งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Cooperative Education

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Cooperative Education"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Cooperative Education

2 หลักสูตรสหกิจศึกษา **นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเต็มเวลา 1 ภาคการศึกษา **จัดให้มีภาคการศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในชั้นปีที่ 3 และหรือชั้นปีที่ 4 การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในหนึ่งภาคการศึกษามีค่า 9 หน่วยกิต รายวิชาสหกิจศึกษา 9 หน่วยกิต / รายวิชาเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 2 หน่วยกิต **นักศึกษาสหกิจศึกษาจะต้องได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา อยู่ในระดับ A,B+,B,C+,C,D และ F

3 การตัดเกรดตามเกณฑ์ 86-100 เกรด A 80-85 เกรด B+ 76-79 เกรด B
70-75 เกรด C+ 60-69 เกรด C 56-59 เกรด D+ 50-55 เกรด D 0-49 เกรด F

4 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ภาคเรียนที่1 ภาคเรียนที่2 Summer

5 คุณสมบัติของนักศึกษาสหกิจศึกษา
เป็นนักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตร 4 ปี กำลังศึกษาในชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 ระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมใน 2 ปีการศึกษาแรกไม่ต่ำกว่า 2.00 ผ่านรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานตามข้อกำหนดของสาขาวิชา ผ่านการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ผู้ปกครองยินยอมให้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

6 คุณสมบัติของสถานประกอบการ
มีการประกอบการที่สอดคล้องกับวิชาชีพและสาขาวิชาเอกของนักศึกษา เล็งเห็นความสำคัญในความร่วมมือ ในรูปแบบของสหกิจศึกษา สามารถจัดพนักงานที่มีประสบการณ์กำกับดูแลและประเมินผลนักศึกษาตามกระบวนการที่กำหนด ยินดีจ่ายค่าตอบแทนแก่นักศึกษา ตามที่สถานประกอบการเห็นสมควร

7 กระบวนการสหกิจศึกษา ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 ก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  ระหว่างปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  หลังปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

8 ก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
แต่งตั้งอาจารย์/ปฐมนิเทศนักศึกษา คัดเลือกนักศึกษา-สถานประกอบการ ประกาศตำแหน่งงาน การจัดหาตำแหน่งงาน สร้างความรู้ ความเข้าใจ

9 ระหว่างปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
สานสัมพันธ์สถานประกอบการ นิเทศงาน นักศึกษาส่งรายละเอียดการปฏิบัติงาน นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 16 สัปดาห์

10 หลังปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ประเมินผล นำเสนอผลงาน จัดนิทรรศการ

11 รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา
หน่วยกิต 2 หน่วยกิต เป็นวิชาบังคับก่อนรายวิชาสหกิจศึกษา อาจารย์ผู้สอนต้องจัดทำ Course syllabus ส่งตามกระบวนการของ สำนักวิชาการ สัปดาห์ที่ 1-8 เนื้อหาทั่วไป เช่น ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสหกิจศึกษา, การประกันคุณภาพ , บุคลิกภาพ, การสัมภาษณ์งาน การสะสมผลงาน เป็นต้น สัปดาห์ที่ 9-16 เนื้อหาเฉพาะวิชาชีพ

12 รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา
ไม่มีการสอบกลางภาค(คะแนนเก็บ 60 คะแนน) ข้อสอบปลายภาค 40% (เนื้อหาข้อสอบจากฝ่ายสหกิจศึกษาฯ 10% สาขาวิชา 30%) ตัดเกรดตามเกณฑ์

13 E-University

14 ฝ่ายสหกิจศึกษาและการฝึกงาน ศูนย์พัฒนาอาชีพนักศึกษา โทร
ฝ่ายสหกิจศึกษาและการฝึกงาน ศูนย์พัฒนาอาชีพนักศึกษา โทร โทรสาร


ดาวน์โหลด ppt Cooperative Education

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google