งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Health Information Strategy

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Health Information Strategy"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Health Information Strategy
7 May 2008 Richmond Hotel Dr. Supakit Sirilak MD., MPHM. Director Bureau of Policy & Strategy

2 Public Health Concept:
Medicine Individual Curative Health Public Health Community Prevention

3 พอประมาณ Goal Setting Balance All มีเหตุผล Evidence Base Situational Analysis สร้างภูมิคุ้มกัน Future Projection Change Management ความรู้ + คุณธรรม

4 I know what you did last summer
Dr.Supakit Sirilak Good Executive : I know what you did last summer

5 I know what you are going to do next summer
Dr.Supakit Sirilak Excellent Executive : I know what you are going to do next summer

6 Imagination Data Information Knowledge Wisdom
Information สารสนเทศ หมายถึง การนำ Data มาประมวลผล จัดกลุ่ม จัดรูปแบบที่ง่ายต่อความเข้าใจ เช่นการแสดงในรูปแบบกราฟ Knowledge ความรู้ Knowledge มาจากคำว่า Knowing รู้ในเหตุ ในผล Knowledge คือ Believe + Commitment ความรู้จะช่วยลดความผิดพลาดในการตัดสินใจได้ Wisdom หมายถึง ความรู้หลายชุด ที่ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้บริหารสามารถเลือกมาใช้เพื่อตัดสินใจให้ดีที่สุดในแต่ละสถานการณ์ สำหรับความรู้ของ ปตท. จะมุ่งเน้นที่ความรู้ที่ทำให้ ปตท.เป็นเลิศในการแข่งขัน Context : Operation Purpose : Processing Context : Managerial Purpose : Decision Making Context : Strategy Purpose : Setting Direction Imagination

7 Information needed in every step
Dr.Supakit Sirilak Information needed in every step Policy Formulation Strategic Formulation Strategic Implementation/Control Strategic Evaluation

8 The performance framework of MoPH Indicators
Fair access เข้าถึงอย่างเหมาะสม ทั่วถึง เท่าเทียมตามความจำเป็นทางสุขภาพของประชาชน โดยไม่แบ่งแยกภูมิศาสตร์ เศรษฐานะ เชื้อชาติ อายุและ เพศ To an appropriate range The performance framework of MoPH Indicators ให้บริการพื้นฐานที่ครบถ้วนเหมาะสม User friendly and responsive to the individual needs นำไปสู่ความมั่นใจ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ To effective and good quality of care Efficiency delivered การให้บริการที่มีประสิทธิภาพ มีการสูญเสียที่น้อยที่สุดและคุ้มค่าต่อเงินที่เสียไปมากที่สุด บริหารเพื่อให้เกิดความเท่าเทียม ของการเข้าถึงบริการที่มีประสิทธิผล เหมาะสมตามเวลา และได้มาตรฐานที่กำหนด

9 Dr.Supakit Sirilak Good Information Accurate Coverage Update
Appropriate

10 Dr.Supakit Sirilak Methods Established Systemic Report Survey

11 Dr.Supakit Sirilak Learning from the past
2504 First National E&S Dev. Plan Manual Summary Electronic Summary Electronic Root Record Real-time Root Record

12 Dr.Supakit Sirilak Key Success Factors Hardware Software Peopleware
System design Management

13 Health Information Demographic Data Health Status Individual Community
Surveillance Data Diseases (Facilities based) Syndromic (Community based) Service activity Data Number (Quantitative) Coverage (Qualitative) Resources Data Health Man Power Budgeting

14 The more precious objectives
Surveillance data Not to learn the history But to do the earliest outbreak control Service activities outcome Not to know how much we could do But to make the development Sustainability Not the output of a certain period But to make it last long Collaboration Not only a single hero But success for all and all make it success

15 The Proposed Solution The strong supportive policy
Establish the effective management Single responsible unit at all levels Monitoring & Evaluation Demographic data Registered  Electronic data base Non-registered  Survey/Census Health status Household survey/census Surveillance data Diseases  Syndromic Service activities data Number  Coverage

16 ภั ย สุ ข ภ า พ Only you who can stop

17 The Changing World Digital Analog

18 Learning History Cholera outbreak in London 1857 John Snow

19 Learning History Influenza Pandemic Drift Shift Novel

20 Communicable Hazard Meningococcemia

21 Communicable Hazard Trichinosis

22 Communicable Hazard Trichinella spiralis

23 Non-Communicable Hazard
Fredrich stromeyer 1817

24 Non-Communicable Hazard
ห้วยแม่ตาว ลำเหมือง

25 Non-Communicable Hazard
Dioxin Plastic Heat Dioxin Cumulative Cancer Birth defect

26 Health Information Strategy
ความสำคัญของข้อมูลข่าวสารสุขภาพ สำหรับการตัดสินใจเชิงนโยบาย (Evidence-based policy) สำหรับการกำหนดวิธีการแก้ไขปัญหาสุขภาพเฉพาะ สำหรับการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สำหรับการขับเคลื่อนด้านสุขภาพภาคประชาชน สำหรับการติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านสุขภาพ

27 สถานการณ์ระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
ปัญหาของระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ ขาดกลไก และทรัพยากร สนับสนุนระบบข้อมูลที่ต่อเนื่อง ข้อมูลข่าวสารสุขภาพ ขาดคุณภาพ ไม่ครอบคลุม และซ้ำซ้อน ขาดระบบจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ขาดกลยุทธ์การใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เป็นระบบ

28 กรอบแนวคิดของยุทธศาสตร์
1) พัฒนากลไกสนับสนุนด้านระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 2) บูรณาการและพัฒนาระบบข้อมูลที่เหมาะสม 3) กำหนดมาตรฐานด้านข้อมูล และพัฒนาคุณภาพของข้อมูล 4) พัฒนาระบบจัดการข้อมูล และการเชื่อมโยงข้อมูล 5) พัฒนาระบบการสื่อสาร ข้อมูลและการใช้ประโยชน์ ข้อมูลที่มีคุณภาพ ตอบสนองต่อการใช้ โดยมีระบบจัดการข้อมูลแบบบูรณาการ และมีประสิทธิภาพ

29 ความคาดหวัง จุดเริ่มต้น บนเส้นทางอีกยาวไกล สู่เป้าหมายเดียวกัน
ร่วมมือร่วมใจเพื่อสร้างพลัง เพื่อสุขภาวะของคนไทย

30 Sawasdee


ดาวน์โหลด ppt Health Information Strategy

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google