ง 4 ข้อ ดังนี้ 1. เห็นชอบร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย พ.ศ 2. ให้ทุกกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำและ/หรือปรับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ (ฉบับที่ 2) 3. มอบหมายให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวง ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารแห่งชาติ (กทสช.) รับผิดชอบการดำเนินการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และเป็นหน่วยงานประสานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ รองรับแผนแม่บทฯ (ฉบับที่ 2) รวมถึงการติดตามประเมินผลเพื่อให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมต่อไป 4. ให้หน่วยงานกลางที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดสรรทรัพยากรและการบริหารจัดการภาครัฐ (สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ) นำแผนแม่บทฯ (ฉบับที่ 2) มาใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการ ปรับปรุงโครงสร้าง และจัดสรรทรัพยากรทางด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย ในช่วงระยะเวลาของแผนแม่บทฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ ต่อไป

17 ลำดับของการนำเสนอ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย
บทนำ ทิศทางการพัฒนาประเทศไทยและบทบาทของ ICT สถานภาพการพัฒนา ICT ของประเทศไทย ยุทธศาสตร์การพัฒนา ICT การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของแผนแม่บท ICT การบริหารจัดการ และการติดตามประเมินผล บทที่ 1 Intro- duction บทที่ 2 Role of ICT in National Development Context บทที่ 3 Status of ICT Development บทที่ 4 Development Strategies บทที่ 5 Implementa- tion time- frame บทที่ 6 Management and Evaluation

18 สรุปหลักการและประเด็นสำคัญ ของแผนแม่บท ICT ฉบับที่ 2 (1)
มีเป้าหมายในเชิงการพัฒนาสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สานความต่อเนื่องทางนโยบายจาก IT2010 และแผนแม่บทฯ (ฉบับที่ 1) ที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย เน้นแก้ไขจุดอ่อนที่สำคัญ 2 ประการเป็นลำดับแรก ได้แก่ การพัฒนาคน และการบริหารจัดการ ICT ระดับชาติ นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการเร่งพัฒนาโครงข่ายความเร็วสูงให้มีการกระจายอย่างทั่วถึงและราคาเป็นธรรมเนื่องจากเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการพัฒนาในสังคมและเศรษฐกิจฐานความรู้และนวัตกรรม ที่อาศัย ICT เป็นพลังขับเคลื่อนหลัก และเป็นสิ่งที่ประเทศไทยยังมีระดับการพัฒนาที่ด้อยกว่าหลายๆ ประเทศ

19 สรุปหลักการและประเด็นสำคัญ ของแผนแม่บท ICT ฉบับที่ 2 (2)
สอดคล้องกับทิศทาง/เป้าหมายของการพัฒนา ICT ระดับนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป้าหมายในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศและการสร้างโอกาสในการเข้าถึง ICT ของประชาชนภายใน พ.ศ 2558 (ค.ศ. 2015) จากการประชุม World Summit on the Information Society และเป้าหมายในการเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม (Universal access to broadband) ภายในปี 2015 ตามปฏิญญากรุงเทพ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่มุ่งเน้นให้เกิดธรรมาภิบาล ทั้งในส่วนของการบริหารจัดการ ICT ระดับชาติ ที่ต้องบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล และการใช้ ICT ในภาครัฐ เพื่อช่วยสนับสนุนให้เกิด ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ

20 สรุปหลักการและประเด็นสำคัญ ของแผนแม่บท ICT ฉบับที่ 2 (3)
โดยประเด็นเรื่องการบริหารจัดการ ICT ระดับชาติ (ยุทธศาสตร์ที่ 2) เป็นสิ่งที่ต้องเร่งดำเนินการ เพื่อแก้ไขจุดอ่อนของการพัฒนา ICT ของประเทศที่พบจากการวิเคราะห์ SWOT ที่ชี้ให้เห็นว่า ประเทศไทยยังมีจุดอ่อนและต้องปรับปรุงในเรื่องการบริหารจัดการ ICT ระดับชาติ เพื่อให้มีความชัดเจนในบทบาทหน้าที่ของหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีกลไกการทำงาน (รวมถึงการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ) ที่เอื้อให้เกิดการบูรณาการ และลดการซ้ำซ้อนระหว่างหน่วยงาน ส่วนประเด็นเรื่องการใช้ ICT สนับสนุนการสร้างธรรมาภิบาลในภาครัฐ (ยุทธศาสตร์ที่ 4) เป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการด้วยเช่นกัน เนื่องจากภาครัฐเป็นกลไกที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ และควรมีบทบาทเป็นผู้นำในการประยุกต์ใช้ ICT เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของการบริหารและการบริการที่ให้แก่ประชาชน ซึ่งก็ต้องมุ่งเป้าให้เกิดธรรมาภิบาลด้วย ทั้งนี้ หลักการของธรรมาภิบาล ตามที่กำหนดโดยองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNESCO มีองค์ประกอบที่สำคัญดังนี้ การมีส่วนร่วม (Participation), การปฏิบัติตามกฎหมาย (rule of law), ความโปร่งใส (Transparency), การตอบสนองต่อข้อเรียกร้อง (Responsiveness), การยึดถือความเห็นส่วนใหญ่ (Consensus oriented), ความเสมอภาค (Equity and inclusiveness), ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Effectiveness and efficiency) และความรับผิดชอบ (Accountability)

21 สรุปหลักการและประเด็นสำคัญ ของแผนแม่บท ICT ฉบับที่ 2 (4)
ใช้แนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลด้วยการสร้างความเข้มแข็งจาก ภายใน โดย - เร่งพัฒนาคนให้มีความสามารถที่จะสร้างของเพื่อใช้เองได้ และ พัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง โดยการ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา และการส่งเสริมผู้ประกอบการ เพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้ในระยะยาว - คำนึงถึงความพร้อมด้านทรัพยากร และการใช้อย่างคุ้มค่า ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและการใช้ ICT เพื่อเสริมสร้าง ความเข้มแข็งและความได้เปรียบในการแข่งขันของภาคการ ผลิตและบริการที่ไทยมีศักยภาพ โดยเฉพาะในภาค การเกษตร การท่องเที่ยว และการบริการด้านสุขภาพ โดยใช้ ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมไทย และเอกลักษณ์ ของไทย

22 วิสัยทัศน์ของแผนแม่บท ICT
ประเทศไทยเป็นสังคมอุดมปัญญา (Smart Thailand) ด้วย ICT “สังคมอุดมปัญญา” ในที่นี้หมายถึง สังคมที่มีการพัฒนาและใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารอย่างชาญฉลาด โดยใช้แนวปฏิบัติของปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง ประชาชนทุกระดับมีความเฉลียวฉลาด (Smart) และรอบรู้สารสนเทศ (Information Literacy) สามารถเข้าถึง และใช้สารสนเทศอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม มีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนและสังคม มีการบริหารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีธรรมาภิบาล (Smart Governance) เพื่อ สนับสนุนการพัฒนาสู่เศรษฐกิจและสังคมฐานความรู้และนวัตกรรมอย่างยั่งยืนและมั่นคง

23 วิสัยทัศน์-พันธกิจ-วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มปริมาณและศักยภาพ ของกำลังคน 2. สร้างธรรมาภิบาลในการ บริหารจัดการ ICT 3. สนับสนุนการปรับโครงสร้าง การผลิตสู่การเพิ่มคุณค่า 4. สร้างความเข้มแข็งของชุมชน และปัจเจกบุคคล 5. สร้างศักยภาพของธุรกิจและ อุตสาหกรรม ICT พันธกิจ 1. พัฒนากำลังคนที่มี คุณภาพและปริมาณ เพียงพอ 2. พัฒนาโครงข่าย ICT ความเร็วสูง 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ICT ที่มี ธรรมาภิบาล วิสัยทัศน์ “SMART” Thailand

24 เป้าหมาย ประชาชนอย่างน้อย 50% มีความรอบรู้ สามารถเข้าถึงและใช้ ICT ได้อย่างมี วิจารณญาณและรู้เท่าทัน ยกระดับความพร้อมด้าน ICT ใน Networked Readiness Index ให้อยู่ในกลุ่ม Top quartile (25%) มีสัดส่วนมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรม ICT ต่อ GDP ไม่น้อยกว่า 15%

25 ยุทธศาสตร์การพัฒนา SMART Thailand Hardware Software Communication
ใช้ ICT เพื่อสนับสนุนให้เกิด ธรรมาภิบาลในการบริหารและ บริการของรัฐ ใช้ ICT เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันอย่างยั่งยืน (Strategic Sectors, SMEs) 4 6 Hardware Software Communication พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ICT พัฒนาขีดความสามารถของ อุตสาหกรรม ICT 3 5 บริหารจัดการ ICT ของประเทศอย่างมีธรรมาภิบาล (Institutional arrangement, Rules and Regulation, Financing, …) 2 พัฒนากำลังคน (ICT Professionals and “Information-Literate” People) 1

26 ยุทธศาสตร์ และมาตรการ (1)
พัฒนา กำลังคน การพัฒนากำลังคนด้าน ICT และบุคคลทั่วไปให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์ ผลิต และใช้สารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน (Information Literacy) ประเด็นที่ครอบคลุม เป้าหมายที่สำคัญ บุคลากร ICT สัดส่วนกำลังคนด้าน ICT ที่จบการศึกษาในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีในแต่ละปีไม่น้อยกว่า ร้อยละ 15 ของผู้จบการศึกษาด้าน ICT ทั้งหมด มีบุคลากรด้าน ICT ที่ได้รับการทดสอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล อย่างน้อยร้อยละ 30 ของบุคลากรทั้งหมด บุคลากรในวิชาชีพ อื่น/บุคคลทั่วไป ประชาชนทั่วไปไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก ICT ในชีวิตประจำวัน แรงงานในสถานประกอบการไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 สามารถเข้าถึงและนำ ICT มาใช้ประโยชน์ในการทำงานและการเรียนรู้ บุคลากรภาครัฐไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 สามารถเข้าถึงและนำ ICT มาใช้ประโยชน์ในการทำงานและการเรียนรู้ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส สามารถเข้าถึง ICT และนำ ICT มาใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 มีแหล่งข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตสำหรับกลุ่มเป้าหมายทั้งในและนอกระบบการศึกษาอย่างน้อย 1,000 เว็บไซต์ ที่มีการเยี่ยมชมโดยเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 1,000 unique IP ต่อวัน สัดส่วนการเข้าใช้เว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้หรือเป็นประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์เกินกว่าร้อยละ 70 ของการใช้เว็บไซต์ในภาพรวม เน้นการสร้างบุคลากรทักษะสูง (highly skilled professionals) สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เน้นความสามารถในการใช้อย่าง สร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ 26

27 กลุ่มเป้าหมายของการพัฒนา
สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานใกล้ชิดกับภาคอุตสาหกรรม สนับสนุน R&D เทคโนโลยีขั้นสูง การศึกษา ขั้นพื้นฐาน แรงงาน อาจารย์ มหาวิทยาลัย พัฒนากำลังคน ผู้ด้อย โอกาส จัดทำหลักสูตร/ อบรม ICT แก่ผู้สูงอายุ ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี อุปกรณ์ เครื่องมือ และถ่ายทอดสู่ภาคการผลิต/ผู้ใช้ การศึกษา นอกระบบ บุคลากร ภาครัฐ กำหนดมาตรฐานความรู้ด้าน ICT สำหรับบุคลากรทุกระดับ จัดตั้งสถาบันพัฒนาความรู้ด้าน ICT แก่ข้าราชการ พัฒนาความเข้มแข็งของ CIO ภาครัฐ (รวม อปท.)

28 ยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนากำลังคน
ยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนากำลังคน

29 ยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนากำลังคน
ยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนากำลังคน พัฒนา กำลังคน การพัฒนากำลังคนด้าน ICT และบุคคลทั่วไปให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์ ผลิต และใช้สารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน (Information Literacy) โดยสรุป.... ในช่วง 5 ปีของแผนฯ จะมุ่งเน้น การเตรียมการด้านการศึกษาเพื่อสร้างรากฐาน/เตรียม คนไว้สำหรับการพัฒนาในอีก 5-10 ปีข้างหน้า สร้างทักษะของคนให้เก่งขึ้น โดยเน้น learning process and skill building เพื่อให้สอดคล้องกับ ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

30 ยุทธศาสตร์ และมาตรการ (2)
บริหารจัดการ ICT การบริหารจัดการระบบ ICT ของประเทศ อย่างมีธรรมาภิบาล เป้าหมายสำคัญ – “Leadership and Governance” มีหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่เป็นองค์กรขับเคลื่อนวาระ แห่งชาติด้าน ICT สามารถประสานให้เกิดการพัฒนาแบบบูรณาการ มีสภา ICT เพื่อเป็นตัวแทนของภาคเอกชนในการประสาน นโยบายและทำงานร่วมกับภาครัฐ มีกฎหมาย กฎระเบียบที่เอื้อต่อการใช้ ICT มีกระบวนการจัดสรรงบประมาณที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เน้นการ บูรณาการ ลดความซ้ำซ้อน

31 ยุทธศาสตร์ที่ 2: บริหารจัดการ ICT อย่างมีธรรมาภิบาล

32 ยุทธศาสตร์ และมาตรการ (3)
โครงสร้าง พื้นฐาน ICT การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้กระจายทั่วถึงไปสู่ประชาชนทั่วประเทศ เป้าหมายสำคัญ – “Broadband Infrastructure” ทุกครัวเรือนและสถานประกอบการในจังหวัดศูนย์กลางความเจริญ สามารถเข้าถึงบริการ เครือข่ายความเร็วสูง สถาบันการศึกษาระดับมัธยมขึ้นไป เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ความเร็วอย่างน้อย 10 Mbps ห้องสมุดประชาชน/ศูนย์การเรียนชุมชน/ศูนย์สารสนเทศชุมชน เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ ความเร็วอย่างน้อย 4 Mbps สถานพยาบาลและสถานีอนามัยในชนบทห่างไกลทั่วประเทศเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ที่ ความเร็วอย่างน้อย 4 Mbps และมีระบบการแพทย์ทางไกลที่มีประสิทธิภาพและใช้ได้จริง มีระบบการแจ้งเตือน และการจัดการภัยพิบัติที่ทันสมัย ดำเนินการได้สอดคล้องกับ มาตรฐานสากล มีการจัดสรรทรัพยากรโทรคมนาคมและโครงข่าย ICT ที่ทันสมัย พร้อมบุคลากรใน กิจการที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยสาธารณะ มี National Information Security Plan ภายในปี 2553

33 ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT

34 ยุทธศาสตร์ และมาตรการ (4)
e- Governance การใช้ ICT เพื่อสนับสนุนการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารและการบริการของภาครัฐ เป้าหมายสำคัญ – “Enhance e-Services Delivery” มีบริการพื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็น single window ใช้บริการได้ ผ่านสื่อหลายประเภท ออกแบบและพัฒนาโดยใช้ประชาชนเป็น ศูนย์กลาง ทุกหน่วยงานมีช่องทางสำหรับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ ตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะผ่านบริการออนไลน์ ยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพของ e-government services (ดูจาก e-government performance rankings) มีการใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สอย่างน้อย 30% ในโครงการ ICT ของภาครัฐ

35 ยุทธศาสตร์ที่ 4: การใช้ ICT ในการบริหารจัดการภาครัฐ

36 ยุทธศาสตร์ และมาตรการ (5)
อุตสาหกรรม ICT ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม ICT เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและรายได้เข้าประเทศ เป้าหมายสำคัญ – Strengthen ICT Industry สัดส่วนของซอฟต์แวร์ที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่า 50% ของมูลค่า ตลาดในประเทศโดยรวม มูลค่าการส่งออกซอฟต์แวร์ของไทยเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ อย่างน้อย 30% มูลค่าของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภายในประเทศเติบโตเป็นไม่ต่ำกว่า ,000 ล้านบาท ภายในปี 2556 มูลค่าตลาดดิจิทัลคอนเทนต์ ในประเทศเติบโตไม่น้อยกว่า 165, ล้านบาท ภายในปี พ.ศ โดยมีสัดส่วนที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่า 50%

37 ยุทธศาสตร์ และมาตรการ (5)
อุตสาหกรรม ICT ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม ICT เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและรายได้เข้าประเทศ เป้าหมายสำคัญ เพิ่มการลงทุนในการวิจัยด้าน ICT ของภาครัฐและเอกชนอย่างน้อย 15% จากปี พ.ศ. 2551 มีเมืองที่เป็นศูนย์กลางการพัฒนา ICT ในระดับโลกในประเทศไทย ผู้ประกอบการ ICT ไทยได้ทำโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐเพิ่มขึ้น อย่างน้อย 20% จากปี พ.ศ. 2551 บริษัทที่ให้บริการซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 10%

38 ยุทธศาสตร์ที่ 5: ยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรม ICT

39 ยุทธศาสตร์ และมาตรการ (6)
ความสามารถ ในการแข่งขัน การใช้ ICT เพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน เป้าหมายสำคัญ – Strengthen our “Niche” ลดค่าใช้จ่ายด้าน logistics ตามที่ระบุในยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ Logistics ของประเทศไทย สัดส่วนสถานประกอบการ (เน้น SMEs) ที่เข้าถึงและใช้ ICT มากขึ้น เพิ่มสถานประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และ และเพิ่มมูลค่าของ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศ เพิ่มการจ้างแรงงานด้าน ICT เป็น 200,000 คน ยกระดับ e-Readiness Rankings เพิ่มขึ้น 10 อันดับ เน้นภาคเกษตร ท่องเที่ยว และบริการสุขภาพ

40 ยุทธศาสตร์ที่ 6: การใช้ ICT เพื่อการแข่งขันที่ยั่งยืน

41 เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่าง วัตถุประสงค์ของแผนและยุทธศาสตร์
เพิ่มปริมาณ& ศักยภาพของ กำลังคน ธรรมาภิบาล ในการบริหาร จัดการ ICT ปรับโครงสร้าง การผลิต สร้างความ เข้มแข็งของ ชุมชนและบุคคล สร้างศักยภาพ ธุรกิจ& อุตสาหกรรม ICT ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 6

42 เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่าง เป้าหมายของแผนและยุทธศาสตร์
50 % have Information Literacy อยู่ในกลุ่ม Top 25% ในการ จัดลำดับของ NRI ICT contribution to GDP 15 % ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 6

43 กลไกการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
จัดทำ/ปรับแผนแม่บทฯ กระทรวง และแผนปฏิบัติการ ติดตามประเมินผล กระทรวง ICT (ดำเนินการและประสาน) กระทรวง ทบวง กรม กระทรวง ทบวง กรม การนำนโยบาย ไปสู่การปฏิบัติ ดำเนินโครงการ/กิจกรรม จัดสรรทรัพยากร กระทรวง ทบวง กรม สำนักงบประมาณ สำนักงาน ก.พ. กระทรวง ทบวง กรม

44 โครงการเร่งด่วน: ยุทธศาสตร์ที่ 1
โครงการนำร่องการจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา และ Finishing School เพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้และทักษะด้าน ICT ที่สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม โครงการส่งเสริมการผลิตบุคลากรระดับปริญญาโทสายวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และวิทยาการซอฟต์แวร์ โครงการจัดตั้งสถาบันเฉพาะทางด้าน ICT เพื่อผลิตบุคลากรที่มีทักษะสูง โครงการเร่งรัดการผลิตบุคลากรด้านความมั่นคงของระบบสารสนเทศ (Information security) ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล โครงการเร่งรัดการเพิ่มจำนวนบุคลากรด้าน ICT ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล โครงการสนับสนุนให้บุคลากรนักพัฒนาของไทยเข้าร่วมโครงการระดับโลก (International Forum) โครงการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับจริยธรรมในการใช้ ICT เพื่อใช้เป็นหลักสูตรภาคบังคับสำหรับการศึกษาระดับต่างๆ โครงการจัดทำมาตรฐานความรู้ด้าน ICT สำหรับข้าราชการและบุคลากรของรัฐ โครงการศึกษาแนวทางและกลไกในการประเมินและทดสอบความรู้ด้าน ICT ของข้าราชการและบุคลากรของรัฐ พัฒนากำลังคน

45 โครงการเร่งด่วน: ยุทธศาสตร์ที่ 1
โครงการจัดตั้งสถาบัน e-Government เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถด้าน ICT ให้แก่บุคลากรภาครัฐ โครงการศึกษาเพื่อประเมินผลการดำเนินมาตรการที่กำหนดให้ทุกหน่วยงานของรัฐมีผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง รวมทั้งจัดทำข้อเสนอแนะ โครงการพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ในการใช้งาน ICT ของชุมชนผ่านศูนย์สารสนเทศชุมชน โครงการปรับปรุงการจัดทำเว็บไซต์ภาครัฐ ให้ได้ตามมาตรฐาน Web accessibility โครงการศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้ closed caption ในการให้บริการสื่อโทรทัศน์สำหรับประเทศไทย โครงการส่งเสริมนวัตกรรมการวิจัยด้าน ICT สำหรับผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้สูงอายุ โครงการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ICT ระยะ 5 ปี (พ.ศ ) พัฒนากำลังคน

46 โครงการเร่งด่วน: ยุทธศาสตร์ที่ 2
โครงการจัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบการผลักดันวาระด้าน ICT ของประเทศและประสานงานเพื่อให้เกิดการพัฒนา แบบบูรณาการ โครงการจัดตั้งสภา ICT โครงการสร้างความตระหนักและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมาย ICT และกลไกการบังคับใช้แก่ ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป โครงการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมให้มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย ICT โครงการศึกษาเพื่อประเมินผลในการบังคับใช้กฎหมายที่ ออกมาแล้วทั้งหมด โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสภา CIO ภาครัฐ บริหารจัดการ ICT ระดับชาติ

47 โครงการเร่งด่วน: ยุทธศาสตร์ที่ 3
โครงการแปรสัญญาร่วมการงานของธุรกิจสื่อสาร โทรคมนาคมเพื่อส่งเสริมการแข่งขันเสรี โครงการยกร่างกฏหมายเกี่ยวกับธุรกิจบริการสื่อสาร ดาวเทียม และเคเบิลใยแก้วนำแสงใต้น้ำ โครงการนำร่องพัฒนาจังหวัดบรอดแบนด์ โครงการนำร่องเพื่อทดสอบการใช้งาน Next Generation Network โครงการพัฒนาระบบการเตือนภัยพิบัติที่มี ประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล โครงการศึกษาแนวทางการเปลี่ยนผ่านระบบการ แพร่ภาพกระจายเสียงจากระบบอนาลอกไปสู่ระบบ ดิจิทัล โครงสร้างพื้นฐาน ICT

48 โครงการเร่งด่วน: ยุทธศาสตร์ที่ 3
โครงการจัดทำฐานข้อมูลความต้องการ ใช้บริการ ICT และฐานข้อมูลพื้นที่ ให้บริการของโครงข่ายที่มีในปัจจุบัน โครงการศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังภัย คุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการสร้างความรู้และความตื่นตัวต่อ ภัยอันอาจเกิดขึ้นกับโครงข่าย สารสนเทศและแนวทางในการป้องกัน ภัยที่เหมาะสม โครงสร้างพื้นฐาน ICT

49 โครงการเร่งด่วน: ยุทธศาสตร์ที่ 4
โครงการจัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อให้ โครงข่ายภาครัฐสามารถรองรับการใช้งานและ ให้บริการอินเทอร์เน็ตโปรโตคอลรุ่น 6 โครงการจัดทำมาตรฐานที่จำเป็นสำหรับงาน ด้าน ICT ของภาครัฐ โครงการจัดตั้งกรมสำรวจและจัดทำแผนที่พล เรือน โครงการจัดทำแผนแม่บทด้านโครงสร้างพื้น ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ (National Spatial Data Infrastructure: NSDI) โครงการศึกษาเพื่อประเมินผลการให้บริการทาง อิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ E-Govern-ance

50 โครงการเร่งด่วน: ยุทธศาสตร์ที่ 5
โครงการศึกษาแนวทางและรูปแบบการจัดตั้งกองทุน พัฒนาอุตสาหกรรม ICT โครงการศึกษาแนวทางและรูปแบบของหน่วยงานที่ รับผิดชอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์/เทคโนโลยี ด้าน ICT โครงการศึกษาแนวทางและมาตรการเพื่อกระตุ้นการขยาย ตลาด ICT ของประเทศไทย โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการไทยเพื่อเพิ่มโอกาสในการ เข้าร่วมดำเนินงานในโครงการ ICT ของภาครัฐ โครงการจัดทำฐานข้อมูลผู้ประกอบการ และตลาด ICT ของประเทศไทย และตลาดต่างประเทศที่มีศักยภาพเป็นคู่ ค้าและคู่แข่งที่สำคัญ โครงการศึกษาแนวทางและยุทธศาสตร์การพัฒนา อุตสาหกรรม ดิจิทัลคอนเทนต์ของประเทศไทย โครงการส่งเสริมการใช้และพัฒนาโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์ ICT IndustryCompeti-tiveness

51 โครงการเร่งด่วน: ยุทธศาสตร์ที่ 6
โครงการพัฒนาขีดความสามารถด้าน ICT แก่ ผู้ประกอบการในภาคการผลิตที่มีความพร้อมสูงและ นำไปขยายผลสู่ทุกภาคส่วน โครงการนำร่องระบบe-Logistics ในการจัดการห่วงโซ่ อุปทานของอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเทศ โครงการพัฒนาความเข้มแข็งของกลไกการบังคับใช้ กฏหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส์ โครงการศึกษาแนวทางและรูปแบบที่เหมาะสมในการ คุ้มครองผู้บริโภคในการซื้อ-ขายแบบออนไลน์ โครงการศึกษาความต้องการการใช้ข้อมูลของกลุ่ม เกษตรกรและห่วงโซ่อุปทานของการผลิตทาง การเกษตร ICT for Sustain-able Competi-tiveness

52 โครงการเร่งด่วน: ยุทธศาสตร์ที่ 6
โครงการนำร่องการใช้ ICT ในการวางแผนและการ จัดการในระบบการผลิตสินค้าเกษตรอย่างครบวงจรใน ชุมชนตัวอย่าง โครงการจัดทำข้อมูลดิจิทัลในรูปแบบต่างๆ เพื่อ ประชาสัมพันธ์ประเทศไทย และแนะนำข้อมูลสำคัญ ของประเทศ เช่น สถานที่ท่องเที่ยว วัฒนธรรม ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น โครงการศึกษารูปแบบของแรงจูงใจที่เหมาะสมเพื่อ ส่งเสริม SMEs ให้ลงทุนใน ICT โครงการศึกษาความต้องการการใช้ข้อมูลของกลุ่ม อาชีพต่างๆ ในชุมชน ICT for Sustain-able Competi-tiveness

53 ขอบคุณ 53

54 ความเห็นของที่ประชุม
ข้อสังเกตจากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งชาติ (NITC) ประเด็นหลัก ความเห็นของที่ประชุม 1. ภาพรวม ของแผน ควรมีความเกี่ยวเนื่องและสัมพันธ์กันของแผนแม่บทฯ ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 ควรมีความเชื่อมโยงกันระหว่าง วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย อย่างชัดเจน ขอให้กล่าวถึงนโยบายแนวทางในการบริหารจัดการ broadcasting ของไทย ให้พิจารณาตัวชี้วัดที่แสดงความพอเพียงแบบของประเทศไทย ตัววัด information literacy ที่แสดงว่าคนไทยใช้ ICT อย่างมีความสุข และช่วยให้ชีวิตดีขึ้น ควรมีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับ Open source ในยุทธศาสตร์อื่นๆ ด้วยนอกจากเรื่องคน 2. เป้าหมาย การตั้งเป้าหมาย ควรจะมีฐานข้อมูลที่ชัดเจน baseline indicators 3. ยุทธศาสตร์ เน้นบทบาทของ e-learning และการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ขอให้เน้นเรื่องการใช้โครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความซ้ำซ้อน และควรให้ ความสำคัญกับ Information มากขึ้น อยากให้มีการระบุบทบาทหน้าที่ของ CIO ในปัจจุบันให้ชัดเจน ขอให้เน้นบทบาทหน้าที่ของไปรษณีย์ไทยในการทำ logistic การทำงานแบบ Public Private Partnership ควรดูแบบอย่างจากประเทศสิงคโปร์ 4. ประเด็นอื่นๆ ควรให้ความสำคัญกับการผลักดันแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ หรือการทำตามแผนให้ได้จริง


ดาวน์โหลด ppt การประชุมชี้แจง แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556 Thailand ICT Master Plan 2009-2013 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google