งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นพ. ศุภกิจ ศิริลักษณ์ พบ., อว., MPHM. ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ yahoo.com เวียงอินทร์, เชียงราย 3 สิงหาคม 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นพ. ศุภกิจ ศิริลักษณ์ พบ., อว., MPHM. ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ yahoo.com เวียงอินทร์, เชียงราย 3 สิงหาคม 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นพ. ศุภกิจ ศิริลักษณ์ พบ., อว., MPHM. ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ konc62 @ yahoo.com เวียงอินทร์, เชียงราย 3 สิงหาคม 2554

2 การแพทย์ สุขภาพบุคคล รักษาโรค การสาธารณสุข ชุมชน ป้องกันโรค หลักการคู่ขนานในระบบสุขภาพ : The Best The Most

3 ลักษณะระบบบริการสุขภาพไทย  ให้บริการสาธารณสุขแบบผสมผสาน  ส่งเสริมสุขภาพ  ป้องกันและควบคุมโรค  รักษาพยาบาล  ฟื้นฟูสภาพ  การวางสถานบริการตามเขตการปกครอง  บริการเป็นของภาครัฐมากกว่า 80%

4 รพ. สต. (9,750) บริการปฐมภูมิ ตำบล (1,000-10,000) กสค SELF CARE ครอบครัว โรงพยาบาลศูนย์ / ทั่วไป (95) บริการตติยภูมิ จังหวัด ( 200,000-2M.) โรงพยาบาลชุมชน (734) บริการทุติยภูมิ อำเภอ (10,000-100,000) ศสมช สาธารณสุขมูล ฐาน หมู่บ้าน, ชุมชน ระบบบริการสุขภาพของไทย ศูนย์แพทย์เฉพาะ ทาง

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ระบบบริการ 5 ปี การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ในชุมชนเมืองที่มีประชากร หนาแน่น การพัฒนาศูนย์ความเชี่ยวชาญ ระดับสูง 4 สาขา 3 ระดับ การพัฒนา รพ. ระดับต่างๆ โดย เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย ให้ เติบโตอย่างมีทิศทาง ภารกิจ ชัดเจน จังหวะก้าว เกื้อหนุน ซึ่ง กันและกัน SA 1 SA 2 SA 3

6 PARTNERSHIP.. ระบบบริการระดับประเทศและพื้นที่สุขภาพ

7 เขต สุขภาพ การเมือง ท้องถิ่นและ ภาวะผู้นำ การแปลงนโยบายไปสู่ การปฏิบัติและอำนาจ การออกแบบ กลไกการ อภิบาลระบบ การบริหาร ทรัพยากรและการ คลังระบบสุขภาพ การติดตามกำกับ และการออกแบบ ตัวชี้วัด การออกแบบ ระบบบริการ สุขภาพ

8 Area สส ส. ผู้ว่าฯ CEO กระทรวง สาธารณ สุข สปสช./ สปส. ท้องถิ่ น กอง ทุนฯ Output/ Outcome/ Impact Multidisciplinary สช. สพ ฉ. PPP สร พ.

9 หลักการอภิบาลระบบที่ดี Good Governance หลักความ คุ้มค่า หลักความ รับผิดชอบ หลักการมี ส่วนร่วม หลักความ โปร่งใส หลัก คุณธรรม หลักนิติ ธรรม

10 ปัญหาของระบบสาธารณสุข ประกันสุภาพ 100 %, เข้าถึง+ คุณภาพ ประกันสุภาพ 100 %, เข้าถึง+ คุณภาพ โครงสร้างประชากรและการ เคลื่อนย้าย โครงสร้างประชากรและการ เคลื่อนย้าย โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง การกระจายอำนาจด้านสุขภาพ การกระจายอำนาจด้านสุขภาพ

11 ประชากรรวม 65.4 ล. ( ชาย 32.1 ล. หญิง 33.3 ล. 20.3 ครอบครัว ) คนไทย 62.1 ล. ต่างด้าว 3.3 ล. ( เขตเมือง 46% ชนบท 54%) ผู้สูงอายุ 7.6 ล. (11.4%) อัตราเจริญพันธุ์ 1.5 อัตราเพิ่ม 0.77% การสำมะโนประชากรประเทศไทย พ. ศ. 2553

12 ความชุกของโรคเบาหวาน การรักษา และการควบคุมระดับ น้ำตาลในประชากรไทย พ.ศ. 2547, 2552 2547 6.9 % 43.6% 29.2 % ความชุกของโรคเบาหวานในประชากร ทราบว่าป่วย / ผู้ป่วยเบาหวานทั้งหมด ได้รับการรักษาที่ได้ผล / ผู้ป่วยทีรักษาทั้งหมด 2552 6.9% 69.8% 54.5 % (FPG< 140mg/dL)

13 ความชุกของโรคความดันโลหิตสูง การรักษา และคุม ความดันเลือดได้ในประชากรไทย พ.ศ. 2547, 2552 36.7 % 30.4% 22.0% 2547 ความชุกของโรคความดันโลหิต สูงในประชากร ทราบว่าป่วย / ผู้ป่วยความดันสูงทั้งหมด รักษาและควบคุมความดันได้ / ผู้ป่วยที่รักษาทั้งหมด 50.6% 49.7% 21.4% 2552 (BP <140/90 mmHg)

14 หัวใจ 4 ดวง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) แผนสุขภาพตำบล แผนสุขภาพตำบล กองทุนสุขภาพตำบล กองทุนสุขภาพตำบล

15 รพ.สต. ส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่เพิ่มคุณภาพบริการ บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม

16 16 เชื่อมโยง เชิงรุก ชุมชน เข้าถึง องค์รวม ประสาน ต่อเนื่อง ชุมชน สังค ม บุคคล ครอบครัว ชุมชน สิ่งแวดล้อม ปัญ ญา กลุ่มประชากรเป้าหมาย / แนวคิด / มิติ สุขภาพ ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู จิต เด็ ก สต รี สูงอา ยุ พิกา ร โรค เรื้อรัง กา ย วัยรุ่น / เยาวชน ใช้เทคโนโลยีที่ เหมาะสม

17 17 รูปแบบ รพ สต เทศบาลชนบทพิเศษ ( เกาะ, ห่างไกล ) รพ. สต. เดี่ยวประชากรหนาแน่น / อาจมีหลาย รพ. สต. ในพื้นที่ ลักษณะเฉพาะ อาทิ โรงงาน, ห่างไกล, เกาะ, แหล่งท่องเที่ยว รพ. สต. เครือข่าย ประชากรเบาบาง / รวมเป็น เครือข่าย ลดปัญหาเรื่อง บุคลากร ลักษณะ รพ. สต. พื้น ที่

18 18 บุคลากร จำนวนขั้นต่ำ เดี่ยว 4 (1+3) เครือข่าย (1+6) ; 1:1,250 จำนวนขั้นต่ำ เดี่ยว 4 (1+3) เครือข่าย (1+6) ; 1:1,250 ปรับย้ายกำลังคน ( โยกย้ายภายใน / ชดเชย กำลังคน ) ปรับย้ายกำลังคน ( โยกย้ายภายใน / ชดเชย กำลังคน ) สรรหาบุคลากรใหม่ สรรหาบุคลากรใหม่ – ตำแหน่งข้าราชการ – ระบบจ้างงานใหม่ ( ระเบียบใหม่, สิทธิ ประโยชน์, สัญญาจ้าง ) เพิ่มศักยภาพของบุคลากร ( อบรม, ศึกษาต่อ, ผลิตใหม่ ) เพิ่มศักยภาพของบุคลากร ( อบรม, ศึกษาต่อ, ผลิตใหม่ ) ผลิตเพิ่ม ( ทำแผนระยะกลาง ) ผลิตเพิ่ม ( ทำแผนระยะกลาง ) อสม./ ลูกจ้าง อสม./ ลูกจ้าง

19 19 การเงินการคลัง : งบ ดำเนินงาน งบเหมาจ่ายรายหัว และงบเพิ่มเติม จาก สปสช. งบเหมาจ่ายรายหัว และงบเพิ่มเติม จาก สปสช. งบประมาณสนับสนุนจากท้องถิ่น งบประมาณสนับสนุนจากท้องถิ่น งบส่งเสริมสุขภาพพื้นที่ (P&P area based) งบส่งเสริมสุขภาพพื้นที่ (P&P area based) กองทุนสุขภาพตำบล กองทุนสุขภาพตำบล เงินบริจาค เงินบริจาค P&P = Promotion and Prevention

20 เกณฑ์การประเมินขั้นต่ำของ รพสต.  ปรับภาพลักษณ์  บุคลากรตามเกณฑ์  ระบบข้อมูลครอบครัว (Family Folder), ชุมชน และระบบ การรักษาพยาบาลที่มีการปรึกษากับแม่ข่ายรวมถึงระบบ ส่งต่อ  บริหารงานโดยคณะกรรมการพัฒนา รพ.สต.

21 ประเภทของข้อมูลที่จำเป็น  ข้อมูลประชากร : แยกตามกลุ่มเป้าหมายต่างๆ  ข้อมูลการเฝ้าระวังโรค : แจ้งเตือนการระบาด การ แก้ปัญหาโรคที่มีความสำคัญในพื้นที่  ข้อมูลการให้บริการ  ข้อมูลทรัพยากร : บุคลากร งปม เวชภัณฑ์ วัสดุ ครุภัณฑ์  ข้อมูลแวดล้อมด้านสาธารณสุข ข้อมูลชุมชน

22 กลุ่มเป้าหมายบริการ  กลุ่มปกติ : ข้อมูลประชากร  กลุ่มเสี่ยง : ข้อมูลการตรวจคัดกรอง  กลุ่มป่วย : ข้อมูลการวินิจฉัยโรคและรักษาพยาบาล  กลุ่มพิการหรือมีภาวะแทรกซ้อน : ข้อมูลการให้บริการ และติดตามเยี่ยมบ้าน

23 ขั้นตอนการใช้ประโยชน์  แหล่งและการเก็บข้อมูล Data Sources and Collection : Good Quality  การจัดข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ Data Summarization : Issues Specific  การวิเคราะห์ข้อมูล การค้นพบปัญหาให้เร็ว Data Analysis and Early Detection  วางแผนแก้ไข และติดตามกำกับ ประเมินผล Planning, Monitoring and Evaluation

24 National Health Information Strategy ยุทธศาสตร์ข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ

25 ความสำคัญของข้อมูลข่าวสาร สุขภาพ ความสำคัญของข้อมูลข่าวสาร สุขภาพ – สำหรับการตัดสินใจเชิงนโยบาย (Evidence-based policy) – สำหรับการกำหนดวิธีการแก้ไขปัญหา สุขภาพเฉพาะ – สำหรับการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ – สำหรับการขับเคลื่อนด้านสุขภาพภาค ประชาชน – สำหรับการติดตามประเมินผลการ ดำเนินงานด้านสุขภาพ Concept

26 ปัญหาของระบบข้อมูลข่าวสาร สุขภาพ ปัญหาของระบบข้อมูลข่าวสาร สุขภาพ – ขาดกลไก และทรัพยากร สนับสนุน ระบบข้อมูลที่ต่อเนื่อง – ข้อมูลข่าวสารสุขภาพ ขาดคุณภาพ ไม่ครอบคลุม และซ้ำซ้อน – ขาดระบบจัดการข้อมูลที่มี ประสิทธิภาพ – ขาดกลยุทธ์การใช้ประโยชน์จาก ข้อมูลที่เป็นระบบ Big gap

27 1) พัฒนากลไก สนับสนุนด้าน ระบบข้อมูล ข่าวสารสุขภาพ 2) บูรณาการและ พัฒนาระบบข้อมูล ที่เหมาะสม 3) กำหนด มาตรฐานด้าน ข้อมูล และพัฒนา คุณภาพของ ข้อมูล 4) พัฒนาระบบ จัดการข้อมูล และการเชื่อมโยง ข้อมูล 5) พัฒนาระบบ การสื่อสาร ข้อมูล และการใช้ ประโยชน์ ข้อมูลที่มี คุณภาพ ตอบสนองต่อ การใช้ โดยมีระบบ จัดการข้อมูล แบบบูรณา การ และมี ประสิทธิภาพ 5 ยุทธศาสตร์ชาติ

28 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt นพ. ศุภกิจ ศิริลักษณ์ พบ., อว., MPHM. ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ yahoo.com เวียงอินทร์, เชียงราย 3 สิงหาคม 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google