งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ง นายธวัชชัย ฝ่ายพลแสน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคโนโลยีสารสนเทศ ง นายธวัชชัย ฝ่ายพลแสน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคโนโลยีสารสนเทศ ง 22102 นายธวัชชัย ฝ่ายพลแสน
นายธวัชชัย ฝ่ายพลแสน

2 คำอธิบายรายวิชา อธิบายหลักการการสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น พัฒนาการของการสื่อสารข้อมูลอุปกรณ์สื่อสารสำหรับเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการรับ-ส่งข้อมูลภายในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ วิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นขั้นตอน ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความหมายและพัฒนาการของอินเทอร์เน็ต รวมทั้งใช้อินเทอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการทำงานให้เกิดประโยชน์ มีความเหมาะสมต่องาน โดยใช้กระบวนการทำงาน กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห์ และกระบวนการแก้ปัญหา

3 คำอธิบายรายวิชา เพื่อให้เกิดความรู้ความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมมารยาท และข้อบังคับในการใช้ ตลอดจนมีเจตคติที่ดีต่อคุณค่าของเทคโนโลยีสารสนเทศ

4 ผลการเรียนรู้ ­1. อธิบายหลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2. อธิบายหลักการและวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3. ค้นหาข้อมูลและติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม 4. ใช้ซอฟต์แวร์ในการทำงาน


ดาวน์โหลด ppt เทคโนโลยีสารสนเทศ ง นายธวัชชัย ฝ่ายพลแสน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google