งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นพ. ศุภกิจ ศิริลักษณ์ พบ., อว., MPHM. ที่ปรึกษาระดับกระทรวง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกัน yahoo.com 4 กรกฏาคม 2013 การวิเคราะห์และการวางแผน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นพ. ศุภกิจ ศิริลักษณ์ พบ., อว., MPHM. ที่ปรึกษาระดับกระทรวง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกัน yahoo.com 4 กรกฏาคม 2013 การวิเคราะห์และการวางแผน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นพ. ศุภกิจ ศิริลักษณ์ พบ., อว., MPHM. ที่ปรึกษาระดับกระทรวง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกัน konc62 @ yahoo.com 4 กรกฏาคม 2013 การวิเคราะห์และการวางแผน การพัฒนางานสาธารณสุขแนวใหม่

2 Who is the best doctor? DoctorCure Rate A100% B80% C50%

3 Do you want to change your mind? DoctorCure RateCaseCure A100%11 B80%5040 C50%2010

4 Medicine Individual Curative Health Health Public Health Community Prevention Health Health Two Tiers Concept: The Best The Most ( การแพทย์ ) ( การสาธารณสุข ) ( รักษา ) ( ป้องกัน ) ( สุขภาพบุคคล ) ( สุขภาพชุมชน )

5

6 Leadership ภาวะผู้นำ Leadership ภาวะผู้นำ Strategic Planning การวางแผนกลยุทธ์ Strategic Planning การวางแผนกลยุทธ์ Team working การทำงานเป็นทีม Team working การทำงานเป็นทีม HRHD (Human Resources for Health Development) HRHD (Human Resources for Health Development) การพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ การพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ Knowledge Management & Learning Organization Knowledge Management & Learning Organization การจัดการความรู้และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ การจัดการความรู้และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ Tools & Technologies เครื่องมือและเทคโนโลยี Tools & Technologies เครื่องมือและเทคโนโลยี Others อื่นๆ Others อื่นๆ The Excellent Organization

7 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง Sufficiency Economy

8 พอประมาณ Goal Setting Balance All มีเหตุผล Evidence Based Situational Analysis สร้างภูมิคุ้มกัน Future Projection Change Management Risk Management ความรู้ + คุณธรรม

9 Sun Tzu (Sun Zi) ซุนวู ซุนวู รู้เรา รู้เขา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง รู้เรา ไม่รู้เขา เจ้าจะชนะหนึ่งครั้งแพ้หนึ่งครั้งสลับกันไป ไม่รู้เรา ไม่รู้เขา รบไปก็แพ้ตลอดกาล

10 WisdomWisdomKnowledgeKnowledgeInformationInformationDataData Context : Operation Purpose : Processing Context : Managerial Purpose : Decision Making Context : Strategy Purpose : Setting Direction Imagination ความรู้ ภูมิปัญญา ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลดิบ จินตนาการ

11 วิสัยทัศน์ “ ประชาชนทุกคนมีสุขภาพดี ร่วมสร้าง ระบบสุขภาพพอเพียง เป็นธรรม นำสู่ สังคมสุขภาวะ ” แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับ ที่ 11 ( ต่อ ) พันธกิจ พัฒนาระบบสุขภาพพอเพียงโดยยึด หลักธรรมาภิบาล สร้างภูมิคุ้มกันต่อภัย คุกคาม และสร้างเสริมการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วน รวมถึงการใช้ภูมิ ปัญญาไทย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข

12 เป้าประสงค์ 1. ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น และภาคีเครือข่าย มี ศักยภาพและสามารถสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค ลดการเจ็บป่วยจากโรคที่ป้องกันได้หรือโรคที่เกิด จากพฤติกรรม มีการใช้ภูมิปัญญาไทยและมีส่วนร่วม จัดการปัญหาสุขภาพของตนเองและสังคมได้ 2. ระบบสุขภาพเชิงรุกที่มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค มีระบบภูมิคุ้มกัน ที่มีความไว เพียงพอในการเตือนภัย และจัดการปัญหาภัยคุกคาม สุขภาพได้ 3. ระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถ ตอบสนองต่อความต้องการตามปัญหาสุขภาพ และมี ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการ 4. ระบบบริหารจัดการสุขภาพและการเงินการคลังที่ มีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ( ต่อ ) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข

13 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างความเข้มแข็งของ ภาคีสุขภาพในการสร้างสุขภาพ ตลอดจนการ พึ่งพาตนเองด้านสุขภาพบนพื้นฐานภูมิปัญญา ไทย ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบเฝ้าระวัง เตือนภัย และการจัดการภัยพิบัติและภัยสุขภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 3 : มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพ การ ป้องกัน ควบคุมโรค และคุ้มครองผู้บริโภคด้าน สุขภาพ เพื่อให้คนไทยแข็งแรงทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา ยุทธศาสตร์ที่ 4 : เสริมสร้างระบบบริการสุขภาพ ให้มีมาตรฐานในทุกระดับเพื่อตอบสนองต่อปัญหา สุขภาพในทุกกลุ่มเป้าหมาย และพัฒนาระบบส่ง ต่อที่ไร้รอยต่อ ยุทธศาสตร์ที่ 5 : สร้างกลไกกลางระดับชาติใน การดูแลระบบบริการสุขภาพ และพัฒนาระบบ บริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ( ต่อ )

14 1. กระทรวงสาธารณสุขอ่อนแอลง 2. เกิดผู้เล่นใหม่ในระบบสุขภาพ 3. สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพเปลี่ยนไป 4. การขาดประสิทธิภาพ ปัญหาและการปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุข

15 1. ระบบบริการ 2. ระบบส่งเสริมสุขภาพ 3. ระบบป้องกันและควบคุมโรค 4. ระบบคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 4 ระบบ 11 บทบาท

16 1. การกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์กลางของประเทศบน ข้อมูลและฐานความรู้ 2. การสร้างและจัดการความรู้ด้านสุขภาพ 3. การประเมินนโยบายและเทคโนโลยีด้านสุขภาพ 4. การกำหนดและรับรองมาตรฐานบริการต่าง ๆ 5. การพัฒนาระบบกลไกการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ 6. การพัฒนากลไกด้านกฎหมายเพื่อเป็นเครื่องมือพัฒนา และดูแลสุขภาพประชาชน 7. การพัฒนางานสุขภาพโลกและความร่วมมือระหว่าง ประเทศ 8. การกำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลของภาครัฐ ท้องถิ่น และเอกชน 9. การให้ข้อคิดเห็นต่อระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ ของประเทศ 10. การพัฒนาข้อมูลข่าวสารให้เป็นระบบเดียว มีคุณภาพ ใช้งานได้ 11. การกำหนดนโยบายและจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ 4 ระบบ 11 บทบาท

17 Regional Health Local authority Strategic implementation Governance HRH and Financing Monitoring & Evaluation Health Information System 12+1 Health Regions 4-7 Provinces 4-6 Millions

18 หลักสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา หลักสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา พลัง ความรู้ ประชาสังคม การเมือง, ภาครัฐ

19 Area สสส. ผู้ว่าฯ CEO กระทรวง สาธารณสุข สปสช./ สปส. ท้องถิ่น กองทุนฯ Output/ Outcome/ Impact Multidisciplinary สช. สพฉ. PPP

20 How to assess actors: actors mapping POWER POSITION High Low Against Support Government party Hospitals Physicians Medical council Drug stores Drug industry Health ministry NGOs Consumers Q I Q IIQ III Q IV

21 วัตถุประสงค์OBJECTIVESผลลัพธ์OUTCOMESปัจจัยนำเข้าINPUTกิจกรรมPROCESSผลผลิตOUTPUT ผลสัมฤทธิ์ RESULTS EFFECTIVENESS : ประสิทธิผล EFFICIENCY: ประสิทธิภาพ ECONOMY:ประหยัด Result Base Management

22 Planning Implementation Monitoring Evaluation Management process Control

23 Planning Process Process For Future Action For Future Action Effectiveness and Efficiency Effectiveness and Efficiency

24 National Strategy Policy Organization Strategy

25 Level of Plan Policy Policy Strategic Plan Strategic Plan Action (Operational) Plan Action (Operational) Plan Program Program Project Project Corporate vs Unit Plan

26 Strategy : Strategos ; Military commander (Greek) Strategy is the overall plan Tactic is the actual mean used to achieve a goal มาตรการ / วิธีการที่ทำให้โอกาสไม่บรรลุเป้าประสงค์น้อยที่สุด มาตรการ / วิธีการที่ทำให้โอกาสไม่บรรลุเป้าประสงค์น้อยที่สุด ทิศทางของการดำเนินการขององค์กร ทิศทางของการดำเนินการขององค์กร

27 How do we get there: Mission Strategy Strategy Tactic Tactic Activity Activity Where will we want to be: Vision Goal Goal Objective Objective Target Target Where are we now: Situation analysis KPIImpactOutcomeOutput Process How do we know where we are 1 2 3 4

28 Mission Vision Why do we exist What are our main Products and Services Where or What do we want to be How excellent of our Products and Services

29 Goal Objective What is the final effect (How does it look like) What is the effect at the operation level (Output) Target What is the amount of effect at the operational level that can be measured Vision How excellent of our Products and Services Hierarchy of Purpose

30 Strategy Tactic The overall plan of well integrated measures/actions The measure used to achieve the target Activity The daily operations, frontline actions Mission The main final products and services Hierarchy of Action

31 Goal 1 Mission Vision Goal 2 Goal 3 Goal 4 Strategy 1 Strategy 2

32 M : Mission V : Vision O : Objective (Goal) S : Strategy A : Action Plan Core Value Traditional Approach Indicators

33 Goal 4 Goal 3 Goal 2 Goal 1 Objective 1 2 Objective 1 2 Objective 1 2 3 Vision Mission Strategy 1 Strategy 2 Strategy 3 Action Plan 1. A 2. B 3. C 4. D Action Plan 5. A 6. B 7. C Action Plan 8. A 9. B 10. C

34 ขั้นตอนการวางแผนกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร (SWOT analysis) การกำหนดทิศทางในอนาคตขององค์กร (Mission & Vision) การกำหนดกลยุทธ์ขององค์กร (Strategic Direction) การกำหนดปัจจัยแห่งความสำเร็จและตัวชี้วัดหลัก (Key Success Factor / Key Performance Indicator)

35 MC KINSEY’S 7-S STRUCTURE SYSTEMS STYLE SHAREDVALUES STAFF STAFF(SPECIALIST) STRATEGY SKILL วิเคราะห์ S & W

36 วิเคราะห์ O&T โดยใช้ PEST-HEP Analysis P = Politics นโยบาย/กฎเกณฑ์ของรัฐบาล E = Economics เศรษฐกิจ S = Socio-cultural สังคม/วัฒนธรรม T = Technology วิทยาการแขนงต่าง ๆ H = Health สุขภาวะ E = Environment สิ่งแวดล้อม P = People กลุ่มเป้าหมาย วิเคราะห์ O&T โดยใช้ PEST-HEP Analysis P = Politics นโยบาย/กฎเกณฑ์ของรัฐบาล E = Economics เศรษฐกิจ S = Socio-cultural สังคม/วัฒนธรรม T = Technology วิทยาการแขนงต่าง ๆ H = Health สุขภาวะ E = Environment สิ่งแวดล้อม P = People กลุ่มเป้าหมาย

37 When will we do SWOT analysis

38 ExistingStrategyNewStrategy Internal Factor ( related 7s) External Factor ( related PEST) StrengthWeakness OpportunityThreat SWOT for improving strategy

39 ProposedStrategy New accepted Strategy Internal Factor External Factor StrengthWeakness OpportunityThreat SWOT for creating new strategy

40 SWOT/TOWS Matrix SWOT/TOWS Matrix จุดแข็ง STRENGTHS - S จุดอ่อน WEAKNESSES - W โอกาส OPPORTUNITIES - O SO STRATEGY WO STRATEGY ภัยคุกคาม THREATS - T ST STRATEGY WT STRATEGY กลยุทธ์เชิงรุก (Aggressive Strategies) กลยุทธ์พลิกฟื้น (Turn Around Strategies) (Turn Around Strategies) กลยุทธ์การอยู่กับที่ (Stability Strategies) กลยุทธ์ตัดทอน (Retrenchment Strategies)

41 M&E “No measurement is no development”

42 Terms Monitoring = Measurement Monitoring = Measurement Evaluation = Measurement + Judgement Evaluation = Measurement + Judgement

43 Evaluation 1.Formative vs Summative 2.External vs Internal 3.Timing : Pre - During – Post 4.Step : Context (Need) Feasibility Input Process Input, Outcome, Impact 5.Management Situation analysis-Planning-Implementation-Evaluation

44 1.Unit of Evaluation : Region, Province, District 2. Point of Evaluation 3.Use Quantitative & Qualitative 4.Objective > Subjective Data 5.Base on any (Existing) Plan Evaluation

45 Indicator ( ตัวชี้วัด ) Leading Indicator ( ตัวชี้วัดนำ ) Lagging Indicator ( ตัวชี้วัดตาม ) Target ( เป้าหมาย ) Criteria ( เกณฑ์ )

46 Indicator ( ตัวชี้วัด ) Input-Process-Result (Output-Outcome-Impact) PerformanceProductivity Efficacy EfficacyEffectivenessEfficiencyEquityEqualityResponsiveness

47 From strategic plan to operational plan

48 Project Format การเขียนโครงการ Title : ชื่อโครงการ Title : ชื่อโครงการ Background / Rationale : หลักการและเหตุผล Background / Rationale : หลักการและเหตุผล Situational Analysis : วิเคราะห์สถานการณ์ Situational Analysis : วิเคราะห์สถานการณ์ Goal : เป้าประสงค์ Goal : เป้าประสงค์ Objective : วัตถุประสงค์ Objective : วัตถุประสงค์ Target : เป้าหมาย Target : เป้าหมาย

49 Project Format Strategy / Tactic : กลยุทธ์ / กลวิธี Strategy / Tactic : กลยุทธ์ / กลวิธี Method / Activity : กิจกรรม Method / Activity : กิจกรรม Time (Project Period) : ระยะเวลาดำเนินการ Time (Project Period) : ระยะเวลาดำเนินการ Budget : งบประมาณ Budget : งบประมาณ Responsible Unit : ผู้ ( หน่วยงาน ) รับผิดชอบ Responsible Unit : ผู้ ( หน่วยงาน ) รับผิดชอบ Monitoring / Evaluation : Monitoring / Evaluation : การติดตามกำกับและประเมินผล การติดตามกำกับและประเมินผล Expected outcome : ผลที่คาดว่าจะได้รับ Expected outcome : ผลที่คาดว่าจะได้รับ

50 Program Format Task/ Activity ObjectiveTargetIndicatorBaselineTimeBudgetResponsibleUnit1.A 1.1 a 1.1 a 1.2 b 1.2 b 1.3 c 1.3 c2.B 2.1 d 2.1 d 2.2 e 2.2 e …… ……

51 Thank You for Your Attention


ดาวน์โหลด ppt นพ. ศุภกิจ ศิริลักษณ์ พบ., อว., MPHM. ที่ปรึกษาระดับกระทรวง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกัน yahoo.com 4 กรกฏาคม 2013 การวิเคราะห์และการวางแผน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google