งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ “Train The Trainers”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ “Train The Trainers”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ “Train The Trainers”
๒๑-๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔

2 การติดต่อประสานงาน… คุณฤทธิชัย ผานาค (น้องตั้ม)
คุณกิตินันท์ หุ่นดี (น้องเอย) พี่ยิ้ม โทรศัพท์ภายใน 4123 เบอร์โทรศัพท์

3 พี่ยิ้ม putthachad_wat@hotmail
พี่ยิ้ม โทรศัพท์ภายใน 4123 ศุภชัย (เล็ก) 4001

4 การใช้งานคู่มือวีดีโอ…

5 จัดการข้อมูลพื้นฐาน ขั้นตอนการดำเนินของระบบบริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชน
ด้านงานทะเบียน วัดผลประเมินผลนักศึกษา จัดการข้อมูลพื้นฐาน จัดการข้อมูลการรับสมัคร ระบบทะเบียนนักศึกษา ระบบหนี้สินนักศึกษาและระบบรับ-จ่าย ระบบตารางเรียน/ตารางสอน ระบบลงทะเบียน ระบบเกรด ระบบประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน ระบบจัดการสำเร็จการศึกษา

6 ขั้นตอนการดำเนินของระบบตารางเรียน/ตารางสอน
ระบบอาคาร สถานที่ จัดการข้อมูลพื้นฐาน ระบบตารางเรียน/ตารางสอน ระบบทะเบียนนักศึกษา ระบบทะเบียน บุคลากร

7 ขั้นตอนการดำเนินของระบบลงทะเบียน
จัดการข้อมูลพื้นฐาน ระบบตารางเรียน/ตารางสอน ระบบลงทะเบียน ระบบหนี้สินนักศึกษา ระบบทะเบียนนักศึกษา

8 ระบบอื่นๆ ที่มีในระบบบริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชน
ด้านงานทะเบียน วัดผลปละประเมินผลนักศึกษา ระบบคำร้อง ระบบหลักสูตร ระยะสั้น ระบบจองใช้ ห้อง ระบบข่าว ระบบ ทุนการศึกษา

9 ระบบรับสมัคร เปิดการรับสมัคร
เพิ่มข้อมูลผู้รับสมัคร (ออนไลน์/เจ้าหน้าที่) บันทึกผลการรับสมัคร บันทึกผลการสอบสัมภาษณ์ จุดสำคัญ - เวลาเปิดรับสมัครผูกหลักสูตรให้ถูกต้อง

10 ระบบบุคลากร ให้บุคลากรตรวจสอบชื่อภาษาอังกฤษ เพิ่มข้อมูลบุคลากร
ปรับสิทธิ์กลุ่มผู้ใช้งานให้ถูกต้อง พิมพ์ใบแจ้งชื่อผู้ใช้งาน จุดสำคัญ การกรอกชื่อภาษาอังกฤษ และวันเดือนปีเกิด

11 การเปิดหลักสูตร จัดผังปฏิทินการศึกษา จัดผังค่าใช้จ่าย
เปิดหลักสูตรใหม่เมื่อรับเด็กใหม่ จัดผังการเรียน จุดสำคัญ - เปิดหลักสูตรใหม่ทุกครั้งที่มีการรับปี 1 ใหม่ - จัดแผนการเรียนให้สมบูรณ์ เพื่อใช้ตรวจสอบจบ

12 พิมพ์ใบแจ้งชื่อผู้ใช้งาน
ระบบนักศึกษา ผ่านระบบรับสมัคร ไม่ผ่านระบบรับสมัคร Generate รหัสนักศึกษา เรียงชื่อนักศึกษา ขึ้นทะเบียนนักศึกษา ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ พิมพ์ใบแจ้งชื่อผู้ใช้งาน จัดอาจารย์ที่ปรึกษา จุดสำคัญ - การกรอกข้อมูลประวัติเด็กให้สมบูรณ์ เพื่อใช้ส่งสกอ. หรือใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบเช่นการศึกษาขั้นต้น - ผูกหลักสูตรให้ถูกต้อง

13 ตารางเรียน ตารางสอน กำหนดการจัดคาบ เปิดรายวิชา สำรองที่นั่ง
จัดอาจารย์ผู้สอน จัดตารางสอบ จุดสำคัญ - เตรียมข้อมูลตั้งต้นให้พร้อม ได้แก่ บุคลากร รายวิชา อาคารสถานที่

14 ระบบลงทะเบียน เจ้าหน้าที่ นักศึกษา กำหนดปฏิทินให้ลงทะเบียน
ลงรายบุคคล/ลงเป็นชุด ลงทะเบียนของตนเอง พิมพ์ใบรายการการลงทะเบียน ยื่นเจ้าหน้าที่การเงิน นักศึกษาได้ตารางเรียน จุดสำคัญ – เตรียมข้อมูลตั้งต้นให้พร้อม ได้แก่ ผังปฏิทิน ผังค่าใช้จ่าย หลักสูตร นักศึกษา ตารางสอน

15 ระบบหนี้สิน ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม กำหนดเล่ม กำหนดเครื่องพิมพ์
บันทึกรับ-จ่าย บันทึกรับ-จ่าย พิมพ์ใบเสร็จ จุดสำคัญ – เมื่อพิมพ์ใบเสร็จครั้งที่ ๒ เป็นต้นไปจะได้ใบสำเนา

16 ระบบเกรด เจ้าหน้าที่ อาจารย์ กำหนดผังเกรด บันทึกเกรด
บันทึกเกรด/ตัดตามเกณฑ์/T-Score เจ้าหน้าที่ส่งเข้าทรานสคริปต์ นักศึกษาทราบผลเกรด จุดสำคัญ – เมื่อส่งเกรดเข้าทรานสคริปต์ผิดพลาดให้เจ้าหน้าที่ เข้ามาลบและแก้การส่งเกรดใหม่

17 ระบบประเมินฯ กำหนดการใช้ชุดการประเมิน กำหนดช่วงการประเมินทุกปีเทอม
ประชาสัมพันธ์ให้เด็กเข้าประเมิน เรียกดูผลการประเมิน จุดสำคัญ - ระบบมีชุดข้อคำถามจากส่วนกลางตั้งต้นไว้ให้

18 การตรวจสอบจบ ค่า GPA >= 2.00
เวลาศึกษาไม่เกิน ระยะเวลาสูงสุดในการศึกษาของหลักสูตร หน่วยกิตรวม >= หน่วยกิตขั้นต่ำของหลักสูตร สถานะการตรวจสอบจำนวนหน่วยกิตรวมที่ผ่านในแต่ละหมวดวิชาผ่าน จุดสำคัญ - ระบบมีการตรวจสอบจบจากหลักสูตร จึงต้องทำ หลักสูตรให้สมบูรณ์ และผูกกับนักศึกษาให้ถูกต้อง

19 หลักสูตรระยะสั้น กำหนดเปิดหลักสูตร เปิดการสอน ลงทะเบียนเรียน
(บุคลากร วชช/นักศึกษาในวชช/บุคคลภายนอก) เจ้าหน้าที่กรอกประเมินผล จุดสำคัญ - ลงทะเบียนซ้ำไม่ได้ ไม่เปิดให้ลงทะเบียนขณะเปิดสอน

20 ประเด็นข้อซักถาม…

21 การติดตามผลความก้าวหน้า ในการดำเนินงานครั้งต่อไป…
สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนกรกฎาคม 2554

22 ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพทุกท่านคะ
ขอบคุณคะ ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพทุกท่านคะ


ดาวน์โหลด ppt โครงการ “Train The Trainers”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google