งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO 1 การทำซ้ำในภาษาซี. การวนรอบ (Loop)  ในภาษา C มีการวนรอบดังนี้  for,while,do-while  for -> กำหนดจำนวนรอบที่แน่นอนได้  while -> วนรอบหากเงื่อนไขเป็นจริง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO 1 การทำซ้ำในภาษาซี. การวนรอบ (Loop)  ในภาษา C มีการวนรอบดังนี้  for,while,do-while  for -> กำหนดจำนวนรอบที่แน่นอนได้  while -> วนรอบหากเงื่อนไขเป็นจริง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO 1 การทำซ้ำในภาษาซี

2 การวนรอบ (Loop)  ในภาษา C มีการวนรอบดังนี้  for,while,do-while  for -> กำหนดจำนวนรอบที่แน่นอนได้  while -> วนรอบหากเงื่อนไขเป็นจริง  do-while -> วนรอบหากเงื่อนไขเป็นจริง รอบ แรกจะทำเสมอ

3 LOGO 3 หลักการวนลูปในภาษาซี  คอมพิวเตอร์จะทำงานวนซ้ำใน ชุดคำสั่งที่กำหนด และมีการตรวจสอบ เงื่อนไขการทำซ้ำเรียกว่าการวนลูป ชุดคำสั่ ง

4  การวนลูปด้วยคำสั่ง for มีจำนวนรอบการทำซ้ำที่ แน่นอน และเรียงลำดับ  มีรูปแบบการใช้งาน ดังนี้  ตัวอย่าง  for(i = 0 ;i < 10 ;i++) { }  for(m=5;m < 20;m+=2) { }  for(x=20;x>1;x--) { } for( ค่าเริ่มต้น ; เงื่อนไข ; การเพิ่ม / ลดค่าตัวแปร ) การวนลูปโดยใช้คำสั่ง for

5 Flowchart ค่าเริ่มต้น เงื่อนไข การเพิ่ม / ลดค่า Action Y N

6 LOGO 6 การวนลูปโดยใช้คำสั่ง for  ตัวอย่างที่ 1 int i; { for (i = 1; i<=5; i++) printf (“Number %d\n”, i); } 1. กำหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวแปรควบคุม 2. ตรวจสอบเงื่อนไข 3. กระทำ statement ภายในลูป 4. Update ค่าตัวแปรควบคุม

7 LOGO 7 การวนลูปโดยใช้คำสั่ง for  Flowchart i = 1 i <= 5 Printf (“Number %d\n”, i) i++ true false i = 1 Printf (“Number %d\n”, i) i++

8 LOGO 8 การวนลูปโดยใช้คำสั่ง for  ผลลัพธ์ Number 1 Number 2 Number 3 Number 4 Number 5

9 LOGO 9 การวนลูปโดยใช้คำสั่ง for  ตัวอย่างที่ 2 for (i = 5; i>=0; i--) { printf (“Number %d\n”, i); }

10 LOGO 10 การวนลูปโดยใช้คำสั่ง for  Flowchart i = 5 i >= 0 Printf (“Number %d\n”, i) i-- true false

11 LOGO 11 การวนลูปโดยใช้คำสั่ง for  ผลลัพธ์ Number 5 Number 4 Number 3 Number 2 Number 1 Number 0

12 ตัวอย่าง int i,m; m = 2; for(i=0;i<10;i++) { printf(“m = %d”,m); m++; } int m = 20,i; for(i=50;i>1;i--) { m++; } printf(“m = %d”,m); Output : ?

13 ทดลองเขียน พิมพ์ 10 ครั้ง รับค่าและพิมพ์ออก 10 ค่า

14 แบบฝึกหัด  จงเขียนโปรแกรมเพื่อวนรอบ 20 รอบ ในแต่ละ รอบให้พิมพ์คำว่า Good Morning  จงเขียนโปรแกรมสูตรคูณแม่ 2  จงเขียนโปรแกรมสูตรคูณตามที่ผู้ใช้ป้อนทาง คีย์บอร์ด

15  มีรูปแบบการใช้งาน ดังนี้ for( ค่าเริ่มต้น ; เงื่อนไข ; การเพิ่ม / ลดค่าตัวแปร ) { คำสั่ง for ; // ลูปใน } การวนลูปโดยใช้คำสั่ง For ซ้อน For

16 LOGO 16 ตัวอย่างโปรแกรมแสดงตาราง สูตรคูณด้วยคำสั่ง for  #include  main ()  {  int i, j;  for (i=2; i<=12; i++) //for ลูปนอก  for (j=1; j<=12; j++) //for ลูปใน  printf ("%d x %d = %d\n", i, j, i*j);  getch();  }

17 LOGO 17 ผลลัพธ์โปรแกรมแสดงตารางสูตรคูณโดย ใช้คำสั่ง for

18 แบบฝึกหัด  จงใช้คำสั่ง For เพื่อเขียนโปรแกรมสูตรคูณ โดย มีผลลัพธ์การทำงานดังนี้ Output LOGO 18

19 LOGO 19

20 การใช้คำสั่ง For ร่วมกับคำสั่ง อื่น ๆ LOGO 20

21 ตัวอย่างโปรแกรม  จงเขียนโปรแกรมแสดงเลข 1-20 โดยให้ แสดงเครื่องหมาย * ที่ตัวเลขที่ 3 หารลงตัว และแสดงตัวเลขเหล่านั้นในอีกบรรทัดด้วย โดยมีผลลัพธ์การทำงานดังนี้ LOGO 21

22 แบบฝึกหัด  เขียนโปรแกรมให้นับทั้งหมด 10 ครั้ง โดยแต่ละ ครั้งให้แสดงตัวเลขออกมาตั้งแต่ 1 ถึง 10 และเมื่อ นับถึง 4 ให้แสดงคำว่า FOUR แทนที่จะแสดง ตัวเลข 4 และเมื่อนับถึง 7 ให้แสดงคำว่า SEVEN แทนที่จะแสดงตัวเลข 7 ดังผลลัพธ์ต่อไปนี้ Output LOGO 22 1 2 3 FOUR 5 6 SEVEN 8 9 10

23 LOGO 23 โปรแกรมเขียนรูป 3 เหลี่ยมด้วยคำสั่ง for  Output

24 LOGO 24 ตัวอย่างใช้ for ลูปในการเขียนโปรแกรม คำนวณหาผลรวม  จงเขียนโปรแกรมคำนวณค่าต่อไปนี้  1 + 2 + 3 +... + 100


ดาวน์โหลด ppt LOGO 1 การทำซ้ำในภาษาซี. การวนรอบ (Loop)  ในภาษา C มีการวนรอบดังนี้  for,while,do-while  for -> กำหนดจำนวนรอบที่แน่นอนได้  while -> วนรอบหากเงื่อนไขเป็นจริง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google