งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอ “ค่าจ้างและสถานะทั่วไปของแรงงานจาก ทุกภาคส่วนอุตสาหกรรมในประเทศไทย” นำเสนอโดย วิไลวรรณ แซ่เตีย ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย วันที่ 28 เมษายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานนำเสนอ “ค่าจ้างและสถานะทั่วไปของแรงงานจาก ทุกภาคส่วนอุตสาหกรรมในประเทศไทย” นำเสนอโดย วิไลวรรณ แซ่เตีย ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย วันที่ 28 เมษายน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานนำเสนอ “ค่าจ้างและสถานะทั่วไปของแรงงานจาก ทุกภาคส่วนอุตสาหกรรมในประเทศไทย” นำเสนอโดย วิไลวรรณ แซ่เตีย ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย วันที่ 28 เมษายน 2553

2 การปรับค่าจ้างขั้นต่ำทั่วประเทศ  ปรับขึ้น 1 บาท มีด้วยกัน 7 จังหวัด ต่ำสุด 150 บาท เป็น 151 บาท (พะเยา, แพร่) สูงสุด 162 บาท เป็น 163 บาท (เลย)

3 การปรับค่าจ้างขั้นต่ำทั่วประเทศ (ต่อ)  ปรับขึ้น 2 บาท มีด้วยกัน 20 จังหวัด ต่ำสุด 150 บาท เป็น 152 บาท (ศรีสะเกษ) สูงสุด 203 บาท เป็น 205 บาท (นนทบุรี, ปุทมธานี, นครปฐม, สมุทรสาคร)

4 การปรับค่าจ้างขั้นต่ำทั่วประเทศ (ต่อ)  ปรับขึ้น 3 บาท มีด้วยกัน 11 จังหวัด ต่ำสุด 151 บาท เป็น 154 บาท (มหาสารคาม) สูงสุด 203 บาท เป็น 206 บาท (กทม, สมุทรปราการ)

5 การปรับค่าจ้างขั้นต่ำทั่วประเทศ (ต่อ)  ปรับขึ้น 4 บาท มีด้วยกัน 20 จังหวัด ต่ำสุด 152 บาท เป็น 156 บาท (ชัยภูมิ) สูงสุด 180 บาท เป็น 184 บาท (ชลบุรี)

6 การปรับค่าจ้างขั้นต่ำทั่วประเทศ (ต่อ)  ปรับขึ้น 5 บาท มีด้วยกัน 6 จังหวัด ต่ำสุด 155 บาท เป็น 160 บาท (ยะลา) สูงสุด 179 บาท เป็น 184 บาท (สระบุรี)

7 การปรับค่าจ้างขั้นต่ำทั่วประเทศ (ต่อ)  ปรับขึ้น 6 บาท 154 บาท เป็น 160 บาท (อุบลราชธานี)  ปรับขึ้น 8 บาท 173 บาท เป็น 181 บาท (อยุธยา)  จังหวัดที่ไม่มีการปรับค่าจ้าง คือ แม่ฮ่องสอน, สุโขทัย, เชียงราย, เพชรบูรณ์, อุทัยธานี

8  ในปี 2551 และ 2552 คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงาน ไทย และเครือข่ายองค์กรแรงงาน ได้มีการออกแบบ สำรวจเพื่อประกอบการผลักดันค่าจ้างที่เป็นธรรม โดย เป็นแบบสำรวจที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย จิงในการดำรงชีพของลูกจ้าง 1 คน ต่อวัน ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับสาธารณูปโภคอื่นๆที่ต้องจ่ายจริงต่อเดือน และ ข้อมูลค่าจ้างขั้นต่ำต่อวันที่ควรจะเป็น ซึ่งจากการเก็บ ข้อมูลของแบบสำรวจดังกล่าวกว่า 500 ชุด จากคนงาน กลุ่มต่างๆ ทำให้ทราบข้อมูลดังต่อไปนี้

9 ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพต่อวัน  ประกอบด้วย ค่าพาหนะ40.86 บาท/วัน อาหาร, เครื่องดื่ม 97.00 บาท/วัน ยา รักษาโรค34.22 บาท/วัน  รวมค่าใช้จ่ายต่อวัน172.08 บาท/วัน

10 ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพต่อวัน  ค่าใช้จ่ายต่อวัน 172.08 บาท/วัน  คิดเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือน5,162.40 บาท/เดือน (ปี 2552)  โดยในปี 2551 ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพประจำวันจาก การสำรวจ มีค่าเฉลี่ย 153 บาท/วัน คิดเป็น 4,590 บาท/เดือน  ทำให้เห็นว่าค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพปัจจุบันสูงขึ้นถึง 12.47 %

11 ค่าใช้จ่ายประจำเดือน  ประกอบด้วย ค่าเช่าบ้านพัก ที่อาศัย 1,511.29 บาท/เดือน ค่าประปา กระแสไฟฟ้า 503.33 บาท/เดือน กิจกรรมทางสังคม 423.59 บาท/เดือน เลี้ยงดูครอบครัว 2,974.35 บาท/เดือน ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 1,050.63 บาท/เดือน ค่าใช้จ่ายในการศึกษาเรียนรู้ 1,005.03บาท/เดือน  รวมค่าใช้จ่ายรายเดือน7,468.22 บาท/เดือน

12 ค่าใช้จ่ายประจำเดือน  ค่าใช้จ่ายรายเดือน7,468.22 บาท/เดือน (ปี 2552)  โดยใน 2551 ค่าใช้จ่ายรายเดือนจากการสำรวจ คิดเป็นอัตราเฉลี่ยที่ 6,607.88บาท/เดือน  ซึ่งจะเห็นได้ว่าค่าใช้จ่ายรายเดือนของคนงานใน ปัจจุบันมีอัตราเพิ่มขึ้นถึง 11.52%

13 รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อเดือน  ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพรายวันในหนึ่งเดือน 5,162.40 บาท  ค่าใช้จ่ายรายเดือน7,468.22 บาท  รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 12,630.62 บาท (ปี 2552)

14 ค่าแรงที่ควรจะเป็น  จากค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อเดือน 12,630.62 บาท  ดังนั้นค่าจ้างต่อวันที่จะเพียงพอต่อค่าใช้จ่าย ก็ควรจะเป็น 421.02 บาท (12,630.62 หารด้วย 30 วัน)

15 ค่าแรงที่เป็นธรรม  ในขณะเดียวกันตัวเลขค่าแรงต่อวันที่คนงานมี ความต้องการจากการสำรวจมีค่าเฉลี่ยอยู่เพียง 316.01 บาท  ซึ่งต่ำกว่าค่าแรงที่ควรจะเป็นถึง 105.01 บาท  ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในเรื่อง ค่าแรงและให้เป็นไปตามความต้องการของ คนงาน ขบวนการแรงงานควรผลักดันให้เกิด อัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่เป็นธรรมเท่ากันทั่ว ประเทศในอัตรา 316 บาท

16 รณรงค์เพื่อค่าแรงที่เป็นธรรม 316 บาทต่อวัน เท่ากันทั่วประเทศ


ดาวน์โหลด ppt งานนำเสนอ “ค่าจ้างและสถานะทั่วไปของแรงงานจาก ทุกภาคส่วนอุตสาหกรรมในประเทศไทย” นำเสนอโดย วิไลวรรณ แซ่เตีย ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย วันที่ 28 เมษายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google