งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ร่างโครงสร้างชั้นงานและประเภท ตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.......... ประเภทบริหาร(SES) Senior Excecutive Service มี 4 ระดับ ตำแหน่งปลัด, รองปลัด ท้องถิ่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ร่างโครงสร้างชั้นงานและประเภท ตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.......... ประเภทบริหาร(SES) Senior Excecutive Service มี 4 ระดับ ตำแหน่งปลัด, รองปลัด ท้องถิ่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ร่างโครงสร้างชั้นงานและประเภท ตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.......... ประเภทบริหาร(SES) Senior Excecutive Service มี 4 ระดับ ตำแหน่งปลัด, รองปลัด ท้องถิ่น ประเภทอำนวยการ (M) Middle Manager มี 3 ระดับ หัวหน้าส่วน, ผอ.กอง 6 เหตุผล ข้าราชการส่วนท้องถิ่นปัจจุบันตำแหน่งสูงสุด คือ ระดับ 10 เหตุผลประกอบดังนี้ 1. ประเภททั่วไปกำหนดเหมือนข้าราชการ ก.พ. 2. ประเภทวิชาการกำหนดเหมือนข้าราชการ ก.พ. 3. ประเภทอำนวยการกำหนดไม่เหมือนข้าราชการ ก.พ. โดยกำหนดมี 3 ระดับ คือ ระดับต้น, กลาง, สูง ระดับต้น เริ่มจากระดับ 6-7 กำหนดให้สอดคล้องกับท้องถิ่นที่หัวหน้าส่วนเริ่มจากระดับนี้ (ใช้แท่งเงินเดือนวิชาการk2) 4. ประเภทบริหารกำหนดไม่เหมือนข้าราชการ ก.พ. โดยกำหนดมี 4 ระดับ คือ บริหารต้น,กลาง,สูง และสูงสุด บริหารระดับต้น เริ่มจากระดับ 6-7 กำหนดให้สอดคล้องกับท้องถิ่นที่ผู้บริหารเริ่มจากระดับนี้ (ใช้แท่งเงินเดือน วิชาการk2) ประเภททั่วไป (0) Operational Worker มี 4 ระดับ เป็นสายงานที่เริ่มต้นจาก ระดับ 1,2 เดิม ประเภทวิชาการ (k) Knowledge worker มี 4 ระดับ เป็นสายงานที่เริ่มต้นจาก ระดับ 3 เดิม ทักษะพิเศษ (04) (ระดับ 8 เดิม) อาวุโส (03) (ระดับ 7 เดิม) ชำนาญงาน (02) (ระดับ 5-6) ปฏิบัติงาน (01) (ระดับ 1-4 เดิม) เชี่ยวชาญ (k4) (ระดับ 9 เดิม) ชำนาญการพิเศษ(k3) (ระดับ 8 เดิม) ชำนาญการ (k 2) (ระดับ 6-7 เดิม) ปฏิบัติการ (K 1) (ระดับ 3-5 เดิม สูง (M 3) (ระดับ 9 เดิม) กลาง (M 2) (ระดับ 8 เดิม) ต้น (M 1) (ระดับ 6-7 เดิม) สูงสุด(SES 4) (ระดับ 10 เดิม) สูง(SES3) (ระดับ 9 เดิม) กลาง(SES2) (ระดับ 8 เดิม) ต้น(SES1) (ระดับ 6-7 เดิม)

2 โครงสร้างบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำ - ขั้นสูง ข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ....... ร่างเงินเดือน ประเภทบริหารท้องถิ่น (ปลัดท้องถิ่น, รองปลัด) ขั้นสูง ขั้นต่ำ ขั้นชั่วคราว 36,020 14,330 12,530 50,550 25,390 18,910 59,770 31,280 23,230 64,340 48,700 23,230 รวม ต้นSES 1 (ระดับ 6–7เดิม) กลางSES 2 (ระดับ 8 เดิม) สูงSES 3 (ระดับ 9 เดิม) สูงสุดSES 4 (ระดับ 10 เดิม) ร่างเงินเดือน ประเภทอำนวยการ (ผอ.กอง,หัวหน้าส่วน) ขั้นสูง ขั้นต่ำ ขั้นชั่วคราว 36,020 14,330 12,530 50,550 25,390 18,910 59,770 31,280 23,230 รวม ต้น (ระดับ 6 – 7 เดิม) กลาง (ระดับ 8 เดิม) สูง (ระดับ 9 เดิม) ร่างเงินเดือนประเภทวิชาการ ขั้นสูง ขั้นต่ำ ขั้นชั่วคราว 22,220 7,940 6,800 36,020 14,330 12,530 50,550 21,080 18,910 59,770 29,900 23,230 รวมปฏิบัติการชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ (ระดับ 3-5 เดิม)(ระดับ 6-7 เดิม)(ระดับ 8 เดิม)(ระดับ 9 เดิม) ร่างเงินเดือน ประเภททั่วไป ขั้นสูง ขั้นต่ำ 18,190 4,630 33,540 10,190 47,450 15,410 59,770 48,220 รวมปฏิบัติการชำนาญการอาวุโสทักษะพิเศษ (ระดับ 1-4 เดิม)(ระดับ 5-6 เดิม)(ระดับ 7เดิม)(ระดับ 8 เดิม) ร่างเงินเดือน ประเภทวิชาการ

3 ทักษะพิเศษ (04) (ระดับ 8) 9,900 ประเภททั่วไป (o) สายงานระดับ 1-2 ร่างบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่ง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.............. ประเภทอำนวยการ (M) หัวหน้าส่วน,ผอ.กอง ประเภทบริหาร (SES) ปลัด, รองปลัดท้องถิ่น ประเภทวิชาการ(K) สายงานระดับ 3 เหตุผล ประกอบเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 1. ประเภททั่วไป สายงานปฏิบัติเดิมไม่มีเงินประจำตำแหน่ง โดยกำหนดให้มีเงินประจำตำแหน่งเหมือนข้าราชการ ก.พ. 2. ประเภทวิชาการ สายงานปฏิบัติ เดิมไม่มีเงินประจำตำแหน่ง โดยกำหนดให้มีเงินประจำตำแหน่งเหมือนข้าราชการ ก.พ. ระดับ6-7 มีเงินประจำตำแหน่ง 3,500 บาท 3. ประเภทอำนวยการ สายงานบริหาร เดิมไม่มีเงินประจำตำแหน่ง โดยกำหนดให้มีเงินประจำตำแหน่งเหมือนข้าราชการ ก.พ. ระดับ6-7 มีเงินประจำตำแหน่ง 3,500 บาท 4. ประเภทบริหาร เดิมมีเงินประจำตำแหน่งเฉพาะปลัด กำหนดให้รองปลัดมีเงินประจำตำแหน่งเหมือนกับข้าราชการ ก.พ. ระดับ6-7 มีเงินประจำตำแหน่ง 5,600 บาท เชี่ยวชาญ(K4) (ระดับ 9 เดิม) 9,900 ชำนาญการพิเศษ(K3) (ระดับ 8 เดิม) 5,600 ชำนาญการ (K2) (ระดับ 6-7 เดิม) 3,500 สูง (M3) (ระดับ 9 เดิม) 10,000 กลาง (M2) (ระดับ 8 เดิม) 5,600 ต้น(M1) (ระดับ 6-7 เดิม) 3,500 สูงสุด(SES4) (ระดับ 10 เดิม) 15,600 สูง(SES3) (ระดับ 9 เดิม) 14,500 กลาง (SES2) (ระดับ 8 เดิม) 10,000 ต้น (SES1) (ระดับ 6-7 เดิม) 5,600


ดาวน์โหลด ppt ร่างโครงสร้างชั้นงานและประเภท ตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.......... ประเภทบริหาร(SES) Senior Excecutive Service มี 4 ระดับ ตำแหน่งปลัด, รองปลัด ท้องถิ่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google