งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

SHA in Suandok รศ. นพ. วัฒนา นาวาเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "SHA in Suandok รศ. นพ. วัฒนา นาวาเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 SHA in Suandok รศ. นพ. วัฒนา นาวาเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

2 โรงพยาบาลสวนดอกในอดีต เราเครียดทุกครั้งเมื่อถึงกำหนดเยี่ยมสำรวจ เราต้องเตรียมอะไรเพื่อให้ผู้เยี่ยมสำรวจดู องค์กรใหญ่ คนมากมาย มีความหลากหลาย

3 โรงพยาบาลสวนดอกในปัจจุบัน ยอมรับความเปลี่ยนแปลง เน้นนวัตกรรม ใช้ความหลากหลายให้เป็นประโยชน์ มากกว่าการบังคับให้ทำเหมือนกัน ทีมสหสาขาและการทำงานเป็นทีม บูรณการระบบคุณภาพ ต่อยอดการพัฒนา เน้นพัฒนาคน สร้างระบบงาน สร้างความยั่งยืน

4 บุคลากรผู้ป่วยชุมชนองค์กร เป้าหมายของเรา Valuing Staff Engagement Happiness Service mind Spirituality Standard Learning organization Sustainable Self Health Care Strong community Network SHA PSG HPH Loyalty Appreciation

5 แนวคิดการบริหาร 1. การนำองค์กร 2. การวางแผนยุทธศาสตร์ 3. การมุ่งเน้นลูกค้า 4. การวัด ประเมิน การวิเคราะห์ 5. ทรัพยากรบุคคล 6. การวางระบบงาน

6 1. การนำองค์กร ผู้นำองค์กรมีความมุ่งมั่น และปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง Build vision, mission and core value “คนสวนดอก” ค คุณภาพเด่น น เน้นนวัตกรรม ส สร้างสรรค์สามัคคี ว วจีจับใจ น น้ำใจมากล้น ด ดำรงตนเป็นตัวอย่าง อ องค์การแห่งการเรียนรู้ ก กตัญญูคู่คุณธรรม

7 1. การนำองค์กร Build Loyalty, Unity, Commitment Teams & Teamwork in multidisciplinary teams - สร้างทีมสหสาขาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ - เน้นการทำงานเป็นทีม แพทย์เป็น หัวหน้าทีม - กระตุ้นให้แต่ละทีมสร้างผลงาน, เก็บ KPI - ประชุมสม่ำเสมอทุก 1-3 เดือน สร้างตัว Jigsaw (Team) แต่ละตัวให้ดีที่สุด เมื่อประกอบเป็นภาพ จะได้ภาพรวมองค์กรที่ดีที่สุด คิดสร้างสิ่งดีๆ สิ่งใหม่ๆ ให้ ผู้รับบริการ อย่าลืมบุคลากรของเรา ต้อง สบายขึ้น

8 2. การวางแผนยุทธศาสตร์ SWOT ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ แผนยุทธศาสตร์ การสนับสนุนทรัพยากร กฎระเบียบที่เอื้อต่อดำเนินงาน

9 3. การมุ่งเน้นลูกค้า ทำอย่างไรให้ผู้ป่วยใช้เวลาอยู่โรงพยาบาลน้อยที่สุด ? ทำอย่างไรให้ผู้ป่วยสะดวก สบายมากที่สุด ? ทำอย่างไรให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาพยาบาล ที่มีคุณภาพ และปลอดภัยที่สุด ?

10 การมุ่งเน้นลูกค้า 1. Improving the quality of service 2. Lean management - one stop service, streamline our service - ลดขั้นตอน เพิ่มความรวดเร็วในทุกขั้นตอนการบริการ - นำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ให้มากที่สุด - บริหารข้อร้องเรียน 3. Setup the collaborative networks 4. CRM ตอบสนองความต้องการ

11 4. การวัด ประเมิน การวิเคราะห์ การนำ IT เข้ามาใช้ในการให้บริการ การนำ IT เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการ การเก็บตัวชี้วัดต่างๆ KPI KM การสร้างนวัตกรรม

12 เราทำ Scan เวชระเบียน เพิ่มความสมบูรณ์ OPD Cards– Electronic diagnosis เพิ่มความสมบูรณ์ IPD Files– Electronic diagnosis Suandok Patient Center เรามีความเชื่อว่า เมื่องานลดลง คนของ เราสบายขึ้น เขาจะมี Service Mind มากขึ้น แต่จะลง ระบบอะไร ต้องคิดถึงคนของเรา ต้องสะดวกสบาย มากขึ้น สั่งยาโดยระบบคอมพิวเตอร์ ถูกต้อง รวดเร็ว ตรวจสอบได้ ลด Med error, ป้องกันการแพ้ยาซ้ำ, Lock สิทธิ์ /User ได้ สั่งยาโดยระบบคอมพิวเตอร์ ถูกต้อง รวดเร็ว ตรวจสอบได้ ลด Med error, ป้องกันการแพ้ยาซ้ำ, Lock สิทธิ์ /User ได้

13 เราทำ E-Discharge Summary Suandok Patient Center ส่งไป OPD File ส่งไป IPD File ส่งไปศูนย์ประสานสิทธิ์ เพื่อ เรียกเก็บ ต่อยอดเป็นใบ Refer กลับ (started now) - เริ่มได้รับคำชมจาก โรงพยาบาลเครือข่าย เราเดินหน้าวางระบบเพิ่มมาก ขึ้นเรื่อยๆ เริ่ม 1 กรกฎาคม 2553

14 5. ทรัพยากรบุคคล พัฒนาคน : ความรู้ กาย จิต การสร้างทีมงาน ทีมสหสาขาวิชาชีพ สร้างความรัก ผูกพันกับองค์กร การดูแลด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์

15 สร้างความรัก องค์กร “คนสวนดอก เรา พวกเรา” เราพยายามปลุกเร้าความรัก องค์กรเสมอ ความรักองค์กร หัวใจของการพัฒนาคุณภาพ หัวใจของความสำเร็จความรักองค์กร หัวใจของการพัฒนาคุณภาพ หัวใจของความสำเร็จ

16 6. การวางระบบงาน การวางระบบต่างๆ การลดขั้นตอนบริการ การเพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการ การพัฒนาคุณภาพทางคลินิกอย่างต่อเนื่อง

17 Lean management Streamline our service - ลดขั้นตอนการบริการ - ลดระยะเวลาการรอคอย - สะดวกต่อการเข้าถึงบริการ One stop service Utilization management : - ลด waste - Antibiotic appropriate use - Energy saving

18 Streamline our service Internet registration Internet referring system การส่งข้อความนัดตรวจทาง SMS การขอนัดตรวจทางโทรศัพท์ในผู้ป่วยประกันสังคม หน่วย EMS (Emergency Medical Service) บริการรับ - ส่งผู้ป่วยจากบ้านสู่โรงพยาบาล Internet registration Internet referring system การส่งข้อความนัดตรวจทาง SMS การขอนัดตรวจทางโทรศัพท์ในผู้ป่วยประกันสังคม หน่วย EMS (Emergency Medical Service) บริการรับ - ส่งผู้ป่วยจากบ้านสู่โรงพยาบาล

19 การตรวจสอบสิทธิ์และอนุมัติยาใน ผู้ป่วยหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า & ผู้ป่วย ประกันสังคม โดยการ scan เอกสาร ส่งระหว่าง stations การลดขั้นตอนบริการ ( 70 % of total patients ) สำนักงาน ประกันสังคม ศูนย์ประสานสิทธิ์ ห้องยา OPD & IPD (Nurse station) || 2 กค. 2553 90% of total patients in this year

20 การออกใบนัดการออกใบนัด เมื่อเราอนุมัติ Online ผู้ป่วยไปรับยาทันที ยาออกแล้ว แต่ก็ มีปัญหารอใบนัดอีก เปลี่ยน Dot matrix printer ไปเป็น Laser printer เราสามารถลดเวลาลงได้เหลือ ¼ ของเวลาที่ใช้เดิม ทำให้ออกใบนัดได้เร็วกว่าเดิม 4 เท่า Customer Focus คนของ เราทำ CQI ทำ pre-printed ใบนัด เพื่อ ประหยัดหมึก Laser

21 ความรับผิดชอบต่อสังคม ความรับผิดชอบต่อสังคม การดูแลสุขภาพกลุ่มผู้ด้อยโอกาส บ้านธรรมปกรณ์ ( บ้านพัก คนชรา ) ทัณฑสถานหญิง โรงเรียนสอนคนตาบอด โรงเรียนโสตสุนทร ( เด็กหู หนวก ) โรงเรียนศรีสังวาลย์ ( เด็ก พิการแขนขา )

22 สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการดูแลผู้ป่วยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการดูแลผู้ป่วย การจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ : การดูแล ตนเอง การออก กำลังกายที่ OPD และในหอผู้ป่วย Clean & Shine, Clean & Green ดนตรีไทย ทุกเที่ยงวันศุกร์ ดนตรีจิตอาสา บริเวณ OPD : 12-13 น. ทุกวันจันทร์และพฤหัสบดี ดนตรีในหอผู้ป่วย หมอน้อยอาสา

23 สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการดูแลผู้ป่วยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการดูแลผู้ป่วย " การมาเล่นดนตรีให้ผู้ป่วย และประชาชน ทั่วไปได้ฟังกัน ทำด้วยใจรัก เราเล่นเพื่อความสนุกสนาน ผลตอบรับดี ผู้ป่วย และญาติเมื่อเห็นและ ได้ยินพวกเราเล่นดนตรีก็ชอบมาก ส่วนมากเพลงที่เล่นเป็นเพลงพื้นเมือง ซึ่งคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มช. ก็ สนับสนุนเต็มที่ " อาจารย์ศรีทนต์กล่าว

24 Healing environment โรงเรียนศรีสังวาล ( เด็กด้อยโอกาส ) พิการแขนขา ) การผ่าตัดแก้ไขความพิการ ดนตรีบำบัด

25 Music Therapy Music Therapy เป็นการใช้มิติของสุนทรีศาสตร์ ศิลปะ และดนตรี ในการเยียวยา และบำบัด ทั้งทางกายและจิตใจ เป็นการใช้มิติของสุนทรีศาสตร์ ศิลปะ และดนตรี ในการเยียวยา และบำบัด ทั้งทางกายและจิตใจ

26 Music Therapy Music Therapy การสร้างกิจกรรมเพื่อพัฒนาทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ

27 Suandok Spiritual คุณค่าภายใน ตนเอง ค่านิยมองค์กร การทำงาน ร่วมกัน Beauty in Diversity

28 ผลลัพธ์ที่ได้ มิอาจเปรียบเทียบด้วยจำนวนเงิน หากแต่เป็นความสุข และความรัก “คนสวนดอก” ผลลัพธ์ที่ได้ มิอาจเปรียบเทียบด้วยจำนวนเงิน หากแต่เป็นความสุข และความรัก “คนสวนดอก”

29 บ้านคนสวนดอกบ้านคนสวนดอก H umanized Healthcare H PH (Health Promoting Hospital) H A (Hospital Accreditation) A ppreciation A ccreditation S ustainable S ufficiency Economy S pirituality S tandards S afety


ดาวน์โหลด ppt SHA in Suandok รศ. นพ. วัฒนา นาวาเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google