งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคโนโลยี สารสนเทศ ง 22102 นายธวัชชัย ฝ่ายพลแสน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคโนโลยี สารสนเทศ ง 22102 นายธวัชชัย ฝ่ายพลแสน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคโนโลยี สารสนเทศ ง 22102 นายธวัชชัย ฝ่ายพลแสน http://blog.nachuakpit.ac.th/thawatchai http://tinyURL.com/thawatchai

2 คำอธิบายรายวิชา อธิบายหลักการการสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น พัฒนาการของการสื่อสารข้อมูลอุปกรณ์สื่อสาร สำหรับเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ชนิด ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการรับ - ส่งข้อมูลภายในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ วิธีการ แก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยี สารสนเทศอย่างเป็นขั้นตอน ค้นหาข้อมูล เกี่ยวกับความหมายและพัฒนาการของ อินเทอร์เน็ต รวมทั้งใช้อินเทอร์เน็ตในการ ติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ ใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการทำงานให้เกิด ประโยชน์ มีความเหมาะสมต่องาน โดยใช้ กระบวนการทำงาน กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห์ และกระบวนการ แก้ปัญหา

3 คำอธิบายรายวิชา เพื่อให้เกิดความรู้ความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถนำเทคโนโลยี สารสนเทศไปประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจำวัน มีคุณธรรมและ จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ โดยคำนึงถึงผลกระทบ ต่อสังคมมารยาท และข้อบังคับใน การใช้ ตลอดจนมีเจตคติที่ดีต่อ คุณค่าของเทคโนโลยีสารสนเทศ

4 ผลการเรียนรู้ ­1. อธิบายหลักการเบื้องต้นของการสื่อสาร ข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2. อธิบายหลักการและวิธีการแก้ปัญหาด้วย กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3. ค้นหาข้อมูลและติดต่อสื่อสารผ่าน เครือข่ายอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม 4. ใช้ซอฟต์แวร์ในการทำงาน


ดาวน์โหลด ppt เทคโนโลยี สารสนเทศ ง 22102 นายธวัชชัย ฝ่ายพลแสน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google