งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลส่วนตัว ประวัติการรับราชการ ปฏิบัติหน้าที่พิเศษ ปฏิบัติหน้าที่สอน ผลงานดีเด่น ประวัติการศึกษา นายวิชัย โพธิ์ศรี จบการนำเสนอ ตำแหน่งครู รร.ทรายทองวิทยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลส่วนตัว ประวัติการรับราชการ ปฏิบัติหน้าที่พิเศษ ปฏิบัติหน้าที่สอน ผลงานดีเด่น ประวัติการศึกษา นายวิชัย โพธิ์ศรี จบการนำเสนอ ตำแหน่งครู รร.ทรายทองวิทยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ข้อมูลส่วนตัว ประวัติการรับราชการ ปฏิบัติหน้าที่พิเศษ ปฏิบัติหน้าที่สอน ผลงานดีเด่น ประวัติการศึกษา นายวิชัย โพธิ์ศรี จบการนำเสนอ ตำแหน่งครู รร.ทรายทองวิทยา สพม.เขต 27

3 ข้อมูลส่วนตัว นายวิชัย โพธิ์ศรี ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนทรายทองวิทยา สพม.เขต 27 Wichai.81@hotmail.com กลับเมนู

4 วัน เดือน ปี เกิด 14 พฤษภาคม 2524 สถานภาพ สมรส กับ นางสาวจารุวรรณ วังหอม

5 ภูมิลำเนา บ้านเลขที่ 191 หมู่ 6 บ้านหนองบัวดง ตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ 33160

6 บ้านเลขที่ 191 หมู่ 6 บ้านหนองบัวดง ตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ 33160 ที่อยู่ปัจจุบัน กลับเมนู

7 ประวัติการศึกษา  ระดับประถมศึกษา (ป.1- ป.6)  โรงเรียนบ้านหนองบัวดง  ระดับมัธยมศึกษา (ม.1- ม.3)  โรงเรียนบ้านหนองบัวดง  ระดับมัธยมศึกษา (ม. 4 – ม.6)  โรงเรียนทรายทองวิทยา  ระดับปริญญาตรี วท.บ.คณิตศาสตร์( เกียรตินิยมอันดับ 2 )มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วท.บ.คณิตศาสตร์( เกียรตินิยมอันดับ 2 )มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอนคณิตศาสตร์  ระดับปริญญาโท วท.ม.คณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วท.ม.คณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กลับเมนู

8 ประวัติรับราชการ  ครู สควค. รุ่นที่ 8  เริ่มรับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 27 มิถุนายน 2548 โรงเรียนเมืองแคนวิทยาคม อ.ราษีไศล สพท.ศรีสะเกษ เขต 2  ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1 27 มิถุนายน 2548 กลับเมนู

9 ประวัติรับราชการ (ต่อ)  ครู คศ.1 โรงเรียนทรายทองวิทยา อ.โพนทราย สพท.ร้อยเอ็ด เขต 2 อ.โพนทราย สพท.ร้อยเอ็ด เขต 2 2 เมษายน 2552 2 เมษายน 2552 กลับเมนู

10 ปฏิบัติหน้าที่สอน  สอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5-6  สอนวิชาคณิตศาสตร์(EIS) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1  สอนชุมนุม Tutor Champions ลูกเสือวิสามัญ, แนะแนว ม.4/1 กลับเมนู

11 หน้าที่พิเศษ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  หัวหน้างานแนะแนวและทุนการศึกษา  เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนาหลักสูตร  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน กลับเมนู

12 หน้าที่พิเศษ (ต่อ)  เจ้าหน้าที่งานระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียน นักเรียน  ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 กลับเมนู

13 ด้านที่ 1 กลับเมนู

14 ด้านที่ 1(ต่อ) กลับเมนู

15 ด้านที่ 2 กลับเมนู

16 ด้านที่ 2(ต่อ) กลับเมนู

17 ด้านที่ 3 กลับเมนู

18 ด้านที่ 3(ต่อ) กลับเมนู

19 ผลงานดีเด่น * ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันคิดเลขเร็วช่วงชั้นที่ 4 เหรียญทองอันดับ 1 เป็นตัวแทน สพท.ร้อยเอ็ดเขต 2 เหรียญทองอันดับ 1 เป็นตัวแทน สพท.ร้อยเอ็ดเขต 2 เข้าร่วมแข่งขันระดับภาคอีสานที่ จ.อุบลราชปี 2552 เข้าร่วมแข่งขันระดับภาคอีสานที่ จ.อุบลราชปี 2552 * ชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 1 การประกวดสื่อและ นวัตกรรมครูคณิตศาสตร์ ปี 2553 สพท.ร้อยเอ็ดเขต 2 กลับเมนู

20 ผลงานดีเด่น (ต่อ) กลับเมนู * รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด Best practice วิชาคณิตศาสตร์ ระดับเขตราชการที่ 12 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับเขตราชการที่ 12 (ร้อยเอ็ดและมหาสารคาม) ปี 2554 ชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 1 การประกวดสื่อและ ชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 1 การประกวดสื่อและ นวัตกรรม ครูคณิตศาสตร์ ปี 2553 เวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ วิทย์ คณิตฯสพท.ร้อยเอ็ดเขต 2 เป็นตัวแทน สพท.ร้อยเอ็ดเขต 2 เข้าร่วมแข่งขันระดับภาคอีสานที่ จ.อุดรธานี

21 ผลงานดีเด่น (ต่อ) กลับเมนู รางวัล เหรียญทอง การประกวดสื่อและ รางวัล เหรียญทอง การประกวดสื่อและ นวัตกรรม ครูคณิตศาสตร์ ปี 2553 เวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ วิทย์ – คณิตฯ ระดับภาคอีสานที่ จ.อุดรธานี ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันโปรแกรม GSP ช่วงชั้นที่ 4 ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันโปรแกรม GSP ช่วงชั้นที่ 4 เหรียญทองอันดับ 2 ระดับ สพท.ร้อยเอ็ดเขต 2 ปี 2552 เหรียญทองอันดับ 2 ระดับ สพท.ร้อยเอ็ดเขต 2 ปี 2552 ครูผู้ฝึกสอนโครงงานคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4 ครูผู้ฝึกสอนโครงงานคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4 เหรียญทอง ระดับ สพท.ร้อยเอ็ดเขต 2 ปี 2553 เหรียญทอง ระดับ สพท.ร้อยเอ็ดเขต 2 ปี 2553

22 ผลงานดีเด่น (ต่อ) กลับเมนู ตัวแทน สพท.รอ.2 แข่งขันคิดเลขเร็วระดับภาคอีสาน

23 ผลงานดีเด่น (ต่อ) กลับเมนูรับโล่รางวัลจากท่านรองกัญญาฯ

24 ผลงานดีเด่น (ต่อ) กลับเมนู ประกวดBest Practice คณิตศาสตร์ ระดับ เขตตรวจราชการ ที่ รร.ปทุมรัตน์พิทยาคม

25 ผลงานดีเด่น (ต่อ) กลับเมนู นักเรียน ชั้น ม.6 สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ ปี 2553

26 ผลงานดีเด่น (ต่อ) กลับเมนู รับเข็มเกียรติยศ ศ.ดร.แถบ นีละนิธิ ที่ ม.จุฬาฯ ปี 2554

27 ขอขอบคุณ สวัสดี จบการนำเสนอกลับเมนู


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลส่วนตัว ประวัติการรับราชการ ปฏิบัติหน้าที่พิเศษ ปฏิบัติหน้าที่สอน ผลงานดีเด่น ประวัติการศึกษา นายวิชัย โพธิ์ศรี จบการนำเสนอ ตำแหน่งครู รร.ทรายทองวิทยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google