งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Health region management Context Outcome Impact Regional security system management TargetInputProcessOutput.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Health region management Context Outcome Impact Regional security system management TargetInputProcessOutput."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Health region management Context Outcome Impact Regional security system management TargetInputProcessOutput

2 การบริหารจัดการเขต สุขภาพ.................. พื้นที่การ ปกครอง ประชากร ความก้าว หน้าของ คนในเขต ความสุข ความพึง พอใจใน ชีวิต การบริหารจัดการ ระบบหลักประกัน สุขภาพระดับเขต เป้าหมาย หลักประกัน หลักประกัน ทางด้าน ต้นทุน หลักประกัน การ ดำเนินงาน หลักประกัน ทางด้าน ผลลัพธ์

3 ส่วนขยายที่สนใจ : บริบท และผลกระทบ พื้นที่การ ปกครอง ประชากร ความก้าว หน้าของ คนในเขต ความสุข ความพึง พอใจใน ชีวิต การจัดกรอบเพื่อ บริหารระบบ เป้าหมาย หลักประกัน หลักประกัน ทางด้าน ต้นทุน หลักประกัน การ ดำเนินงาน หลักประกัน ทางด้าน ผลลัพธ์

4 สธ. ( ระหว่างกรม ) สปสช. เขตสธ. เขต สปสช. ส่วนกลาง ( ระหว่างกลุ่ม งาน ) กสธ. ( ระหว่างกรม ) จังหวัด เขตสุขภาพ : สภาพที่ไร้ รอยต่อ

5 มองทั้ง เขต ไม่แยก ฝ่าย ปรับ มุมมอง ลบ รอยต่อ เสริมพลัง กัน ปรับวิธี ทำเรื่อง ใหญ่และ ใหม่ พอใจทำ ปรับ ผลผลิต กระบวนทัศน์เขต สุขภาพ

6 นิยามความ เข้าใจ หาจุด เปลี่ยน วาง ยุทธศาสตร์ เขต ติดตาม ประเมินผล มองระบบ ใหม่ รวมพลังขับเคลื่อน เขตสุขภาพ สร้างกลไก + ขับเคลื่อน

7 เป้าหม าย ( ผู้มี สิทธิ ) มอง ทั้งเขต ทำ ข้าม จังหวัด ตั้ง หน่วย นับ ใหม่ จัด กลุ่ม ใหม่ การขับเคลื่อนเป้าหมาย ของหลักประกัน ผู้รอคิว (Back lock) เป้าหมาย หมายถึง ผู้มีสิทธิหลักประกัน กลุ่ม ผู้ป่วย ชุมชนท้องถิ่น

8 ปัจจัย ต้นทุน มอง ทั้งเขต มัดเงิน รวม พัฒนา ข้อมูล รวม เสริม พลัง กำลังค น การขับเคลื่อนหลักประกัน ด้านต้นทุน ลบ รอยต่ อ ปัจจัยต้นทุน หมายถึง หน่วยบริการ หน่วยบริหารจัดการ กำลังคน งบประมาณ ข้อมูลข่าวสาร รวม ทุก หน่วย โครงส ร้าง กำลังค น

9 การ ดำเนินง าน มอง ทั้งเขต ลบ รอยต่ อ Commis sioning การรับ ฟัง Hearing การขับเคลื่อนหลักประกันด้าน การดำเนินงาน ทำ ร่วมกัน Synergy การดำเนินงาน หมายถึง กระบวนการบริหาร จัดการให้เกิดหลักประกัน มีพันธะ สัญญา แก้ กฎระเบี ยบ

10 ผลลัพธ์ มอง ทั้งเขต การ พึ่งตนเ อง ทำเรื่อง ใหญ่ ใหม่ๆ การ เข้าถึง การขับเคลื่อนหลักประกันด้าน ผลลัพธ์ สร้าง ความ พอใจ ผลลัพธ์ หมายถึง การเข้าถึงบริการ คุณภาพ ความพึงพอใจ การปรับเปลี่ยน พฤติกรรม การพึ่งตนเอง พฤติก รรม คุณภา พ บริการ สิทธิ ประโย ชน์

11 ผลกระ ทบ Impact มอง ทั้งเขต ดัชนี ความก้ าวหน้า ของ คน ความ พึง พอใจ ใน ชีวิต ความสุ ขใน ชีวิต การประเมินผลกระทบของ หลักประกัน ไม่ ยากจ นหรือ ล้มละล าย ผลกระทบ หมายถึง ผลที่ได้แก่ผู้มีสิทธิในระยะยาว ทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม


ดาวน์โหลด ppt Health region management Context Outcome Impact Regional security system management TargetInputProcessOutput.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google