งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา “ สัมมนาปัญหาด้านการ ปราบปราม ” 26 – 27 สิงหาคม 2551 ฝ่ายปราบปราม สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา “ สัมมนาปัญหาด้านการ ปราบปราม ” 26 – 27 สิงหาคม 2551 ฝ่ายปราบปราม สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา “ สัมมนาปัญหาด้านการ ปราบปราม ” 26 – 27 สิงหาคม 2551 ฝ่ายปราบปราม สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3

2 สัมมนาปัญหาด้าน การปราบปราม 25 - 27 สิงหาคม 2551 ณ โรงแรมทอแสงรีสอร์ท จ. อุบลราชธานี สัมมนาปัญหาด้าน การปราบปราม 25 - 27 สิงหาคม 2551 ณ โรงแรมทอแสงรีสอร์ท จ. อุบลราชธานี

3 สัมมนาปัญหาด้าน การปราบปราม 26 – 27 สิงหาคม 2551 ณ โรงแรมทอแสงรีสอร์ท จ. อุบลราชธานี สัมมนาปัญหาด้าน การปราบปราม 26 – 27 สิงหาคม 2551 ณ โรงแรมทอแสงรีสอร์ท จ. อุบลราชธานี

4 งานด้านการ ปราบปราม เป็นงานที่สนับสนุนให้การจัดเก็บ ภาษีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลตามเป้าหมาย เป็นงานที่สนับสนุนให้การจัดเก็บ ภาษีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลตามเป้าหมาย เป็นงานที่ต้องอาศัยเทคนิคและ ประสบการณ์ เป็นอย่างมาก เป็นงานที่ต้องอาศัยเทคนิคและ ประสบการณ์ เป็นอย่างมาก เป็นการนำเอาองค์ความรู้ด้าน ศาสตร์ต่าง ๆ มาประยุกค์ใช้ให้ เหมาะสมกับเหตุการณ์ และ สถานการณ์นั้น ๆ เป็นการนำเอาองค์ความรู้ด้าน ศาสตร์ต่าง ๆ มาประยุกค์ใช้ให้ เหมาะสมกับเหตุการณ์ และ สถานการณ์นั้น ๆ

5 หลักการทำงานของ ฝ่ายปราบปราม ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ เป็นธรรม เป็นธรรม ปลอดภัย ปลอดภัย

6 หลักในการบริหารงาน จัดเก็บภาษี ในการปฏิบัติงาน หลักกฎหมายเป็น สิ่งที่ต้องพูดถึงก่อน แต่นำมาใช้ หลังสุด แนวคิดที่ว่า ผู้ประกอบการอยู่ได้ รัฐอยู่ ได้ (win win) ผู้ประกอบการอยู่ไม่ได้ รัฐไม่ได้ภาษี (ใช้หลักกฎหมายอย่างเคร่งครัด) ไม่มีสิ่งใดสมบูรณ์แบบ 100 %

7 ปัญหาของงานด้าน ปราบปราม

8

9

10 ปัญหาของการปฏิบัติงานด้าน การปราบปราม ปัญหาการดำเนินการในขั้นตอน การจับกุม การตั้งข้อกล่าวหา การ ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย ปัญหาการดำเนินการในขั้นตอน การจับกุม การตั้งข้อกล่าวหา การ ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย ปัญหาการรับคดี การพิสูจน์ของ กลาง การเปรียบเทียบคดี การเก็บ รักษาของกลาง ปัญหาการรับคดี การพิสูจน์ของ กลาง การเปรียบเทียบคดี การเก็บ รักษาของกลาง ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายกับ สถานบริการตาม พ. ร. บ. ภาษี สรรพสามิต พ. ศ.2527 ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายกับ สถานบริการตาม พ. ร. บ. ภาษี สรรพสามิต พ. ศ.2527

11 หัวข้อสัมมนา กลุ่ม 1 ปัญหาทั่วไปด้านการ ปราบปราม ( ฝ่ายปราบปราม ) กลุ่ม 1 ปัญหาทั่วไปด้านการ ปราบปราม ( ฝ่ายปราบปราม ) กลุ่ม 2 ปัญหาเรื่องสำนวนคดี ของ กลาง ( ฝ่ายคดี ) กลุ่ม 2 ปัญหาเรื่องสำนวนคดี ของ กลาง ( ฝ่ายคดี ) กลุ่ม 3 ปัญหาเรื่องสถานบริการ ไนต์คลับ, ดิสโก้เธค, กลุ่ม 3 ปัญหาเรื่องสถานบริการ ไนต์คลับ, ดิสโก้เธค, อาบอบนวด อาบอบนวด กลุ่ม 4 ปัญหาเรื่องสุรา และยาสูบ กลุ่ม 4 ปัญหาเรื่องสุรา และยาสูบ กลุ่ม 5 ปัญหาเรื่องน้ำมัน และ เครื่องปรับอากาศ กลุ่ม 5 ปัญหาเรื่องน้ำมัน และ เครื่องปรับอากาศ

12 กลุ่ม 3 สถานบริการไนต์คลับ, ดิสโก้ เธค, อาบอบนวด สาขาเมืองทุกพื้นที่ สาขาเมืองทุกพื้นที่ สาขาวารินชำราบ สาขาวารินชำราบ สาขานางรอง สาขานางรอง

13 กลุ่ม 4 ปัญหาเรื่องสุรา และยาสูบ สาขาสี่คิ้ว สาขาโนนสูง สาขาพิ มาย สาขาสี่คิ้ว สาขาโนนสูง สาขาพิ มาย สาขาจัตุรัส สาขาพุทไธสง สาขา ท่าตูม สาขาจัตุรัส สาขาพุทไธสง สาขา ท่าตูม สาขากันทรลักษ์ สาขามหาชนะชัย สาขาอาจสามารถ สาขากันทรลักษ์ สาขามหาชนะชัย สาขาอาจสามารถ สาขาเขมราฐ สาขาสุวรรณภูมิ สาขาโพนทอง สาขาเขมราฐ สาขาสุวรรณภูมิ สาขาโพนทอง

14 กลุ่ม 5 ปัญหาเรื่องน้ำมัน และ เครื่องปรับอากาศ สาขาปราสาท สาขาขุขันธ์ สาขา พิบูลมังสาหาร สาขาปราสาท สาขาขุขันธ์ สาขา พิบูลมังสาหาร สาขาประโคนชัย สาขาเดชอุดม สาขาภูเขียว สาขาประโคนชัย สาขาเดชอุดม สาขาภูเขียว สาขาบัวใหญ่ สาขาโชคชัย สาขา ประทุมราชวงศา สาขาบัวใหญ่ สาขาโชคชัย สาขา ประทุมราชวงศา สาขาไทยเจริญ สาขาตระการ พืชผล สาขาอุทุมพรพิสัย สาขาไทยเจริญ สาขาตระการ พืชผล สาขาอุทุมพรพิสัย

15 การนำเสนอ ปัญหาที่พบในการปฏิบัติงาน ปัญหาที่พบในการปฏิบัติงาน แนวทางการแก้ไขในปัจจุบัน แนวทางการแก้ไขในปัจจุบัน ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา ในอนาคต ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา ในอนาคต ใช้เวลากลุ่มละไม่เกิน 30 นาที ใช้เวลากลุ่มละไม่เกิน 30 นาที


ดาวน์โหลด ppt ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา “ สัมมนาปัญหาด้านการ ปราบปราม ” 26 – 27 สิงหาคม 2551 ฝ่ายปราบปราม สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google