งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการประเมินตนเอง ตามข้อเสนอการปฏิบัติราชการ ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบท

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการประเมินตนเอง ตามข้อเสนอการปฏิบัติราชการ ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบท"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการประเมินตนเอง ตามข้อเสนอการปฏิบัติราชการ ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบท
4/6/2017 1:43 AM ผลการประเมินตนเอง ตามข้อเสนอการปฏิบัติราชการ ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบท ประจำไตรมาสที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ ศบช. © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

2 ประเด็นการนำเสนอ จากแต่ละตัวชี้วัด สู่เป้าหมายตามวัตถุประสงค์
4/6/2017 1:43 AM ประเด็นการนำเสนอ จากแต่ละตัวชี้วัด สู่เป้าหมายตามวัตถุประสงค์ ผลการประเมินตนเอง รอบ 6 เดือน ประเด็นปัญหาที่พบ ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ ศบช. - 2 - © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

3 ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบท อำนาจหน้าที่
4/6/2017 1:43 AM ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบท อำนาจหน้าที่ เพื่อให้บำรุงรักษาทางและสะพาน มีความเหมาะสม คล่องตัว สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา งานบำรุงรักษาทางและสะพาน และงานอำนวยความปลอดภัย ควบคุมและบำรุงรักษาทางและสะพาน ให้เป็นไปตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท บำรุงรักษาและซ่อมเครื่องจักรกล ยานพาหนะ รายงานผลการบำรุงรักษา และการใช้กฎหมาย ให้ ผอ.ทชจ.ทราบเป็นประจำทุกเดือน งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ ศบช. - 3 - © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

4 จากแต่ละตัวชี้วัด...สู่เป้าหมายตามวัตถุประสงค์
4/6/2017 1:43 AM จากแต่ละตัวชี้วัด...สู่เป้าหมายตามวัตถุประสงค์ ประสิทธิผล ถนนได้รับการซ่อมบำรุง ค่าความขรุขระลดลง มีความปลอดภัยมากขึ้น คุณภาพ ได้ Brand 4S ประชาชนพึงพอใจมากขึ้น ประสิทธิภาพ การเบิกจ่ายตามแผน สัดส่วนค่าใช้จ่ายเหมาะสม มีการบริหารความเสี่ยง การพัฒนาองค์กร พัฒนา คน สารสนเทศ สร้างวัฒนธรรมการทำงาน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ ศบช. - 4 - © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

5 ด้านประสิทธิผล...งานบำรุงทาง
4/6/2017 1:43 AM ด้านประสิทธิผล...งานบำรุงทาง -ร้อยละของระยะทางที่บำรุงรักษาแล้วเสร็จ -ร้อยละของสะพาน เชิงลาดที่บำรุงรักษาแล้วเสร็จ -ระดับความสำเร็จการบำรุงรักษา (ค่า IRI) -ความสำเร็จของถนนไร้หลุมบ่อ คุณภาพ ได้ Brand 4S ฉันจะส่งมอบถนนที่สะดวก ปลอดภัย ให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างไร - 5 - © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

6 ด้านประสิทธิผล...งานอำนวยความปลอดภัย
4/6/2017 1:43 AM ด้านประสิทธิผล...งานอำนวยความปลอดภัย คุณภาพ ได้ Brand 4S -ความสำเร็จของถนนไร้หลุมบ่อ -ตัดหญ้าจุดตัด ทางแยก ทางโค้ง -ปรับปรุง/ทดแทน เครื่องหมายจราจร -ติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยที่จำเป็น จัดทำฐานข้อมูล จุดตัด ทางแยก ทางโค้ง มีจุดอันตรายในถนนของฉันมากน้อยเท่าไหร่ ทำอย่างไรจะลดความสูญเสีย - 6 - © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

7 ด้านประสิทธิผล...งานอำนวยความปลอดภัย
4/6/2017 1:43 AM ด้านประสิทธิผล...งานอำนวยความปลอดภัย คุณภาพ ได้ Brand 4S จัดให้มีการอนุญาตทางเชื่อม จัดทำฐานข้อมูล ทางแยก ทางเชื่อม ถนนของฉันมีทางแยก ทางเชื่อมอย่างไร แค่ไหนจึงจะสมดุล ปลอดภัย - 7 - © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

8 ด้านประสิทธิผล...งานอำนวยความปลอดภัย
4/6/2017 1:43 AM ด้านประสิทธิผล...งานอำนวยความปลอดภัย กำจัดป้ายผิดกฎหมาย สิ่งแปลกปลอม กำกับผู้ละเมิดกฎหมายทางหลวง คุณภาพ ได้ Brand 4S มีพี่น้องประชาชนบางคนเอาเปรียบ ฉันจะทนนิ่งเฉยได้อย่างไร - 8 - © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

9 ด้านคุณภาพ...การมีส่วนร่วมภาคประชาชน
4/6/2017 1:43 AM ด้านคุณภาพ...การมีส่วนร่วมภาคประชาชน ประชาชนมีส่วนร่วมงานบำรุงทาง (ซ.๑) +พึงพอใจ +มั่นใจมาตรฐานการทำงาน อดทน เหน็ดเหนื่อย เมื่อยล้า เพราะว่า...ฉันคือผู้รับใช้ประชาชน - 9 - © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

10 ด้านประสิทธิภาพ...การดำเนินงานและงบประมาณ
4/6/2017 1:43 AM ด้านประสิทธิภาพ...การดำเนินงานและงบประมาณ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน การใช้เครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุและแรงงาน การบริหารความเสี่ยงเพื่อให้เป็นไปตามแผน เพื่อความคุ้มค่า ดีกว่า เร็วกว่า และประหยัดกว่า เพื่อประชาชน - 10 - © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

11 ด้านการพัฒนาองค์กร...(ตาม GES)
4/6/2017 1:43 AM ด้านการพัฒนาองค์กร...(ตาม GES) พัฒนาคน ... พัฒนาสารสนเทศ สร้างวัฒนธรรม ที่ทนเหน็ดเหนื่อย เมื่อยล้า เพราะว่าฉันคือ..ผู้รับใช้ประชาชน - 11 - © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

12 ด้านการพัฒนาองค์กร...(ตาม GES)
4/6/2017 1:43 AM ด้านการพัฒนาองค์กร...(ตาม GES) พัฒนาคน ( สร้าง Knowledge + พัฒนา Skill + แลกเปลี่ยนผ่าน Buddy) มุ่งมั่นพัฒนา เพราะรู้ว่าสิ่งที่ทำ...นั้นเพื่อใคร - 12 - © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

13 ด้านการพัฒนาองค์กร...(ตาม GES)
4/6/2017 1:43 AM ด้านการพัฒนาองค์กร...(ตาม GES) สร้างวัฒนธรรม ( “ปลอดภัยไว้ก่อน” + “การเป็นผู้ให้ความสะดวกปลอดภัย”) ค้นหาหนทาง สนองความต้องการเสมอ เพราะเธอคือ..ผู้รับใช้ประชาชน - 13 - © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

14 ตัวชี้วัดตามข้อเสนอการปฏิบัติราชการของ ศบช.
4 มิติ 10 ประเด็น 25 ตัวชี้วัด คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ ศบช. - 14 -

15 สรุปการจัดส่งผลการประเมินตนเองรอบ 6 เดือน
ประเภท จำนวน ศบช. รายชื่อ ศบช. ส่งตามกำหนด 18 หันคา ชัยบาดาล หนองม่วง ป่าสักฯ เขาคิชกูฎ แกลง จอมบึง ทับสะแก คลองขลุง สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี งาว ฝาง แม่สะเรียง ลอง นาทวี สายบุรี กำแพงแสน ศรีธาตุ ส่งช้า 23 ลาดบัวหลวง บ่อทอง ซับใหญ่ ภูเขียว วังน้ำเขียว คง ประทาย สีคิ้ว พุทไธสง ประโคนชัย หนองกี่ สนม สังขะ พล หนองเรือ นาดูน สุวรรณภูมิ โพนทอง หลังสวน เชียรใหญ่ นาบอน พิบูลย์รักษ์ น้ำโสม ยังไม่ได้รับรายงาน 28 บางละมุง บูรพาชลทิต กันทรลักษ์ ขุขันธ์ อุทุมพรพิสัย ม่วงสามสิบ ตระการพืชผล เดชอุดม พิบูลมังสาหาร ท่าตะโก บางมูลนาค วิเชียรบุรี ท่าตะเกียบ วังสมบูรณ์ โคกสูง กบินทร์บุรี ห้วยกระเจา ทองผาภูมิ ด่านช้าง หนองกรุงศรี ห้วยผึ้ง คำม่วง ศรีสงคราม สว่างแดนดินอากาศอำนวย ปลาปาก คลองท่อม ปากพะยูน ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 56 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ ศบช. - 15 -

16 สรุปผลการประเมินตนเองรอบ 6 เดือน (41 หน่วย)
ประเภท จำนวน ศบช. รายชื่อ ศบช. ดีเยี่ยม (>4.50) 1 ทับสะแก ดี ( ) 5 สนม แม่สะเรียง ลอง หลังสวน สายบุรี ปานกลาง ( ) 21 หันคา ชัยบาดาล หนองม่วง ป่าสักชลสิทธิ์ เขาคิชกูฎ บ่อทอง แกลง จอมบึง ซับใหญ่ ภูเขียว สีคิ้ว ประโคนชัย หนองกี่ สังขะ พล ฝาง สมโภชเชียงใหม่700ปี นาบอน นาทวี พิบูลย์รักษ์ ศรีธาตุ เฝ้าระวัง ( ) 12 ลาดบัวหลวง วังน้ำเขียว คง ประทาย พุธไธสง หนองเรือ สุวรรณภูมิ โพนทอง คลองขลุง งาว เชียรใหญ่ น้ำโสม แก้ไขด่วน (<1.5) 2 นาดูน กำแพงแสน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ ศบช. - 16 -

17 สรุปผลการประเมินตนเองรอบ 6 เดือน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ ศบช. - 17 -

18 ประเด็นปัญหาที่พบ : ตัวชี้วัดมักมีปัญหาดำเนินงาน
ระดับความสำเร็จของการดำเนินการบำรุงรักษา (IRI) การจัดให้มีการขออนุญาตทางเชื่อมให้มีความปลอดภัย การใช้เครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุ และทรัพยากรบุคคล การสร้างวัฒนธรรมปลอดภัยไว้ก่อน (Safety First) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ ศบช. - 18 -

19 การจัดให้มีการขออนุญาตทางเชื่อม
สูตรการคำนวณ จำนวนทางเชื่อมที่ดำเนินการจัดให้มีการขออนุญาตทางเชื่อม x ๑๐๐ จำนวนทางเชื่อมทุกประเภทในโครงข่ายทางทั้งหมด เกณฑ์การให้คะแนน ค่าคะแนน ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ ร้อยละของจำนวน ทางเชื่อมได้จัดให้มี การขออนุญาตทาง เชื่อม ต่ำกว่า ๗๐ ๗๐ – ๗๔ ๗๕ – ๗๙ ๘๐ – ๘๔ มากกว่า ๘๔ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ ศบช. - 19 -

20 การจัดให้มีการขออนุญาตทางเชื่อม
หมายเหตุ การให้คะแนน: ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบทเป็นหน่วยรับคำขออนุญาตทางเชื่อมเท่านั้น การเชื่อมทางจำเป็นต้องได้รับการอนุญาตจากผู้อำนวยการทางหลวงชนบท ดังนั้น”การจัดให้มีการขออนุญาตทางเชื่อม” หมายถึง การแจ้งเจ้าของทางเชื่อมรับทราบว่าการเชื่อมทางต้องมีการขออนุญาต และอำนวยความสะดวกในการชี้แจงรายละเอียดในการยื่นขออนุญาต เท่านั้น ตัวอย่างการให้คะแนน: = [(ทางเชื่อมที่ได้มีการขออนุญาตแล้ว 42 แห่ง)+ (ทางเชื่อมที่ได้แจ้งให้เจ้าของขอเชื่อมทางแล้ว 300 แห่ง)] / ทางเชื่อมทั้งสิ้น 450 แห่ง X 100 = ( ) X 100 / = % ได้คะแนนระดับ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ ศบช. - 20 -

21 ตัวอย่าง ฐานข้อมูลทางเชื่อม
สายทาง จำนวนทางเชื่อมทั้งหมด ประเภทผิวทางเชื่อม สถานะการอนุญาต ขออนุญาตแล้ว ยังไม่ขออนุญาต Conc. ลาดยาง หินคลุก ลูกรัง นม.1001 15 2 1 10 3 12 นม.1002 32 20 9 29 นม.2003 28 4 19 25 นม.3005 30 - 5 นม.4009 76 56 11 64 นม.1011 23 6 21 นม.1025 17 รวม 221 16 155 38 192 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ ศบช. - 21 -

22 ประเด็นปัญหาที่พบ : หน่วยที่ไม่ได้รับรายงาน
เปรียบเทียบ หน่วยที่ไม่ได้รับรายงาน รอบ 6 เดือน กับ รอบ 3 เดือน รอบ 3 ด./56 (43) รอบ 6 ด./56 (28) เขาคิชกูฎ สัตหีบ บ่อทอง แกลง บูรพาชลทิต จอมบึง ซับใหญ่ ภูเขียว วังน้ำเขียว คง ประทาย สีคิ้ว พุธไธสง ประโคนชัย หนองกี่ สนม สังขะ พล หนองเรือ นาดูน สุวรรณภูมิ โพนทอง เดชอุดม คลองขลุง ท่าตะโก วิเชียรบุรี ฝาง แม่สะเรียง ลอง หลังสวน เชียรใหญ่ นาบอน นาทวี ท่าตะเกียบ วังสมบูรณ์ โคกสูง กบินทร์บุรี ห้วยกระเจา ทองผาภูมิ ด่านช้าง สว่างแดนดิน คลองท่อม ปากพะยูน บางละมุง บูรพาชลทิต กันทรลักษ์ ขุขันธ์ อุทุมพรพิสัย ม่วงสามสิบ ตระการพืชผล เดชอุดม พิบูลมังสาหาร ท่าตะโก บางมูลนาค วิเชียรบุรี ท่าตะเกียบ วังสมบูรณ์ โคกสูง กบินทร์บุรี ห้วยกระเจา ทองผาภูมิ ด่านช้าง หนองกรุงศรี ห้วยผึ้ง คำม่วง ศรีสงคราม สว่างแดนดิน อากาศอำนวย ปลาปาก คลองท่อม ปากพะยูน สรุป มีหน่วยที่ไม่ได้รับรายงานซ้ำซ้อน 14 หน่วย (ตัวหนังสือสีแดง) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ ศบช. - 22 -

23 ประเด็นปัญหาที่พบ : ทิศทางของระดับคะแนน
ประเด็นปัญหาที่พบ : ทิศทางของระดับคะแนน เปรียบเทียบ ผลการประเมินตนเอง ที่ผ่านมา ประเภท รอบ 12 ด./55 รอบ 3 ด./56 รอบ 6 ด./56 สูงมาก (>4.50) พิบูลรักษ์ ทับสะแก นาบอน ศรีธาตุ แกลง ประโคนชัย สมโภชน์เชียงใหม่ โคกสูง เขาคิชฌกูฏ - ทับสะแก ต่ำ ( ) หนองเรือ นาดูน คลองท่อม ม่วงสามสิบ ขุขันธุ์ อุทุมพิสัย ศรีสงคราม กันทรลักษณ์ หันคา ลาดบัวหลวง วังน้ำเขียว คง ประทาย พุธไธสง หนองเรือ สุวรรณภูมิ โพนทอง คลองขลุง งาว เชียรใหญ่ น้ำโสม ต่ำมาก (<1.5) กำแพงแสน ตระการพืชผล ลาดบัวหลวง งาว พิบูลมังสาหาร นาดูน กำแพงแสน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ ศบช. - 23 -

24 ประเด็นปัญหาที่พบ : ทิศทางของระดับคะแนน
ประเด็นปัญหาที่พบ : ทิศทางของระดับคะแนน เปรียบเทียบ ผลการประเมินตนเอง กับผลประเมินเอกลักษณ์และการเบิกจ่าย ระดับ ผล SAR (6ด.) ผลเอกลักษณ์ 1 ผลเบิกจ่าย (มิย.) คะแนนสูง ทับสะแก สนม แม่สะเรียง ลอง หลังสวน สายบุรี แกลง วังสมบูรณ์ โคกสูง จอมบึง ท่าตะเกียบ ห้วยผึ้ง นาทวี สว่างแดนดิน กำแพงแสน อากาศอำนวย ชัยบาดาล คะแนนต่ำ ลาดบัวหลวง วังน้ำเขียว คง ประทาย พุธไธสง หนองเรือ สุวรรณภูมิ โพนทอง คลองขลุง งาว เชียรใหญ่ น้ำโสม นาดูน กำแพงแสน สังขะ คลองท่อม พุทไธสง ปากพะยูน วังน้ำเขียว เชียรใหญ่ เดชอุดม ประโคนชัย พิบูลมังสาหาร วิเชียรบุรี ตระการ ขุขันธ์ หลังสวน ฝาง บูรพาชลทิต สุวรรณภูมิ คลองท่อม ปากพะยูน สรุป มีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ ศบช. - 24 -

25 ประเด็นปัญหาที่พบ : ทิศทางของระดับคะแนน
ประเด็นปัญหาที่พบ : ทิศทางของระดับคะแนน เปรียบเทียบ ผลการประเมินตนเอง กับผลประเมินเอกลักษณ์และการเบิกจ่าย ไม่มีข้อมูล SAR (6ด.) ระดับ ผลเอกลักษณ์ 1 ผลเบิกจ่าย (มิย.) บางละมุง บูรพาชลทิต กันทรลักษ์ ขุขันธ์ อุทุมพรพิสัย ม่วงสามสิบ ตระการพืชผล เดชอุดม พิบูลมังสาหาร ท่าตะโก บางมูลนาค วิเชียรบุรี ท่าตะเกียบ วังสมบูรณ์ โคกสูง กบินทร์บุรี ห้วยกระเจา ทองผาภูมิ ด่านช้าง หนองกรุงศรี ห้วยผึ้ง คำม่วง ศรีสงครามสว่างแดนดินอากาศอำนวย ปลาปาก คลองท่อม ปากพะยูน คะแนนสูง แกลง วังสมบูรณ์ โคกสูง จอมบึง ท่าตะเกียบ ห้วยผึ้ง นาทวี สว่างแดนดิน กำแพงแสน อากาศอำนวย ชัยบาดาล คะแนนต่ำ สังขะ คลองท่อม พุทไธสง ปากพะยูน วังน้ำเขียว เชียรใหญ่ เดชอุดม ประโคนชัย พิบูลมังสาหาร วิเชียรบุรี ตระการ ขุขันธ์ หลังสวน ฝาง บูรพาชลทิต สุวรรณภูมิ คลองท่อม ปากพะยูน สรุป หน่วยที่ไม่ได้รับรายงาน SAR มีทิศทางการประเมินด้านอื่นหลากหลาย คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ ศบช. - 25 -

26 ข้อเสนอแนะ จากผลการประเมินดังกล่าว ควรดำเนินการดังนี้
ขอความร่วมมือให้หน่วยกำกับ เร่งรัดติด ตามการประเมินผล ให้ความสำคัญกับรายละเอียดการตรวจสอบ และประเมินผล หน่วยสนับสนุนให้ความสนใจ ใกล้ชิด ในการให้ความช่วยเหลือสนับสนุน “หน่วยที่มีผลการประเมินค่อนข้างต่ำ” คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ ศบช. - 26 -


ดาวน์โหลด ppt ผลการประเมินตนเอง ตามข้อเสนอการปฏิบัติราชการ ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบท

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google