งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

๑. ด้านบริหารจัดการ สถานศึกษา. องค์ประกอบที่ ๑ นโยบาย ตัว บ่งชี้ที่ ๑ / ๔ มีนโยบายน้อมนำหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง มาขับเคลื่อนใน สถานศึกษา และบูรณาการใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "๑. ด้านบริหารจัดการ สถานศึกษา. องค์ประกอบที่ ๑ นโยบาย ตัว บ่งชี้ที่ ๑ / ๔ มีนโยบายน้อมนำหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง มาขับเคลื่อนใน สถานศึกษา และบูรณาการใน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ๑. ด้านบริหารจัดการ สถานศึกษา

2 องค์ประกอบที่ ๑ นโยบาย ตัว บ่งชี้ที่ ๑ / ๔ มีนโยบายน้อมนำหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง มาขับเคลื่อนใน สถานศึกษา และบูรณาการใน แผนปฏิบัติงานประจำปี

3 องค์ประกอบที่ ๑ มีการประชุมวางแผน มีแผนปฏิบัติการ มีปฏิทินโรงเรียน มีคำสั่งโรงเรียน มีโครงการ / กิจกรรมที่รองรับการ ขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียง

4 องค์ประกอบที่ ๑ นโยบาย ตัว บ่งชี้ที่ ๒ / ๔ ดำเนินการตามนโยบายและแผนการ ปฏิบัติงานประจำปี ที่น้อมนำหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา ขับเคลื่อนในสถานศึกษา

5 ดำเนินการตามโครงการและกิจกรรม ( ภาพประกอบ )

6 องค์ประกอบที่ ๑ นโยบาย ตัว บ่งชี้ที่ ๓ / ๔ ติดตามผลการดำเนินตามนโยบาย และแผนปฏิบัติงานประจำปี ที่น้อมนำ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในสถานศึกษา

7 คณะกรรมการติดตาม นิเทศ โครงการ และการจัดการเรียนรู้ ดำเนินการตามปฏิทินโรงเรียน รายงานผลการดำเนินการตาม โครงการ สรุปผลการดำเนินการตามโครงการ กิจกรรม SAR

8 องค์ประกอบที่ ๑ นโยบาย ตัว บ่งชี้ที่ ๔ / ๔ นำผลการติดตามมาพัฒนา นโยบาย / แผนงาน / โครงการ ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงในสถานศึกษา

9 - รวบรวมปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะจาก รายงานสรุปโครงการ - วิเคราะห์ข้อมูล - นำไปเป็นฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาโครงการใน ปีต่อไป

10 องค์ประกอบที่ ๒ วิชาการ ตัวบ่งชี้ ที่ ๑ / ๔ มีแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ด้าน วิชาการที่ส่งเสริมการบูรณาการหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ เรียนรู้

11 ข้อมูล

12 องค์ประกอบที่ ๒ วิชาการ ตัวบ่งชี้ ที่ ๒ / ๔ ดำเนินการตาม แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ด้านวิชาการที่ส่งเสริม การบูรณาการหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง

13 รูปภาพ

14 องค์ประกอบที่ ๒ วิชาการ ตัวบ่งชี้ ที่ ๓ / ๔ ติดตามผล แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ด้านวิชาการ ที่ส่งเสริมการบูรณาการหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การเรียนรู้

15 ข้อมูล

16 องค์ประกอบที่ ๒ วิชาการ ตัวบ่งชี้ ที่ ๔ / ๔ นำผลการติดตามไปพัฒนา แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ด้าน วิชาการที่ส่งเสริมการบูรณาการหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การ เรียนรู้

17 ข้อมูล

18 องค์ประกอบที่ ๓ งบประมาณ ตัว บ่งชี้ที่ ๑ / ๔ มีการวางแผนการบริหารจัดการ งบประมาณของสถานศึกษาที่ สอดคล้องกับหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง

19 ข้อมูล

20 องค์ประกอบที่ ๓ งบประมาณ ตัว บ่งชี้ที่ ๒ / ๔ ดำเนินการตามแผนงบประมาณของ สถานศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง

21 ข้อมูล

22 องค์ประกอบที่ ๓ งบประมาณ ตัว บ่งชี้ที่ ๓ / ๔ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผน งบประมาณของสถานศึกษา ตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

23 ข้อมูล

24 องค์ประกอบที่ ๓ งบประมาณ ตัว บ่งชี้ที่ ๔ / ๔ นำผลการติดตามมาพัฒนา / ปรับปรุง การบริหารจัดการงบประมาณ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง

25 ข้อมูล

26 องค์ประกอบที่ ๔ บริหารงาน ทั่วไป ตัวบ่งชี้ที่ ๑ / ๒ บริหารอาคารสถานที่และจัดการ แหล่งการเรียนรู้ ในสถานศึกษา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

27 ข้อมูล

28 องค์ประกอบที่ ๔ บริหารงาน ทั่วไป ตัวบ่งชี้ที่ ๒ / ๒ ประสานสัมพันธ์กับชุมชนให้มีส่วน ร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่าง พอเพียงของผู้เรียน

29 ข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt ๑. ด้านบริหารจัดการ สถานศึกษา. องค์ประกอบที่ ๑ นโยบาย ตัว บ่งชี้ที่ ๑ / ๔ มีนโยบายน้อมนำหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง มาขับเคลื่อนใน สถานศึกษา และบูรณาการใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google