งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ โครงการ “Train The Trainers” ๒๑-๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ โครงการ “Train The Trainers” ๒๑-๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ โครงการ “Train The Trainers” ๒๑-๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔

2 การติดต่อประสานงาน…  คุณฤทธิชัย ผานาค (น้องตั้ม)  คุณกิตินันท์ หุ่นดี (น้องเอย)  comtam_comtam@hotmail.com comtam_comtam@hotmail.com  พี่ยิ้ม พี่ยิ้ม  putthachad_wat@hotmail.com putthachad_wat@hotmail.com  โทรศัพท์ภายใน 4123 เบอร์โทรศัพท์ 087-922-4243

3 พี่ยิ้ม putthachad_wat@hotmail.com โทรศัพท์ภายใน 4123 ศุภชัย (เล็ก) 4001

4 การใช้งานคู่มือวีดีโอ…

5 ขั้นตอนการดำเนินของระบบบริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชน ด้านงานทะเบียน วัดผลประเมินผลนักศึกษา จัดการข้อมูล พื้นฐาน จัดการ ข้อมูลการ รับสมัคร ระบบ ทะเบียน นักศึกษา ระบบหนี้สิน นักศึกษาและ ระบบรับ - จ่าย ระบบ ลงทะเบียน ระบบ ตาราง เรียน / ตารางสอน ระบบเกรด ระบบ ประเมิน ประสิทธิภา พการเรียน การสอน ระบบ จัดการ สำเร็จ การศึกษา

6 ขั้นตอนการดำเนินของระบบตารางเรียน/ตารางสอน จัดการ ข้อมูล พื้นฐาน ระบบ ตาราง เรียน / ตารางสอน ระบบ อาคาร สถานที่ ระบบ ทะเบียน บุคลากร ระบบ ทะเบียน นักศึกษา

7 ขั้นตอนการดำเนินของระบบลงทะเบียน จัดการข้อมูล พื้นฐาน ระบบ หนี้สิน นักศึกษา ระบบ ลงทะเบียน ระบบ ตาราง เรียน / ตารางสอน ระบบ ทะเบียน นักศึกษา

8 ระบบอื่นๆ ที่มีในระบบบริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชน ด้านงานทะเบียน วัดผลปละประเมินผลนักศึกษา ระบบจอง ใช้ ห้อง ระบบคำ ร้อง ระบบข่าว ระบบ หลักสูตร ระยะสั้น ระบบ ทุนการศึ กษา

9 ระบบรับสมัคร จุดสำคัญ จุดสำคัญ - เวลาเปิดรับสมัครผูกหลักสูตรให้ถูกต้อง เพิ่มข้อมูลผู้รับสมัคร (ออนไลน์/เจ้าหน้าที่) เปิดการรับสมัคร บันทึกผลการรับสมัคร บันทึกผลการสอบสัมภาษณ์

10 ระบบบุคลากร ปรับสิทธิ์กลุ่มผู้ใช้งานให้ถูกต้อง พิมพ์ใบแจ้งชื่อผู้ใช้งาน จุดสำคัญ จุดสำคัญ การกรอกชื่อภาษาอังกฤษ และวันเดือนปีเกิด เพิ่มข้อมูลบุคลากร ให้บุคลากรตรวจสอบชื่อภาษาอังกฤษ

11 การเปิดหลักสูตร จัดผังปฏิทินการศึกษา จัดผังค่าใช้จ่าย จุดสำคัญ จุดสำคัญ - เปิดหลักสูตรใหม่ทุกครั้งที่มีการรับปี 1 ใหม่ - จัดแผนการเรียนให้สมบูรณ์ เพื่อใช้ตรวจสอบจบ เปิดหลักสูตรใหม่เมื่อรับเด็กใหม่ จัดผังการเรียน

12 ระบบนักศึกษา ผ่านระบบรับสมัคร ไม่ผ่านระบบรับสมัคร Generate รหัสนักศึกษา ขึ้นทะเบียนนักศึกษา เรียงชื่อนักศึกษา ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ พิมพ์ใบแจ้งชื่อผู้ใช้งาน จุดสำคัญ จุดสำคัญ - การกรอกข้อมูลประวัติเด็กให้สมบูรณ์ เพื่อใช้ส่งสกอ. หรือใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบเช่นการศึกษาขั้นต้น - ผูกหลักสูตรให้ถูกต้อง จัดอาจารย์ที่ปรึกษา

13 ตารางเรียน ตารางสอน กำหนดการจัดคาบ เปิดรายวิชา จุดสำคัญ จุดสำคัญ - เตรียมข้อมูลตั้งต้นให้พร้อม ได้แก่ บุคลากร รายวิชา อาคารสถานที่ สำรองที่นั่ง จัดอาจารย์ผู้สอน จัดตารางสอบ

14 ระบบลงทะเบียน เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ลงรายบุคคล/ลงเป็นชุดลงทะเบียนของตนเอง พิมพ์ใบรายการการลงทะเบียน จุดสำคัญ จุดสำคัญ – เตรียมข้อมูลตั้งต้นให้พร้อม ได้แก่ ผังปฏิทิน ผังค่าใช้จ่าย หลักสูตร นักศึกษา ตารางสอน ยื่นเจ้าหน้าที่การเงิน กำหนดปฏิทินให้ลงทะเบียน นักศึกษาได้ตารางเรียน

15 ระบบหนี้สิน ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม บันทึกรับ-จ่าย พิมพ์ใบเสร็จ จุดสำคัญ จุดสำคัญ – เมื่อพิมพ์ใบเสร็จครั้งที่ ๒ เป็นต้นไปจะได้ใบสำเนา กำหนดเครื่องพิมพ์ กำหนดเล่ม

16 ระบบเกรด เจ้าหน้าที่ อาจารย์ บันทึกเกรด บันทึกเกรด/ตัดตามเกณฑ์/T-Score เจ้าหน้าที่ส่งเข้าทรานสคริปต์ จุดสำคัญ จุดสำคัญ – เมื่อส่งเกรดเข้าทรานสคริปต์ผิดพลาดให้เจ้าหน้าที่ เข้ามาลบและแก้การส่งเกรดใหม่ กำหนดผังเกรด นักศึกษาทราบผลเกรด

17 ระบบประเมินฯ กำหนดการใช้ชุดการประเมิน กำหนดช่วงการประเมินทุกปีเทอม จุดสำคัญ จุดสำคัญ - ระบบมีชุดข้อคำถามจากส่วนกลางตั้งต้นไว้ให้ ประชาสัมพันธ์ให้เด็กเข้าประเมิน เรียกดูผลการประเมิน

18 การตรวจสอบจบ ค่า GPA >= 2.00 เวลาศึกษาไม่เกิน ระยะเวลาสูงสุดใน การศึกษาของหลักสูตร จุดสำคัญ จุดสำคัญ - ระบบมีการตรวจสอบจบจากหลักสูตร จึงต้องทำ หลักสูตรให้สมบูรณ์ และผูกกับนักศึกษาให้ถูกต้อง หน่วยกิตรวม >= หน่วยกิตขั้นต่ำของ หลักสูตร สถานะการตรวจสอบจำนวนหน่วยกิตรวมที่ ผ่านในแต่ละหมวดวิชาผ่าน

19 หลักสูตรระยะสั้น กำหนดเปิดหลักสูตร เปิดการสอน จุดสำคัญ จุดสำคัญ - ลงทะเบียนซ้ำไม่ได้ ไม่เปิดให้ลงทะเบียนขณะเปิดสอน ลงทะเบียนเรียน (บุคลากร วชช/นักศึกษาในวชช/บุคคลภายนอก) เจ้าหน้าที่กรอกประเมินผล

20 ประเด็นข้อซักถาม…

21 การติดตามผลความก้าวหน้า ในการดำเนินงานครั้งต่อไป… สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน กรกฎาคม 2554

22 ขอบคุณคะ ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพทุกท่านคะ


ดาวน์โหลด ppt โครงการ โครงการ “Train The Trainers” ๒๑-๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google