งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 งบกองทุนทันตกรรม ปีงบประมาณ 2554 นำเสนอ 7 กันยายน 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 งบกองทุนทันตกรรม ปีงบประมาณ 2554 นำเสนอ 7 กันยายน 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 งบกองทุนทันตกรรม ปีงบประมาณ 2554 นำเสนอ 7 กันยายน 2553

2 2 เป้าหมาย/ความคาดหวังเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 54 1.เกิดความร่วมมือระหว่าง ทันตแพทยสภา กระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัย องค์กรทันตแพทย์เอกชน แสะ สปสช. ในการสนับสนุนให้ เกิดระบบการจัดบริการด้านทันตกรรมในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วน หน้าที่เหมาะสม 2. เกิดกลไกการทำงานด้านทันตกรรม และระบบการรายงานข้อมูลที่เอื้อต่อ การติดตามการบริการด้านทันตกรรม ในระดับจังหวัด 3. มีการพัฒนาและกระจายทันตบุคลากรสู่ระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลและหน่วยบริการปฐมภูมิอื่นๆ อย่างเหมาะสม 4.เด็กประถมศึกษาปีที่ 1. ได้รับการบริการทันตกรรมโดยบูรณาการงาน สร้างเสริมสุขภาพช่องปาก ป้องกันโรคและรักษาทางทันตกรรม (Comprehensive care) และขยายการเฝ้าระวังในปีถัดไป 5. มีแผนยุทธศาสตร์ด้านทันตสาธารณสุขระยะยาวในระบบหลักประกัน สุขภาพถ้วนหน้า

3 กลุ่มเป้าหมายกองทุนทันตกรรม กลุ่มหญิงมีครรภ์งานสร้างเสริม ป้องกัน และงานรักษาตามกำหนด เด็กปฐมวัย งานสร้างเสริม ป้องกัน และงานรักษาตามกำหนด เด็กวัยเรียนงานสร้างเสริม ป้องกัน และงาน รักษาตามกำหนด ( เน้นเด็ก ชั้น ป. 1 โดยให้จัดบริการทันตก รรมผสมผสานอย่างสมบูรณ์ ส่วนเด็กชั้นปี อื่น ให้บริการตามความจำเป็น ) ผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป งานสร้างเสริม ป้องกัน และใส่ฟันปลอม กลุ่มเยาวชนและวัย ทำงาน งานสร้างเสริมและป้องกัน การจัดบริการทันตกรรม แบ่งตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรอง

4 การบริหารงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับจัดบริการ ทันตกรรมในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า กลุ่มเป้าหมายกองทุนทันตกรรมกองทุน OP/IP กลุ่มหญิงมี ครรภ์ งานสร้างเสริม ป้องกัน และ งานรักษาตามกำหนด เด็กปฐมวัยงานสร้างเสริม ป้องกัน และ งานรักษาตามกำหนด เด็กวัยเรียนงานสร้างเสริม ป้องกัน และ งานรักษาตามกำหนด กลุ่มเยาวชน และวัยทำงาน งานสร้างเสริมและป้องกันงานรักษา ผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป งานสร้างเสริม ป้องกัน และใส่ฟันปลอม งานรักษา

5 5 ชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้กองทุนทันตกรรม กลุ่มเป้า หมาย กิจกรรม หญิงมี ครรภ์ 1. งานส่งเสริมสุขภาพช่องปาก ได้แก่ ฝึกทักษะการแปรงฟันหญิง ช่วงฝากครรภ์, เยี่ยมหญิงหลังคลอด 2. การตรวจสุขภาพฟันและ OHI ช่วงฝากครรภ์ 3. การรักษาทางทันตกรรมตามชุดสิทธิประโยชน์ที่ระบุ

6 6 ชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้กองทุนทันตกรรม กลุ่มเป้า หมาย กิจกรรม เด็ก ปฐมวัย 1. งานส่งเสริมสุขภาพช่องปากและป้องกันโรคใน WBC ประกอบด้วย 1.1. การตรวจช่องปากเด็กและให้ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพช่อง ปากตามระบบใน WBC 1.2. การฝึกทักษะการแปรงฟันให้ผู้ปกครองเด็ก 1.3. การตรวจสุขภาพฟันและจัดระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงในช่วง 6 -30 เดือน 1.4. จัดบริการเคลือบฟลูออไรด์/ทาฟลูออไรด์วานิช ให้สอดคล้องกับ ปัญหาและปริมาณฟลูออไรด์ในพื้นที่ 1.5. จัดบริการเยี่ยมบ้านในรายที่ไม่มารับบริการในรพ./ศสช./รพสต.

7 7 ชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้กองทุนทันตกรรม กลุ่มเป้า หมาย กิจกรรม เด็ก ปฐมวัย 2. งานส่งเสริมสุขภาพช่องปากและป้องกันโรคใน ศพด./ชุมชน 2.1. การตรวจช่องปากปีละ 2 ครั้ง และให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพช่อง ปากกับผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครอง 2.2. จัดกิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน 2.3. จัดการสิ่งแวดล้อมในศูนย์เด็กให้เอื้อต่อสุขภาพฟัน 2.4. การควบคุมอาหารหวานและอาหารที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ ในศูนย์และโรงเรียนอนุบาล 2.5. จัดทำโครงการการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลสุขภาพช่อง ปากของเด็กอย่างเหมาะสม*

8 8 ชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้กองทุนทันตกรรม กลุ่มเป้า หมาย กิจกรรม เด็ก ปฐมวัย 3. งานรักษา 3.1 จัดบริการให้คำปรึกษาแก่กลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มเป้าหมาย ในพื้นที่เสี่ยง 3.2 จัดบริการการเคลือบหลุมร่องฟันตามความจำเป็น 3.3 การอุดฟัน ถอนฟัน รักษาโพรงประสาทฟันน้ำนมตามความจำเป็น

9 9 ชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้กองทุนทันตกรรม กลุ่มเป้า หมาย กิจกรรม เด็กวัย เรียน 1. งานส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 1.1 จัดกิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวันในสถานศึกษา 1.2 จัดสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อสุขภาพฟัน 1.3 ทำโครงการฝึกทักษะการแปรงฟันรายบุคคล* 1.4 โครงการความร่วมมือของชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก* 2. งานทันตกรรมป้องกันและงานรักษาประกอบด้วย 2.1 การตรวจสุขภาพฟัน 2.2 การเคลือบหลุมร่องฟัน และเคลือบฟลูออไรด์ 2.3 การอุดฟันแท้และฟันน้ำนม 2.4 การขูดหินน้ำลาย 2.5 การถอนฟัน 2.6 การรักษาโพรงประสาทฟันน้ำนม

10 10 ในกลุ่มวัยเรียน ให้เน้นเด็ก ชั้นป. 1 โดยต้องการ ให้จัดบริการทันตกรรมผสมผสาน อย่างสมบูรณ์ ส่วนเด็กชั้นปีอื่น ให้บริการตามความจำเป็น

11 11 ชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้กองทุนทันตกรรม กลุ่มเป้าหมายกิจกรรม กลุ่มเยาวชน (มัธยมศึกษาขึ้นไป) และวัยทำงาน 1. งานสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก 2. งานทันตกรรมป้องกันตามความจำเป็น

12 12 ชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้กองทุนทันตกรรม กลุ่มเป้าหมายกิจกรรม ผู้สูงอายุ (60ปีขึ้นไป) 1. งานสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก 2. ตรวจสุขภาพช่องปาก และ ให้ความรู้สุขภาพช่องปาก 3. จัดบริการทันตกรรมป้องกันแก่ผู้ป่วยในรายที่จำเป็น เช่น การให้ฟลูออไรด์เฉพาะที่ ในผู้ป่วยได้รับการฉายแสง, ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้ที่ใส่ฟันปลอม เป็นต้น 4. ให้บริการทันตกรรมฟื้นฟู เพื่อให้สามารถบดเคี้ยวได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ประกอบด้วย - การใส่ฟันเทียมทั้งปาก - การใส่ฟันเทียมบางส่วนถอดได้

13 13 กรอบการบริหาร จัดการกองทุนทัน ตกรรม ปี 2554 งบกองทุนทันตกรรม 27.37 บ x ปชก UC (39.25- เงินเดือน ) (1,314 ลบ.) 1. งบบริการทันตกรรม 23.87 บ x ปชก UC (1,146 ลบ.) ( ดูแลประชากรทั้งหมด ) 1.1 สร้างเสริมสุขภาพ ช่องปากระดับประเทศ ร่วมกับ สสส. / หน่วยงานอื่นๆ (30 ลบ.) 1.2 สร้างเสริมสุขภาพช่องปาก และกระตุ้นการจัดบริการ ระดับจังหวัด 30%(335 ลบ.) 1.3 สร้างเสริมสุขภาพช่องปาก ทันตกรรมป้องกันและ รักษาในกลุ่มเป้าหมายหลัก 70%(781 ลบ.) 2. งบทันตกรรมฟื้นฟู 2.25 บ x ปชก UC (108 ลบ.) ( ดูแลเฉพาะประชากร UC) 3. งบสนับสนุนและพัฒนา ระบบบริการทันตกรรม 1.25 บ x ปชก UC (60 ลบ.)

14 14 กองทุนแจ้งจัดสรรวงงบตามรายหัว ประชากรให้ สปสช.เขต ทราบ (ภายในเดือน ตุลาคม 53) สปสช. เขตแจ้ง สสจ. และหน่วยบริการเพื่อส่ง แผน / โครงการ - สสจ.ส่ง แผน / โครงการ ระดับจังหวัด - CUP/ PCU/สอ./หน่วยงานอื่นๆ ส่งแผน / โครงการ ตามสภาพปัญหาและบริบทของพื้นที่ สสจ.รวบรวมเสนอคณะกรรมการทันตฯจังหวัด ภายในเดือน พฤศจิกายน 53 สปสช. เขต รวบรวมแผน / โครงการ เพื่อส่ง เบิกสปสช. สปสช. โอนเงินให้ สสจ.(100%) (ภายในเดือน ธันวาคม 53) สปสช.เขต ติดตามผลการดำเนินงานของ สสจ. และรายงานผลต่อ สปสช.ทุก 6 เดือน คณะทำงาน ทันตสาธารณสุข ระดับเขตพิจารณา และอนุมัติ แผน / โครงการ 1.งบบริการทันตกรรม 1.2 งบสร้างเสริมสุขภาพช่องปากและกระตุ้นการจัดการระดับจังหวัด แนวทางการบริหารงบ

15 15 1.งบบริการทันตกรรม 1.2 งบสร้างเสริมสุขภาพช่องปากและกระตุ้นการจัดการระดับจังหวัด แนวทางการดำเนินงาน (ลักษณะProject- based) ระดับจังหวัด 1. สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตาม ยุทธศาสตร์ระดับประเทศที่ เกี่ยวข้องกับสุขภาพช่องปาก 2. สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตาม นโยบายระดับจังหวัดที่ เกี่ยวข้องกับสุขภาพช่องปาก 3. พัฒนาและสนับสนุนการกระจายทันต บุคลากรในระบบบริการ ปฐมภูมิ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการทันต สาธารณสุขในพื้นที่ 4. ส่งเสริมการเข้าถึงบริการทันต สาธารณสุขในพื้นที่ให้มากขึ้น โดย พัฒนาการมีส่วนร่วมของภาครัฐและ เอกชนในพื้นที่ 5. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดบริการสร้าง เสริมสุขภาพช่องปากใน ระบบปกติ 6. สนับสนุนการดำเนินโครงการสร้าง เสริมสุขภาพช่องปากโดยการ มีส่วนร่วมของชุมชน เช่น อบจ. อบต. เทศบาล ระดับ CUP/ PCU/สอ./หน่วยงานอื่น * เป็นโครงการสร้างเสริมสุขภาพ ช่องปากที่ดำเนินงานแก่ ประชาชนในพื้นที่ โดยเป็นการ แก้ปัญหาที่สอดคล้องกับ สภาพปัญหา และบริบทของพื้นที่ และมุ่งเน้นใน กลุ่มเป้าหมายที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย หลัก ได้แก่ กลุ่มเยาวชน ( มัธยมศึกษาขึ้นไป ) วัยทำงาน และผู้สูงอายุ ทั้งนี้ การดำเนินโครงการ สร้างเสริมและป้องกันสุขภาพ ช่องปากในระดับจังหวัด CUP/ PCU/ สอ./ หน่วยงานอื่น (1.2) ต้องไม่ซ้ำซ้อน กับการดำเนินงาน สร้างเสริมสุขภาพช่องปาก ทัน ตกรรมป้องกันและรักษาใน กลุ่มเป้าหมายหลัก (1.3)

16 16 กองทุนแจ้งจัดสรรวงงบตามราย หัวประชากรกลุ่มเป้าหมายให้ สสจ. ทราบ (ภายในเดือน ตุลาคม 53) สสจ.แจ้ง คปสอ. (CUP / หน่วยบริการและ PCU และอปท.) เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการการ ให้บริการในกลุ่มเป้าหมายหลักตามชุดสิทธิ ประโยชน์ (ส่งแผน สสจ. ภายในเดือน พฤศจิกายน 53) คณะกรรมการพัฒนาระบบ บริการสุขภาพช่องปาก ระดับจังหวัด อนุมัติแผน และส่งเบิกผ่าน สปสช. เขต สสจ. รายงานผลการดำเนินงานในภาพรวมผ่านสปสช.เขตต่อ สปสช. ทุก 6 เดือน สปสช.เขตรายงานผลการดำเนินงานต่อสปสช. ทุก 6 เดือน สปสช. โอนเงิน ให้ CUP (100%) (ภายในเดือน ธันวาคม 53) 1.งบบริการทันตกรรม 1.3 สร้างเสริมสุขภาพช่องปาก ทันตกรรมป้องกันและรักษาในกลุ่มเป้าหมายหลัก แนวทางการบริหารงบ

17 17 1.งบบริการทันตกรรม(ต่อ) 1.3 สร้างเสริมสุขภาพช่องปาก ทันตกรรมป้องกันและรักษาในกลุ่มเป้าหมายหลัก แนวทางการดำเนินงาน สนับสนุนการดำเนินงาน สร้างเสริมสุขภาพช่องปาก ทันตกรรม ป้องกันและรักษาในเด็กวัยเรียน ตามชุดสิทธิประโยชน์ โดยเน้นการ จัดบริการทันตกรรมแบบผสมผสานอย่างสมบูรณ์ในเด็กป.1 สนับสนุนการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก ทันตกรรมป้องกัน และรักษาในหญิงตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัย ตามชุดสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ หน่วยบริการประจำต้องจัดทำแผนปฎิบัติ การสำหรับการดูแลสุขภาพช่องปากใน กลุ่มเป้าหมายหลักอย่างชัดเจน โดยระบุ รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลาที่จะดำเนินการ จำนวนเป้าหมาย ให้ครอบคลุมจำนวนสถานศึกษา / ศูนย์เด็กเล็กในพื้นที่

18 18 ทั้งนี้ สำหรับ สปสช.เขต 9 นครราชสีมา และ สปสช. เขต13 กทม.ให้คณะอนุเขต ปรับรายละเอียดการบริหาร ได้ภายใต้กรอบที่กำหนดข้างต้น

19 19 2. แนวทางบริหารงบทันตกรรมฟื้นฟู กองทุนแจ้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การจ่ายให้หน่วยบริการทราบ หน่วยบริการบันทึกข้อมูลการให้บริการ ผ่านระบบ E-claim สปสช. โอนเงิน ให้หน่วย บริการ

20 20 3. งบสนับสนุนและพัฒนาระบบบริการทันตกรรม แนวทางการดำเนินการ 1.สนับสนุนระบบการบริหารจัดการ (ระดับประเทศ เขต จังหวัด) เพื่อให้เกิดการ ดำเนินงานทันตสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ 2.สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการทันตกรรม เพื่อให้เกิดแนวทาง/นวัตกรรมในการ ดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น โครงการนำร่องในการจัดบริการทันต กรรม โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3.สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ/ การผลิต /กระจายทันตบุคลากร เช่น การ 4.กระจายทันตาภิบาลเข้าสู่หน่วยบริการปฐมภูมิและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ระดับตำบล การพัฒนาศักยภาพบุคลากรอื่นๆ ให้มีทักษะในการดูแลสุขภาพช่อง ปากในกลุ่มเป้าหมาย 5.สนับสนุนการพัฒนาระบบข้อมูลทันตสาธารณสุข 6.จัดทำแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพช่องปากระดับชาติ


ดาวน์โหลด ppt 1 งบกองทุนทันตกรรม ปีงบประมาณ 2554 นำเสนอ 7 กันยายน 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google