งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นพ. ศุภกิจ ศิริลักษณ์ พบ., อว., MPHM. ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ yahoo.com Bitech Bangna 12 February 2008 Management of Information System.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นพ. ศุภกิจ ศิริลักษณ์ พบ., อว., MPHM. ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ yahoo.com Bitech Bangna 12 February 2008 Management of Information System."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นพ. ศุภกิจ ศิริลักษณ์ พบ., อว., MPHM. ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ konc62 @ yahoo.com Bitech Bangna 12 February 2008 Management of Information System for Health Policy

2 Sun Tzu (Sun Zi) ซุนวู ซุนวู รู้เรา รู้เขา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง รู้เรา ไม่รู้เขา เจ้าจะชนะหนึ่งครั้งแพ้หนึ่งครั้งสลับกันไป ไม่รู้เรา ไม่รู้เขา รบไปก็แพ้ตลอดกาล

3 WisdomWisdomKnowledgeKnowledgeInformationInformationDataData Context : Operation Purpose : Processing Context : Managerial Purpose : Decision Making Context : Strategy Purpose : Setting Direction Imagination

4 Cure Rate Doctor A 100% Doctor B 80% Doctor C 50% Who is the best doctor?

5 Cure Rate Case Cure Doctor A 100% 1 1 Doctor B 80% 50 40 Doctor C 50% 20 10 Do you want to change your mind?

6 ความไว (Speed) องค์กร จินตนาการ (Virtual corporation) การบริการ (Citizen centric) การเปิดเสรี (Liberaliza tion) Global Perspective Microsoft, April 2005

7 พอประมาณ Goal Setting Balance All มีเหตุผล Evidence Base Situational Analysis สร้างภูมิคุ้มกัน Future Projection Change Management Risk Management ความรู้ + คุณธรรม

8 ปัจจัยกำหนดสุขภาพ / ปัญหา สุขภาพ แหล่งข้อมูล / หลักฐาน ประกอบการพิจารณา Policy Formation Policy Formulation Policy Implementation Policy Evaluation พื้นที่ / ท้องถิ่น กระทรวง / กรม ต่างๆ กระบวนการดำเนินนโยบาย (Policy Process) National Agenda

9 Demography Demography Health Status Health Status Vital Statistic Vital Statistic Disease Burden Disease Burden Health Services Health Services Health Resources Health Resources Health manpower Health manpower Health facility Health facility Budgeting Budgeting Type of Health Information

10 Accurate Accurate Coverage Coverage Update Update Appropriate Appropriate Good Health Information

11 Health Data Collection Health Data Collection Health Data Summarization Health Data Summarization Health Data Analysis Health Data Analysis Health Data Presentation Health Data Presentation Steps

12 Effectiveness Effectiveness Efficiency Efficiency Productivity Productivity Equity Equity Equality Equality Health Indicators Input Input Process Process Output Output Outcome Outcome Impact Impact

13 The performance framework of MoPH Indicators Fair access เข้าถึงอย่างเหมาะสม ทั่วถึง เท่า เทียมตามความจำเป็นทางสุขภาพ ของประชาชนเข้าถึงอย่างเหมาะสม ทั่วถึง เท่า เทียมตามความจำเป็นทางสุขภาพ ของประชาชน โดยไม่แบ่งแยกภูมิศาสตร์ เศรษ ฐานะ เชื้อชาติ อายุและ เพศโดยไม่แบ่งแยกภูมิศาสตร์ เศรษ ฐานะ เชื้อชาติ อายุและ เพศ Efficiency delivered การให้บริการที่มีประสิทธิภาพ มีการ สูญเสียที่น้อยที่สุดและคุ้มค่าต่อเงิน ที่เสียไปมากที่สุดการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ มีการ สูญเสียที่น้อยที่สุดและคุ้มค่าต่อเงิน ที่เสียไปมากที่สุด To effective and good quality of care บริหารเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมบริหารเพื่อให้เกิดความเท่าเทียม ของการเข้าถึงบริการที่มีประสิทธิผลของการเข้าถึงบริการที่มีประสิทธิผล เหมาะสมตามเวลา และได้มาตรฐานที่กำหนดเหมาะสมตามเวลา และได้มาตรฐานที่กำหนด To an appropriate range ให้บริการพื้นฐานที่ครบถ้วนเหมาะสม User friendly and responsive to the individual needs นำไปสู่ความมั่นใจ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

14 Established Systemic Report Established Systemic Report Record  Report Record  Report Survey Survey Methods

15 2504 First National E&S Dev. Plan 2504 First National E&S Dev. Plan Manual Summary Manual Summary Electronic Summary Electronic Summary Electronic Root Record Electronic Root Record Real-time Root Record Real-time Root Record Learning from the past

16 Hardware Hardware Software Software Peopleware Peopleware System design System design Management Management Key Success Factors

17 ความสำคัญของข้อมูลข่าวสารสุขภาพ ความสำคัญของข้อมูลข่าวสารสุขภาพ – สำหรับการตัดสินใจเชิงนโยบาย (Evidence-based policy) – สำหรับการกำหนดวิธีการแก้ไขปัญหา สุขภาพเฉพาะ – สำหรับการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ – สำหรับการขับเคลื่อนด้านสุขภาพภาค ประชาชน – สำหรับการติดตามประเมินผลการ ดำเนินงานด้านสุขภาพ Health Information Strategy

18 สถานการณ์ระบบข้อมูล ข่าวสารสุขภาพ ปัญหาของระบบข้อมูลข่าวสาร สุขภาพ ปัญหาของระบบข้อมูลข่าวสาร สุขภาพ – ขาดกลไก และทรัพยากร สนับสนุน ระบบข้อมูลที่ต่อเนื่อง – ข้อมูลข่าวสารสุขภาพ ขาดคุณภาพ ไม่ ครอบคลุม และซ้ำซ้อน – ขาดระบบจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ – ขาดกลการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เป็น ระบบ

19 กรอบแนวคิดของยุทธศาสตร์ 1) พัฒนากลไก สนับสนุนด้าน ระบบข้อมูล ข่าวสารสุขภาพ 2) บูรณาการและ พัฒนาระบบข้อมูล ที่เหมาะสม 3) กำหนด มาตรฐานด้าน ข้อมูล และพัฒนา คุณภาพของ ข้อมูล 4) พัฒนาระบบ จัดการข้อมูล และการเชื่อมโยง ข้อมูล 5) พัฒนาระบบ การสื่อสาร ข้อมูล และการใช้ ประโยชน์ ข้อมูลที่มี คุณภาพ ตอบสนองต่อ การใช้ โดยมีระบบ จัดการข้อมูล แบบบูรณา การ และมี ประสิทธิภาพ

20 ต. อุทัยใหม่ ( เขตเทศบาล ) ย่านชุมชน หนาแน่นและ ย่านการค้า สถานที่ ราชการ วัดอุโปสถา ราม

21 Sawasdee


ดาวน์โหลด ppt นพ. ศุภกิจ ศิริลักษณ์ พบ., อว., MPHM. ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ yahoo.com Bitech Bangna 12 February 2008 Management of Information System.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google