งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Cooperative Education. หลักสูตรสหกิจศึกษา ** นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเต็มเวลา 1 ภาคการศึกษา ** จัดให้มีภาคการศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาใน ชั้นปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Cooperative Education. หลักสูตรสหกิจศึกษา ** นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเต็มเวลา 1 ภาคการศึกษา ** จัดให้มีภาคการศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาใน ชั้นปีที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Cooperative Education

2 หลักสูตรสหกิจศึกษา ** นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเต็มเวลา 1 ภาคการศึกษา ** จัดให้มีภาคการศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาใน ชั้นปีที่ 3 และหรือชั้นปีที่ 4 การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในหนึ่งภาคการศึกษามี ค่า 9 หน่วยกิต รายวิชาสหกิจศึกษา 9 หน่วยกิต / รายวิชาเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 2 หน่วยกิต ** นักศึกษาสหกิจศึกษาจะต้องได้รับการประเมินผล การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา อยู่ในระดับ A,B+,B,C+,C,D และ F

3 การตัดเกรดตามเกณฑ์ 86-100 เกรด A 80-85 เกรด B+ 76-79 เกรด B 70-75 เกรด C+ 60-69 เกรด C 56-59 เกรด D+ 50-55 เกรด D 0-49 เกรด F

4 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 Summer

5 คุณสมบัติของนักศึกษาสหกิจ ศึกษา เป็นนักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตร 4 ปี กำลัง ศึกษาในชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 ระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมใน 2 ปีการศึกษา แรกไม่ต่ำกว่า 2.00 ผ่านรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานตาม ข้อกำหนดของสาขาวิชา ผ่านการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมก่อนออก ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ผู้ปกครองยินยอมให้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

6 คุณสมบัติของสถานประกอบการ มีการประกอบการที่สอดคล้องกับวิชาชีพและ สาขาวิชาเอกของนักศึกษา เล็งเห็นความสำคัญในความร่วมมือ ในรูปแบบ ของสหกิจศึกษา สามารถจัดพนักงานที่มีประสบการณ์กำกับดูแล และประเมินผลนักศึกษาตามกระบวนการที่ กำหนด ยินดีจ่ายค่าตอบแทนแก่นักศึกษา ตามที่สถาน ประกอบการเห็นสมควร

7 กระบวนการสหกิจศึกษา ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่  ก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  ระหว่างปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  หลังปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

8 ก่อนปฏิบัติงาน สหกิจศึกษา แต่งตั้งอาจารย์ / ปฐมนิเทศ นักศึกษา คัดเลือกนักศึกษา - สถาน ประกอบการ ประกาศตำแหน่งงาน การจัดหาตำแหน่งงาน สร้างความรู้ ความเข้าใจ

9 สานสัมพันธ์สถาน ประกอบการ นิเทศงาน นักศึกษาส่งรายละเอียดการ ปฏิบัติงาน นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจ ศึกษา 16 สัปดาห์ ระหว่างปฏิบัติงาน สหกิจศึกษา

10 ประเมินผล นำเสนอผลงาน จัดนิทรรศการ หลังปฏิบัติงานสห กิจศึกษา

11 รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา หน่วยกิต 2 หน่วยกิต เป็นวิชาบังคับก่อนรายวิชาสหกิจศึกษา อาจารย์ผู้สอนต้องจัดทำ Course syllabus ส่ง ตามกระบวนการของ สำนักวิชาการ สัปดาห์ที่ 1-8 เนื้อหาทั่วไป เช่น ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับสหกิจศึกษา, การประกันคุณภาพ, บุคลิกภาพ, การสัมภาษณ์งาน การสะสม ผลงาน เป็นต้น สัปดาห์ที่ 9-16 เนื้อหาเฉพาะวิชาชีพ

12 รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ไม่มีการสอบกลางภาค ( คะแนนเก็บ 60 คะแนน ) ข้อสอบปลายภาค 40% ( เนื้อหาข้อสอบจาก ฝ่ายสหกิจศึกษาฯ 10% สาขาวิชา 30%) ตัดเกรดตามเกณฑ์

13 E-University

14 ฝ่ายสหกิจศึกษาและการฝึกงาน ศูนย์พัฒนาอาชีพนักศึกษา โทร.0- 7420-0386-7 โทรสาร 0-7420-0375


ดาวน์โหลด ppt Cooperative Education. หลักสูตรสหกิจศึกษา ** นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเต็มเวลา 1 ภาคการศึกษา ** จัดให้มีภาคการศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาใน ชั้นปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google