งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การรับเงินเดือนและการ เลื่อนเงินเดือน ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ พลเรือน พ. ศ. 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การรับเงินเดือนและการ เลื่อนเงินเดือน ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ พลเรือน พ. ศ. 2551."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การรับเงินเดือนและการ เลื่อนเงินเดือน ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ พลเรือน พ. ศ. 2551

2 บัญชีเงินเดือนท้ายพระราชบัญญัติฯ ขั้นสูง 22,22036,02050,55059,77066,480 ขั้นต่ำ 7,94014,33021,08029,90041,720 ขั้นต่ำชั่วคราว 6,80012,53018,91023,23028,550 ระดับปฏิบัติการชำนาญการชำนาญการ พิเศษ เชี่ยวชาญทรงคุณวุฒิ ขั้นสูง 18,19033,54047,45059,770 ขั้นต่ำ 4,63010,19015,41048,220 ระดับปฏิบัติงา น ชำนาญ งาน อาวุโสทักษะ พิเศษ ขั้นสูง 64,34066,480 ขั้นต่ำ 48,70053,690 ขั้นต่ำชั่วคราว 23,23028,550 ระดับต้นสูง ทั่วไป วิชาการ ขั้นสูง 50,55059,770 ขั้นต่ำ 25,39031,280 ขั้นต่ำชั่วคราว 18,91023,230 ระดับต้นสูง บริหารอำนวยการ กำหนดแบบ ช่วง / 4 บัญชี

3 ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ กำหนดเงินเดือนแรกบรรจุให้ต่างกัน ตามวุฒิ สาขาวิชา และประสบการณ์ ปริญญ าโท ปริญ ญา เอก ปริญญ าตรี ตามวุฒิ เศรษฐศา สตร์ คอมพิวเ ตอร์ สาขาวิชา 3 ปี 0 ปี ประสบการณ์ K 1

4

5 ปรับเงินเดือนเพิ่มขึ้นเมื่อผ่านการ ทดลองปฏิบัติราชการ 6 เดือ น K 1 ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

6 กำหนดอัตราเงินเดือนสูงสุด ต่ำสุด ต่างกันตามสายงาน แพทย์ / นัก กม. กฤษฎีกา ทรัพยากร บุคคล ฯลฯ 66, 480 64, 340 ช่า ง อื่น ๆ 47, 450 36, 020 ประเภท วิชาการ ระดับ ทรงคุณวุฒิ ประเภท ทั่วไป ระดับ อาวุโส K 5 O 3 41, 720 15, 410

7 การย้ายเพื่อประโยชน์ของทาง ราชการให้รับเงินเดือนเท่าเดิม ประเภทบริหาร ระดับสูง ประเภทบริหาร ระดับต้น S 1 S 2

8 บรรจุระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ทรงคุณวุฒิ หรือ ทักษะพิเศษ รับเงินเดือนเริ่มต้นไม่ต่ำกว่าค่ากึ่งกลาง (Midpoint)  K 2 – K 5 /O 4

9 เลื่อน โอน ย้าย รับ เงินเดือนเท่าเดิม

10 หากขั้นต่ำชั่วคราวยังไม่ยกเลิกให้รับ เงินเดือนเท่าเดิมเมื่อเลื่อนระดับ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ประเภทอำนวยการ ระดับต้น 21,08 0 18,91 0 25,39 0 18,91 0 24,50 0 ขั้นต่ำ ชั่วคราว K 2 M 1

11 การเลื่อน เงินเดือน ประจำปี งบประมาณ / ครึ่งปี : 3% ของเงินเดือนทุก คนในองค์กร ประเ มินผ ล งาน ประ จำปี 5 ระดับการเลื่อน (% ของค่า กลาง ) ไม่กำหนด Force distribution ส่วนราชการบริหารงบประมาณ เอง ผลงานดีเด่นเลื่อนไม่เกิน 6% ในรอบครึ่งปี ผลงานระดับอื่นให้อิสระแต่ละ ส่วนราชการกำหนดเอง ไม่เกินเงินเดือนสูงสุดของช่วง เงินเดือนแต่ละสายงาน เงินเดือนตันให้ได้รับเงินตอบ แทนพิเศษ แจ้งผล : เฉพาะตัว บุคคล : ประกาศ ระดับ / ร้อยละการเลื่อน แจ้งผล : เฉพาะตัว บุคคล : ประกาศ ระดับ / ร้อยละการเลื่อน เลื่อน เงินเดือ นเป็น % ของ ค่า กึ่งกลา ง ผลงานดีเด่น / ครึ่งปี : ไม่เกิน 6% ของค่ากึ่งกลาง ปีละ 2 ครั้ง ยกเลิก โควตา 15%

12 ค่ากึ่งกลาง เงินเดือน (Midpoint) ค่ากึ่งกลาง เงินเดือน (Midpoint) เหตุผลของการใช้ค่ากึ่งกลางเป็นฐานคำนวณการเลื่อนเงินเดือน มาตรฐาน กำหนด ตำแหน่ง กำหนดให้ ใช้ระยะเวลา การดำรง ตำแหน่ง หรือ เงินเดือนถึง Midpoint เป็นเกณฑ์ ในการเลื่อน ระดับ สอดคล้อง กับ โครงสร้าง บัญชี เงินเดือน แบบช่วงท้าย พรบ. ระเบียบ ฯ

13 ความแตกต่างของระบบการเลื่อนเงินเดือน 2 ขั้น 1.5 ขั้น 1 ขั้น 0.5 ขั้น ไม่ เลื่อน Midp oint ระบบปัจจุบัน ดีเด่น (15%)2 ขั้น ( ร้อยละ 8) ยอมรับได้ 1.5 ขั้น ( ร้อยละ 6) 1 ขั้น ( ร้อยละ 4) ต้องปรับปรุง ไม่ได้เลื่อน ระบบใหม่ ดีเด่นร้อยละ 8-12 ดีมากร้อยละ 6-8 ดีร้อยละ 4-6 พอใช้ร้อยละ 2-4 ต้องปรับปรุงไม่ได้เลื่อน ขั้น สูง ขั้น ต่ำ ขั้น สูง ขั้น ต่ำ  ขั้นสูง + ขั้นต่ำ 2

14 การเลื่อน เงินเดือนของ ระบบราชการ ปัจจุบัน การเลื่อน เงินเดือน โดยทั่วไป < = 1 ขั้น 1.5 ขั้น 2 ขั้น > = 80 % < = 5 % 15 % ดีเ ด่น ดี มา ก ดี พอ ใช้ ต้อง ปรับปรุ ง

15 ผลการประเมินร้อยละจำนวน คน * วงเงินเลื่อน รายบุคคล * ( ไม่เกิน 6%) ดีเด่น 5 % ดีมาก 10 %4 % ดี 50 %3 % พอใช้ 30 %2 % ต้องปรับปรุง 5 %0 % ตัวอย่างการจัดสัดส่วนจำนวนคนและ วงเงินงบประมาณ * ส่วนราชการสามารถปรับสัดส่วน ร้อยละให้เหมาะสมได้

16 ทางเลือกของระบบการเลื่อนเงินเดือน Midpoi nt 1 ระดับ 4 MP2 MP1 MP สูง 56,210 52,650 45,525 49,090 41,970 38,410 34,850 ต้น 47,410 44,260 37,970 41,120 34,830 31,680 28,540 ตำแห น่ง ประเภ ท อำนว ยการ Midp oint ขั้น ต่ำ ขั้น สูง  Midpoi nt 2 Midpoi nt 1   Midpoi nt 4 Midpoi nt 2 Midpoi nt 3     กำหนด MP หลายค่า 59,7 70 25,3 90 50,5 50 31,2 80

17 กำหนดค่ากึ่งกลาง 2 ค่า ตามช่วงเงินเดือน สำหรับการเลื่อนเงินเดือนประจำปี ค่า กึ่งกลา ง 2 ค่า กึ่งกลา ง 1   ช่วง เงินเดือน 1 ช่วง เงินเดือน 2

18 mp 256,890 O 4 mp151,110 mp 239,440 O 3 mp123,420 mp 227,710 O 2 mp116,030 mp 215,730 O 1 mp 110,790 ทั่วไป mp 260,290 K 5 mp147,910 mp 252,310 K 4 mp137,370 mp 243,190 K 3 mp128,450 mp 230,600 K 2 mp119,760 mp 219,950 K 1 mp115,390 วิชาการ mp 252,650 M 2 mp138,410 mp 244,260 M 1 mp131,680 อำนวยการ mp 263,290 S2 mp156,890 mp 260,430 S 1 mp152,610 บริหาร การกำหนด 2 ค่ากลาง ในแต่ละบัญชี ? ? ? ? ? ? ? ? แรก บรรจุ

19 mp 256,890 O 4 mp151,110 mp 239,440 O 3 mp128,270 mp 227,710 O 2 mp116,030 mp 215,730 O 1 mp 110,790 ทั่วไป mp 260,290 K 5 mp153,360 mp 252,310 K 4 mp144,060 mp 243,190 K 3 mp131,220 mp 230,600 K 2 mp120,350 mp 219,950 K 1 mp115,390 วิชาการ mp 252,650 M 2 mp145,150 mp 244,260 M 1 mp131,680 อำนวยการ mp 263,290 S2 mp161,640 mp 260,430 S 1 mp152,650 บริหาร ปรับค่ากลางเพื่อให้ ตัวเลขสอดคล้องกัน 2%2% 2%2% 2%2% 2%2% 2%2% 2%2% 2%2% =

20 ปริญญ าโท ปริญญ าเอก ปริญญ าตรี  Midp oint C 2 C 3 C 1  Midp oint C 4 ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ปรับค่ากลางของระดับแรกบรรจุให้สูงขึ้น ขั้นสูง 22,22036,02050,55059,77066,480 ขั้นต่ำ 7,94014,33021,08029,90041,720 ระดับปฏิบัติการชำนาญการชำนาญการ พิเศษ เชี่ยวชาญทรงคุณวุฒิ ขั้นสูง 18,19033,54047,45059,770 ขั้นต่ำ 4,63010,19015,41048,220 ระดับปฏิบัติงา น ชำนาญ งาน อาวุโสทักษะ พิเศษ

21   4,630 18,19 0 13,26 0 10,7 90 13,27 0 15,7 30 ทั่วไป   6,800 22,22 0 17,67 0 15,3 90 17,68 0 19,9 50   18,91 0 50,55 0 37,97 0 31,6 80 37,98 0 44,2 60   23,23 0 64,34 0 56,52 0 52,6 50 56,53 0 60,4 30   28,55 0 66,48 0 61,64 0 61,65 0 63,2 90   23,23 0 59,77 0 45,53 0 45,1 50 45,54 0 52,6 50   12,53 0 36,02 0 25,18 0 20,3 50 25,19 0 30,6 00   18,91 0 50,55 0 35,82 0 31,2 20 35,83 0 43,1 90   23,23 0 59,77 0 44,84 0 44,0 60 44,85 0 52,3 10   28,55 0 66,48 0 54,10 0 53,3 60 54,11 0 60,2 90   10,19 0 33,54 0 21,87 0 16,0 30 21,88 0 27,7 10   15,41 0 47,45 0 31,43 0 28,2 70 31,44 0 39,4 40   48,22 0 59,77 0 54,00 0 51,1 10 54,01 0 56,8 90 วิชากา ร อำนวย การ บริหาร ค่ากลาง 2 ค่า และ ช่วงเงินเดือน สำหรับการเลื่อน เงินเดือนประจำปี


ดาวน์โหลด ppt การรับเงินเดือนและการ เลื่อนเงินเดือน ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ พลเรือน พ. ศ. 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google