งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทปฏิบัติการที่ 11 การจำแนกวงศ์ในอันดับโคลีออพเทอร่า (Orders of Coleoptera insects classification)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทปฏิบัติการที่ 11 การจำแนกวงศ์ในอันดับโคลีออพเทอร่า (Orders of Coleoptera insects classification)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทปฏิบัติการที่ 11 การจำแนกวงศ์ในอันดับโคลีออพเทอร่า (Orders of Coleoptera insects classification)

2  อันดับโคลีออพเทอร่า (Coleoptera, coleos = หุ้มหรือบัง, pteron = ปีก )  ได้แก่ ด้วง  เป็นแมลงขนาดเล็ก - ใหญ่ มีปีก 2 คู่ ปีกคู่หน้า เป็นแผ่นแข็งหนา ขณะเกาะขอบล่างของปีก หน้าจะจรดกันที่กึ่งกลางของสันหลังของลำตัว พอดี ปีกคู่หลังเป็นแผ่นยาวมักจะยาวกว่าปีกคู่ หน้าเมื่อพับปีกจะซ้อนเข้าเก็บใต้ปีกคู่หน้า ลักษณะการวางของส่วนหัวส่วนใหญ่เป็นแบบ หัวเชิด ปากแบบกัดกิน ตารวมใหญ่ หนวด 8-10 ปล้อง tarsi 3-5 ปล้อง การเปลี่ยนแปลงรูปร่างแบบ สมบูรณ์

3 แมลงในอันดับ Coleoptera แบ่งออกเป็น 2 อันดับย่อย โดยเอาลักษณะด้านล่างของปล้องท้องแรกเป็นหลัก คือ 1. อันดับย่อยเอดีฟาก้า (Adephaga) ฐาน coxa ของขาคู่ หลังยื่นออกแบ่งด้านล่างของส่วนท้องปล้องแรก มองเห็นเป็น 3 ส่วน tarsi มี 3 ปล้อง หนวดแบบเส้นด้าย ตัวหนอนเป็นแบบ campodeiform ส่วนใหญ่เป็นตัวห้ำกิน แมลงอื่นเป็นอาหาร 2. อันดับย่อยโพลีฟาก้า (Polyphaga) ฐาน coxa ของขา คู่หลังไม่ยื่นออกเหมือนในอันดับ Adephaga จำนวนปล้อง ของ tarsi แบบของหนวด และตัวหนอนแตกต่างกัน

4 อันดับ Coleoptera มีวงศ์ต่างๆ ดังนี้ 1. อันดับย่อย Adephaga วงศ์ซิซินเดลลิดี้ (Cicindellidae) – ด้วงเสือ วงศ์คาราบิดี้ (Carabidae) – ด้วงดิน วงศ์ไดทิสซิดี้ (Dytiscidae) – ด้วงดิ่ง วงศ์ไยรินิดี้ (Gyrinidae) – ด้วงสี่ตา

5 อันดับย่อย Adephaga วงศ์ซิซินเดลลิดี้ (Cicindellidae) – ด้วงเสือ ลักษณะสำคัญ ; ฐานหนวดอยู่ด้านหน้าเหนือฐานของกราม หัวงุ้ม ตารวมโปน

6 อันดับย่อย Adephaga วงศ์คาราบิดี้ (Carabidae) – ด้วงดิน ลักษณะสำคัญ ; ฐานหนวดอยู่ด้านข้างจากจุดระหว่างตาและฐานของกราม หัวเชิด trochanter ขาหลังยื่นยาว

7 อันดับย่อย Adephaga วงศ์ไดทิสซิดี้ (Dytiscidae) – ด้วงดิ่ง ลักษณะสำคัญ ; หนวดแบบเส้นด้าย ยาวกว่า maxillary palp

8 อันดับย่อย Adephaga วงศ์ไยรินิดี้ (Gyrinidae) – ด้วงสี่ตา ลักษณะสำคัญ ; ตารวมถูกแบ่งเป็น 2 คู่ คือ ตาบน และตาล่าง

9 อันดับย่อย Poloyphaga วงศ์ไฮโดรฟิลลิดี้ (Hydrophillidae) – แมลงเหนี่ยง วงศ์ฮิสเตอริดี้ (Histeridae) – ด้วงขี้ควาย วงศ์สแตพไฟลินิดี้ (Staphylinidae) – ด้วงก้นกระดก วงศ์แลมพายริดี้ (Lampyridae) – หิ่งห้อย วงศ์เดอร์เมสทิดี้ (Dermestidae) – ด้วงขนสัตว์ วงศ์อีแลทเตอร์ริดี้ (Elateridae) – ด้วงดีด วงศ์บูเพรสทิดี้ (Buprestidae) – แมลงทับ, ด้วงเจาะไม้ วงศ์ไนทิดูลิดี้ (Nitidulidae) – ด้วงผลไม้เน่า วงศ์ค๊อกซิเนลลิดี้ (Coccinellidae) – ด้วงเต่าลาย วงศ์เมลลอยดี้ (Meloidae) – ด้วงน้ำมัน วงศ์เทนีบริโอนิดี้ (Tenebrionidae) – มอดแป้ง วงศ์ลูคานิดี้ (Lucanidae) – ด้วงเขี้ยวก้าง วงศ์สคาราไบอิดี้ (Scarabaeidae) – ด้วงแรด, ด้วงกว่าง วงศ์เซอร์แรมไบซิดี้ (Cerambycidae) – ด้วงหนวดยาว วงศ์ไครโซเมลลิดี้ (Chrysomelidae) – ด้วงเต่าทอง, ด้วงหมัด กระโดด วงศ์บรูซิดี้ (Bruchidae) – ด้วงถั่ว วงศ์เคอร์คูลิโอนิดี้ (Curculionidae) – ด้วงงวง

10 อันดับย่อย Poloyphaga วงศ์ไฮโดรฟิลลิดี้ (Hydrophillidae) – แมลงเหนี่ยง ลักษณะสำคัญ ; หนวดแบบลูกตุ้มสั้นกว่า maxillary palp

11 อันดับย่อย Poloyphaga วงศ์ฮิสเตอริดี้ (Histeridae) – ด้วงขี้ควาย ลักษณะสำคัญ ; หนวดรูปกระบองและหัวงอเป็นข้อศอก

12 อันดับย่อย Poloyphaga วงศ์สแตพไฟลินิดี้ (Staphylinidae) – ด้วงก้น กระดก ลักษณะสำคัญ ; ปีกคู่หน้าสั้น ปิดไม่เกินครึ่งของส่วนท้อง

13 อันดับย่อย Poloyphaga วงศ์แลมพายริดี้ (Lampyridae) – หิ่งห้อย ลักษณะสำคัญ ; หัวซ่อนอยู่ใต้พื้นที่สันหลังอกปล้องแรก ปลาย ส่วนหลังด้านล่างมีอวัยวะทำแสง

14 อันดับย่อย Poloyphaga วงศ์เดอร์เมสทิดี้ (Dermestidae) – ด้วงขนสัตว์ ลักษณะสำคัญ ; หัวซ่อนอยู่ใต้พื้นที่สันหลังอกปล้องแรก มี ขนละเอียดคลุมทั้งตัวและปีก

15 อันดับย่อย Poloyphaga วงศ์อีแลทเตอร์ริดี้ (Elateridae) – ด้วงดีด ลักษณะสำคัญ ; อกปล้องแรกและอกปล้องกลาง ไม่ติดกัน แน่น มีอวัยวะเพื่อใช้ ดีดอยู่ด้านล่างส่วนอก

16 อันดับย่อย Poloyphaga วงศ์บูเพรสทิดี้ (Buprestidae) – แมลงทับ, ด้วง เจาะไม้ ลักษณะสำคัญ ; อกปล้องแรก และอกปล้องกลาง ติดกันแน่น ไม่มีอวัยวะใช้ดีด

17 อันดับย่อย Poloyphaga วงศ์ไนทิดูลิดี้ (Nitidulidae) – ด้วงผลไม้เน่า ลักษณะสำคัญ ; หนวดแบบลูกตุ้ม ปีกคลุมส่วนท้อง ไม่มิด

18 อันดับย่อย Poloyphaga วงศ์ค๊อกซิเนลลิดี้ (Coccinellidae) – ด้วงเต่า ลาย ลักษณะสำคัญ ; tarsi 4 ปล้อง แต่มองเห็นชัดเพียง 3 ปล้อง

19 อันดับย่อย Poloyphaga วงศ์เมลลอยดี้ (Meloidae) – ด้วงน้ำมัน ลักษณะสำคัญ ; เล็บแยกเป็นง่าม

20 อันดับย่อย Poloyphaga วงศ์เทนีบริโอนิดี้ (Tenebrionidae) – มอด แป้ง ลักษณะสำคัญ ; trochanter ขาหลังไม่ยื่นยาว ปล้อง หนวดถี่สั้น

21 อันดับย่อย Poloyphaga วงศ์ลูคานิดี้ (Lucanidae) – ด้วงเขี้ยวก้าง ลักษณะสำคัญ ; มีกรามขนาดใหญ่ หนวดทุกปล้อง มีขนาดไล่เลี่ยกัน

22 อันดับย่อย Poloyphaga วงศ์สคาราไบอิดี้ (Scarabaeidae) – ด้วงแรด, ด้วง กว่าง ลักษณะสำคัญ ; หนวดแบบแผ่นใบไม้

23 อันดับย่อย Poloyphaga วงศ์เซอร์แรมไบซิดี้ (Cerambycidae) – ด้วงหนวด ยาว ลักษณะสำคัญ ; หนวดยาวเท่า หรือยาวกว่า ลำตัว tarsal formula 5-5-5 แต่เห็นชัดเพียง 4 ปล้อง ตา รวมเว้า

24 อันดับย่อย Poloyphaga วงศ์ไครโซเมลลิดี้ (Chrysomelidae) – ด้วงเต่าทอง, ด้วง หมัดกระโดด ลักษณะสำคัญ ; tarsi 5 ปล้อง แต่มองเห็นชัดเพียง 4 ปล้องหนวดสั้นกว่าลำตัว

25 อันดับย่อย Poloyphaga วงศ์บรูซิดี้ (Bruchidae) – ด้วงถั่ว ลักษณะสำคัญ ; หน้ายาวรูปสี่เหลี่ยม หนวดแบบฟันเลื่อย ลำตัวปกคลุมด้วยขนละเอียด

26 อันดับย่อย Poloyphaga วงศ์เคอร์คูลิโอนิดี้ (Curculionidae) – ด้วงงวง ลักษณะสำคัญ ; ด้านหน้าของส่วนหัวยื่นยาวคล้ายงวง หนวดแบบข้อศอกมี 10 ปล้อง


ดาวน์โหลด ppt บทปฏิบัติการที่ 11 การจำแนกวงศ์ในอันดับโคลีออพเทอร่า (Orders of Coleoptera insects classification)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google