งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประจำไตรมาสที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ ศบช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประจำไตรมาสที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ ศบช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประจำไตรมาสที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ ศบช.

2 จากแต่ละตัวชี้วัด สู่เป้าหมายตามวัตถุประสงค์ ผลการประเมินตนเอง รอบ 6 เดือน ประเด็นปัญหาที่พบ ข้อเสนอแนะ - 2 - คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ ศบช.

3 เพื่อให้บำรุงรักษาทางและสะพาน มีความเหมาะสม คล่องตัว สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา งานบำรุงรักษาทางและสะพาน และงานอำนวยความปลอดภัย ควบคุมและบำรุงรักษาทางและสะพาน ให้เป็นไปตามนโยบายกรม ทางหลวงชนบท บำรุงรักษาและซ่อมเครื่องจักรกล ยานพาหนะ รายงานผลการบำรุงรักษา และการใช้กฎหมาย ให้ ผอ.ทชจ.ทราบ เป็นประจำทุกเดือน งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย - 3 - คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ ศบช.

4 ประสิทธิผล ถนนได้รับการซ่อมบำรุง ค่าความขรุขระลดลง มีความปลอดภัยมากขึ้น คุณภาพ ได้ Brand 4S ประชาชนพึงพอใจมากขึ้น ประสิทธิภาพ การเบิกจ่ายตามแผน สัดส่วนค่าใช้จ่ายเหมาะสม มีการบริหารความเสี่ยง การพัฒนาองค์กร พัฒนา คน สารสนเทศ สร้างวัฒนธรรมการทำงาน - 4 - คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ ศบช.

5 -ร้อยละของระยะทางที่บำรุงรักษาแล้วเสร็จ -ร้อยละของสะพาน เชิงลาดที่บำรุงรักษาแล้วเสร็จ -ระดับความสำเร็จการบำรุงรักษา (ค่า IRI) -ความสำเร็จของถนนไร้หลุมบ่อ -ร้อยละของระยะทางที่บำรุงรักษาแล้วเสร็จ -ร้อยละของสะพาน เชิงลาดที่บำรุงรักษาแล้วเสร็จ -ระดับความสำเร็จการบำรุงรักษา (ค่า IRI) -ความสำเร็จของถนนไร้หลุมบ่อ คุณภาพ ได้ Brand 4S คุณภาพ ได้ Brand 4S - 5 - ฉันจะส่งมอบถนนที่สะดวก ปลอดภัย ให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างไร

6 - 6 - มีจุดอันตรายในถนนของฉันมากน้อยเท่าไหร่ ทำอย่างไรจะลดความสูญเสีย จัดทำฐานข้อมูล จุดตัด ทางแยก ทางโค้ง จัดทำฐานข้อมูล จุดตัด ทางแยก ทางโค้ง -ความสำเร็จของถนนไร้หลุมบ่อ -ตัดหญ้าจุดตัด ทางแยก ทางโค้ง -ปรับปรุง/ทดแทน เครื่องหมายจราจร -ติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยที่จำเป็น -ความสำเร็จของถนนไร้หลุมบ่อ -ตัดหญ้าจุดตัด ทางแยก ทางโค้ง -ปรับปรุง/ทดแทน เครื่องหมายจราจร -ติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยที่จำเป็น คุณภาพ ได้ Brand 4S คุณภาพ ได้ Brand 4S

7 จัดทำฐานข้อมูล ทางแยก ทางเชื่อม จัดทำฐานข้อมูล ทางแยก ทางเชื่อม จัดให้มีการอนุญาตทางเชื่อม - 7 - ถนนของฉันมีทางแยก ทางเชื่อมอย่างไร แค่ไหนจึงจะสมดุล ปลอดภัย คุณภาพ ได้ Brand 4S คุณภาพ ได้ Brand 4S

8 กำจัดป้ายผิดกฎหมาย สิ่งแปลกปลอม กำกับผู้ละเมิดกฎหมายทางหลวง กำจัดป้ายผิดกฎหมาย สิ่งแปลกปลอม กำกับผู้ละเมิดกฎหมายทางหลวง มีพี่น้องประชาชนบางคนเอาเปรียบ ฉันจะทนนิ่งเฉยได้อย่างไร - 8 - คุณภาพ ได้ Brand 4S คุณภาพ ได้ Brand 4S

9 ประชาชนมีส่วนร่วมงานบำรุงทาง (ซ.๑) +พึงพอใจ +มั่นใจมาตรฐานการทำงาน อดทน เหน็ดเหนื่อย เมื่อยล้า เพราะว่า...ฉันคือผู้รับใช้ประชาชน - 9 -

10 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน การใช้เครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุและแรงงาน การบริหารความเสี่ยงเพื่อให้เป็นไปตามแผน การเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน การใช้เครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุและแรงงาน การบริหารความเสี่ยงเพื่อให้เป็นไปตามแผน เพื่อความคุ้มค่า ดีกว่า เร็วกว่า และประหยัดกว่า เพื่อประชาชน - 10 -

11 พัฒนาคน... พัฒนาสารสนเทศ... สร้างวัฒนธรรม ที่ทนเหน็ดเหนื่อย เมื่อยล้า เพราะว่าฉันคือ..ผู้รับใช้ประชาชน - 11 -

12 พัฒนาคน ( สร้าง Knowledge + พัฒนา Skill + แลกเปลี่ยนผ่าน Buddy) มุ่งมั่นพัฒนา เพราะรู้ว่าสิ่งที่ทำ...นั้นเพื่อใคร - 12 -

13 สร้างวัฒนธรรม ( “ปลอดภัยไว้ก่อน” + “การเป็นผู้ให้ความสะดวกปลอดภัย”) ค้นหาหนทาง สนองความต้องการเสมอ เพราะเธอคือ..ผู้รับใช้ประชาชน - 13 -

14 - 14 - คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ ศบช. 4 มิติ 10 ประเด็น 25 ตัวชี้วัด

15 - 15 - คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ ศบช. ประเภท จำนวน ศบช. รายชื่อ ศบช. ส่งตาม กำหนด 18 หันคา ชัยบาดาล หนองม่วง ป่าสักฯ เขาคิชกูฎ แกลง จอมบึง ทับสะแก คลองขลุง สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี งาว ฝาง แม่สะเรียง ลอง นาทวี สายบุรี กำแพงแสน ศรีธาตุ ส่งช้า23 ลาดบัวหลวง บ่อทอง ซับใหญ่ ภูเขียว วังน้ำเขียว คง ประทาย สีคิ้ว พุทไธสง ประโคนชัย หนองกี่ สนม สังขะ พล หนองเรือ นาดูน สุวรรณภูมิ โพนทอง หลังสวน เชียรใหญ่ นาบอน พิบูลย์รักษ์ น้ำโสม ยังไม่ได้ รับ รายงาน 28 บางละมุง บูรพาชลทิต กันทรลักษ์ ขุขันธ์ อุทุมพรพิสัย ม่วง สามสิบ ตระการพืชผล เดชอุดม พิบูลมังสาหาร ท่าตะโก บางมูลนาค วิเชียรบุรี ท่าตะเกียบ วังสมบูรณ์ โคกสูง กบินทร์ บุรี ห้วยกระเจา ทองผาภูมิ ด่านช้าง หนองกรุงศรี ห้วยผึ้ง คำ ม่วง ศรีสงครามสว่างแดนดินอากาศอำนวย ปลาปาก คลอง ท่อม ปากพะยูน ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 56

16 - 16 - คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ ศบช. ประเภท จำนวน ศบช. รายชื่อ ศบช. ดีเยี่ยม (>4.50) 1ทับสะแก ดี (3.5-4.5) 5สนม แม่สะเรียง ลอง หลังสวน สายบุรี ปานกลาง (2.5-3.5) 21 หันคา ชัยบาดาล หนองม่วง ป่าสักชลสิทธิ์ เขาคิชกูฎ บ่อทอง แกลง จอมบึง ซับใหญ่ ภูเขียว สีคิ้ว ประโคนชัย หนองกี่ สังขะ พล ฝาง สมโภชเชียงใหม่700ปี นาบอน นาทวี พิบูลย์รักษ์ ศรีธาตุ เฝ้าระวัง (1.5-2.5)12 ลาดบัวหลวง วังน้ำเขียว คง ประทาย พุธไธสง หนองเรือ สุวรรณภูมิ โพนทอง คลองขลุง งาว เชียรใหญ่ น้ำโสม แก้ไขด่วน (<1.5) 2 นาดูน กำแพงแสน

17 - 17 - คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ ศบช.

18 - 18 - คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ ศบช. ระดับความสำเร็จของการ ดำเนินการบำรุงรักษา (IRI) การจัดให้มีการขออนุญาตทาง เชื่อมให้มีความปลอดภัย การใช้เครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุ และทรัพยากรบุคคล การสร้างวัฒนธรรมปลอดภัยไว้ ก่อน (Safety First)

19 ค่าคะแนนระดับ ๑ระดับ ๒ระดับ ๓ระดับ ๔ระดับ ๕ ร้อยละของจำนวน ทางเชื่อมได้จัดให้มี การขออนุญาตทาง เชื่อม ต่ำกว่า ๗๐ ๗๐ – ๗๔ ๗๕ – ๗๙ ๘๐ – ๘๔ มากกว่า ๘๔ สูตรการคำนวณ เกณฑ์การให้คะแนน จำนวนทางเชื่อมที่ดำเนินการจัดให้มีการขออนุญาตทางเชื่อม x ๑๐๐ จำนวนทางเชื่อมทุกประเภทในโครงข่ายทางทั้งหมด - 19 - คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ ศบช.

20 หมายเหตุ การให้คะแนน : ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบทเป็นหน่วยรับคำขออนุญาต ทางเชื่อมเท่านั้น การเชื่อมทางจำเป็นต้องได้รับการอนุญาตจาก ผู้อำนวยการทางหลวงชนบท ดังนั้น ” การจัดให้มีการขออนุญาตทางเชื่อม ” หมายถึง การแจ้งเจ้าของทางเชื่อมรับทราบว่าการ เชื่อมทางต้องมีการขออนุญาต และอำนวยความ สะดวกในการชี้แจงรายละเอียดในการยื่นขออนุญาต เท่านั้น ตัวอย่างการให้คะแนน : = [( ทางเชื่อมที่ได้มีการขออนุญาตแล้ว 42 แห่ง )+ ( ทางเชื่อมที่ได้แจ้งให้เจ้าของขอเชื่อมทางแล้ว 300 แห่ง )] / ทางเชื่อมทั้งสิ้น 450 แห่ง X 100 = (42 + 300) X 100 / 450 = 76.00 % ได้คะแนนระดับ 3 - 20 - คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ ศบช.

21 สายทาง จำนวน ทาง เชื่อม ทั้งหมด ประเภทผิวทางเชื่อมสถานะการ อนุญาต ขอ อนุญาต แล้ว ยังไม่ขอ อนุญาต Conc. ลาด ยาง หิน คลุก ลูกรัง นม.1001 1521102312 นม.1002 3212209329 นม.2003 2841194325 นม.3005 30--255-30 นม.4009 765456111264 นม.1011 2311156221 นม.1025 1733101611 รวม 22116121553829192 - 21 - คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ ศบช.

22 - 22 - คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ ศบช. เปรียบเทียบ หน่วยที่ไม่ได้รับรายงาน รอบ 6 เดือน กับ รอบ 3 เดือน รอบ 3 ด./56 (43)รอบ 6 ด./56 (28) เขาคิชกูฎ สัตหีบ บ่อทอง แกลง บูรพาชลทิต จอมบึง ซับใหญ่ ภูเขียว วังน้ำเขียว คง ประทาย สีคิ้ว พุธไธสง ประโคนชัย หนองกี่ สนม สังขะ พล หนองเรือ นาดูน สุวรรณภูมิ โพนทอง เดชอุดม คลองขลุง ท่าตะโก วิเชียรบุรี ฝาง แม่สะเรียง ลอง หลังสวน เชียร ใหญ่ นาบอน นาทวี ท่าตะเกียบ วังสมบูรณ์ โคกสูง กบินทร์บุรี ห้วยกระเจา ทองผาภูมิ ด่านช้าง สว่างแดนดิน คลองท่อม ปากพะยูน บางละมุง บูรพาชลทิต กันทรลักษ์ ขุขันธ์ อุทุมพรพิสัย ม่วงสามสิบ ตระการพืชผล เดชอุดม พิบูลมังสาหาร ท่าตะโก บางมูลนาค วิเชียรบุรี ท่าตะเกียบ วังสมบูรณ์ โคกสูง กบินทร์บุรี ห้วยกระเจา ทองผาภูมิ ด่านช้าง หนองกรุงศรี ห้วยผึ้ง คำม่วง ศรีสงคราม สว่างแดนดิน อากาศอำนวย ปลาปาก คลองท่อม ปากพะยูน สรุป มีหน่วยที่ไม่ได้รับรายงานซ้ำซ้อน 14 หน่วย (ตัวหนังสือสีแดง)

23 - 23 - คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ ศบช. เปรียบเทียบ ผลการประเมินตนเอง ที่ผ่านมา ประเภทรอบ 12 ด./55รอบ 3 ด./56รอบ 6 ด./56 สูงมาก (>4.50) พิบูลรักษ์ ทับสะแก นาบอน ศรีธาตุ แกลง ประโคนชัย สมโภชน์ เชียงใหม่ โคกสูง เขาคิชฌกูฏ -ทับสะแก ต่ำ (1.5- 2.5) หนองเรือ นาดูน คลองท่อม ม่วงสามสิบ ขุขันธุ์ อุทุมพิสัย ศรีสงคราม กันทรลักษณ์ หันคา ลาดบัวหลวง วังน้ำ เขียว คง ประทาย พุธไธสง หนองเรือ สุวรรณภูมิ โพนทอง คลองขลุง งาว เชียร ใหญ่ น้ำโสม ต่ำมาก (<1.5) - กำแพงแสน ตระการ พืชผล ลาดบัวหลวง งาว พิบูลมังสาหาร นาดูน กำแพงแสน

24 - 24 - คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ ศบช. เปรียบเทียบ ผลการประเมินตนเอง กับผลประเมินเอกลักษณ์และการเบิกจ่าย ระดับผล SAR (6ด.)ผลเอกลักษณ์ 1ผลเบิกจ่าย (มิย.) คะแนนสูง ทับสะแก สนม แม่สะเรียง ลอง หลังสวน สายบุรี แกลง วังสมบูรณ์ โคกสูง จอมบึง ท่าตะเกียบ ห้วยผึ้ง นาทวี สว่าง แดนดิน กำแพงแสน อากาศอำนวย ชัยบาดาล คะแนนต่ำ ลาดบัวหลวง วังน้ำเขียว คง ประทาย พุธไธสง หนองเรือ สุวรรณภูมิ โพนทอง คลองขลุง งาว เชียรใหญ่ น้ำโสม นาดูน กำแพงแสน สังขะ คลองท่อม พุทไธสง ปากพะยูน วังน้ำเขียว เชียรใหญ่ เดชอุดม ประโคนชัย พิบูลมังสาหาร วิเชียรบุรี ตระการ ขุขันธ์ หลังสวน ฝาง บูรพาชลทิต สุวรรณภูมิ คลองท่อม ปากพะยูน สรุป มีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน

25 - 25 - คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ ศบช. เปรียบเทียบ ผลการประเมินตนเอง กับผลประเมินเอกลักษณ์และการเบิกจ่าย ไม่มีข้อมูล SAR (6ด.)ระดับผลเอกลักษณ์ 1ผลเบิกจ่าย (มิย.) บางละมุง บูรพาชลทิต กันทรลักษ์ ขุขันธ์ อุทุมพร พิสัย ม่วงสามสิบ ตระการ พืชผล เดชอุดม พิบูลมังสาหาร ท่าตะโก บางมูลนาค วิเชียรบุรี ท่าตะเกียบ วังสมบูรณ์ โคกสูง กบินทร์บุรี ห้วยกระเจา ทอง ผาภูมิ ด่านช้าง หนองกรุงศรี ห้วยผึ้ง คำม่วง ศรีสงครามสว่าง แดนดินอากาศอำนวย ปลาปาก คลองท่อม ปากพะยูน คะแนนสูง แกลง วังสมบูรณ์ โคกสูง จอมบึง ท่าตะเกียบ ห้วยผึ้ง นาทวี สว่างแดนดิน กำแพงแสน อากาศอำนวย ชัยบาดาล คะแนนต่ำ สังขะ คลองท่อม พุทไธสง ปาก พะยูน วังน้ำเขียว เชียรใหญ่ เดชอุดม ประโคน ชัย พิบูลมังสา หาร วิเชียรบุรี ตระการ ขุขันธ์ หลังสวน ฝาง บูรพาชลทิต สุวรรณภูมิ คลองท่อม ปากพะยูน สรุป หน่วยที่ไม่ได้รับรายงาน SAR มีทิศทางการประเมินด้านอื่นหลากหลาย

26 - 26 - คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ ศบช. ขอความร่วมมือให้หน่วยกำกับ เร่งรัดติด ตามการประเมินผล ให้ความสำคัญกับรายละเอียดการตรวจสอบ และประเมินผล หน่วยสนับสนุนให้ความสนใจ ใกล้ชิด ในการให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน “หน่วยที่มีผลการประเมินค่อนข้างต่ำ” จากผลการประเมินดังกล่าว ควรดำเนินการดังนี้


ดาวน์โหลด ppt ประจำไตรมาสที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ ศบช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google