งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410) [แผนกคอมพิวเตอร์] บทที่ ลักษณะ โครงสร้างผัง งาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410) [แผนกคอมพิวเตอร์] บทที่ ลักษณะ โครงสร้างผัง งาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410) [แผนกคอมพิวเตอร์] บทที่ ลักษณะ โครงสร้างผัง งาน

2 หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410) โครงสร้างอยู่ 3 รูปแบบ คือ 1. โครงสร้างผังงานแบบลำดับ (Sequence Flowchart) 2. โครงสร้างผังงานแบบเลือกทำ (Selection Flowchart) 3. โครงสร้างผังงานแบบทำซ้ำ (Repeation Flowchart) 1. ลักษณะโครงสร้างผัง งาน (Flowchart)

3 หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410) 1. เริ่มต้น 2. อ่านค่า ข้อมูลมาเก็บ ไว้ที่ตัวแปร A, B 3. คำนวณค่า แล้วเก็บไว้ที่ ตัวแปร X 4. แสดงค่า X 5. จบการทำงาน 2. โครงสร้างผังงานแบบ ลำดับ เป็นการทำงานที่มี โครงสร้างแบบ เรียงลำดับกิจกรรม ก่อนหลัง ที่ ต่อเนื่องกัน ตั้งแต่ ขั้นตอนแรก ไป จนถึงขั้นตอน สุดท้าย เป็นรูปแบบ ง่าย ๆ ไม่มีการ เปรียบ เทียบใด ๆ มี ทิศทางการไหลของ ข้อมูลเพียงทาง เดียว ตัวอย่างโครงสร้างผังงานแบบลำดับ

4 หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410) 3. โครงสร้างผังงานแบบ เลือกทำ โครงสร้างผังงานแบบเลือกทำ ประกอบด้วยสัญลักษณ์การตัดสินใจ 1 สัญลักษณ์ การเลือกมีทางออก 2 ทาง ในการเลือกแบบมี 2 ทางเลือกนี้จะมี ทางออกจากสัญลักษณ์การตัดสินใจ 2 ทาง คือใช่ หรือ ไม่ใช่ เท่านั้น

5 หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410) 3. โครงสร้างผังงานแบบ เลือกทำ ( ต่อ ) ผังงานแบบ 1, 2 การตรวจสอบเงื่อนไขถ้าเป็น จริงจะอยู่ด้านซ้ายหรืออยู่ด้านขวาก็ได้ หรือ ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จ จะอยู่ด้านซ้ายหรือขวาก็ได้ เช่นกัน แบบ 1 แบบ 2 แบบ 3 แบบ 4 ผังงานแบบ 3,4 ผลการตรวจสอบเงื่อนไข ถ้า เป็นจริง อาจมีขั้นตอนการทำงานเพียงทางเดียว ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จ อาจจะไม่มีขั้นตอนการ ทำงานต่อไป

6 หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410) แบบ 5 แบบ 6 ผังงานแบบ 4 แบบ 5 ตัวอย่าง โครงสร้างผังงานแบบเลือกทำใน รูปแบบต่าง ๆ ( อาจจะเป็นโครงสร้าง ผังงานแบบลำดับหรือแบบเลือกทำ หรือแบบทำซ้ำก็ได้ )

7 หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410) 4. โครงสร้างผังงานแบบ ทำซ้ำ มีลักษณะเป็นรอบ (Loop อ่านว่า ลูป ) จะทำงานแบบเดียวกันซ้ำไปเรื่อย ๆ ในขณะที่ยังเป็นไปตามเงื่อนไข หรือเงื่อนไขเป็นจริง จนกระทั่ง เงื่อนไขเป็นเท็จจึงทำงานอื่นต่อไป มีโครงสร้างอยู่หลายรูปแบบ ด้วยกัน คือ

8 หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410) 4. โครงสร้างผังงานแบบ ทำซ้ำ ( ต่อ ) 1. โครงสร้างการทำซ้ำแบบ Do...While ( ทำในขณะที่ ) เป็นการตรวจสอบเงื่อนไขก่อน หาก เงื่อนไขเป็นจริง จะทำซ้ำต่อไป จนกระทั่งเงื่อนไขเป็น เท็จ จะออกจากขั้นตอนการทำซ้ำ อธิบายขั้นตอนการ ทำงาน 1. เริ่มต้นการ ทำงาน 2. กำหนดค่า X เท่ากับ 1 3. ในขณะที่ X < 10 ทำ 4. คำนวณค่า X เท่า X + 1 5. แสดงค่า X 6. จบการทำงาน

9 หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410) 4. โครงสร้างผังงานแบบ ทำซ้ำ ( ต่อ ) 2. โครงสร้างการทำซ้ำแบบ Do...Until ( ทำจนกระทั่ง ) การทำซ้ำแบบ Do...Until คำนวณก่อนการ ตรวจสอบเงื่อนไขจนกระทั่งเงื่อนไขเป็นจริง จะทำซ้ำอย่างน้อย 1 ครั้ง แล้วจึงตรวจสอบ เงื่อนไข หากเงื่อนไขเป็นเท็จจะทำซ้ำต่อไป จนกระทั่งเมื่อเงื่อนไขเป็นจริง จึงออกจาก การทำซ้ำ อธิบายเป็นขั้นตอน การทำงาน 1. เริ่มต้นการทำงาน 2. รับค่า X 3. แสดงค่า X 4. ทำซ้ำจนกระทั่ง A=999 5. ถ้าไม่ใช่ ย้อนกลับไปทำซ้ำ 6. ถ้า ใช่ จบการ ทำงาน

10 หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410) 4. โครงสร้างผังงานแบบ ทำซ้ำ ( ต่อ ) 3. โครงสร้างการทำซ้ำแบบ For...Next ( กำหนดรอบการทำงาน ) เป็นการสั่งให้มีการทำงานต่อไปจนกว่าจะ ครบรอบ ซึ่งสามารถให้มีการกระทำของ โปรแกรมโดยการวนรอบอยู่ตลอดเวลา ตามการกำหนดของโปรแกรม ซึ่ง สามารถกำหนดค่าเริ่มต้นและค่าสุดท้าย หรือขั้นของรอบได้ โดยมีรูปแบบดังนี้

11 หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410) i คือ ตัวแปรจำนวน a คือ นิพจน์ที่บอกค่า เริ่มต้นของ i b คือ นิพจน์ที่บอกค่า สุดท้ายของ i c คือ นิพจน์ที่บอกค่า เปลี่ยนแปลงของ i ค่า c ที่เพิ่มหลัง Step เป็นจำนวนเพิ่ม หรือลดค่าตัวแปร ถ้า ไม่กำหนดจะ ถือว่า Step เป็น 1 For i = a to b Step c คำสั่ง... Next i ตัวอย่างที่ 1 รูปแบบโครงสร้างผังงานแบบทำซ้ำ For...Next

12 1. กำหนดให้ A=5, B=5 จงหาค่าของ X=? คำถามท้ายบท

13 2. จงหาการทำงานของโปรแกรมทั้งหมด กี่รอบ และ ผลบวกของ X=?

14 หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410) บทที่ จบการ นำเสนอ ลักษณะโครงสร้างผังงาน


ดาวน์โหลด ppt หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410) [แผนกคอมพิวเตอร์] บทที่ ลักษณะ โครงสร้างผัง งาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google