งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส่วนจัดนิคมสหกรณ์ แผนและผล การ ปฏิบัติงาน ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส่วนจัดนิคมสหกรณ์ แผนและผล การ ปฏิบัติงาน ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ส่วนจัดนิคมสหกรณ์ แผนและผล การ ปฏิบัติงาน ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2553

2 โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพ ชีวิต กิจกรรมแผน ( ราย ) ผล ( ราย ) % 1. การประชุมชี้แจงสมาชิก นิคมสหกรณ์ จำนวน 53 นิคมสหกรณ์ 5,75 0 8,95 5 155. 74 2. การรับสมัคร / คัดเลือก และตรวจสอบคุณสมบัติ 5,75 0 5,87 3 102. 14 3. การฝึกอบรมภาคทฤษฏี / ภาคปฏิบัติ ( เกษตรกร สมาชิกและแกนนำ ) 5,75 0 4,89 0 85.0 4

3 โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพ ชีวิต กิจกรรมแผน ( ราย ) ผล ( ราย ) % 4. การจัดทำแฟ้มรายบุคคล สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ 5,75 0 2,71 1 47. 15 5. สนับสนุนการดำเนิน กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง ของผู้เข้าร่วมโครงการ 5,75 0 2,01 6 35. 06 6. จัดทำฐานข้อมูลผู้เข้าร่วม โครงการไว้ในคอมพิวเตอร์ 5,75 0 2,71 1 47. 15

4 โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพ ชีวิต กิจกรรมแผน ( ราย ) ผล ( ราย ) % 7. การติดตามประเมินผล ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ตามข้อ 3 และ 5 เป้าหมาย 5,75 0 5329.3 5 8. สมาชิกนำความรู้ไป ปฏิบัติในพื้นที่ 5,75 0 98117. 06 9. หลังการฝึกอบรม เกษตรกรมีความรู้เพิ่มขึ้น 5,75 0 4,03 1 94. 34

5 โครงการนิคมการเกษตรและพืช พลังงานทดแทน กิจกรรมแผนผล % อำนวยการ ประสานงาน แนะนำ ให้คำปรึกษาและ สนับสนุนการดำเนิน กิจกรรม 13 จังหวัด 15 นิคม 13 จังหวัด 15 นิคม 100 จัดทำโครงการสัมมนา / อบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน นิคมการเกษตร 100 ราย 100 แนะนำให้นิคมสหกรณ์ จัดทำ Action Plan การ ปฏิบัติงาน 13 จังหวัด 15 นิคม 13 จังหวัด 15 นิคม 100

6 โครงการนิคมการเกษตรและพืช พลังงานทดแทน กิจกรรมแผนผล % ติดตาม เร่งรัดการ ดำเนินงาน และจัดทำ รายงานผลการปฏิบัติงาน 13 จังหวัด 15 นิคม 13 จังหวัด 15 นิคม 100 จัดทำโครงการ ประชาสัมพันธ์งานกิจกรรม พืชอาหารและพลังงาน ทดแทน 1 ครั้ง -- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ตามกิจกรรม 150 เล่ม 100

7 โครงการปาล์มน้ำมันฯ กิจกรรมแผน ( ไร่ ) ผล ( ไร่ ) % จังหวัดนราธิวาส 3,500-- จังหวัดยะลา 2,000-- จังหวัดปัตตานี 4,500--

8 โครงการกระจายกรรมสิทธิ์ ณ 25 มีนาคม 2553 กิจกรรม แผน ราย / ไร่ ผล ราย / ไร่ % ราย / ไร่ กสน.3 986/6,6 43 468/6, 985 47.46/1 05.14 กสน.5 3526/1 3,763 927/1 7,715 26.29/1 28.71 สำรวจราย แปลง 649/2,2 85 363/3, 304 55.39/1 44.59

9 THANK YOU


ดาวน์โหลด ppt ส่วนจัดนิคมสหกรณ์ แผนและผล การ ปฏิบัติงาน ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google