งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Introduction to Network อ. ชุติมา ดำรงศักดิ์เมธี.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Introduction to Network อ. ชุติมา ดำรงศักดิ์เมธี."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Introduction to Network อ. ชุติมา ดำรงศักดิ์เมธี

2 ความรู้พื้นฐานการสื่อสารข้อมูล การสื่อสารข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ คือ การ แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างต้นทางและปลายทาง โดยที่ใช้อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเชื่อมต่อกัน ด้วยสื่อกลางชนิดใดชนิดหนึ่ง

3 องค์ประกอบพื้นฐานของการ สื่อสารข้อมูล Source system Destination system Transmission system

4

5 ชนิดของสัญญาณทาง อิเล็กทรอนิกส์

6 เครื่องมือในการแปลงสัญญาณ MODEM (Modulator Demodulator)

7 วิธีการสื่อสารข้อมูลระหว่าง อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์

8 ทิศทางของการสื่อสารข้อมูล แบบทิศทางเดียว (Simplex) เช่น วิทยุ หรือ โทรทัศน์ แบบกึ่งสองทิศทาง (Half Duplex) เช่น วิทยุ สื่อสารแบบผลัดกันพูด แบบสองทิศทาง (Full Duplex) เช่น ระบบ โทรศัพท์

9 การสื่อสารข้อมูล แบบอนุกรม และ แบบขนาน Serial Transmission

10 Parallel Transmission

11 การประมวลผลข้อมูลกับการ สื่อสารข้อมูล ระบบการประมวลผลที่ศูนย์กลาง (Centralized Processing)

12 ระบบการประมวลผลแบบไคลเอนต์ เซิร์ฟเวอร์ (Client-Server Processing)

13 ระบบการประมวลผลแบบกระจาย (Distributed Processing)

14 ช่องทางการสื่อสารข้อมูล (Data Transmission Channels) แบบมีสาย ได้แก่ สายคู่บิดเกลียว สายโคแอก เชียล สายใยแก้วนำแสง แบบไม่มีสาย ได้แก่ ไมโครเวฟ ดาวเทียม อินฟราเรด ระบบวิทยุ

15 สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการเลือกช่องทางการ สื่อสาร มีดังนี้ อัตราเร็วในการส่งผ่านข้อมูล (Transmission Rate) ระยะทาง (Distance) ค่าใช้จ่าย (Cost) ความสะดวกในการติดตั้ง (Ease of Installation) ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม (Resistance to Environmental)

16 ช่องทางการสื่อสารข้อมูลแบบไม่มี สาย

17 อุปกรณ์สื่อสารข้อมูล เครื่องทวนซ้ำสัญญาณ (Repeater)

18 ฮับ (Hub) หรือ “LAN Concentrator”

19 สวิตช์ (Switch) หรือ “Ethernet Switch”

20 เราท์เตอร์ (Router)

21 มัลติเพล็กซ์เซอร์ (Multiplexer)

22 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Networks) “A network is created whenever two or more computers are connected to one another

23 ชนิดของระบบเครือข่าย Local Area Network: LAN Metropolitan Area Network: MAN Wide Area Network: WAN

24 Topology of LANs Star Topology Ring Topology Bus Topology Tree Topology

25 Star Topology

26 Ring Topology

27 Bus Topology

28 Tree Topology

29 มาตรฐานระบบเครือข่ายแบบ LAN ชนิดต่าง ๆ Ethernet/IEEE 802.3 ตัวอย่าง 10Base2, 10Base5, 10Base-T, 10Base-F Fast Ethernet/IEEE 802.3 (100 Mbps) ตัวอย่าง 100Base-TX, 100Base-FX Gigabit Ethernet/IEEE 802.3z (1000 Mbps) ตัวอย่าง 1000Base-T, 1000Base-LX, 1000Base-SX Token Bus/IEEE 802.4 Token Ring/IEEE 802.5 FDDI (Fiber Distributed Data Interface)

30 การประยุกต์ใช้งานเครือข่าย คอมพิวเตอร์ Electronic mail: จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการ ส่งข่าวสารโดยระบุตัวผู้รับเช่นเดียวกับจดหมาย ผู้รับจะได้รับอย่างรวดเร็วเนื่องจากเป็นการส่งผ่าน เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกันอยู่ Electronic Bulletin Boards: บริการกระดานข่าว อิเล็กทรอนิกส์ เป็นการแลกเปลี่ยนข่าวสารรวมทั้ง แสดงความคิดเห็นผ่านกระดานข่าวของกลุ่มแบบ อิเล็กทรอนิกส์

31 Electronic Teleconference, Videoconferencing: การ ประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ช่วย ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประหยัดเวลาของ ผู้เข้าร่วมประชุม และนำมาประยุกต์ใช้ในเรื่องอื่น ๆ เช่น ใช้ ในการเรียนการสอน ใช้ในตรวจรักษาโรคผ่านการประชุม ทางไกล เป็นต้น Electronic Data Interchange – EDI: การแลกเปลี่ยน ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Funds Transfer – EFT: การโอน เงินทางอิเล็กทรอนิกส์ E-commerce, E-Banking, E-learning, E-government Telnet Ftp World Wide Web การประยุกต์ใช้งานเครือข่าย คอมพิวเตอร์

32 คำถามประเมินผลหลังเรียน 1. จงบอกความแตกต่างของสัญญาณแบบ Analog และ สัญญาณแบบ Digital 2. ให้ยกตัวอย่างการสื่อสารข้อมูลแบบประสานจังหวะและ ไม่ประสารจังหวะ 3. วิธีการประมวลผลข้อมูลมีอะไรบ้าง อธิบายพอสังเขป 4. อุปกรณ์เชื่อมต่อสำหรับการเครือข่ายมีอะไรบ้าง 5. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์คืออะไร 6. จงอธิบายความแตกต่างของ LAN และ WAN 7. การออกแบบการเชื่อมต่อของระบบ LAN จะต้อง คำนึงถึงอะไรบ้าง 8. จงอธิบายวิธีการเข้าใช้งานสื่อกลาง (MAC) มาสัก 1 วิธี 9. ให้ยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มาสัก 3 วิธี


ดาวน์โหลด ppt Introduction to Network อ. ชุติมา ดำรงศักดิ์เมธี.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google