งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การประเมินตนเองตามมาตรฐานตอนที่ III กระบวนการดูแลผู้ป่วย นพ. อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การประเมินตนเองตามมาตรฐานตอนที่ III กระบวนการดูแลผู้ป่วย นพ. อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การประเมินตนเองตามมาตรฐานตอนที่ III กระบวนการดูแลผู้ป่วย นพ. อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

2 2 Access Entry AssessmentInvestigation Diagnosis Plan of CareDischarge Plan Care of PatientReassessCommunicationInformation & Empowerment Discharge Continuity of Care กระบวนการ ดูแลผู้ป่วย

3 33 Process Clinical Population People-Centered เครื่องมือเพื่อประเมินและปรับปรุง กระบวนการดูแลผู้ป่วย The Bi-Regional Forum of Medical Training Institutions on People-Centered Health Care, Philippines, 1 July 2008 Med Rec Review Adverse Event PSG: SIMPLE Proxy Disease Clinical Tracer Bedside Review

4 4 การประเมินคุณภาพการ ดูแลผู้ป่วย 1. ทบทวน compliance จากเวช ระเบียน 2. จาก AE สู่ระบบที่ดี 3. ตามรอย SIMPLE 4. ตามรอยทางคลินิก 5. ใช้โรคเฉพาะ (Proxy Disease) สะท้อนคุณภาพใน แต่ละขั้นตอนของการดูแล 6. ประมวลผลข้อมูลทั้งหมดตาม มาตรฐาน

5 5 1. ทบทวนเวชระเบียน

6 6 Assessment Med Rec Review: Ac Appendicitis Preop assessment & timely record before operation

7 7 Access Entry AssessmentInvestigation Diagnosis Plan of CareDischarge Plan Care of PatientReassessCommunicationInformation & Empowerment Discharge Continuity of Care กระบวนการ ดูแลผู้ป่วย

8 8 2. จาก AE / Trigger สู่ ระบบที่ดี AE: ผู้ป่วยได้รับ Warfarin จาก คลินิกโรคหัวใจของโรงพยาบาลทั่วไป แห่งหนึ่งเป็นเวลา 3 เดือน เมื่อกินยาไป ได้ 1 เดือน ผู้ป่วยไปที่สถานีอนามัยใกล้ บ้านด้วยมีอาการปวดหัวไหล่หลังจากยก ของหนัก ได้รับยาคลายเส้นไปกิน หลังจากนั้น 5 วัน ผู้ป่วยมีอาการบวมที่ต้น ขาด้านหน้าและเจ็บมาก จึงกลับมาพบ แพทย์ที่คลินิกโรคหัวใจ จากการตรวจ เลือดพบว่าค่า INR สูงถึง 6.15 แพทย์จึง สั่งหยุดยาทั้งหมด และนัดมาติดตามใน อีก 1 สัปดาห์ต่อมา พบว่าอาการดีขึ้น ตำแหน่งที่บวมเลื่อนจากต้นขามาที่เหนือ เข่า

9 9 2. จาก AE / Trigger สู่ ระบบที่ดี การปรับปรุงระบบ 1) จัดทำ Warfarin card ให้แก่ผู้ป่วยที่ ได้รับยา ซึ่งมีรายการยาที่ผู้ป่วยไม่ควรได้รับ ร่วมกับยาตัวนี้ และแนะนำให้ผู้ป่วยแสดงบัตรนี้ ทุกครั้งเมื่อไปรับการตรวจรักษาจาก สถานพยาบาลต่างๆ 2) พัฒนาวิธีที่จะสื่อสารให้แพทย์ใน โรงพยาบาลได้ทราบว่าผู้ป่วยกำลังรับยา Warfarin อยู่โดยไม่ต้องตั้งใจค้นหาข้อมูล ( เช่น การพิมพ์ว่าผู้ป่วยได้รับยาตัวนี้ในใบสั่ง ยา หรือการมี prompt ขึ้นบนจอคอมพิวเตอร์ ) 3) แผนในอนาคต : พัฒนาเครือข่าย บริการในพื้นที่ให้เภสัชกรสามารถติดตามผล การใช้ยา ( ตรวจ INR) และปรับขนาดยาให้ได้ ระดับ INR ที่เหมาะสมกับโรคของผู้ป่วย

10 10 Assessment Trigger: re-op, AE: delayed Dx Appendicitis Plan for CQI or Trial of CareMap emphasis Hx & clinical sign

11 11 Access Entry AssessmentInvestigation Diagnosis Plan of CareDischarge Plan Care of PatientReassessCommunicationInformation & Empowerment Discharge Continuity of Care กระบวนการ ดูแลผู้ป่วย Drug

12 12 การทบทวนเวชระเบียน ประเมินผู้ป่วย Assessment วางแผน Planning ดูแลตามแผน Implementation ประเมินผล Evaluation รับเข้า Entry จำหน่าย Discharge การทบทวนข้างเตียง Care & Risk Communication Continuity & D/C plan Team work HRD Environment & Equipment การทบทวนอื่นๆ การทบทวนคำร้องเรียนของผู้ป่วย การทบทวนเหตุการณ์สำคัญ ( เสียชีวิต ภาวะแทรกซ้อน ) การค้นหาความเสี่ยง การทบทวนศักยภาพ ( การส่งต่อ การ ตรวจรักษา ) การติดเชื้อในโรงพยาบาล การใช้ยา การใช้ทรัพยากร ตัวชี้วัด Holistic Empowerment Lifestyle Prevention การทบทวนเพื่อค้นหา โอกาสพัฒนา

13 13 Trigger Tool -> Identify Adverse Events Select High Risk Charts Trigger Reviewed Portion of Chart Reviewed AE Identified End Review Harm Category Assigned Total Hospital Days AE / 1000 Days N Y Readmit, ER revisit Death / CPR Complication ADE & ?ADE NI & ?NI Refer Incident Unplanned ICU Anes complication Surgical risk Maternal & neonatal Lab Blood Pt Complaint Nurse supervision สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล วิเคราะห์ให้ได้ว่ามี adverse event หรือไม่ ไม่จำเป็นต้องให้ผู้เกี่ยวข้องกับ case มาร่วม เชื่อมโยง adverse event กับระบบที่เกี่ยวข้อง

14 14 สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล เชื่อมโยงกับระบบที่มี พัฒนาระบบที่ยังไม่มี เพิ่มความครอบคลุมของการสกัดข้อมูล ระบบเฝ้าระวังในผู้ป่วยผ่าตัด ระบบเฝ้าระวังในมารดาและทารกแรกเกิด ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ห้องเลือด ระบบเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนจากการระงับความรู้สึก ระบบรับคำร้องเรียน รายงานพยาบาลเวรตรวจการ ระบบเวชระเบียน ระบบเฝ้าระวังการ ใช้ยา ระบบเฝ้าระวังการ ติดเชื้อ ระบบส่งต่อ ระบบรายงาน อุบัติการณ์ ระบบการดูแล ผู้ป่วยวิกฤติ

15 15 3. ตามรอย SIMPLE

16 16 PSG ใช้อย่างไรให้คุ้มค่า Patient Safety Goals ชุดนี้จะใช้กับโรงพยาบาล ของเราได้หรือไม่ โรงพยาบาลต้องกำหนด Patient Safety Goals ให้ สอดคล้องกับ SIMPLE หรือไม่ จำเป็นต้องกำหนดทุกเรื่องที่จะพัฒนาเป็น Patient Safety Goals ของโรงพยาบาลหรือไม่ Patient Safety Goal แต่ละเรื่องที่กำหนดขึ้นมานั้น จำเป็นต้องมีตัวชี้วัดหรือไม่ ถ้าปฏิบัติไม่ได้ตามแนวทางใน SIMPLE หมายความว่าโรงพยาบาลของเรายังไม่ได้ มาตรฐานหรือไม่

17 17 ทั้งหมดที่กล่าวมา สามารถได้คำตอบด้วย การปรับมุมมองของเราต่อ Patient Safety Goals โดยการมองว่านี่คือชุดขององค์ ความรู้ที่จะเป็นแนวทางเพื่อการพัฒนา ระบบงานของเราให้มีความปลอดภัยมาก ยิ่งขึ้น คำว่า “Goals” อาจจะเป็นสิ่งที่สร้าง ความกดดันให้กับเรา ถ้าเป็นดังนั้นควรจะ มองว่าเป็น “Guide” แล้วก็ใช้หลักลงไปดู ของจริงในพื้นที่ว่าเรามีโอกาสยกระดับความ ปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างไร การ ตามรอยโดยใช้ประเด็นต่างๆ ใน SIMPLE จึงเป็นสิ่งที่สมควรทำอย่างยิ่ง ไม่ว่าเราจะ กำหนดประเด็นเหล่านั้นเป็น Patient Safety Goals หรือไม่

18 18 Operative care PSG: SSI Use of antibiotic prophylaxis

19 19 Access Entry AssessmentInvestigation Diagnosis Plan of CareDischarge Plan Care of PatientReassessCommunicationInformation & Empowerment Discharge Continuity of Care กระบวนการ ดูแลผู้ป่วย

20 20 4

21 21

22 22 Assessment Clinical Tracer: Ac Appendicitis Closed observation for ill-defined condition

23 23 Access Entry AssessmentInvestigation Diagnosis Plan of CareDischarge Plan Care of PatientReassessCommunicationInformation & Empowerment Discharge Continuity of Care 5. Proxy Disease หาโรคที่เป็น ต้นแบบ คุณภาพในแต่ ละ กระบวนการ

24 24 Assessment Proxy Disease: Ac Appendicitis Clinical diagnosis & careful observation

25 25 Access Entry AssessmentInvestigation Diagnosis Plan of CareDischarge Plan Care of PatientReassessCommunicationInformation & Empowerment Discharge Continuity of Care 6. คุณภาพ ในแต่ละ มาตรฐาน ข้อมูลจาก 1-5

26 26 ความคาดหวังที่ 6 รพ. สืบค้นคุณภาพการดูแลผู้ป่วย จนเห็นประเด็นที่เป็นโอกาสพัฒนา และทำให้ระบบของ รพ. มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้ป่วย มากที่สุดเท่าที่มนุษย์จะสามารถทำได้


ดาวน์โหลด ppt 1 การประเมินตนเองตามมาตรฐานตอนที่ III กระบวนการดูแลผู้ป่วย นพ. อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google