งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส่วนจัดนิคมสหกรณ์ แผนและผล การ ปฏิบัติงาน ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส่วนจัดนิคมสหกรณ์ แผนและผล การ ปฏิบัติงาน ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ส่วนจัดนิคมสหกรณ์ แผนและผล การ ปฏิบัติงาน ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2553

2 โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพ ชีวิต กิจกรรมแผน ( ราย ) ผล ( ราย ) % 1. การประชุมชี้แจงสมาชิก นิคมสหกรณ์ จำนวน 53 นิคมสหกรณ์ 5,75 0 8, การรับสมัคร / คัดเลือก และตรวจสอบคุณสมบัติ 5,75 0 5, การฝึกอบรมภาคทฤษฏี / ภาคปฏิบัติ ( เกษตรกร สมาชิกและแกนนำ ) 5,75 0 4,

3 โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพ ชีวิต กิจกรรมแผน ( ราย ) ผล ( ราย ) % 4. การจัดทำแฟ้มรายบุคคล สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ 5,75 0 2, สนับสนุนการดำเนิน กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง ของผู้เข้าร่วมโครงการ 5,75 0 2, จัดทำฐานข้อมูลผู้เข้าร่วม โครงการไว้ในคอมพิวเตอร์ 5,75 0 2,

4 โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพ ชีวิต กิจกรรมแผน ( ราย ) ผล ( ราย ) % 7. การติดตามประเมินผล ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ตามข้อ 3 และ 5 เป้าหมาย 5, สมาชิกนำความรู้ไป ปฏิบัติในพื้นที่ 5, หลังการฝึกอบรม เกษตรกรมีความรู้เพิ่มขึ้น 5,75 0 4,

5 โครงการนิคมการเกษตรและพืช พลังงานทดแทน กิจกรรมแผนผล % อำนวยการ ประสานงาน แนะนำ ให้คำปรึกษาและ สนับสนุนการดำเนิน กิจกรรม 13 จังหวัด 15 นิคม 13 จังหวัด 15 นิคม 100 จัดทำโครงการสัมมนา / อบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน นิคมการเกษตร 100 ราย 100 แนะนำให้นิคมสหกรณ์ จัดทำ Action Plan การ ปฏิบัติงาน 13 จังหวัด 15 นิคม 13 จังหวัด 15 นิคม 100

6 โครงการนิคมการเกษตรและพืช พลังงานทดแทน กิจกรรมแผนผล % ติดตาม เร่งรัดการ ดำเนินงาน และจัดทำ รายงานผลการปฏิบัติงาน 13 จังหวัด 15 นิคม 13 จังหวัด 15 นิคม 100 จัดทำโครงการ ประชาสัมพันธ์งานกิจกรรม พืชอาหารและพลังงาน ทดแทน 1 ครั้ง -- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ตามกิจกรรม 150 เล่ม 100

7 โครงการปาล์มน้ำมันฯ กิจกรรมแผน ( ไร่ ) ผล ( ไร่ ) % จังหวัดนราธิวาส 3,500-- จังหวัดยะลา 2,000-- จังหวัดปัตตานี 4,500--

8 โครงการกระจายกรรมสิทธิ์ ณ 25 มีนาคม 2553 กิจกรรม แผน ราย / ไร่ ผล ราย / ไร่ % ราย / ไร่ กสน.3 986/6, /6, / กสน /1 3, /1 7, / สำรวจราย แปลง 649/2, /3, /

9 THANK YOU


ดาวน์โหลด ppt ส่วนจัดนิคมสหกรณ์ แผนและผล การ ปฏิบัติงาน ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google