งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลการ ดำเนินงาน และผลงานเด่น / นวัตกรรม SP สาขาโรคไต จังหวัดสกลนคร วันที่ ๙ – ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมอุดรดุษฎี โรงแรมเจริญ โฮเต็ล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลการ ดำเนินงาน และผลงานเด่น / นวัตกรรม SP สาขาโรคไต จังหวัดสกลนคร วันที่ ๙ – ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมอุดรดุษฎี โรงแรมเจริญ โฮเต็ล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลการ ดำเนินงาน และผลงานเด่น / นวัตกรรม SP สาขาโรคไต จังหวัดสกลนคร วันที่ ๙ – ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมอุดรดุษฎี โรงแรมเจริญ โฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รุ่งรักษ์ ภิรมย์ลาภ หน่วยไตเทียม โรงพยาบาลสกลนคร

2 ระยะของโรคไตเรื้อรัง www.themegallery.com ไตถูกทำลาย อัตราการ กรองของไตปกติ หรือเพิ่มขึ้น 1 2 3 4 5 ไตถูกทำลาย อัตราการ กรองของไตลดลงปาน กลาง ไตวายระยะสุดท้าย (ESRD) ไตถูกทำลาย อัตราการ กรองของไตลดลง เล็กน้อย ไตถูกทำลาย อัตราการ กรองของไตลดลงมาก GFR > 90 60-90 30-60 15-30 < 15

3 อุบัติการณ์โรคไตเรื้อรังในประเทศ ไทย CKD Prevalence in Thailand Anutra et al. Prevalence of chronic kidney disease in Thai adult populati on. J Med Assoc Thai 2006; 89 suppl 2: s 112-20 CCr-CG GFR-MDRD 1%1%.8 % 7.3%.6 %.7%.1% 2.9%.06 %.05 %.1%

4

5 USRDS ADR, 2007 โรคเบาห วาน โรคถุง น้ำในไต โรคไต อักเสบ เรื้อรัง โรค ความดัน โลหิตสูง โรคไตวายระยะสุดท้าย

6 การพัฒนาระบบบริการโรคไต Service plan ของพวงที่ 8 ประเด็นปัญหา 1.การดูแลก่อนบำบัดทดแทนไต 1.1 การส่งต่อ 1.2 การจัดตั้ง CKD Clinic 2. การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 2.1 การควบคุณคุณภาพหน่วย2.2 การทำศูนย์เอกชนในรพ.รัฐ 2.3vascular access 2.4 การขาดแคลนพยาบาล 2.5การรองรับ ผู้ป่วยหลังจากPD-drop out 3. การล้างไตทางช่องท้อง 3.1การจัดสรรบุคลากร 3.2การเยี่ยมบ้าน 3.3 waiting list(TK implantation) 4.มาตรฐานLab 5. การปลูกถ่ายไต 5.1 KT Center 5.2 KT donor

7 1.การดูแลก่อนบำบัดทดแทนไต 1.1 การส่งต่อ 1.2 การจัดตั้ง CKD Clinic

8 2. การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 2.1 การควบคุณคุณภาพหน่วย 2.2 การทำศูนย์เอกชนในรพ.รัฐ

9 3. การล้างไตทางช่องท้อง 3.1การจัดสรรบุคลากร - อายุรแพทย์รับผิดชอบ OPD CAPD 2 คน - ศัลยแพทย์รับผิดชอบวางสาย TK 1 คน - พยาบาล CAPD 4 คน - พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ 2 คน - พนักงานผู้ช่วย 1 คน คนงาน 1 คน 3.2การเยี่ยมบ้าน 3.3 waiting list(TK implantation)

10 ขบวนการดูแลผู้ป่วย CAPD / ตาม มาตรฐาน เลือก CAPD ผู้ป่วย ESRD รับการผ่าตัดฝัง สาย ฝึกสอนการทำ CAPD จำหน่ายกลับ บ้าน F/U รพ.1 เดือน F/U เยี่ยม บ้าน

11 กิจกรรมการดำเนินงานพัฒนา เครือข่าย การสร้างและพัฒนาแบ่งเป็น 2 ด้าน ดังนี้ 1. เครือข่ายภายในโรงพยาบาล สกลนคร 2. เครือข่ายภายนอก โรงพยาบาลสกลนคร 2.1 เครือข่ายบุคลากร สาธารณสุข 2.2 เครือข่ายภาคประชาชน

12 1. สร้างเครือข่ายภายใน โรงพยาบาลสกลนคร อบรมเตรียมความพร้อม 30 -31 มี. ค.52 อบรมทีมผ่าตัด อบรมทีม MED ( ภาคปฏิบัติ ) 4 รุ่น อบรมทีม MED ( เฉพาะ Head ) อบรมทีม ER อบรมทีม MED ตึก พิเศษ 1.1 เตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร

13 2. สร้างเครือข่ายภายนอก โรงพยาบาลสกลนคร สร้างทีมเยี่ยม บ้านรพ. สน. - พยาบาล CAPD - เวชกรรมสังคม - นักสังคม สงเคราะห์ เพื่อเป็นพี่เลี้ยงในการเยี่ยมบ้านของ รพช./ PCU

14 3. สร้างเครือข่ายผู้ป่วยล้างไตทาง ช่องท้อง กิจกรรมเพื่อนเยี่ยม เพื่อน สร้างเครือข่าย ผู้ป่วย CAPD ทำกลุ่มผู้ป่วย CAPD ประชุมทีม รพ. สน. - พยาบาล CAPD - พยาบาลจิตเวช - พยาบาลเวช กรรมสังคม - นักสังคม สงเคราะห์ ทำกลุ่มผู้ป่วย CAPD

15

16 4.มาตรฐานLab GFR ในผลตรวจเลือด 5. การปลูกถ่ายไต 5.1 KT Center (รพศ.อุดร) 5.2 KT donor (รพศ.สกลนคร)

17 ภาพกิจกรรมประชาสัมพันธ์การ รับบริจาคอวัยวะ

18

19 ขอบคุณค่ะ " พระธาตุเชิงชุมคู่บ้าน พระ ตำหนักภูพานคู่เมือง งามลือเลื่องหนองหาร แล ตระการปราสาทผึ้ง สวยสุดซึ้งสาวภูไท ถิ่น มั่นในพุทธธรรม "

20


ดาวน์โหลด ppt แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลการ ดำเนินงาน และผลงานเด่น / นวัตกรรม SP สาขาโรคไต จังหวัดสกลนคร วันที่ ๙ – ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมอุดรดุษฎี โรงแรมเจริญ โฮเต็ล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google