งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

7 May 2008 Richmond Hotel Dr. Supakit Sirilak MD., MPHM. Director Bureau of Policy & Strategy

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "7 May 2008 Richmond Hotel Dr. Supakit Sirilak MD., MPHM. Director Bureau of Policy & Strategy"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 7 May 2008 Richmond Hotel Dr. Supakit Sirilak MD., MPHM. Director Bureau of Policy & Strategy konc62@yahoo.com

2 Medicine Individual Curative Health Health Public Health Community Prevention Health Health Public Health Concept:

3 พอประมาณ Goal Setting Balance All มีเหตุผล Evidence Base Situational Analysis สร้างภูมิคุ้มกัน Future Projection Change Management ความรู้ + คุณธรรม

4 I know what you did last summer Good Executive :

5 I know what you are going to do next summer Excellent Executive :

6 WisdomWisdomKnowledgeKnowledgeInformationInformationDataData Context : Operation Purpose : Processing Context : Managerial Purpose : Decision Making Context : Strategy Purpose : Setting Direction Imagination

7 • Policy Formulation • Strategic Formulation • Strategic Implementation/Control • Strategic Evaluation Information needed in every step

8 The performance framework of MoPH Indicators Fair access • เข้าถึงอย่างเหมาะสม ทั่วถึง เท่าเทียม ตามความจำเป็นทางสุขภาพของ ประชาชน • โดยไม่แบ่งแยกภูมิศาสตร์ เศรษฐานะ เชื้อชาติ อายุและ เพศ Efficiency delivered • การให้บริการที่มีประสิทธิภาพ มีการ สูญเสียที่น้อยที่สุดและคุ้มค่าต่อเงิน ที่เสียไปมากที่สุด To effective and good quality of care • บริหารเพื่อให้เกิดความเท่าเทียม • ของการเข้าถึงบริการที่มีประสิทธิผล • เหมาะสมตามเวลา และได้มาตรฐานที่กำหนด To an appropriate range ให้บริการพื้นฐานที่ครบถ้วนเหมาะสม User friendly and responsive to the individual needs นำไปสู่ความมั่นใจ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

9 • Accurate • Coverage • Update • Appropriate Good Information

10 • Established Systemic Report • Survey Methods

11 • 2504 First National E&S Dev. Plan • Manual Summary • Electronic Summary • Electronic Root Record • Real-time Root Record Learning from the past

12 • Hardware • Software • Peopleware • System design • Management Key Success Factors

13 Health Information • Demographic Data • Health Status • Individual • Community • Surveillance Data • Diseases (Facilities based) • Syndromic (Community based) • Service activity Data • Number (Quantitative) • Coverage (Qualitative) • Resources Data • Health Man Power • Budgeting

14 The more precious objectives • Surveillance data • Not to learn the history • But to do the earliest outbreak control • Service activities outcome • Not to know how much we could do • But to make the development • Sustainability • Not the output of a certain period • But to make it last long • Collaboration • Not only a single hero • But success for all and all make it success

15 • The strong supportive policy • Establish the effective management • Single responsible unit at all levels • Monitoring & Evaluation • Demographic data • Registered  Electronic data base • Non-registered  Survey/Census • Health status • Household survey/census • Surveillance data • Diseases  Syndromic • Service activities data • Number  Coverage The Proposed Solution

16 ภั ย สุ ข ภ า พ Only you who can stop

17 The Changing World Analog Digital

18 Learning History John Snow Cholera outbreak in London 1857

19 Learning History 1918-1919 Drift Shift Novel Influenza Pandemic

20 Communicable Hazard Meningococcemia

21 Communicable Hazard Trichinosis

22 Communicable Hazard Trichinella spiralis

23 Non-Communicable Hazard Fredrich stromeyer 1817

24 ลำเหมืองห้วยแม่ตาว Non-Communicable Hazard

25 Dioxin Plastic Heat Dioxin Cumulative Cancer Birth defect

26  ความสำคัญของข้อมูลข่าวสารสุขภาพ  สำหรับการตัดสินใจเชิงนโยบาย (Evidence-based policy)  สำหรับการกำหนดวิธีการแก้ไขปัญหา สุขภาพเฉพาะ  สำหรับการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  สำหรับการขับเคลื่อนด้านสุขภาพภาค ประชาชน  สำหรับการติดตามประเมินผลการ ดำเนินงานด้านสุขภาพ Health Information Strategy

27 สถานการณ์ระบบข้อมูลข่าวสาร สุขภาพ  ปัญหาของระบบข้อมูลข่าวสาร สุขภาพ  ขาดกลไก และทรัพยากร สนับสนุน ระบบข้อมูลที่ต่อเนื่อง  ข้อมูลข่าวสารสุขภาพ ขาดคุณภาพ ไม่ ครอบคลุม และซ้ำซ้อน  ขาดระบบจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ  ขาดกลยุทธ์การใช้ประโยชน์จากข้อมูล ที่เป็นระบบ

28 กรอบแนวคิดของยุทธศาสตร์ 1) พัฒนากลไก สนับสนุนด้าน ระบบข้อมูล ข่าวสารสุขภาพ 2) บูรณาการและ พัฒนาระบบข้อมูล ที่เหมาะสม 3) กำหนด มาตรฐานด้าน ข้อมูล และพัฒนา คุณภาพของ ข้อมูล 4) พัฒนาระบบ จัดการข้อมูล และการเชื่อมโยง ข้อมูล 5) พัฒนาระบบ การสื่อสาร ข้อมูล และการใช้ ประโยชน์ ข้อมูลที่มี คุณภาพ ตอบสนองต่อ การใช้ โดยมีระบบ จัดการข้อมูล แบบบูรณา การ และมี ประสิทธิภาพ

29 ความคาดหวัง  จุดเริ่มต้น บนเส้นทางอีกยาวไกล  สู่เป้าหมายเดียวกัน  ร่วมมือร่วมใจเพื่อสร้างพลัง  เพื่อสุขภาวะของคนไทย

30 Sawasdee


ดาวน์โหลด ppt 7 May 2008 Richmond Hotel Dr. Supakit Sirilak MD., MPHM. Director Bureau of Policy & Strategy

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google