งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวอย่างการคำนวณ เงินเพิ่มการครองชีพ ชั่วคราว 1. นาย A วุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี เงินเดือน พชค. 1500 รวม เงินเดือน + พชค. ขั้นต่ำ - ขั้นสูง ( เดิม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวอย่างการคำนวณ เงินเพิ่มการครองชีพ ชั่วคราว 1. นาย A วุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี เงินเดือน พชค. 1500 รวม เงินเดือน + พชค. ขั้นต่ำ - ขั้นสูง ( เดิม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวอย่างการคำนวณ เงินเพิ่มการครองชีพ ชั่วคราว 1

2 นาย A วุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี เงินเดือน พชค รวม เงินเดือน + พชค. ขั้นต่ำ - ขั้นสูง ( เดิม ) พชค. เพิ่ม จาก 1,500 ( เดิม ) รวม รับ พชค. ทั้งสิ้น ( เดิม ) ขั้นต่ำ - ขั้นสูง ( ใหม่ ) พชค. เพิ่ม จาก 1,500 ( ใหม่ ) รวมรับ พชค. ทั้งสิ้น ( ใหม่ ) ตกเบิก ส่วนต่าง / เดือน 1 ต. ค มี. ค.54 (6 เดือน ) 6,000 1,500 7,5008, , , เม. ย ก. ย. 54 (6 เดือน ) 6,200 1,500 7,700 8, , ,000 8, , , ต. ค ธ. ค. 54 (3 เดือน ) 6,400 1,500 7,900 8, , ,800 8, , , ม. ค. 55 6,400 1,500 7,900 9, ,285 1,100 2,600 2

3 นาย B วุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี เงินเดือน พชค รวม เงินเดือ น + พชค. ขั้นต่ำ - ขั้น สูง(เดิม) รวมรับ พชค. ทั้งสิ้น (เดิม) ขั้นต่ำ - ขั้น สูง(ใหม่) รวมรับ พชค. ทั้งสิ้น (ใหม่) ตก เบิก ส่วน ต่าง / เดือน 1 ต.ค มี.ค.54 (6 เดือน) 9,000 1,500 10,500 8, ,700 1, เม.ย ก.ย.54 (6เดือน) 9,200 1,500 10,700 8, ,700 1,500 8, ,285 1, ต.ค ธ.ค. 54 (3 เดือน) 9,400 1,500 10,900 8, ,700 1,500 8, ,285 1, ม.ค. 55 9,400 9, ,285 1,500 3

4 นาย C วุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี เงินเดือน พชค รวม เงินเดือ น + พชค. ขั้นต่ำ - ขั้น สูง ( เดิม ) รวมรับ พชค. ทั้งสิ้น ( เดิม ) ขั้นต่ำ - ขั้น สูง ( ใหม่ ) รวมรับ พชค. ทั้งสิ้น ( ใหม่ ) ตกเบิก ส่วนต่าง / เดือน 1 ต. ค มี. ค.54 (6 เดือน ) 11,500 1,500 13,000 8, , เม. ย ก. ย. 54 (6 เดือน ) 11, , , , , ต. ค ธ. ค. 54 (3 เดือน ) 11, , , , , ม. ค ,900 9, ,

5 นาย D วุฒิการศึกษาปริญญาตรี เงินเดือน พชค รวม เงินเดือน + พชค. ขั้นต่ำ - ขั้นสูง ( เดิม ) รวมรับ พชค. ทั้งสิ้น ( เดิม ) ขั้นต่ำ - ขั้นสูง ( ใหม่ ) รวมรับ พชค. ทั้งสิ้น ( ใหม่ ) ตกเบิก ส่วนต่าง / เดือน 1 ต. ค มี. ค.54 (6 เดือน ) 10,000 1,500 11,500 8, ,700 1, เม. ย ก. ย. 54 (6 เดือน ) 10,200 1,500 11,700 8, ,700 1,500 8, ,285 1, ต. ค ธ. ค. 54 (3 เดือน ) 10,400 1,500 11,900 8, ,700 1,3008, ,285 1, ม. ค , ,000 4,600 5

6 นาย E วุฒิการศึกษาปริญญาตรี เงินเดือ น พชค รวม เงินเดือ น + พชค. ขั้นต่ำ - ขั้น สูง ( เดิม ) รวมรับ พชค. ทั้งสิ้น ( เดิม ) ขั้นต่ำ - ขั้น สูง ( ใหม่ ) รวมรับ พชค. ทั้งสิ้น ( ใหม่ ) ตกเบิก ส่วนต่าง / เดือน 1 ต. ค มี. ค.54 (6 เดือน ) 12, , , เม. ย ก. ย.54 (6 เดือน ) 12, , , , , ต. ค ธ. ค. 54 (3 เดือน ) 12, , , , , ม. ค , ,000 2,600 6

7 นาย F ลูกจ้างชั่วคราววุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี เงินเดือน พชค รวม เงินเดือ น + พชค. ขั้นต่ำ - ขั้นสูง ( เดิม ) รวมรับ พชค. ทั้งสิ้น ( เดิม ) ขั้นต่ำ - ขั้นสูง ( ใหม่ ) รวมรับ พชค. ทั้งสิ้น ( ใหม่ ) ตกเบิก ส่วนต่าง / เดือน 1 ต. ค มี. ค.54 (6 เดือน ) 6, เม. ย ก. ย.54 (6 เดือน ) 6, ต. ค ธ. ค.54 (3 เดือน ) 6, ม. ค. 55 6, ,000 3,000 7

8 นาย G ลูกจ้างชั่วคราววุฒิการศึกษาปริญญาตรี เงินเดือ น พชค รวม เงินเดือน + พชค. ขั้นต่ำ - ขั้น สูง ( เดิม ) รวมรับ พชค. ทั้งสิ้น ( เดิม ) ขั้นต่ำ - ขั้นสูง ( ใหม่ ) รวมรับ พชค. ทั้งสิ้น ( ใหม่ ) ตกเบิก ส่วนต่าง / เดือน 1 ต. ค มี. ค.54 (6 เดือน ) 9, เม. ย ก. ย.54 (6 เดือน ) 9, ต. ค ธ. ค.54 (3 เดือน ) 9, ม. ค. 55 9, ,000 5,860 8

9 9 ตัวอย่างการคำนวณ พชค. ตามข้อ 7 ของระเบียบฯ นาย H วุฒิการศึกษาปริญญาตรี เงินเดือนค่าตอบแทน นอกเหนือ 2% ฐานคำนวณ (1 -18 ม. ค. 55) พชค. ต่อวัน = (15, ,200)/31 จำนว นวัน พชค. ที่ได้รับ = พชค. ต่อวัน * จำนวนวัน 10, , , เงินเดือนค่าตอบแทน นอกเหนือ 2% ฐานคำนวณ (19 ม. ค. 55) เป็นต้นไป พชค. ต่อวัน = (15, ,000)/31 จำนว นวัน พชค. ที่ได้รับ = พชค. ต่อวัน * จำนวนวัน 10, , , * ถ้าระเบียบฯ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 18 ม. ค. 55


ดาวน์โหลด ppt ตัวอย่างการคำนวณ เงินเพิ่มการครองชีพ ชั่วคราว 1. นาย A วุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี เงินเดือน พชค. 1500 รวม เงินเดือน + พชค. ขั้นต่ำ - ขั้นสูง ( เดิม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google