งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Introduction to Network

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Introduction to Network"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Introduction to Network
อ.ชุติมา ดำรงศักดิ์เมธี

2 ความรู้พื้นฐานการสื่อสารข้อมูล
 การสื่อสารข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ คือ การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างต้นทางและปลายทาง โดยที่ใช้อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเชื่อมต่อกันด้วยสื่อกลางชนิดใดชนิดหนึ่ง         

3 องค์ประกอบพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูล
Source system Destination system Transmission system

4

5 ชนิดของสัญญาณทางอิเล็กทรอนิกส์

6 เครื่องมือในการแปลงสัญญาณ MODEM (Modulator Demodulator)

7 วิธีการสื่อสารข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์

8 ทิศทางของการสื่อสารข้อมูล
แบบทิศทางเดียว (Simplex) เช่น วิทยุ หรือโทรทัศน์ แบบกึ่งสองทิศทาง (Half Duplex) เช่น วิทยุสื่อสารแบบผลัดกันพูด แบบสองทิศทาง (Full Duplex) เช่น ระบบโทรศัพท์

9 การสื่อสารข้อมูล แบบอนุกรม และ แบบขนาน Serial Transmission

10 Parallel Transmission

11 การประมวลผลข้อมูลกับการสื่อสารข้อมูล
ระบบการประมวลผลที่ศูนย์กลาง (Centralized Processing)

12 ระบบการประมวลผลแบบไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์ (Client-Server Processing)

13 ระบบการประมวลผลแบบกระจาย (Distributed Processing)

14 ช่องทางการสื่อสารข้อมูล (Data Transmission Channels)
แบบมีสาย ได้แก่ สายคู่บิดเกลียว สายโคแอกเชียล สายใยแก้วนำแสง แบบไม่มีสาย ได้แก่ ไมโครเวฟ ดาวเทียม อินฟราเรด ระบบวิทยุ

15 สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการเลือกช่องทางการสื่อสาร มีดังนี้
อัตราเร็วในการส่งผ่านข้อมูล (Transmission Rate) ระยะทาง (Distance) ค่าใช้จ่าย (Cost) ความสะดวกในการติดตั้ง (Ease of Installation) ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม (Resistance to Environmental)

16 ช่องทางการสื่อสารข้อมูลแบบไม่มีสาย

17 อุปกรณ์สื่อสารข้อมูล
เครื่องทวนซ้ำสัญญาณ (Repeater)

18 ฮับ (Hub) หรือ “LAN Concentrator”

19 สวิตช์ (Switch) หรือ “Ethernet Switch”

20 เราท์เตอร์ (Router)

21 มัลติเพล็กซ์เซอร์ (Multiplexer)

22 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Networks)
“A network is created whenever two or more computers are connected to one another

23 ชนิดของระบบเครือข่าย
Local Area Network: LAN Metropolitan Area Network: MAN Wide Area Network: WAN

24 Topology of LANs Star Topology Ring Topology Bus Topology
Tree Topology

25 Star Topology

26 Ring Topology

27 Bus Topology

28 Tree Topology

29 มาตรฐานระบบเครือข่ายแบบ LAN ชนิดต่าง ๆ
Ethernet/IEEE ตัวอย่าง 10Base2, 10Base5, 10Base-T, 10Base-F Fast Ethernet/IEEE (100 Mbps) ตัวอย่าง 100Base-TX, 100Base-FX Gigabit Ethernet/IEEE 802.3z (1000 Mbps) ตัวอย่าง 1000Base-T, 1000Base-LX, 1000Base-SX Token Bus/IEEE 802.4 Token Ring/IEEE 802.5 FDDI (Fiber Distributed Data Interface)

30 การประยุกต์ใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Electronic mail: จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการส่งข่าวสารโดยระบุตัวผู้รับเช่นเดียวกับจดหมาย ผู้รับจะได้รับอย่างรวดเร็วเนื่องจากเป็นการส่งผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกันอยู่ Electronic Bulletin Boards: บริการกระดานข่าวอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการแลกเปลี่ยนข่าวสารรวมทั้งแสดงความคิดเห็นผ่านกระดานข่าวของกลุ่มแบบอิเล็กทรอนิกส์

31 การประยุกต์ใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Electronic Teleconference, Videoconferencing: การประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประหยัดเวลาของผู้เข้าร่วมประชุม และนำมาประยุกต์ใช้ในเรื่องอื่น ๆ เช่น ใช้ในการเรียนการสอน ใช้ในตรวจรักษาโรคผ่านการประชุมทางไกล เป็นต้น Electronic Data Interchange – EDI: การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์            • Electronic Funds Transfer – EFT: การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์            • E-commerce, E-Banking, E-learning, E-government            • Telnet            • Ftp            • World Wide Web

32 คำถามประเมินผลหลังเรียน
1. จงบอกความแตกต่างของสัญญาณแบบ Analog และสัญญาณแบบ Digital 2. ให้ยกตัวอย่างการสื่อสารข้อมูลแบบประสานจังหวะและไม่ประสารจังหวะ 3. วิธีการประมวลผลข้อมูลมีอะไรบ้าง อธิบายพอสังเขป 4. อุปกรณ์เชื่อมต่อสำหรับการเครือข่ายมีอะไรบ้าง 5. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์คืออะไร 6. จงอธิบายความแตกต่างของ LAN และ WAN 7. การออกแบบการเชื่อมต่อของระบบ LAN จะต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง 8. จงอธิบายวิธีการเข้าใช้งานสื่อกลาง (MAC) มาสัก 1 วิธี 9. ให้ยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์มาสัก 3 วิธี


ดาวน์โหลด ppt Introduction to Network

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google