งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

๑. ด้านบริหารจัดการสถานศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "๑. ด้านบริหารจัดการสถานศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ๑. ด้านบริหารจัดการสถานศึกษา

2 องค์ประกอบที่ ๑ นโยบาย ตัวบ่งชี้ที่ ๑/๔
มีนโยบายน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาขับเคลื่อนในสถานศึกษา และบูรณาการในแผนปฏิบัติงานประจำปี

3 องค์ประกอบที่ ๑ มีการประชุมวางแผน มีแผนปฏิบัติการ มีปฏิทินโรงเรียน มีคำสั่งโรงเรียน มีโครงการ/ กิจกรรมที่รองรับการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียง

4 องค์ประกอบที่ ๑ นโยบาย ตัวบ่งชี้ที่ ๒/๔
ดำเนินการตามนโยบายและแผนการปฏิบัติงานประจำปี ที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในสถานศึกษา

5 ดำเนินการตามโครงการและกิจกรรม (ภาพประกอบ)

6 องค์ประกอบที่ ๑ นโยบาย ตัวบ่งชี้ที่ ๓/๔
ติดตามผลการดำเนินตามนโยบายและแผนปฏิบัติงานประจำปี ที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในสถานศึกษา

7 คณะกรรมการติดตาม นิเทศ โครงการ และการจัดการเรียนรู้
ดำเนินการตามปฏิทินโรงเรียน รายงานผลการดำเนินการตามโครงการ สรุปผลการดำเนินการตามโครงการ กิจกรรม SAR

8 องค์ประกอบที่ ๑ นโยบาย ตัวบ่งชี้ที่ ๔/๔
นำผลการติดตามมาพัฒนา นโยบาย/แผนงาน/โครงการ ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา

9 - รวบรวมปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะจากรายงานสรุปโครงการ
- วิเคราะห์ข้อมูล - นำไปเป็นฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาโครงการในปีต่อไป

10 องค์ประกอบที่ ๒ วิชาการ ตัวบ่งชี้ที่ ๑/๔
มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านวิชาการที่ส่งเสริมการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้

11 ข้อมูล

12 องค์ประกอบที่ ๒ วิชาการ ตัวบ่งชี้ที่ ๒/๔
ดำเนินการตาม แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านวิชาการที่ส่งเสริมการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

13 รูปภาพ

14 องค์ประกอบที่ ๒ วิชาการ ตัวบ่งชี้ที่ ๓/๔
ติดตามผล แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านวิชาการ ที่ส่งเสริมการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การเรียนรู้

15 ข้อมูล

16 องค์ประกอบที่ ๒ วิชาการ ตัวบ่งชี้ที่ ๔/๔
นำผลการติดตามไปพัฒนา แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านวิชาการที่ส่งเสริมการบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การเรียนรู้

17 ข้อมูล

18 องค์ประกอบที่ ๓ งบประมาณ ตัวบ่งชี้ที่ ๑/๔
มีการวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง

19 ข้อมูล

20 องค์ประกอบที่ ๓ งบประมาณ ตัวบ่งชี้ที่ ๒/๔
ดำเนินการตามแผนงบประมาณของสถานศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

21 ข้อมูล

22 องค์ประกอบที่ ๓ งบประมาณ ตัวบ่งชี้ที่ ๓/๔
ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงบประมาณของสถานศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

23 ข้อมูล

24 องค์ประกอบที่ ๓ งบประมาณ ตัวบ่งชี้ที่ ๔/๔
นำผลการติดตามมาพัฒนา/ปรับปรุง การบริหารจัดการงบประมาณ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

25 ข้อมูล

26 องค์ประกอบที่ ๔ บริหารงานทั่วไป ตัวบ่งชี้ที่ ๑/๒
บริหารอาคารสถานที่และจัดการแหล่งการเรียนรู้ ในสถานศึกษา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

27 ข้อมูล

28 องค์ประกอบที่ ๔ บริหารงานทั่วไป ตัวบ่งชี้ที่ ๒/๒
องค์ประกอบที่ ๔ บริหารงานทั่วไป ตัวบ่งชี้ที่ ๒/๒ ประสานสัมพันธ์กับชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงของผู้เรียน

29 ข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt ๑. ด้านบริหารจัดการสถานศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google