งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การ ออกแบบระบบ บทที่ 6 การประเมินทางเลือกซอฟท์แวร์ การพัฒนาซอฟท์แวร์ใช้เอง การซื้อซอฟท์แวร์สำเร็จ การปรับซอฟท์แวร์สำเร็จ ทางเลือกอื่นๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การ ออกแบบระบบ บทที่ 6 การประเมินทางเลือกซอฟท์แวร์ การพัฒนาซอฟท์แวร์ใช้เอง การซื้อซอฟท์แวร์สำเร็จ การปรับซอฟท์แวร์สำเร็จ ทางเลือกอื่นๆ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การ ออกแบบระบบ บทที่ 6 การประเมินทางเลือกซอฟท์แวร์ การพัฒนาซอฟท์แวร์ใช้เอง การซื้อซอฟท์แวร์สำเร็จ การปรับซอฟท์แวร์สำเร็จ ทางเลือกอื่นๆ

2 การพัฒนาซอฟท์แวร์ใช้เอง ความพอใจสำหรับธุรกิจที่ไม่เหมือน ใคร เกิดความเปลี่ยนแปลงในกระบวนการ ทางธุรกิจและ นโยบายน้อยที่สุด สามารถกระทำตามข้อบังคับของ ระบบงานเดิม สามารถกระทำตามข้อบังคับของ เทคโนโลยีเดิม เป็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายใน องค์กร

3 การซื้อซอฟต์แวร์สำเร็จรูป ต้นทุนต่ำ ใช้เวลาในการติดตั้งน้อย ได้รับการพิสูจน์ความน่าเชื่อถือและการ วัดเปรียบสมรรถนะ ใช้เจ้าหน้าที่ทางเทคนิคน้อย การอัพเกรดในอนาคตกระทำโดยผู้ขาย ได้ธุรกิจอื่นเป็นแหล่งทรัพยากร

4 การปรับซอฟต์แวร์สำเร็จ ทำได้ 3 วิธี 1. ซื้อซอฟต์แวร์พื้นฐานที่ผู้ขายมีการ ปรับเปลี่ยนให้ตามความต้องการ 2. เจรจากับผู้ขายเพื่อให้ดำเนินการ ตามที่ต้องการ 3. ซื้อซอฟต์แวร์มาปรับเปลี่ยนเองตาม ความต้องการ

5 ทางเลือกของซอฟต์แวร์อื่นๆ ผู้ให้บริการระบบประยุกต์ (Application service providers – ASP) การใช้บริการจากภายนอกองค์กร (Outsourcing) ระบบประยุกต์ผู้ใช้ ถูกสร้างขึ้นมาใช้ งานจากซอฟต์แวร์ มาตรฐาน

6 บริษัทอาจเลือกการพัฒนาระบบใช้เอง หรือ เลือกการซื้อซอฟท์แวร์สำเร็จที่พัฒนาไว้แล้ว หรือเลือกซอฟท์แวร์ที่พัฒนาตามคำสั่ง

7 ขั้นตอนในการจัดซื้อซอฟต์แวร์สำเร็จ ขั้นที่ 1 : ประเมินความต้องการของ ระบบสารสนเทศ ขั้นที่ 2 : กำหนดหาผู้ขายซอฟต์แวร์ ขั้นที่ 3 : ประเมินทางเลือกต่างๆ ของ ซอฟต์แวร์สำเร็จ ขั้นที่ 4 : การซื้อซอฟต์แวร์ ขั้นที่ 5 : การติดตั้งระบบ

8 การนำเสนอต่อฝ่ายบริหาร สรุปความคิดโดยทั่วไปของความมุ่ง หมายและวัตถุประสงค์ เบื้องต้นของโครงการ สรุปทางเลือกต่างๆ ที่มีความเป็นไปได้ อธิบายเหตุผลในการพิจารณาตัวเลือกใด ตัวเลือกหนึ่ง ให้เวลาในการอภิปรายถามตอบคำถาม รับมติการตัดสินขั้นสุดท้ายจากฝ่าย บริหาร

9 งานที่ต้องทำต่อไป อาจเป็น 1. พัฒนาระบบขึ้นเอง 2. ปรับระบบงานที่ใช้งานอยู่ 3. ซื้อหรือสั่งปรับปรุงซอฟต์แวร์ 4. หาข้อมูลเพิ่มเติม 5. หยุดการดำเนินงานทั้งหมด

10 ต้นแบบ เป็นงานที่ออกแบบในส่วนของระบบสารสนเทศ ที่ต้องการทำ ในช่วงแรกอย่างหยาบๆ เมื่อใกล้จะเป็นต้นแบบ ต้นแบบเกี่ยวข้องกับการทำซ้ำของการ วิเคราะห์ การออกแบบ การสร้างแบบจำลอง และการทดสอบ ผลผลิตสุดท้ายของต้นแบบระบบ คือ คุณลักษณะที่สมบูรณ์ของแบบจำลองที่ใช้งาน ได้ ผลผลิตขั้นสุดท้ายของการออกแบบต้นแบบ คือ การได้รับยอมรับจากผู้ใช้

11

12 เครื่องมือการ ทำต้นแบบ สิ่งแวดล้อมยุคที่ 4 มีการจัดเตรียมโครงงานสำหรับการพัฒนาซอฟท์แวร์ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

13 การใช้สัญลักษณ์มาตรฐานของ ANSI

14 ตัวอย่างการสร้างรหัส

15 รหัสตรวจสอบตนเอง (Self-checking Codes)


ดาวน์โหลด ppt การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การ ออกแบบระบบ บทที่ 6 การประเมินทางเลือกซอฟท์แวร์ การพัฒนาซอฟท์แวร์ใช้เอง การซื้อซอฟท์แวร์สำเร็จ การปรับซอฟท์แวร์สำเร็จ ทางเลือกอื่นๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google